Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 17 ze dne 9. 3. 2010

Usnesení č. 1
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem spoluvlastnických podílů pozemků parc. č. st. 3453/1, parc. č. st. 3453/2, parc. č. st. 3454/1, parc. č. st. 3454/2 a parc. č. st. 3455, vše zastavěné plochy v k. ú. Blansko, vlastníkům bytových jednotek bytového domu čp. 2093, 2094, 2095, 2096 a 2097 v Blansku, za cenu 30 Kč/m2 (pozemky zastavěné bytovým domem).

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. st. 2781 zastavěná plocha o výměře 166 m2 v k. ú. Blansko (dle dosud nezapsaného geometrického plánu se jedná o pozemky parc. č. st. 2781/1 o výměře 123 m2 a parc. č. st. 2781/2 o výměře 43 m2) Severce, bytovému družstvu, IČ 25315692, za cenu 30 Kč/m2 (pozemek pod BD na ul. Dvorská).

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 523/95 orná půda v k. ú. Horní Lhota u Blanska za účelem investiční výstavby v průmyslové zóně za cenu 420 Kč/m2 Oldřichu Pokladníkovi, Blansko, IČ 49471091.

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo souhlasí s bezplatným převodem části pozemku parc. č. 84/9 ostatní plocha o výměře cca 1.500 m2 v k. ú. Blansko do vlastnictví ČR – Úřadu práce v Blansku s tím, že veškeré náklady s převodem spojené bude hradit Úřad práce a při převodu bude postupováno tak, jak je uvedeno v „postupu“ ve stanovisku odboru INV k této věci. Pro případ úplatného převodu je cena převáděného pozemku stanovena znaleckým posudkem č. 4075-2/10 ze dne 27.01.2010 ve výši 1.160 Kč/m2 (část pozemku okolo a za budovou úřadu práce).

Usnesení č. 5
Zastupitelstvu souhlasí s úpravou usnesení č. 2 přijatého na 5. zasedání zastupitelstva dne 26.06.2007 tak, že bude znít :
Zastupitelstvo souhlasí s bezplatným převodem (darováním) pozemku parc. č. 3200 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 1570 m2 a části pozemku parc. č. 1015/31 ostatní plocha o výměře 3160 m2, části pozemku parc. č. 1015/44 ostatní plocha o výměře 103 m2, části pozemku parc. č. 1429/13 ostatní plocha o výměře 98 m2 a části pozemku parc. č. 1019/34 ostatní plocha o výměře 535 m2, vše v k. ú. Blansko (označených dle dosud v katastru nemovitostí nezapsaného geometrického plánu č. 2820-10400/2007 jako pozemky parc. č. 1015/31 ostatní plocha o výměře 3263 m2 a parc. č. 1019/34 ostatní plocha o výměře 633 m2) do vlastnictví ČR – Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Zubatého 1, Brno s tím, že nabyvatel uhradí veškeré náklady s převodem spojené (areál HZS v Blansku, ul. Poříčí ).
Poslední věta původního znění usnesení zůstává beze změny.

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo souhlasí se změnou usnesení č. 13 přijatého na 9. zasedání zastupitelstva dne 18.03.2008, která spočívá ve změně kupujícího, kterým se stane společnost BMA TRADING INTERNATIONAL. s. r. o., Brno, Tábor 888/21, IČ 26973821.

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo souhlasí s ukončením smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2009-INV-PRÁV-S112/Ma, Št, Ně-BKS ze dne 30.09.2009 dohodou smluvních stran s možností započtení finančních prostředků, jak je uvedeno ve stanovisku odboru INV k této věci.

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo souhlasí se změnou usnesení č. 7 z 10. zasedání Zastupitelstva města Blansko dne 17.06.2008 a to tak, že odrážka první usnesení se mění a nově zní:
„Zastupitelstvo souhlasí
se směnou částí obecních pozemků parc. č. 539/21 lesní pozemek o výměře 98 m2 a části parc. č. 539/27 lesní pozemek o výměře 2 m2, obě v k. ú. Lažánky (části, které jsou vyznačeny v dosud nezapsaném geom. plánu č. 273-10301/2008 jako pozemek parc. č. 539/67 lesní pozemek) za id ½ část pozemku parc. č. 567/22 zahrada o výměře cca 200 m2 v k. ú. Blansko ve vlastnictví pana Šindeláře, bytem Lažánky“, ….
Ostatní text usnesení č. 7 se nemění a zůstává platný.

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo souhlasí se změnou usnesení č. 2 z 16. zasedání Zastupitelstva města Blansko dne 08.12.2009 tak, že celé nově zní:
„Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 60/1 orná půda o výměře , jak je přesně specifikována ve stanovisku INV v tomto materiálu, panu Ing. Josefovi Brabencovi, bytem Brno, za cenu dle znaleckého posudku v době odprodeje, která bude zvýšena o daň z převodu nemovitostí s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a prodej bude realizován, jak je uvedeno ve stanovisku odboru INV k této věci (část pozemku kolem bývalé prodejny Jednoty v Těchově).“

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemků parc. č. st. 1629/3 zastavěná plocha, parc. č. 854/21 ostatní plocha, parc. č. 854/22 ostatní plocha a parc. č. 1727/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko Městem Blansko od vlastníka těchto pozemků za cenu 10.000 Kč (pozemky při ul. Smetanova a při ul. Bezručova).

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo schvaluje Prohlášení vlastníka týkající se vymezení bytových a nebytových jednotek v domě č. p. 1174 na ul. 9. května 3, Blansko.

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1174/1 o výměře 28,50 m2 v bytovém domě čp. 1174 na ulici 9. května 3, na pozemku parc. č. st. 1300 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2850/112720 paní Hořavové za cenu 203.110 Kč.

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1174/4 o výměře 28,20 m2 v bytovém domě čp. 1174 na ulici 9. května 3, na pozemku parc. č. st. 1300 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2820/112720 paní Danielové za cenu 199.480 Kč.

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1174/5 o výměře 27,80 m2 v bytovém domě čp. 1174 na ulici 9. května 3, na pozemku parc. č. st. 1300 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2780/112720 panu Vackovi za cenu 197.170 Kč.

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1174/6 o výměře 28,20 m2 v bytovém domě čp. 1174 na ulici 9. května 3, na pozemku parc. č. st. 1300 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2820/112720 panu Pokojovi za cenu 205.090 Kč.

Usnesení č. 16
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1174/9 o výměře 28,35 m2 v bytovém domě čp. 1174 na ulici 9. května 3, na pozemku parc. č. st. 1300 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2835/112720 paní J. Miadikové za cenu 200.470 Kč.

Usnesení č. 17
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1174/10 o výměře 28,15 m2 v bytovém domě čp. 1174 na ulici 9. května 3, na pozemku parc. č. st. 1300 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2815/112720 paní Sehnalové za cenu 198.490 Kč.

Usnesení č. 18
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1174/11 o výměře 28,15 m2 v bytovém domě čp. 1174 na ulici 9. května 3, na pozemku parc. č. st. 1300 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2815/112720 paní Štěpánkové za cenu 204.100 Kč.

Usnesení č. 19
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1174/12 o výměře 28,10 m2 v bytovém domě čp. 1174 na ulici 9. května 3, na pozemku parc. č. st. 1300 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2810/112720 paní Papírníkové za cenu 198.820 Kč.

Usnesení č. 20
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1174/13 o výměře 30,35 m2 v bytovém domě čp. 1174 na ulici 9. května 3, na pozemku parc. č. st. 1300 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 3035/112720 panu Pospíšilovi za cenu 200.140 Kč.

Usnesení č. 21
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1174/14 o výměře 28,40 m2 v bytovém domě čp. 1174 na ulici 9. května 3, na pozemku parc. č. st. 1300 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2840/112720 paní Dražilové za cenu 205.090 Kč.

Usnesení č. 22
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1174/21 o výměře 30,80 m2 v bytovém domě čp. 1174 na ulici 9. května 3, na pozemku parc. č. st. 1300 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 3080/112720 manželům Vrzalovým za cenu 203.110 Kč.

