Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 15 ze dne 8. 9. 2009

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo souhlasí s nabytím daru – pozemku parc. č. 415/8 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k. ú. Klepačov, od vlastníka pozemku do vlastnictví Města Blansko s tím, že město uhradí veškeré poplatky a náklady s převodem spojené.

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným převodem – darováním části pozemku parc. č. 795/11 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře 1.500 m2 (dle dosud nezapsaného GP č. 3188-10097/2008 nově označené jako pozemek parc. č. 795/16) do vlastnictví Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3, Brno – střed, IČ: 70888337 s tím, že náklady s převodem spojené hradí obdarovaný (areál Senior centra v Blansku).

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo souhlasí se směnou (vzájemným převodem) pozemku parc. č. 267/2 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře 150 m2 za id. 1 části pozemku parc. č. 242/10 v k. ú. Blansko o výměře 300 m2 ve vlastnictví Jana Libry, Blansko s podmínkou, že pan Jan Libra dá souhlas se stavbou cyklostezky a potvrdí souhlas s úpravou řeky Svitavy, což bude smluvně ošetřeno (pozemek při ul. Svitavská).

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo souhlasí s darováním pozemků parc.č. 1352/55, 1352/56, 1352/68, 1352/69, 1362/36, 1364/26, 1364/28, 1364/37, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko a pozemku parc.č. 55/3 ostatní plocha v k. ú. Klepačov o celkové výměře 1881 m2 Jihomoravskému kraji, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, IČ: 70888337 (pozemky zastavěné částí komunikací ve vlastnictví Jihomoravského kraje).

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo souhlasí s přijetím daru – bezúplatným převodem pozemků parc. č. 202/4, 565/13, 565/14, 1352/53, 1352/59, 1352/61, 1352/62, 1352/64, 1352/65, 1352/66, 1352/67, 1362/15, 1362/19, 1362/28, 1364/25, 1364/30, 1364/34, 1373/31, 1373/32, 1389/9, 1480/8, 1754/38, 1754/50, 1754/53, 1754/54, 1754/70, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko, pozemků parc. č. 55/5, parc.č. 415/12, ostatní plocha v k. ú. Klepačov, pozemků parc. č. 110/1, 115/3, 343/6, ostatní plocha v k. ú. Lažánky u Blanska a pozemku parc. č. 120/1 v k. ú. Olešná u Blanska o celkové výměře 1882 m2 do vlastnictví Města Blansko z vlastnictví Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, IČ: 70888337 (pozemky zastavěné komunikacemi a chodníky ve vlastnictví obce, příp. veřejná zeleň).

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo souhlasí s přijetím daru – bezúplatným převodem pozemků parc. č. 789/4 ostatní plocha a parc. č. 789/1 pozemek ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr v k. ú. Blansko do vlastnictví Města Blansko z vlastnictví České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město (pozemky v blízkosti nemocnice, na kterých se nachází část místní komunikace a chodníku).

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo souhlasí s prodloužením termínu pro dokončení technické infrastruktury pro 14 ŘRD v lokalitě Pod Sanatorkou do 30.11.2009.

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2009/17. Usnesení č. 9
Zastupitelstvo schvaluje, aby situování firem umístěných do průmyslové zóny Blansko usnesením č. 9 přijatém na 14. zasedání zastupitelstva města konaném dne 09.06.2009, které potvrdí svůj zájem uzavřením příslušných smluv, bylo situováno jednak vzájemnou dohodou a dále, aby k obsazování průmyslové zóny došlo od stávajícího areálu v jižní části průmyslové zóny Blansko (od areálu fy Novatisk a BMA).

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo schvaluje uzavření předloženého Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. A.04056.1.1203/2004 na akci „Garáže – Písečná“ a Dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo č. 2227/2002 na akci „Bytové domy Písečná – Blansko“ s firmou GEOSAN GROUP a. s., IČ: 25671464, jejichž předmětem je odstranění reklamovaných vad.

