Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 13 ze dne 10. 3. 2009

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 813/2 orná půda o výměře cca 15 m2 za účelem připojení k zahradě parc. č. 812/2 zahrada v k. ú. Blansko manželům Portlovým, bytem Blansko, za cenu 240 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitosti a prodej bude realizován, jak je uvedeno ve stanovisku odboru INV k této věci (lokalita ul. Lesní, Blansko).

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 1276 pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr o výměře cca 100 m2 v k. ú. Blansko, za účelem sloučení s pozemkem parc. č. 1279 zahrada a jejich oplocení, Ing. Tomášovi a Ing. Světlaně Túró, bytem Brno, za dohodnutou cenu 80 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí (pozemek v lokalitě Staré Blansko, Hluchov).

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem částí pozemku parc. č. 639/23 ostatní v k. ú. Blansko o výměře 10 m2 (dle dosud nezapsaného geometrického plánu označených jako parc. č. st. 5163 a parc. č. st. 5164) vlastníku objektu čp. 2423 v Blansku za cenu 400 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí (pozemek zastavěný částí objektu bývalé kotelny při ul. Jasanová na Písečné).

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo souhlasí se změnou zástavní smlouvy číslo 2003-INV-Poz-S108/Zást.-Ne ze dne 05.08.2003, právní účinky vkladu dne 08.08.2003, a to tak, že předmětem zástavy je pozemek parc. č. 1060/25 ostatní plocha v k. ú. Blansko, jehož výměra je snížena o část o výměře 458 m2, která je geometrickým plánem číslo 3243-10323/2008 označena jako pozemek parc. č. 1060/31 ostatní plocha v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo souhlasí se změnou usnesení č. 10 z 12. zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.12.2008 tak, že kupní cena bude činit 225.000 Kč.

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo souhlasí s darováním pozemků parc. č. 282/6 trvalý travní porost o výměře 123 m2 a parc. č. 1352/75 zahrada o výměře 3 m2, oba v k. ú. Blansko Jihomoravskému kraji, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, IČ: 70888337 (pozemky zastavěné částí komunikace ve vlastnictví Jihomoravského kraje – ul. Brněnská).

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemků parc. č. 700/13 ostatní plocha a parc. č. 687/2 trvalý travní porost, oba v k. ú. Blansko do vlastnictví Města Blansko od vlastníka těchto pozemků za cenu 190.284 Kč (pozemky při ul. Údolní a „hřišti ČKD“).

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo schvaluje projekty prevence kriminality „Městský kamerový dohlížecí systém, Blansko 2009, lokalita nádraží ČD a ČAD“ a „Městský kamerový dohlížecí systém, Blansko 2009, ul. Rožmitálova“.

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo schvaluje Dohodu o úpravě majetkových vztahů.

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Nemocnice Blansko ze dne 13.02.2009.

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo schvaluje zapracování finančních prostředků z hospodaření minulých let (roku 2008) ve výši 7.622.159,62 Kč do rozpočtu města roku 2009.

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo schvaluje zapojit volné finanční prostředky, v maximální výši 30.000.000 Kč,ve správě Atlantik Asset Management investiční společnost, a. s., Hilleho 6, Brno do rozpočtu města v roce 2009.

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo schvaluje přijetí úvěru v maximální výši 60.500.000 Kč na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji města v roce 2009.

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo schvaluje po úpravě rozpočet Města Blansko na rok 2009 včetně finanční rozvahy o výnosech a nákladech na správu, provoz a údržbu bytového fondu v majetku Města Blansko na rok 2009.

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací a příspěvků z rozpočtu Města Blansko v roce 2009 následujícím organizacím:

Účel Příjemce
Provozní náklady útulku pro psy Služby Blansko, s. r. o. 320,5
Provozní náklady malé vodní elektrárny Služby Blansko, s. r. o. 220,0
Zajištění provozu integrovaného dopravního systému IDS KORDIS JMK, spol. s r. o., Brno 1.600,0
Zajištění provozu MHD – Jánského plaketa ČAD Blansko, a. s. 100,0
Zajištění provozu MHD na území města ČAD Blansko, a. s. 3.900,0
Členství ve Svazku vodovodů a kanalizací Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí, 17. listopadu 14, Boskovice 426,0
Provoz a činnost MŠ Těchov 124 358,0
Provoz a činnost MŠ Rodkovského 2a 1.054,0
Provoz a činnost MŠ Divišova 2a 681,0
Provoz a činnost MŠ Údolní 8 952,0
Provoz a činnost MŠ Dvorská 96 1.492,0
Provoz a činnost ZŠ Erbenova 13 2.788,0
Provoz a činnost ZŠ TGM Rodkovského 2 1.900,0
Provoz a činnost ZŠ Dvorská 26 2.476,0
Provoz a činnost ZŠ a MŠ Salmova 17 3.717,0
Provoz a činnost ŠJ Rodkovského 371,0
Provoz a činnost kina KSMB Blansko 1.318,0
Provoz a činnost MTV Městská knihovna Blansko 986,0
Provoz a činnost Městská knihovna Blansko 3.396,0
Provoz a činnost Muzeum Blansko 4.312,0
Provoz a činnost Městského klubu, galerie, doplňkové činnosti KSMB Blansko 4.793,0
Na uspořádání Historického jarmarku KSMB Blansko 120,0
Provozní náklady lázní a koupaliště Služby Blansko, s. r. o. 3.995,0
Ostatní výdaje lázní a koupaliště – splátky za pronájem turniketového systému, výměna a doplnění vysoušečů vlasů Služby Blansko, s. r. o. 212,0
Provozní náklady zimního stadiónu Služby Blansko, s. r. o. 2.108,0
Provozní náklady rekreační oblasti Palava Služby Blansko, s. r. o. 361,0
Příspěvek na šatny u fotbalového hřiště TJ Sokol Lažánky 150,0
Příspěvek na oplocení baseballového areálu TJ Olympia 90,0
Příspěvek na vybudování fotbalového hřiště s umělou trávou FK APOS Blansko 2.000,0
Dotace na investice Nemocnice Blansko 7.863,0
Dotace na digitalizaci Nemocnice Blansko 31.000,0
Úklid a udržování hřbitova Pohřební ústav Boskovice 353,0
Provozní náklady veřejného WC Služby Blansko, s. r. o. 242,5
Mzdové a provozní náklady – denní stacionáře Hnutí Humanitární Pomoci Blansko – Domov OLGA 220,0
Mzdové a provozní náklady – chráněné bydlení Hnutí Humanitární Pomoci Blansko – Centrum VELAN 150,0
Provozní náklady – azylové domy DCHB, OCHB – Centrum PRO Blansko 200,0
Provozní náklady – pečovatelská služba DCHB, OCHB – Charitní pečovatelská služba 60,0
Mzdové a provozní náklady – nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Sdružení Podané ruce , o. s., Brno – Nízkoprahový klub pro děti a mládež PVC Blansko 200,0
Mzdové a provozní náklady – terénní programy Sdružení Podané ruce , o. s., Brno – Víceúčelová drogová služba na Blanensku 100,0
Mzdové a provozní náklady noclehárny, Luční 10 DCHB, OCH Blansko 473,3

Usnesení č. 16
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí půjčky ve výši 300.000 Kč příspěvkové organizaci Městské knihovně Blansko na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji na výkon regionální funkce knihovny.

Usnesení č. 17
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí účelových půjček v celkové výši 1.123.000 Kč na opravy bytového fondu na území Města Blansko, a to následujícím vlastníkům: Společenství pro dům Podlesí 1869/18, Podlesí 1869/18, 678 01 Blansko na zateplení bytového domu, opravu lodžií ve výši 600.000 Kč, Bytové družstvo nájemníků, Seifertova 1132/10 a 1133/12, 678 01 Blansko na opravu fasády, výměnu oken ve výši 500.000 Kč, Eva Echeto, bytem Mahenova 1244/14, 678 01 Blansko na opravu střechy ve výši 23.000 Kč.

Usnesení č. 18
Zastupitelstvo schvaluje po úpravách Obecně závaznou vyhlášku Města Blansko č. 1/2009 O zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích.

Usnesení č. 19
Zastupitelstvo souhlasí s předložením žádosti o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu „E-government v obcích – Czech POINT“ v celkové výši 68.540 Kč na upgrade pracoviště Czech POINT a schvaluje „Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace“ dle textu uvedeného v příloze žádosti.

Usnesení č. 20
Zastupitelstvo souhlasí se změnou cen jízdného v městské autobusové dopravě dle předloženého ceníku.

Usnesení č. 21
Zastupitelstvo schvaluje Memorandum o vzájemné spolupráci s Městskou částí Praha 7.

Usnesení č. 22
Zastupitelstvo bere na vědomí zápis č. 1 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápis č. 18 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h