Usnesení č. 23
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1174/22 o výměře 28,10 m2 v bytovém domě čp. 1174 na ulici 9. května 3, na pozemku parc. č. st. 1300 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2810/112720 paní Novotné za cenu 199.150 Kč.

Usnesení č. 24
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1174/24 o výměře 27,80 m2 v bytovém domě čp. 1174 na ulici 9. května 3, na pozemku parc. č. st. 1300 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2780/112720 manželům Dostálovým za cenu 197.170 Kč.

Usnesení č. 25
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1174/25 o výměře 27,90 m2 v bytovém domě čp. 1174 na ulici 9. května 3, na pozemku parc. č. st. 1300 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2790/112720 paní G. Miadikové za cenu 203.110 Kč.

Usnesení č. 26
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1174/26 o výměře 28,20 m2 v bytovém domě čp. 1174 na ulici 9. května 3, na pozemku parc. č. st. 1300 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2820/112720 paní Řezníčkové za cenu 199.150 Kč.

Usnesení č. 27
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1174/31 o výměře 27,85 m2 v bytovém domě čp. 1174 na ulici 9. května 3, na pozemku parc. č. st. 1300 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2785/112720 paní Dvořáčkové za cenu 197.170 Kč.

Usnesení č. 28
Zastupitelstvo bere na vědomí Prohlášení vlastníka týkající se vymezení 19 bytových jednotek a 2 nebytových jednotek v domě č. p. 1157 na ul. 9. května 14, Blansko.

Usnesení č. 29
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1157/2 o výměře 32,40 m2 v bytovém domě čp. 1157 na ulici 9. května 14, na pozemku parc. č. st. 1325, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 1325 ve výši 3240/90470 paní Kouřilové za cenu 216.240 Kč.

Usnesení č. 30
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1157/12 o výměře 28,45 m2 v bytovém domě čp. 1157 na ulici 9. května 14, na pozemku parc. č. st. 1325, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 1325 ve výši 2845/90470 panu Němcovi za cenu 182.830 Kč.

Usnesení č. 31
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1157/13 o výměře 28,20 m2 v bytovém domě čp. 1157 na ulici 9. května 14, na pozemku parc. č. st. 1325, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 1325 ve výši 2820/90470 panu Mikuljakovi za cenu 187.650 Kč.

Usnesení č. 32
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1157/15 o výměře 28,45 m2 v bytovém domě čp. 1157 na ulici 9. května 14, na pozemku parc. č. st. 1325, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 1325 ve výši 2845/90470 panu Jeřábkovi za cenu 189.250 Kč.

Usnesení č. 33
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1157/19 o výměře 28,15 m2 v bytovém domě čp. 1157 na ulici 9. května 14, na pozemku parc. č. st. 1325, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 1325 ve výši 2815/90470 paní Fistrové za cenu 195.680 Kč.

Usnesení č. 34
Zastupitelstvo schvaluje Prohlášení vlastníka vymezující 24 bytových jednotek v domě čp. 1159 na ulici 9. května 16, Blansko.

Usnesení č. 35
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1159/5 o výměře 28,40 m2 v bytovém domě čp. 1159 na ulici 9. května 16, na pozemku parc. č. st. 1323/1, 1323/2 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1323/1 – zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1323/2 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2840/68040 paní Součkové za cenu 263.380 Kč.

Usnesení č. 36
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1159/6 o výměře 28,20 m2 v bytovém domě čp. 1159 na ulici 9. května 16, na pozemku parc. č. st. 1323/1, 1323/2 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1323/1 – zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1323/2 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2820/68040 manželům Procházkovým za cenu 264.210 Kč

Usnesení č. 37
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1159/7 o výměře 28,10 m2 v bytovém domě čp. 1159 na ulici 9. května 16, na pozemku parc. č. st. 1323/1, 1323/2 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1323/1 – zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1323/2 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2810/68040 manželům Tomkovičovým za cenu 257.600 Kč.

Usnesení č. 38
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1159/10 o výměře 28,20 m2 v bytovém domě čp. 1159 na ulici 9. května 16, na pozemku parc. č. st. 1323/1, 1323/2 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1323/1 – zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1323/2 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2820/68040 panu Kyprovi za cenu 257.600 Kč.

Usnesení č. 39
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1159/13 o výměře 27,95 m2 v bytovém domě čp. 1159 na ulici 9. května 16, na pozemku parc. č. st. 1323/1, 1323/2 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1323/1 – zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1323/2 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2795/68040 paní Bačovské za cenu 255.130 Kč.

Usnesení č. 40
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1159/19 o výměře 28,25 m2 v bytovém domě čp. 1159 na ulici 9. května 16, na pozemku parc. č. st. 1323/1, 1323/2 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1323/1 – zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1323/2-zast. plocha a nádvoří ve výši 2825/68040 panu Nečasovi za cenu 256.780 Kč.

Usnesení č. 41
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1159/21 o výměře 28,95 m2 v bytovém domě čp. 1159 na ulici 9. května 16, na pozemku parc. č. st. 1323/1, 1323/2 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1323/1 – zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1323/2 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2895/68040 panu Popelkovi za cenu 264.210 Kč.

Usnesení č. 42
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1159/23 o výměře 28,50 m2 v bytovém domě čp. 1159 na ulici 9. května 16, na pozemku parc. č. st. 1323/1, 1323/2 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1323/1 – zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1323/2 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2850/68040 panu Malounkovi za cenu 260.080 Kč.

Usnesení č. 43
Zastupitelstvo schvaluje Prohlášení vlastníka týkající se vymezení 24 bytových jednotek v domě č. p. 1161 na ul. 9. května 18, Blansko.

Usnesení č. 44
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1161/2 o výměře 28,40 m2 v bytovém domě čp. 1161 na ulici 9. května 18, na pozemcích parc. č. st. 1321/1, 1321/2, 1321/3 a 1321/4, vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1321/1, 1321/2, 1321/3 a id. ½ pozemku parc. č. st. 1321/4 ve výši 2840/68110 paní Černé za cenu 252.610 Kč.

Usnesení č. 45
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1161/3 o výměře 28,60 m2 v bytovém domě čp. 1161 na ulici 9. května 18, na pozemcích parc. č. st. 1321/1, 1321/2, 1321/3 a 1321/4, vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1321/1, 1321/2, 1321/3 a id. ½ pozemku parc. č. st. 1321/4 ve výši 2860/68110 manželům Skoumalovým za cenu 253.010 Kč.

Usnesení č. 46
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1161/5 o výměře 28,80 m2 v bytovém domě čp. 1161 na ulici 9. května 18, na pozemcích parc. č. st. 1321/1, 1321/2, 1321/3 a 1321/4, vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1321/1, 1321/2, 1321/3 a id. ½ pozemku parc. č. st. 1321/4 ve výši 2880/68110 manželům Svánovským za cenu 254.620 Kč.

Usnesení č. 47
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1161/15 o výměře 28,10 m2 v bytovém domě čp. 1161 na ulici 9. května 18, na pozemcích parc. č. st. 1321/1, 1321/2, 1321/3 a 1321/4, vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1321/1, 1321/2, 1321/3 a id. ½ pozemku parc. č. st. 1321/4 ve výši 2810/68110 panu Růžičkovi za cenu 248.580 Kč.

Usnesení č. 48
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1161/19 o výměře 28,10 m2 v bytovém domě čp. 1161 na ulici 9. května 18, na pozemcích parc. č. st. 1321/1, 1321/2, 1321/3 a 1321/4, vše zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1321/1, 1321/2, 1321/3 a id. ½ pozemku parc. č. st. 1321/4 ve výši 2810/68110 paní Červené za cenu 248.990 Kč.

Usnesení č. 49
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1161/20 o výměře 28,45 m2 v bytovém domě čp. 1161 na ulici 9. května 18, na pozemcích parc. č. st. 1321/1, 1321/2, 1321/3 a 1321/4, vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1321/1, 1321/2, 1321/3 a id. ½ pozemku parc. č. st. 1321/4 ve výši 2845/68110 panu Čeladínovi za cenu 251.400 Kč.

