Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 16 ze dne 8. 12. 2009

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. st. 60/2 zastavěná plocha o výměře 183 m2 v k. ú. Těchov panu Ing. Josefovi Brabencovi, bytem Brno, za cenu dle znaleckého posudku číslo 6050-93/2009 ze dne 16.11.2009, která bude zvýšena o daň z převodu nemovitostí s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené (pozemek pod budovou bývalé prodejny Jednoty v Těchově).

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 60/1 orná půda o výměře cca 600 m2 panu Ing. Josefovi Brabencovi, bytem Brno, za cenu dle znaleckého posudku v době faktického odprodeje, která bude zvýšena o daň z převodu nemovitostí s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a prodej bude realizován, jak je uvedeno ve stanovisku Odboru investičního a územního rozvoje k této věci (pozemek kolem bývalé prodejny Jednoty v Těchově).

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo souhlasí se změnou usnesení č. 13 přijatého na 9. schůzi zastupitelstva města dne 18.03.2008, a to tak, že výčet pozemků, které jsou schváleny k prodeji bude doplněn o pozemek parc. č. 967/17 orná půda v k. ú. Blansko s tím, že zbývající část usnesení zůstává beze změny.

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemků parc. č. 541/7 ostatní plocha, parc. č. 541/8 ostatní plocha a části pozemku parc. č. 523/53 orná půda, která se nachází mimo zaplocený areál firmy ATONA s. r. o., vše v k. ú. Horní Lhota u Blanska Městem Blansko od vlastníka těchto pozemků za cenu 250 Kč/m2 (pozemky nacházející se mezi komunikací Blansko-Ráječko a areálem firmy ATONA s. r. o.).

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemků parc. č. 746/46 ostatní plocha a parc. č. 746/47 ostatní plocha v k. ú. Blansko Městem Blansko od vlastníka těchto pozemků za cenu 250 Kč/m2 (pozemky při ul. Erbenova).

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo souhlasí s opravou usnesení č. 4 ze 7. zasedání Zastupitelstva města Blansko dne 11.12.2007, a to tak, že předmětem převodu jsou části pozemků parc. č. 345/1 trvalý travní porost, parc. č. 356 ostatní plocha a parc. č. 568/4 ostatní plocha v k. ú. Dolní Lhota o výměře 630 m2. Ostatní text usnesení se nemění.

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo souhlasí s opravou svého usnesení č. 1 z 12. zasedání Zastupitelstva města Blansko dne 16.12.2008, a to tak, že výměra odprodávané části pozemku parc. č. 127/1 v k. ú. Olešná činí 360 m2. Ostatní text usnesení se nemění.

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo souhlasí v souladu s usnesením č. 19 přijatém na 20. zasedání Zastupitelstva města Blansko dne 12.12. 2005 s předložením IV. etapy projektu „Regenerace panelového sídliště Blansko-Písečná“ na Ministerstvo pro místní rozvoj, jako podklad k žádosti o dotaci pro IV. etapu regenerace a souhlasí se zajištěním finančních prostředků na realizaci tohoto projektu v roce 2010.

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo souhlasí s odstoupením od uzavřených smluvních vztahů se společnostmi KAPITÁNKA, spol. s r. o., IČ 25596781, WILMAR, s. r. o., IČ 27677575, PREZENT.CZ, s. r. o., IČ 25321111, NOVATISK, akciová společnost, IČ 27755291 umístěnými v průmyslové zóně Blansko, z důvodu nesplnění závazků z uzavřených smluv.

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo souhlasí, aby společnost BMA TRADING INTERNATIONAL, s. r. o., IČ 26973821, se sídlem Tábor 888/21, 616 00 Brno, byla nově situována tak, aby orientace ploch obsazované průmyslové zóny byla co nejefektivnější.

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem nemovitostí – garáže č. e. 933 (na ul. 9. května) na pozemku parc. č. st. 2716 – zast. plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 2716 – zast. plocha a nádvoří o výměře 22 m2 v k. ú. Blansko Ing. Novákovi, Blansko, za cenu 130.000 Kč.

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo souhlasí s udělením výjimky z Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech, včetně pozemků, z vlastnictví Města Blansko schválených na 12. zasedání Zastupitelstva města Blanska dne 16.12.2008, a to udělení výjimky z čl. 3., odst. 3.2.2. pro domy
Údolní 13
Údolní 15
Údolní 17
Údolní 19
Údolní 21
9. května 3
9. května 14
9. května 16
9. května 18
9. května 20
9. května 22
9. května 26
Komenského 4
Chelčického 32
Chelčického 48
Chelčického 56
tzn. že byty v těchto bytových domech mohou být žadateli odkoupeny

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo nesouhlasí s prodejem bytů v domech
Údolní 23
9. května 24
z důvodu nízkého počtu přijatých žádostí.

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo souhlasí s udělením výjimky – přijetím žádostí o koupi bytu do termínu 31.01.2010.