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo souhlasí s prodloužením termínu prodeje pozemků v průmyslové zóně Blansko uvedeném ve smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy čís. 2007-INV-PRÁV-S030/Ma, Št, Doč-BKS ze dne 30.06.2008 a to z „nejpozději však do 30.05.2010,“ na „nejpozději však do 30.05.2011,“.

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo souhlasí s převzetím závazků společnosti BETcom, s. r. o., se sídlem Karolín 52, Rájec-Jestřebí, IČ: 27679217 společností VASCELLO, a. s., se sídlem Merhautova 1024/155, Brno, IČ: 28283520, které jsou definovány smlouvami čís. 2007-INV-PRÁV-S029/Ma, Št, Doč-NS ze dne 30.06.2008, čís. 2008-INV-Poz-S097/BS-Bř/Ne ze dne 23.07.2008, čís. 2007-INV-PRÁV-S030/Ma, Št, Doč-BKS ze dne 30.06.2008 a dále definovány dohodou o převedení investorství pro potřeby stavebně-správních řízení ze dne 30.06.2008, vše ve znění platných dodatků.

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo schvaluje prodloužení termínu prodeje pozemků v průmyslové zóně Blansko uvedeném ve smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy čís. 2007-INV-Poz, PRÁV-S098/Ma, Št, -BKS ze dne 28.02.2008 a to z „nejpozději však do 31.03.2010,“ na „nejpozději však do 30.05.2012,“.

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo schvaluje převzetí závazků společnosti DAK BLANSKO, s. r. o. se sídlem Pražská 66, Blansko, IČ: 25531476 Jiřím Ruliškem, se sídlem Zborovec 344/1, Blansko, IČ: 72367008 které jsou definovány smlouvami čís. 2007-INV-Poz, PRÁV-S099/Ma-NS ze dne 28.02.2008, čís. 2007-INV-Poz, PRÁV-S098/Ma, Št, -BKS ze dne 28.02.2008, čís. 2008-INV-Poz-S049/BS-Bř/Ne ze dne 23.04.2008 a dále definovány dohodou o převedení investorství pro potřeby stavebně-správních řízení ze dne 03.03.2008, vše ve znění platných dodatků.

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo schvaluje předložení žádosti o dotaci na projekt Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy – IV. etapa a schvaluje vyčlenění finančních prostředků k zajištění financování akce v rozpočtu města na rok 2010.

Usnesení č. 16
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci, spočívající v poskytnutí příspěvku společností RANČ SAMSARA, s. r. o., Polní 202, 678 01 Blansko-Klepačov, IČ: 28301994 městu, na realizaci rekonstrukce komunikace V pasekách, v městské části Klepačov, a na základě této smlouvy souhlasí s vyčleněním prostředků v rozpočtu roku 2010 na realizaci této komunikace.

Usnesení č. 17
Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti o dotaci a souhlasí s vyčleněním finančních prostředků v roce 2010 pro zajištění projektu „Areál sběrného střediska odpadů Blansko“.

Usnesení č. 18
Zastupitelstvo souhlasí s vyřazením nefunkční rolby na úpravu ledu Destarol LX z majetku města.

Usnesení č. 19
Zastupitelstvo souhlasí s odpisem pohledávky zemřelého pana Přikryla ve výši 26.543 Kč za nájemné z bytu Jungmannova 10, Blansko.

Usnesení č. 20
Zastupitelstvo souhlasí s odpisem pohledávky zemřelého pana Sameše ve výši 88.279 Kč za vyúčtování služeb spojených s nájmem a nájem z bytu Bezručova 5, Blansko.

Usnesení č. 21
Zastupitelstvo souhlasí s odpisem pohledávky paní Nespěšné ve výši 61.743 Kč za nájemné z bytu Údolní 19 a Jungmannova 10.