Usnesení č. 50
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1161/24 o výměře 28,75 m2 v bytovém domě čp. 1161 na ulici 9. května 18, na pozemcích parc. č. st. 1321/1, 1321/2, 1321/3 a 1321/4, vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1321/1, 1321/2, 1321/3 a id. ½ pozemku parc. č. st. 1321/4 ve výši 2875/68110 paní Hrubé za cenu 254.620 Kč.

Usnesení č. 51
Zastupitelstvo schvaluje Prohlášení vlastníka týkající se vymezení 24 bytových jednotek v domě č. p. 1163 na ul. 9. května 20, Blansko.

Usnesení č. 52
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1163/1 o výměře 28,70 m2 v bytovém domě čp. 1163 na ulici 9. května 20, na pozemcích parc. č. st. 1319/1, 1319/2, 1319/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1319/1 a 1319/2 ve výši 2870/68550 panu Havlíkovi za cenu 238.100 Kč.

Usnesení č. 53
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1163/2 o výměře 28,55 m2 v bytovém domě čp. 1163 na ulici 9. května 20, na pozemcích parc. č. st. 1319/1, 1319/2, 1319/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1319/1 a 1319/2 ve výši 2855/68550 paní Rafaelové za cenu 248.230 Kč.

Usnesení č. 54
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1163/4 o výměře 28,65 m2 v bytovém domě čp. 1163 na ulici 9. května 20, na pozemcích parc. č. st. 1319/1, 1319/2, 1319/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1319/1 a 1319/2 ve výši 2865/68550 paní Vrtěnové za cenu 237.720 Kč.

Usnesení č. 55
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1163/5 o výměře 28,90 m2 v bytovém domě čp. 1163 na ulici 9. května 20, na pozemcích parc. č. st. 1319/1, 1319/2, 1319/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1319/1 a 1319/2 ve výši 2890/68550 paní Němečkové za cenu 239.610 Kč.

Usnesení č. 56
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1163/12 o výměře 28,80 m2 v bytovém domě čp. 1163 na ulici 9. května 20, na pozemcích parc. č. st. 1319/1, 1319/2, 1319/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1319/1 a 1319/2 ve výši 2880/68550 panu Kučerovi za cenu 239.980 Kč.

Usnesení č. 57
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1163/13 o výměře 28,95 m2 v bytovém domě čp. 1163 na ulici 9. května 20, na pozemcích parc. č. st. 1319/1, 1319/2, 1319/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1319/1 a 1319/2 ve výši 2895/68550 panu Jenešovi za cenu 239.980 Kč.

Usnesení č. 58
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1163/15 o výměře 28,50 m2 v bytovém domě čp. 1163 na ulici 9. května 20, na pozemcích parc. č. st. 1319/1, 1319/2, 1319/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1319/1 a 1319/2 ve výši 2850/68550 paní Keprtové za cenu 236.590 Kč.

Usnesení č. 59
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1163/20 o výměře 28,75 m2 v bytovém domě čp. 1163 na ulici 9. května 20, na pozemcích parc. č. st. 1319/1, 1319/2, 1319/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1319/1 a 1319/2 ve výši 2875/68550 paní Kadlecové za cenu 238.470 Kč.

Usnesení č. 60
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1163/22 o výměře 28,50 m2 v bytovém domě čp. 1163 na ulici 9. května 20, na pozemcích parc. č. st. 1319/1, 1319/2, 1319/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1319/1 a 1319/2 ve výši 2850/68550 manželům Pernicovým za cenu 236.970 Kč.

Usnesení č. 61
Zastupitelstvo schvaluje Prohlášení vlastníka týkající se vymezení 24 bytových jednotek v domě č. p. 1165 na ul. 9. května 22, Blansko.

Usnesení č. 62
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1165/3 o výměře 28,10 m2 v bytovém domě čp. 1165 na ulici 9. května 22, na pozemcích parc. č. st. 1317/1, 1317/2 a 1317/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1317/1 – zast. plocha a nádvoří, id. ½ pozemku parc. č. st. 1317/2 – zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1317/3 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2810/68555 paní Nejezchlebové za cenu 239.510 Kč.

Usnesení č. 63
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1165/5 o výměře 28,10 m2 v bytovém domě čp. 1165 na ulici 9. května 22, na pozemcích parc. č. st. 1317/1, 1317/2 a 1317/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1317/1 – zast. plocha a nádvoří, id. ½ pozemku parc. č. st. 1317/2 – zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1317/3 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2810/68555 manželům Vránkovým za cenu 239.510 Kč.

Usnesení č. 64
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1165/6 o výměře 27,85 m2 v bytovém domě čp. 1165 na ulici 9. května 22, na pozemcích parc. č. st. 1317/1, 1317/2 a 1317/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1317/1 – zast. plocha a nádvoří, id. ½ pozemku parc. č. st. 1317/2 – zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1317/3 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2785/68555 paní Chlupové za cenu 237.570 Kč.

Usnesení č. 65
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1165/10 o výměře 28,55 m2 v bytovém domě čp. 1165 na ulici 9. května 22, na pozemcích parc. č. st. 1317/1, 1317/2 a 1317/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1317/1 – zast. plocha a nádvoří, id. ½ pozemku parc. č. st. 1317/2 – zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1317/3 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2855/68555 manželům Popovičovým za cenu 242.990 Kč.

Usnesení č. 66
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1165/12 o výměře 28,80 m2 v bytovém domě čp. 1165 na ulici 9. května 22, na pozemcích parc. č. st. 1317/1, 1317/2 a 1317/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1317/1 – zast. plocha a nádvoří, id. ½ pozemku parc. č. st. 1317/2 – zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1317/3 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2880/68555 paní Smolíkové za cenu 244.920 Kč.

Usnesení č. 67
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1165/18 o výměře 28,55 m2 v bytovém domě čp. 1165 na ulici 9. května 22, na pozemcích parc. č. st. 1317/1, 1317/2 a 1317/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1317/1 – zast. plocha a nádvoří, id. ½ pozemku parc. č. st. 1317/2 – zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1317/3-zast. plocha a nádvoří ve výši 2855/68555 paní Sychrové za cenu 242.990 Kč.

Usnesení č. 68
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1165/19 o výměře 28,40 m2 v bytovém domě čp. 1165 na ulici 9. května 22, na pozemcích parc. č. st. 1317/1, 1317/2 a 1317/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1317/1 – zast. plocha a nádvoří, id. ½ pozemku parc. č. st. 1317/2 – zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1317/3 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2840/68555 paní Svobodové za cenu 241.830 Kč.

Usnesení č. 69
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1165/21 o výměře 28,70 m2 v bytovém domě čp. 1165 na ulici 9. května 22, na pozemcích parc. č. st. 1317/1, 1317/2 a 1317/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1317/1 – zast. plocha a nádvoří, id. ½ pozemku parc. č. st. 1317/2 – zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1317/3 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2870/68555 paní Musilové za cenu 244.150 Kč.

Usnesení č. 70
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1165/22 o výměře 28,60 m2 v bytovém domě čp. 1165 na ulici 9. května 22, na pozemcích parc. č. st. 1317/1, 1317/2 a 1317/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1317/1 – zast. plocha a nádvoří, id. ½ pozemku parc. č. st. 1317/2 – zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1317/3 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2860/68555 panu Klevetovi za cenu 243.380 Kč.

Usnesení č. 71
Zastupitelstvo schvaluje Prohlášení vlastníka týkající se vymezení 24 bytových jednotek v domě č. p. 1169 na ul. 9. května 26, Blansko.

Usnesení č. 72
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1169/1 o výměře 28,45 m2 v bytovém domě čp. 1169 na ulici 9. května 26, na pozemku parc. č. st. 1258 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2845/68545 panu Blahovi za cenu 269.840 Kč.

Usnesení č. 73
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1169/5 o výměře 28,65 m2 v bytovém domě čp. 1169 na ulici 9. května 26, na pozemku parc. č. st. 1258 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2865/68545 paní Hromátkové za cenu 271.560 Kč.