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo revokuje usnesení č. 24 z 15. zasedání Zastupitelstva města Blanska konaného dne 08.09.2009.

Usnesení č. 16
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytových jednotek č. 1230/1 až 4 v bytovém domě čp. 1230 na ulici Sadová 46, na pozemku parc. č. st. 1370 – zastavěná plocha a nádvoří, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st.1370 ve výši podílů dle velikosti bytové jednotky a id. ¼ pozemku parc. č. 772/3-zahrada o celkové výměře 562 m2 a id. ¼ pozemku parc. č. 1634 – ostatní plocha o celkové výměře 192 m2 vše v k. ú. Blansko žadatelům takto:
manželům Odehnalovým, Blansko (bytová jednotka č. 1230/1 o výměře 91,10 m2) za cenu 675.685 Kč, z toho byt. jednotka s podílem na společných částech budovy a zast. pozemku za 670.030,- Kč a id. ¼ přilehlých pozemků za 5.655 Kč
paní Bumbové, Blansko (bytová jednotka č. 1230/2 o výměře 69,70 m2) za cenu 518.285 Kč, z toho byt. jednotka s podílem na společných částech budovy a zast. pozemku za 512.630 Kč a id. ¼ přilehlých pozemků za 5.655 Kč
panu Hanzlovi, Blansko (bytová jednotka č. 1230/3 o výměře 91,20 m2) za cenu 676.415 Kč, z toho byt. jednotka s podílem na společných částech budovy a zast. pozemku za 670.760 Kč a id. ¼ přilehlých pozemků za 5.655 Kč
manželům Müllerovým, Blansko (bytová jednotka č. 1230/4 o výměře 69,00 m2) za cenu 513.135 Kč, z toho byt. jednotka s podílem na společných částech budovy a zast. pozemku za 507.480 Kč a id. ¼ přilehlých pozemků za 5.655 Kč.

Usnesení č. 17
Zastupitelstvo souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení panu Hrachovinovi, Adamov.

Usnesení č. 18
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 7 ke Smlouvě o zajištění a financování systému IDS JMK se společností KORDIS JMK, spol. s r. o.

Usnesení č. 19
Zastupitelstvo neschvaluje pořízení Změny ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Těchov pro vymezení funkční plochy fotovoltaické elektrárny v plochách orné půdy východně od zastavěného území dle návrhu PAJU s. r. o., zastoupené JUDr. Pavlem Novákem.

Usnesení č. 20
Zastupitelstvo neschvaluje pořízení Změny ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Blansko pro vymezení funkční plochy fotovoltaické elektrárny v plochách orné půdy pod lesními pozemky na k. ú. Olešná u Blanska a k. ú. Hořice u Blanska, dle návrhu PAPENO s. r. o., zastoupené JUDr. Pavlem Novákem.

Usnesení č. 21
Zastupitelstvo souhlasí s postupem pořizování ÚPD města Blansko doporučeným Radou města Blansko.

Usnesení č. 22
Zastupitelstvo zastavuje pořizování Změn ÚPn SÚ Blansko označených jako T14, B34, B37, K9 a L2 s tím, že daná problematika může být prověřena při pořizování nového územního plánu a bere na vědomí, že v případě Změny T15 bude další postup zvolen dle výsledků či průběhu projednání aktuálně připraveného návrhu.

Usnesení č. 23
Zastupitelstvo zastavuje pořizování Regulačních plánů řešících území Sportovního ostrova Ludvíka Daňka a okolí kruhové křižovatky u výškové budovy Smetanova 3.

Usnesení č. 24
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Blansko, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených Městem Blansko.

Usnesení č. 25
Zastupitelstvo schvaluje změnu využití příspěvků poskytnutých ASK Blansko z rozpočtu města na organizaci sportovních soutěží v roce 2009 podle předloženého materiálu.

Usnesení č. 26
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko s účinností od 01.01.2010.

Usnesení č. 27
Zastupitelstvo schvaluje změnu splácení poskytnuté půjčky TJ ČKD Blansko, a to tak, že celá výše půjčky včetně úroků bude splacena jednorázově k 30.09.2010.

Usnesení č. 28
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finanční částky 300 tis. Kč z celkového ročního příspěvku TJ ČKD Blansko v 1. čtvrtletí 2010.

Usnesení č. 29
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium Města Blansko na I. čtvrtletí roku 2010.

Usnesení č. 30
Zastupitelstvo schvaluje výnosy a náklady bytového hospodářství účtované v hospodářské činnosti města na I. čtvrtletí roku 2010 v maximální výši 25 % ročního rozpočtu roku 2009.

Usnesení č. 31
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí půjčky ve výši 300.000 Kč příspěvkové organizaci Městské knihovně Blansko na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji na výkon regionální funkce knihovny.