Usnesení č. 22
Zastupitelstvo souhlasí s prodejem nemovitostí, a to domu čp. 562 na ul. Vodní 3 na pozemku parc. č. st. 544 – zast. plocha, nádvoří, pozemku parc. č. st. 544 – zast. plocha a nádvoří o výměře 231 m2 a pozemku parc. č. 84/2 – zahrada o výměře 54 m2 vše v k. ú. Blansko paní Chloupkové, Blansko za cenu ve výši 2.850.000 Kč.

Usnesení č. 23
Zastupitelstvo bere na vědomí Prohlášení vlastníka týkající se rozdělení bytového domu čp. 1230 na ul. Sadová 46, Blansko, na 4 bytové jednotky.

Usnesení č. 24
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytových jednotek č. 1230/1 až 4 v bytovém domě čp. 1230 na ulici Sadová 46, na pozemku parc. č. st. 1370 – zastavěná plocha a nádvoří, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st.1370 ve výši podílů dle velikosti bytové jednotky a id. 1 pozemku parc. č. 772/3-zahrada o celkové výměře 572 m2 a id. 1 pozemku parc. č. 1634 – ostatní plocha o celkové výměře 192 m2 vše v k. ú. Blansko žadatelům takto:
– manželům Odehnalovým, Blansko (bytová jednotka č. 1230/1 o výměře 91,10 m2) za cenu 675.760 Kč
– paní Bumbové, Blansko (bytová jednotka č. 1230/2 o výměře 69,70 m2) za cenu 518.360 Kč
– panu Hanzlovi, Blansko (bytová jednotka č. 1230/3 o výměře 91,20 m2) za cenu 676.490 Kč
– manželům Mullerovým, Blansko (bytová jednotka č. 1230/4 o výměře 69,00 m2) za cenu 513.210 Kč.

Usnesení č. 25
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem budovy čp. 63 na pozemku parc. č. 315 – zast. plocha, nádvoří o výměře 525 m2 a pozemku parc. č. 315-zast. plocha, nádvoří o výměře 525 m2 v k. ú. Těchov České tábornické unii – T.K. DELFÍN Brno, Mezihorní 395, 664 82 Říčany u Brna; IČ: 65340892, za kupní cenu 1.400.000 Kč s podmínkami:
– strpění pobočky městské knihovny v jedné místnosti v přízemí budovy po pravé straně (užívané městskou knihovnou v současné době) za účelem užívání jako pobočka městské knihovny za nájemné ve výši 1 Kč/rok + paušál na služby ve výši 1.000 Kč/rok na dobu určitou 25 let se zakotvením možnosti dalšího prodloužení.
– zachování stávajícího účelu užívání min. po dobu 25 let
– předkupní právo města po dobu 25 let

Usnesení č. 26
Zastupitelstvo schvaluje nové znění zakladatelské listiny společnosti Služby Blansko, s. r. o., navrhuje za členy dozorčí rady Ing. Františka Ladiče, Ing. Eduarda Vávru, Mgr. Ivo Poláka, Ing. Josefa Hasoně a Ing. Stanislava Pelikána a pověřuje starostku k podpisu příslušného notářského zápisu v dané věci.

Usnesení č. 27
Zastupitelstvo schvaluje nové znění zakladatelské listiny společnosti Technické služby Blansko, s. r. o., navrhuje za členy dozorčí rady RSDr Milana Šebelu, Ing. Vítězslava Nečase, Mgr. Michala Součka, Ing. Jana Pořízka a Ing. Petra Fialu a pověřuje starostku k podpisu příslušného notářského zápisu v dané věci.

Usnesení č. 28
Zastupitelstvo schvaluje, aby příspěvková organizace Základní škola Blansko, Dvorská 26 vykonávala s účinností od 01.09.2010 pod názvem Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 rovněž činnost mateřské školy ve dvou třídách o celkové kapacitě 50 dětí. Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje a k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Usnesení č. 29
Zastupitelstvo schvaluje nové znění
- Zřizovací listiny Základní školy Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2
- Zřizovací listiny Základní školy Blansko, Dvorská 26
- Zřizovací listiny Základní školy Blansko, Erbenova 13
- Zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17
- Zřizovací listiny Školní jídelny Blansko, Rodkovského 2
- Zřizovací listiny Mateřské školy Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace
- Zřizovací listiny Mateřské školy Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace
- Zřizovací listiny Mateřské školy Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace
- Zřizovací listiny Mateřské školy Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace
- Zřizovací listiny Mateřské školy Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace
- Zřizovací listiny Kulturního střediska města Blanska
- Zřizovací listiny Městské knihovny Blansko
- Zřizovací listiny Muzea Blansko
s účinností od 8. září 2009.