Usnesení č. 74
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1169/6 o výměře 28,30 m2 v bytovém domě čp. 1169 na ulici 9. května 26, na pozemku parc. č. st. 1258 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2830/68545 manželům Stratilovým za cenu 268.120 Kč.

Usnesení č. 75
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1169/7 o výměře 28,00 m2 v bytovém domě čp. 1169 na ulici 9. května 26, na pozemku parc. č. st. 1258 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2800/68545 panu Javorkovi za cenu 266.830 Kč.

Usnesení č. 76
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1169/11 o výměře 28,55 m2 v bytovém domě čp. 1169 na ulici 9. května 26, na pozemku parc. č. st. 1258 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2855/68545 panu Novákovi za cenu 270.700 Kč.

Usnesení č. 77
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1169/12 o výměře 28,70 m2 v bytovém domě čp. 1169 na ulici 9. května 26, na pozemku parc. č. st. 1258 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2870/68545 manželům Strakovým za cenu 271.990 Kč.

Usnesení č. 78
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1169/14 o výměře 28,10 m2 v bytovém domě čp. 1169 na ulici 9. května 26, na pozemku parc. č. st. 1258 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2810/68545 paní Pavlíčkové za cenu 266.830 Kč.

Usnesení č. 79
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1169/17 o výměře 28,30 m2 v bytovém domě čp. 1169 na ulici 9. května 26, na pozemku parc. č. st. 1258 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2830/68545 paní Lohvyn za cenu 268.550 Kč.

Usnesení č. 80
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1169/20 o výměře 28,95 m2 v bytovém domě čp. 1169 na ulici 9. května 26, na pozemku parc. č. st. 1258 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2895/68545 paní Doležalové za cenu 273.710 Kč.

Usnesení č. 81
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1169/22 o výměře 28,45 m2 v bytovém domě čp. 1169 na ulici 9. května 26, na pozemku parc. č. st. 1258 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2845/68545 paní Mokré za cenu 269.840 Kč.

Usnesení č. 82
Zastupitelstvo schvaluje Prohlášení vlastníka týkající se vymezení 24 bytových jednotek v domě č. p. 1158 na ul. Údolní 13, Blansko.

Usnesení č. 83
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1158/1 o výměře 28,90 m2 v bytovém domě čp. 1158 na ulici Údolní 13, na pozemku parc. č. st. 1326/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1326/2 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1326/3 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st.1326/1 – zast. plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1326/3 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2890/68510 manželům Škrabalovým za cenu 247.290 Kč.

Usnesení č. 84
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1158/5 o výměře 28,90 m2 v bytovém domě čp. 1158 na ulici Údolní 13, na pozemku parc. č. st. 1326/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1326/2 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1326/3 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 1326/1 – zast. plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1326/3 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2890/68510 panu Danielovi za cenu 255.090 Kč.

Usnesení č. 85
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1158/6 o výměře 28,25 m2 v bytovém domě čp. 1158 na ulici Údolní 13, na pozemku parc. č. st. 1326/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1326/2 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1326/3 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st.1326/1 – zast. plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1326/3 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2825/68510 manželům Plachým za cenu 253.640 Kč.

Usnesení č. 86
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1158/12 o výměře 28,85 m2 v bytovém domě čp. 1158 na ulici Údolní 13, na pozemku parc. č. st. 1326/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1326/2 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1326/3 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 1326/1 – zast. plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1326/3 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2885/68510 manželům Součkovým za cenu 246.510 Kč.

Usnesení č. 87
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1158/17 o výměře 28,35 m2 v bytovém domě čp. 1158 na ulici Údolní 13, na pozemku parc. č. st. 1326/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1326/2 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1326/3 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 1326/1 – zast. plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1326/3 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2835/68510 panu Sterzovi za cenu 242.620 Kč.

Usnesení č. 88
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1158/19 o výměře 28,20 m2 v bytovém domě čp. 1158 na ulici Údolní 13, na pozemku parc. č. st. 1326/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1326/2 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1326/3 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 1326/1 – zast. plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1326/3 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2820/68510 paní Chlupové za cenu 241.850 Kč.

Usnesení č. 89
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1158/22 o výměře 28,50 m2 v bytovém domě čp. 1158 na ulici Údolní 13, na pozemku parc. č. st. 1326/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1326/2 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1326/3 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 1326/1 – zast. plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1326/3 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2850/68510 manželům Plhoňovým za cenu 243.790 Kč.

Usnesení č. 90
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1158/23 o výměře 28,25 m2 v bytovém domě čp. 1158 na ulici Údolní 13, na pozemku parc. č. st. 1326/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1326/2 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1326/3 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 1326/1 – zast. plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1326/3 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2825/68510 paní Ševčíkové za cenu 250.040 Kč.

Usnesení č. 91
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1158/24 o výměře 28,20 m2 v bytovém domě čp. 1158 na ulici Údolní 13, na pozemku parc. č. st. 1326/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1326/2 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1326/3 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st.1326/1 – zast. plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1326/3 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2820/68510 manželům Tihonovým za cenu 241.460 Kč.

Usnesení č. 92
Zastupitelstvo schvaluje Prohlášení vlastníka týkající se vymezení 24 bytových jednotek v domě č.p. 1160 na ul. Údolní 15, Blansko.

Usnesení č. 93
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1160/1 o výměře 28,65 m2 v bytovém domě čp. 1160 na ulici Údolní 15, na pozemku parc. č. st. 1324/1, 1324/2 a 1324/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1324/2 – zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1324/3 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2865/68430 paní Skácelové za cenu 251.360 Kč.

Usnesení č. 94
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1160/2 o výměře 28,15 m2 v bytovém domě čp. 1160 na ulici Údolní 15, na pozemku parc. č. st. 1324/1, 1324/2 a 1324/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1324/2 – zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1324/3 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2815/68430 manželům Peslarovým za cenu 246.220 Kč.

Usnesení č. 95
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1160/4 o výměře 27,80 m2 v bytovém domě čp. 1160 na ulici Údolní 15, na pozemku parc. č. st. 1324/1, 1324/2 a 1324/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1324/2 – zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1324/3 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2780/68430 paní Břouškové za cenu 243.450 Kč.

Usnesení č. 96
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1160/6 o výměře 28,75 m2 v bytovém domě čp. 1160 na ulici Údolní 15, na pozemku parc. č. st. 1324/1, 1324/2 a 1324/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1324/2 – zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1324/3 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2875/68430 panu Pantůčkovi za cenu 250.960 Kč.

Usnesení č. 97
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1160/7 o výměře 28,65 m2 v bytovém domě čp. 1160 na ulici Údolní 15, na pozemku parc. č. st. 1324/1, 1324/2 a 1324/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1324/2 – zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1324/3 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2865/68430 0 panu Puklovi za cenu 250.170 Kč.

Usnesení č. 98
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1160/11 o výměře 28,80 m2 v bytovém domě čp. 1160 na ulici Údolní 15, na pozemku parc. č. st. 1324/1, 1324/2 a 1324/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1324/2 – zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1324/3 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2880/68430 paní Jeřábkové a panu Hniličkovi za cenu 251.360 Kč.

Usnesení č. 99
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1160/12 o výměře 28,55 m2 v bytovém domě čp. 1160 na ulici Údolní 15, na pozemku parc. č. st. 1324/1, 1324/2 a 1324/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1324/2 – zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1324/3 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2855/68430 paní Škarkové za cenu 249.380 Kč.

Usnesení č. 100
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1160/14 o výměře 28,70 m2 v bytovém domě čp. 1160 na ulici Údolní 15, na pozemku parc. č. st. 1324/1, 1324/2 a 1324/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1324/2 – zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1324/3 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2870/68430 manželům Štoudkovým za cenu 250.570 Kč.

Usnesení č. 101
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1160/16 o výměře 28,75 m2 v bytovém domě čp. 1160 na ulici Údolní 15, na pozemku parc. č. st. 1324/1, 1324/2 a 1324/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1324/2 – zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1324/3 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2875/68430 paní Polákové za cenu 250.960 Kč.