Usnesení č. 32
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací a příspěvků z rozpočtu Města Blansko v 1. čtvrtletí roku 2010 následujícím organizacím:

Název organizace Účel
Služby Blansko, s. r. o. provoz psího útulku 90.000,00
ČAD, a. s. provoz městské hromadné dopravy 1.200.000,00
ČAD, a. s. provoz MHD za dobrovolné dárce krve 20.000,00
ZŠ Blansko, ul. Erbenova 13 provoz 847.000,00
ZŠ TGM Blansko, ul. Rodkovského 2 provoz 595.000,00
ŠJ Blansko, ul. Rodkovského 2 provoz 123.000,00
ZŠ Blansko, ul. Dvorská 26 provoz 769.000,00
ZŠ a MŠ Blansko, ul. Salmova 17 provoz 1.158.000,00
MŠ Blansko, ul. Údolní 8 provoz 303.000,00
MŠ Blansko, ul. Rodkovského 2a provoz 325.000,00
MŠ Blansko, ul. Divišova 2a provoz 220.000,00
MŠ Blansko, ul. Dvorská 96 provoz 463.000,00
MŠ Blansko, Těchov provoz 115.000,00
KSMB Blansko, ul. Hybešova 1 provoz 1.900.000,00
Muzeum Blansko, Zámek 1 provoz 1.300.000,00
Městská knihovna Blansko, ul. Rožmitálova 4 provoz 1.500.000,00
Služby Blansko, s. r. o. provoz městských lázní 1.600.000,00
Služby Blansko, s. r. o. provoz zimního stadiónu 800.000,00
TJ Olympia Blansko provoz 33.000,00
TJ ČKD Blansko provoz 300.000,00
ASK Blansko provoz 100.000,00
FK APOS Blansko provoz 50.000,00
Služby Blansko, s. r. o. provoz veřejného WC 70.000,00
Oblastní charita Blansko, ul. Komenského 19 provoz noclehárny 65.000,00
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s., Dlážděná 6, Praha 1 členství tajemníka v občanském sdružení 1.000,00
Společnost sociálních pracovníků ČR, Na Hranicích 674, Praha 8 členství sociálních pracovníků v neziskové organizaci 500,00

Usnesení č. 33
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření č. RO 2009/18 až č. RO 2009/26.

Usnesení č. 34
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací a příspěvků z rozpočtu Města Blansko v roce 2009 následujícím organizacím:
ZŠ Blansko, ul. Dvorská 26 na provoz ve výši 17.138 Kč,
ZŠ a MŠ Blansko, ul. Salmova 17 na provoz ve výši 145.747 Kč,
ZŠ Blansko, ul. Erbenova 13 na provoz ve výši 145.772 Kč,
ŠJ Blansko, ul. Rodkovského 2 na provoz ve výši 48.768 Kč,
Blansko, ul. Údolní 8 na provoz ve výši 113.496 Kč,
Blansko, ul. Rodkovského 2a na provoz ve výši 3.033 Kč,
Blansko, ul. Divišova 2a na provoz ve výši 78.600 Kč,
Blansko, ul. Dvorská 96 na provoz ve výši 27.600 Kč,
Blansko, Těchov na provoz ve výši 33.060 Kč,
KSMB Blansko, ul. Hybešova 1 na provoz ve výši 15.024 Kč,
Služby Blansko, s. r. o., na provoz městských lázní ve výši 504.400 Kč,
HC Blansko na činnost ve výši 300.000 Kč,
Nemocnice Blansko, Sadová 33 do investičního fondu ve výši 1.088.520,39Kč.

Usnesení č. 35
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí půjčky TJ ČKD Blansko ve výši 350.000 Kč, se splatností do 30.11.2011, 1. splátka ve výši 100 tis. Kč k 30.11.2010 a 2. splátka ve výši 250 tis. Kč k 30.11.2011, s úrokovou sazbou 3 % p. a.

Usnesení č. 36
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o zhodnocování volných finančních prostředků města k 30.09.2009.

Usnesení č. 37
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí účelových půjček v celkové výši 140.000 Kč na opravy bytového fondu na území Města Blansko, a to následujícím vlastníkům:
Společenství vlastníků jednotek, Smetanova 7, Blansko na zařízení společné antény a plastová okna ke sklepům ve výši 100.000 Kč,
SBD Železničář, Křížkovského 29, Blansko na opravu dešťové kanalizace ve výši 40.000 Kč.

Usnesení č. 38
Zastupitelstva souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci výzvy MVČR č. 53 k předkládání grantových projektů v oblasti podpory 4.1 – Zvýšení kvality řízení v úřadech veřejné správy.

Usnesení č. 39
Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy č. 5, 6 a 7 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápis č. 22 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 40
Zastupitelstvo schvaluje předložený plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko na rok 2010.

Usnesení č. 41
Zastupitelstvo schvaluje předložený plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko na rok 2010.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h