Usnesení č. 30
Zastupitelstvo schvaluje změnu využití příspěvku z rozpočtu města ve výši 150.000 Kč poskytnutého TJ Sokol Lažánky z původního účelu rekonstrukce šaten u fotbalového hřiště na nový účel zatravnění plochy fotbalového hřiště.

Usnesení č. 31
Zastupitelstvo schvaluje nové znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 32
Zastupitelstvo souhlasí s podáním výzvy na výběr dodavatele studie proveditelnosti a s podáním žádosti o dotaci v rámci Integrovaného operačního programu „Technologická centra a elektronické spisové služby v území dle Výzvy č. 4 IOP, vč. navrhovaných podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 33
Zastupitelstvo souhlasí s uzavíráním dohod o partnerství k projektu „Technologické centrum a elektronické spisové služby na území obce s rozšířenou působností Města Blansko“ s obcemi Adamov, Bořitov, Brťov–Jeneč, Bukovina, Bukovinka, Býkovice, Černá Hora, Dlouhá Lhota, Doubravice nad Svitavou, Habrůvka, Holštejn, Jedovnice, Kotvrdovice, Krasová, Křtiny, Kulířov, Kuničky, Lažany, Lipovec, Lipůvka, Lubě, Malá Lhota, Milonice, Olomučany, Ostrov u Macochy, Petrovice, Rájec–Jestřebí, Ráječko, Rudice, Senetářov, Sloup, Spešov, Svinošice, Šebrov-Kateřina, Šošůvka, Újezd u Černé Hory, Vavřinec, Vilémovic, Vysočany, Závist, Žďár, Žernovník dle přiložených vzorů dohod o partnerství.

Usnesení č. 34
Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci výzvy pro předkládání IP 4.1 – Vzdělávání v eGon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností.

Usnesení č. 35
Zastupitelstvo schvaluje ponížení zapracovaných dotací v rozpočtu města na rok 2009 na provoz městské knihovně o 375.000,00 Kč a na provoz lázní, koupaliště o 45.563,00 Kč.

Usnesení č. 36
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvků ZŠ TGM ul. Rodkovského 2, Blansko na pokrytí cestovních nákladů na Zborovském závodě branné zdatnosti v Bučovicích ve výši 1.000,00 Kč a ASK Blansko, oddílu plavání na činnost ve výši 45.563,00 Kč.

Usnesení č. 37
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření č. RO 2009/11 až RO 2009/16.

Usnesení č. 38
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2009 v souladu se Směrnicí č. 3/2005 – Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města ve znění Dodatku č. 1 a 2 následující organizaci:

Název Částka Sociální služba
44990260 DCHB, OCHB
Centrum PRO Blansko
10 000,00 Kč krizová pomoc
44990260 DCHB, OCHB
Centrum PRO Blansko
20 000,00 Kč sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
44990260 DCHB, OCHB
Okno dokořán Blansko
15 000,00 Kč sociální poradenství
44990260 DCHB, OCHB
Okno dokořán Blansko
12 000,00 Kč krizová pomoc
44990260 DCHB, OCHB
Okno dokořán Blansko
5 000,00 Kč terénní programy
44990260 DCHB, OCHB
Linka důvěry Blansko
10 000,00 Kč telefonická krizová pomoc
44990260 DCHB, OCHB
Stará fabrika Blansko
10 000,00 Kč nízkoprahová denní centra

Usnesení č. 39
Zastupitelstvo bere na vědomí zápis č. 4 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápis č. 21 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h