Usnesení č. 102
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1160/17 o výměře 28,75 m2 v bytovém domě čp. 1160 na ulici Údolní 15, na pozemku parc. č. st. 1324/1, 1324/2 a 1324/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1324/2 – zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1324/3 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2875/68430 paní Frolové za cenu 250.960 Kč.

Usnesení č. 103
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1160/20 o výměře 28,65 m2 v bytovém domě čp. 1160 na ulici Údolní 15, na pozemku parc. č. st. 1324/1, 1324/2 a 1324/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1324/2 – zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1324/3 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2865/68430 panu Mrázkovi za cenu 250.170 Kč.

Usnesení č. 104
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1160/22 o výměře 28,35 m2 v bytovém domě čp. 1160 na ulici Údolní 15, na pozemku parc. č. st. 1324/1, 1324/2 a 1324/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1324/2 – zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1324/3 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2835/68430 manželům Řehákovým za cenu 247.800 Kč.

Usnesení č. 105
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1160/23 o výměře 28,20 m2 v bytovém domě čp. 1160 na ulici Údolní 15, na pozemku parc. č. st. 1324/1, 1324/2 a 1324/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1324/2 – zast. plocha a nádvoří a parc. č. st. 1324/3 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2820/68430 manželům Brucknerovým za cenu 246.610 Kč.

Usnesení č. 106
Zastupitelstvo schvaluje Prohlášení vlastníka týkající se vymezení 24 bytových jednotek v domě č. p. 1162 na ul. Údolní 17, Blansko.

Usnesení č. 107
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1162/2 o výměře 28,20 m2 v bytovém domě čp. 1162 na ulici Údolní 17, na pozemku parc. č. st. 1322/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1322/2 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 1322/1 – zast. plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1322/2 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2820/68660 manželům Bukáčkovým za cenu 202.840 Kč.

Usnesení č. 108
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1162/3 o výměře 28,45 m2 v bytovém domě čp. 1162 na ulici Údolní 17, na pozemku parc. č. st. 1322/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1322/2 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 1322/1 – zast. plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1322/2 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2845/68660 manželům Kuncovým za cenu 204.470 Kč.

Usnesení č. 109
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1162/4 o výměře 28,70 m2 v bytovém domě čp. 1162 na ulici Údolní 17, na pozemku parc. č. st. 1322/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1322/2 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st.1322/1 – zast. plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1322/2 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2870/68660 paní Řehůřkové za cenu 206.100 Kč.

Usnesení č. 110
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1162/5 o výměře 28,75 m2 v bytovém domě čp. 1162 na ulici Údolní 17, na pozemku parc. č. st. 1322/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1322/2 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st.1322/1 – zast. plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1322/2 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2875/68660 MUDr. Hošákové za cenu 206.420 Kč.

Usnesení č. 111
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1162/8 o výměře 28,75 m2 v bytovém domě čp. 1162 na ulici Údolní 17, na pozemku parc. č. st. 1322/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1322/2 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 1322/1 – zast. plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1322/2 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2875/68660 panu Zahálkovi za cenu 206.420 Kč.

Usnesení č. 112
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1162/9 o výměře 28,70 m2 v bytovém domě čp. 1162 na ulici Údolní 17, na pozemku parc. č. st. 1322/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1322/2 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 1322/1 – zast. plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1322/2 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2870/68660 paní Hegerové za cenu 206.100 Kč.

Usnesení č. 113
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1162/11 o výměře 28,65 m2 v bytovém domě čp. 1162 na ulici Údolní 17, na pozemku parc. č. st. 1322/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1322/2 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 1322/1 – zast. plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1322/2 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2865/68660 paní Ševčíkové za cenu 205.770 Kč.

Usnesení č. 114
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1162/17 o výměře 28,10 m2 v bytovém domě čp. 1162 na ulici Údolní 17, na pozemku parc. č. st. 1322/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1322/2 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st.1322/1 – zast. plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1322/2 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2810/68660 paní Eliskové za cenu 202.180 Kč.

Usnesení č. 115
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1162/21 o výměře 28,90 m2 v bytovém domě čp. 1162 na ulici Údolní 17, na pozemku parc. č. st. 1322/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1322/2 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 1322/1 – zast. plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1322/2 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2890/68660 paní Mikové za cenu 207.400 Kč.

Usnesení č. 116
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1162/22 o výměře 28,80 m2 v bytovém domě čp. 1162 na ulici Údolní 17, na pozemku parc. č. st. 1322/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1322/2 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 1322/1 – zast. plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1322/2 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2880/68660 panu Kuchařovi za cenu 206.750 Kč.

Usnesení č. 117
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1162/23 o výměře 28,30 m2 v bytovém domě čp. 1162 na ulici Údolní 17, na pozemku parc. č. st. 1322/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1322/2 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 1322/1 – zast. plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1322/2 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2830/68660 panu Kopeckému za cenu 211.380 Kč.

Usnesení č. 118
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1162/24 o výměře 28,70 m2 v bytovém domě čp. 1162 na ulici Údolní 17, na pozemku parc. č. st. 1322/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1322/2 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 1322/1 – zast. plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1322/2 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2870/68660 manželům Berglovým za cenu 206.970 Kč.

Usnesení č. 119
Zastupitelstvo schvaluje Prohlášení vlastníka týkající se vymezení 24 bytových jednotek v domě č. p. 1164 na ul. Údolní 19, Blansko.

Usnesení č. 120
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1164/4 o výměře 28,60 m2 v bytovém domě čp. 1164 na ulici Údolní 19, na pozemku parc. č. st. 1320 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 1320 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2860/68210 paní Kolmačkové za cenu 246.270 Kč.

Usnesení č. 121
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1164/6 o výměře 28,10 m2 v bytovém domě čp. 1164 na ulici Údolní 19, na pozemku parc. č. st. 1320 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 1320 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2810/68210 paní Svobodové za cenu 242.350 Kč.

Usnesení č. 122
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1164/10 o výměře 28,10 m2 v bytovém domě čp. 1164 na ulici Údolní 19, na pozemku parc. č. st. 1320 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 1320 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2810/68210 panu Musilovi za cenu 242.350 Kč.

Usnesení č. 123
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1164/19 o výměře 28,40 m2 v bytovém domě čp. 1164 na ulici Údolní 19, na pozemku parc. č. st. 1320 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 1320 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2840/68210 paní Bláhové za cenu 245.490 Kč.

Usnesení č. 124
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1164/20 o výměře 28,40 m2 v bytovém domě čp. 1164 na ulici Údolní 19, na pozemku parc. č. st. 1320 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 1320 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2840/68210 paní Musilové za cenu 244.700 Kč.

Usnesení č. 125
Zastupitelstvo schvaluje Prohlášení vlastníka týkající se vymezení 24 bytových jednotek v domě č. p. 1166 na ul. Údolní 21, Blansko.

Usnesení č. 126
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1166/1 o výměře 28,45 m2 v bytovém domě čp. 1166 na ulici Údolní 21, na pozemku parc. č. st. 1318/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1318/2 zastavěná plocha, vše v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st.1318/1 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2845/68550 paní Němečkové za cenu 223.970 Kč.

Usnesení č. 127
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1166/10 o výměře 28,00 m2 v bytovém domě čp. 1166 na ulici Údolní 21, na pozemku parc. č. st. 1318/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1318/2 zastavěná plocha, vše v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 1318/1 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2800/68550 panu Vykydalovi za cenu 220.760 Kč.

Usnesení č. 128
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1166/12 o výměře 28,70 m2 v bytovém domě čp. 1166 na ulici Údolní 21, na pozemku parc. č. st. 1318/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1318/2 zastavěná plocha, vše v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 1318/1 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2870/68550 paní Lattenbergové za cenu 232.430 Kč.


Usnesení č. 129
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1166/16 o výměře 28,90 m2 v bytovém domě čp. 1166 na ulici Údolní 21, na pozemku parc. č. st. 1318/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1318/2 zastavěná plocha, vše v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 1318/1 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2890/68550 paní Papírníkové za cenu 235.360 Kč.

Usnesení č. 130
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1166/17 o výměře 28,80 m2 v bytovém domě čp. 1166 na ulici Údolní 21, na pozemku parc. č. st. 1318/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1318/2 zastavěná plocha, vše v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 1318/1 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2880/68550 paní Chalupníkové za cenu 225.760 Kč.

Usnesení č. 131
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1166/20 o výměře 28,80 m2 v bytovém domě čp. 1166 na ulici Údolní 21, na pozemku parc. č. st. 1318/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1318/2 zastavěná plocha, vše v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 1318/1 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2880/68550 paní Musilové za cenu 227.190 Kč.

Usnesení č. 132
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1166/24 o výměře 28,65 m2 v bytovém domě čp. 1166 na ulici Údolní 21, na pozemku parc. č. st. 1318/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1318/2 zastavěná plocha, vše v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 1318/1 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2865/68550 paní Švédové za cenu 225.400 Kč.

Usnesení č. 133
Zastupitelstvo bere na vědomí Prohlášení vlastníka vymezující bytové a nebytové jednotky v domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, Blansko.

Usnesení č. 134
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/1 o výměře 48,95 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 4895/244365 paní Veselé za cenu 328.500 Kč.

Usnesení č. 135
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/3 o výměře 29,80 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2980/244365 paní Miadikové za cenu 195.860 Kč.

Usnesení č. 136
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/4 o výměře 35,85 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 3585/244365 panu Výběrovi za cenu 231.760 Kč.

Usnesení č. 137
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/5 o výměře 42,35 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 4235/244365 manželům Machačovým za cenu 289.330 Kč.

Usnesení č. 138
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/6 o výměře 39,10 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 3910/244365 panu Balákovi za cenu 270.040 Kč.

Usnesení č. 139
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/8 o výměře 49,10 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 4910/244365 paní Krabičkové za cenu 329.390 Kč.

Usnesení č. 140
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/9 o výměře 39,40 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 3940/244365 panu Ondrovi za cenu 271.820 Kč.

Usnesení č. 141
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/10 o výměře 29,40 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2940/244365 panu Prokopovi za cenu 193.480 Kč.

Usnesení č. 142
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/11 o výměře 36,05 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 3605/244365 panu Drahonskému za cenu 232.950 Kč.

Usnesení č. 143
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/12 o výměře 43,35 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 4335/244365 panu Bartálovi za cenu 295.270 Kč.

Usnesení č. 144
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/13 o výměře 37,70 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 3770/244365 paní Valouškové za cenu 261.730 Kč.

Usnesení č. 145
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/15 o výměře 49,30 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 4930/244365 panu Baršovi za cenu 330.580 Kč.

Usnesení č. 146
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/16 o výměře 38,70 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 3870/244365 paní Koštuříkové za cenu 267.670 Kč.

Usnesení č. 147
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/17 o výměře 29,45 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2945/244365 panu Daňkovi za cenu 193.780 Kč.

Usnesení č. 148
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/18 o výměře 35,85 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 3585/244365 panu Kalovi za cenu 231.760 Kč.

Usnesení č. 149
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/19 o výměře 43,55 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 4355/244365 paní Sedlákové za cenu 296.450 Kč.

Usnesení č. 150
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/22 o výměře 49,50 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 4950/244365 manželům Chalupovým za cenu 331.770 Kč.

Usnesení č. 151
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/23 o výměře 39,15 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 3915/244365 paní Smejkalové za cenu 279.020 Kč.

Usnesení č. 152
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/24 o výměře 29,25 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2925/244365 panu Kiporovi za cenu 195.770 Kč.

Usnesení č. 153
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/26 o výměře 42,25 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 4225/244365 panu Kopeckému za cenu 288.740 Kč.

Usnesení č. 154
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/27 o výměře 38,95 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 3895/244365 panu Pernicovi za cenu 269.150 Kč.

Usnesení č. 155
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/29 o výměře 47,40 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 4740/244365 manželům Vymazalovým za cenu 319.300 Kč.

Usnesení č. 156
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/31 o výměře 28,90 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2890/244365 paní Štrajtové za cenu 190.510 Kč.

Usnesení č. 157
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/32 o výměře 35,25 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 3525/244365 manželům Moravcovým za cenu 228.200 Kč.

Usnesení č. 158
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/33 o výměře 43,35 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 4335/244365 manželům Schulzovým za cenu 295.270 Kč.

Usnesení č. 159
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/34 o výměře 39,25 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 3925/244365 paní Varhánkové za cenu 270.340 Kč.

Usnesení č. 160
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/35 o výměře 27,50 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2750/244365 paní Venerové za cenu 182.200 Kč.

Usnesení č. 161
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/36 o výměře 49,25 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 4925/244365 paní Koháčkové za cenu 330.280 Kč.

Usnesení č. 162
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/37 o výměře 39,25 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 3925/244365 paní Skotákové za cenu 270.930 Kč.

Usnesení č. 163
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/38 o výměře 29,90 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2990/244365 panu Procházkovi za cenu 196.450 Kč.

Usnesení č. 164
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/39 o výměře 35,50 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 3550/244365 manželům Melkesovým za cenu 229.690 Kč.

Usnesení č. 165
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/40 o výměře 43,20 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 4320/244365 paní Letošové za cenu 294.380 Kč.

Usnesení č. 166
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/41 o výměře 38,90 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 3890/244365 panu Ambrožovi za cenu 268.860 Kč.

Usnesení č. 167
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/44 o výměře 37,50 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 3750/244365 panu Kuncovi za cenu 260.550 Kč.

Usnesení č. 168
Zastupitelstvo města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/45 o výměře 29,50 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2950/244365 paní Fajtové za cenu 194.080 Kč.

Usnesení č. 169
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/46 o výměře 35,50 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 3550/244365 panu Klíčovi za cenu 229.690 Kč.

Usnesení č. 170
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/47 o výměře 42,70 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 4270/244365 panu Novotnému za cenu 291.410 Kč.

Usnesení č. 171
Zastupitelstvo města Blanska souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/50 o výměře 49,55 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393- zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 4955/244365 paní Hruškové za cenu 332.060 Kč.

Usnesení č. 172
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/51 o výměře 38,85 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 3885/244365 paní Prudilové za cenu 268.560 Kč.

Usnesení č. 173
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/53 o výměře 35,90 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 3590/244365 manželům Pokorným za cenu 232.060 Kč.

Usnesení č. 174
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/55 o výměře 38,60 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 3860/244365 paní Rédové za cenu 267.080 Kč.

Usnesení č. 175
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/56 o výměře 27,55 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 2755/244365 manželům Mokrým za cenu 182.500 Kč.

Usnesení č. 176
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/57 o výměře 49,45 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 4945/244365 manželům Šenkýřovým za cenu 331.470 Kč .

Usnesení č. 177
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/59 o výměře 30,05 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 3005/244365 paní Kovaříkové za cenu 197.340 Kč.

Usnesení č. 178
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/60 o výměře 35,75 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 3575/244365 manželům Šavrňákovým za cenu 231.170 Kč.

Usnesení č. 179
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/61 o výměře 44,30 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 4430/244365 paní Mikuláškové za cenu 300.910 Kč.

Usnesení č. 180
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1559/62 o výměře 39,35 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 3935/244365 manželům Odehnalovým za cenu 271.530 Kč.

Usnesení č. 181
Zastupitelstvo souhlasí s převodem nebytové jednotky č. 1559/101 o výměře 48,60 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 4860/244365 společnosti Zahradnictví Helenka s. r. o. za cenu 640.740,- Kč.

Usnesení č. 182
Zastupitelstvo souhlasí s převodem nebytové jednotky č. 1559/102 o výměře 32,30 m2 v bytovém domě čp. 1559 na ulici Bezručova 5, na pozemku parc. č. st. 2393 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří ve výši 3230/244365 panu Horákovi za cenu 425.840 Kč.

Usnesení č. 183
Zastupitelstvo bere na vědomí Prohlášení vlastníka týkající se vymezení 30 bytových jednotek a 1 nebytové jednotky v domě č. p. 1178 na ul. Chelčického 32, Blansko.

Usnesení č. 184
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1178/3 o výměře 28,15 m2 v bytovém domě čp. 1178 na ulici Chelčického 32, na pozemku parc. č. st. 1285 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2815/101870 panu Pazderovi za cenu 219.310 Kč.

Usnesení č. 185
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1178/4 o výměře 27,70 m2 v bytovém domě čp. 1178 na ulici Chelčického 32, na pozemku parc. č. st. 1285 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2770/101870 paní Slavíčkové za cenu 213.410 Kč.

Usnesení č. 186
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1178/6 o výměře 28,40 m2 v bytovém domě čp. 1178 na ulici Chelčického 32, na pozemku parc. č. st. 1285 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2840/101870 paní Flekové za cenu 220.040 Kč.

Usnesení č. 187
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1178/9 o výměře 27,55 m2 v bytovém domě čp. 1178 na ulici Chelčického 32, na pozemku parc. č. st. 1285 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2755/101870 panu Seidlovi za cenu 215.620 Kč.

Usnesení č. 188
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1178/15 o výměře 28,45 m2 v bytovém domě čp. 1178 na ulici Chelčického 32, na pozemku parc. č. st. 1285 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2845/101870 paní Dvořáčkové za cenu 221.890 Kč.

Usnesení č. 189
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1178/20 o výměře 28,45 m2 v bytovém domě čp. 1178 na ulici Chelčického 32, na pozemku parc. č. st. 1285 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2845/101870 panu Ing. Gottvaldovi za cenu 221.150 Kč.

Usnesení č. 190
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1178/22 o výměře 26,85 m2 v bytovém domě čp. 1178 na ulici Chelčického 32, na pozemku parc. č. st. 1285 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2685/101870 paní Šindelkové za cenu 208.990 Kč.

Usnesení č. 191
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1178/27 o výměře 27,55 m2 v bytovém domě čp. 1178 na ulici Chelčického 32, na pozemku parc. č. st. 1285 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2755/101870 paní Trávníčkové za cenu 215.260 Kč.

Usnesení č. 192
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1178/30 o výměře 28,35 m2 v bytovém domě čp. 1178 na ulici Chelčického 32, na pozemku parc. č. st. 1285 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2835/101870 paní Hauserové za cenu 220.780 Kč.

Usnesení č. 193
Zastupitelstvo schvaluje Prohlášení vlastníka týkající se vymezení 36 bytových jednotek v domě č. p. 1181 na ul. Chelčického 48, Blansko.

Usnesení č. 194
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1181/3 o výměře 27,80 m2 v bytovém domě čp. 1181 na ulici Chelčického 48, na pozemku parc. č. st. 1275 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2780/102325 paní Hejčové za cenu 254.740 Kč.

Usnesení č. 195
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1181/7 o výměře 28,50 m2 v bytovém domě čp. 1181 na ulici Chelčického 48, na pozemku parc. č. st. 1275 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2850/102325 paní Veselé za cenu 267.900 Kč.

Usnesení č. 196
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1181/9 o výměře 28,00 m2 v bytovém domě čp. 1181 na ulici Chelčického 48, na pozemku parc. č. st. 1275 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2800/102325 paní Formánkové za cenu 256.810 Kč.

Usnesení č. 197
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1181/16 o výměře 28,55 m2 v bytovém domě čp. 1181 na ulici Chelčického 48, na pozemku parc. č. st. 1275 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2855/102325 panu Ondríkovi za cenu 260.540 Kč.

Usnesení č. 198
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1181/18 o výměře 28,50 m2 v bytovém domě čp. 1181 na ulici Chelčického 48, na pozemku parc. č. st. 1275 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2850/102325 panu Svobodovi za cenu 260.540 Kč.

Usnesení č. 199
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1181/19 o výměře 28,05 m2 v bytovém domě čp. 1181 na ulici Chelčického 48, na pozemku parc. č. st. 1275 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2805/102325 paní Jalové za cenu 255.150 Kč.

Usnesení č. 200
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1181/22 o výměře 28,15 m2 v bytovém domě čp. 1181 na ulici Chelčického 48, na pozemku parc. č. st. 1275 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2815/102325 panu Sekaninovi za cenu 257.640 Kč.

Usnesení č. 201
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1181/25 o výměře 28,85 m2 v bytovém domě čp. 1181 na ulici Chelčického 48, na pozemku parc. č. st. 1275 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2885/102325 paní Bednářové za cenu 264.270 Kč.

Usnesení č. 202
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1181/26 o výměře 28,30 m2 v bytovém domě čp. 1181 na ulici Chelčického 48, na pozemku parc. č. st. 1275 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2830/102325 paní Nečasové za cenu 259.710 Kč.

Usnesení č. 203
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1181/36 o výměře 28,85 m2 v bytovém domě čp. 1181 na ulici Chelčického 48, na pozemku parc. č. st. 1275 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2885/102325 panu Matuškovi za cenu 262.610 Kč.

Usnesení č. 204
Zastupitelstvo schvaluje Prohlášení vlastníka týkající se vymezení 32 bytových jednotek a 2 nebytových jednotek v domě č. p. 1186 na ul. Chelčického 56, Blansko.

Usnesení č. 205
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1186/10 o výměře 28,40 m2 v bytovém domě čp. 1186 na ulici Chelčického 56, na pozemku parc. č. st. 1268 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2840/116330 panu Kristýnovi za cenu 202.380 Kč.

Usnesení č. 206
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1186/13 o výměře 28,30 m2 v bytovém domě čp. 1186 na ulici Chelčického 56, na pozemku parc. č. st. 1268 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2830/116330 paní Sedlákové za cenu 210.600 Kč.

Usnesení č. 207
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1186/17 o výměře 28,05 m2 v bytovém domě čp. 1186 na ulici Chelčického 56, na pozemku parc. č. st. 1268 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2805/116330 paní Vaňkové za cenu 200.710 Kč.

Usnesení č. 208
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1186/18 o výměře 28,40 m2 v bytovém domě čp. 1186 na ulici Chelčického 56, na pozemku parc. č. st. 1268 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2840/116330 paní Zachovalové za cenu 206.000 Kč.

Usnesení č. 209
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1186/19 o výměře 28,60 m2 v bytovém domě čp. 1186 na ulici Chelčického 56, na pozemku parc. č. st. 1268 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2860/116330 paní Nejezchlebové za cenu 213.230 Kč.

Usnesení č. 210
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1186/24 o výměře 28,00 m2 v bytovém domě čp. 1186 na ulici Chelčického 56, na pozemku parc. č. st. 1268 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2800/116330 paní Daňkové za cenu 209.960 Kč.

Usnesení č. 211
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1186/28 o výměře 28,20 m2 v bytovém domě čp. 1186 na ulici Chelčického 56, na pozemku parc. č. st. 1268 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2820/116330 paní Stloukalové za cenu 200.380 Kč.

Usnesení č. 212
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1186/30 o výměře 31,20 m2 v bytovém domě čp. 1186 na ulici Chelčického 56, na pozemku parc. č. st. 1268 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 3120/116330 paní Pazderové za cenu 215.890 Kč.

Usnesení č. 213
Zastupitelstvo schvaluje Prohlášení vlastníka týkající se vymezení 7 bytových jednotek v domě č. p. 46 na ul. Komenského 4, Blansko.

Usnesení č. 214
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 46/5 o výměře 69,40 m2 v bytovém domě čp. 46 na ulici Komenského 4, na pozemku parc. č. st. 128/1 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 128/1 ve výši 6940/48605 paní Škvareninovi za cenu 610.850 Kč.

Usnesení č. 215
Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 46/7 o výměře 94,70 m2 v bytovém domě čp. 46 na ulici Komenského 4, na pozemku parc. č. st. 128/1 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 128/1 ve výši 9470/48605 manželům Schnitzingerovým za cenu 877.540 Kč.

Usnesení č. 216
Zastupitelstvo souhlasí s převodem členských práv k bytu A 6/2 v domě Okružní 2385/1b, Blansko pro paní Novotnou, Olomučany za částku 802.000 Kč + zápisné a základní členský vklad bytovému družstvu.

Usnesení č. 217
Zastupitelstvo souhlasí s prodejem nemovitostí, a to domu čp. 562 na ul. Vodní 3, Blansko, na pozemku parc. č. st. 544 – zast. plocha, nádvoří, pozemku parc. č. st. 544 – zast. plocha a nádvoří o výměře 231 m2 a pozemku parc. č. 84/2 – zahrada o výměře 54 m2 vše v k. ú. Blansko žadatelům v pořadí:
1. pan Hanák, Blansko za cenu ve výši 2.510.000 Kč
2. pan Matuška, Blansko za cenu ve výši 2.510.000 Kč s tím, že zastupitelstvo nesouhlasí s podmínkou platby uvedenou v žádosti
3. paní Ševčíková, Brno za cenu ve výši 2.400.000 Kč.

Usnesení č. 218
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 11 (dle připravovaného Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1164/11, tzn., že bude prodána jednotka č. 1164/11 o výměře 28,40 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku o velikosti 2840/68210) v domě Údolní 19, Blansko panu Matuškovi, Blansko za cenu 522.000 Kč.

Usnesení č. 219
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 12 (dle připravovaného Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1164/12, tzn., že bude prodána jednotka č. 1164/12 o výměře 28,80 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku o velikosti 2880/68210) v domě Údolní 19, Blansko panu Matuškovi, Blansko za cenu 522.000 Kč.

Usnesení č. 220
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s bratry Opletalovými, Blansko s výší splátek 1.500 Kč/měsíc.

Usnesení č. 221
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o východiscích pořizování Územního plánu Blansko a obsah zpracovaných doplňujících podkladů a schvaluje Zadání územního plánu Blansko.

Usnesení č. 222
Zastupitelstvo schvaluje II. Komunitní plán sociálních služeb Města Blansko pro období 2010–2011.

Usnesení č. 223
Zastupitelstvo schvaluje zapracování finančních prostředků z hospodaření minulých let (roku 2009) ve výši 15.230.624,53 Kč do rozpočtu města roku 2010.

Usnesení č. 224
Zastupitelstvo schvaluje po úpravách rozpočet Města Blansko na rok 2010 včetně finanční rozvahy o výnosech a nákladech na správu, provoz a údržbu bytového fondu v majetku Města Blansko na rok 2010.

Usnesení č. 225
Zastupitelstvo schvaluje po úpravách poskytnutí dotací a příspěvků z rozpočtu Města Blansko v roce 2010 následujícím organizacím:

Účel

Příjemce

tis. Kč

Provozní náklady útulku pro psy

Služby Blansko, s. r. o.

295,4

Provozní náklady malé vodní elektrárny

Služby Blansko, s. r. o.

220,0

Zajištění provozu integrovaného dopravního systému IDS

KORDIS JMK, spol s r. o., Brno

1.600,0

Zajištění provozu MHD – Jánského plaketa

ČAD Blansko, a. s.

60,0

Zajištění provozu MHD na území města

ČAD Blansko, a. s.

3.900,0

Členství ve Svazku vodovodů a kanalizací

Svazek vodovodů

a kanalizací měst a obcí, Boskovice, 17.listopadu 14

426,0

Provoz a činnost

MŠ Těchov 124

355,1

Provoz a činnost

MŠ Rodkovského 2a

914,1

Provoz a činnost

MŠ Divišova 2a

695,6

Provoz a činnost

MŠ Údolní 8

962,5

Provoz a činnost

MŠ Dvorská 96

1.326,6

Provoz a činnost

ZŠ Erbenova 13

2.372,0

Provoz a činnost

ZŠ TGM Rodkovského 2

1.669,0

Provoz a činnost

ZŠ Dvorská 26

2.154,0

Provoz a činnost

ZŠ a MŠ Salmova 17

3.244,0

Provoz a činnost

ŠJ Rodkovského 2

345,0

Provozní náklady veřejného hřiště

při ZŠ ul. Erbenova

ZŠ ul. Erbenova 13

23,0

Provozní náklady veřejného hřiště

při ZŠ TGM ul. Rodkovského

ZŠ TGM ul. Rodkovského 2

23,0

Provozní náklady veřejného hřiště

při ZŠ ul. Dvorská

ZŠ ul. Dvorská 26

23,0

Provoz a činnost kina

KSMB Blansko

1.269,0

Provoz a činnost

Městská knihovna Blansko

3.204,0

Provoz a činnost

Muzeum Blansko

3.718,0

Provoz a činnost Městského klubu, galerie, doplňkové činnosti

KSMB Blansko

4.529,0

Na uspořádání Historického jarmarku

KSMB Blansko

120,0

Na uspořádání oslav nového roku na náměstí

KSMB Blansko

50,0

Na akci Zlaté Slunce Blansko 2010

KSMB Blansko

20,0

Provozní náklady lázní a koupaliště

Služby Blansko, s. r. o.

3.325,7

Provozní náklady zimního stadiónu

Služby Blansko, s. r. o.

1.435,8

Provozní náklady rekreační oblasti Palava

Služby Blansko, s. r. o.

334,0

Příspěvek na pronájmy sportovních zařízení města

ASK Blansko, plavecký oddíl

171,1

Příspěvek na pronájmy sportovních zařízení města

HC Blansko

628,4

Dotace na investice

Nemocnice Blansko

8.474,8

Úklid a udržování hřbitova

Pohřební ústav Boskovice

404,4

Provozní náklady veřejného WC

Služby Blansko, s. r. o.

239,9

Mzdové a provozní náklady – denní stacionáře

Hnutí Humanitární Pomoci Blansko – Domov OLGA

200,0

Mzdové a provozní náklady – chráněné bydlení

Hnutí Humanitární Pomoci Blansko – Centrum VELAN

150,0

Mzdové a provozní náklady – nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Sdružení Podané ruce, o. s., Brno – Nízkoprahový klub

pro děti a mládež PVC Blansko

80,0

Mzdové a provozní náklady – terénní programy

Sdružení Podané ruce, o. s., Brno – Víceúčelová drogová služba na Blanensku

60,0

Provozní náklady – pečovatelská služba

DCHB, Oblastní charita Blansko – Charitní

pečovatelská služba

60,0

Provozní náklady noclehárny, Luční 10

DCHB, OCH Blansko

451,0

Usnesení č. 226
Zastupitelstvo schvaluje převod přijaté splátky půjčených prostředků od TJ ČKD Blansko ve výši 200.000 Kč do hospodářské činnosti.

Usnesení č. 227
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2010/1.

Usnesení č. 228
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí účelových půjček v celkové výši 630.000 Kč z fondu rozvoje bydlení, následujícím žadatelům:
p. Miroslavu Fadrnému, bytem Blansko, na opravu střechy včetně klempířských prvků a opravu fasády včetně zateplení, novou elektroinstalaci, topení a zdravotechniku v domě, výměnu podlah ve výši 300.000 Kč,
pí. Lence Kroutilové, bytem Blansko, na opravu komínu, novou elektroinstalaci, plynoinstalaci, topení, zdravotechniku v domě ve výši 330.000 Kč.

Usnesení č. 229
Zastupitelstvo schvaluje projekty prevence kriminality “Dobrodružství”, “Městský kamerový dohlížecí systém” a “Speciální výslechová místnost”.

Usnesení č. 230
Zastupitelstvo schvaluje nové znění Jednacího řádu Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 231
Zastupitelstvo souhlasí s vystoupením města Blansko ze Sdružení obcí a měst jižní Moravy k 31.12.2010.

Usnesení č. 232
Zastupitelstvo souhlasí s vystoupením města Blansko z Energetického sdružení obcí jižní Moravy.

Usnesení č. 233
Zastupitelstvo schvaluje předložený projekt do Výzvy č. 6 IOP, vč. Navrhovaných Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 234
Zastupitelstvo odvolává na základě návrhu volební strany KSČM pana Leoše Rapanta z funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a jmenuje do této funkce pana Jiřího Meluzína.

Usnesení č. 235
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění pozdějších vyhlášek.

Usnesení č. 236
Zastupitelstvo bere na vědomí zápis č. 1 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápis č. 23 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

 

            aktualizováno: 10. 2. 2021, 07:08 h