Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 18 ze dne 8. 6. 2010

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 242/3 zahrada o výměře cca 70 m2 v k. ú. Blansko společnosti DITTO, s. r. o., IČ: 25306219, Blansko, Lesní 5, za cenu dle znaleckého posudku tržní s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené včetně znalečného a kupní cena bude zvýšena o částku daně z převodu nemovitostí (u řeky Svitavy, za budovou čp.1099 v Blansku).

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 482/6 ostatní plocha v k. ú. Dolní Lhota paní Mgr. Jakubcové, bytem Blansko-Dolní Lhota, za cenu dle znaleckého posudku zjištěnou nebo obvyklou (tu, která bude vyšší) s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a kupní cena bude zvýšena o částku daně z převodu nemovitostí (u komunikace ke střelnici v Dolní Lhotě).

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem spoluvlastnických podílů pozemků parc. č. st. 1243, parc. č. st. 1244 a parc. č. st. 1243/1, vše zastavěné plochy v k. ú. Blansko, vlastníkům bytových jednotek bytového domu čp. 1676, 1677 a 1208 za cenu 30 Kč/m2 (pozemky zastavěné bytovým domem).

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo souhlasí s výkupem id. ¼ pozemku parc. č. 788/1 pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr o výměře 2206 m2 v k. ú. Blansko od vlastníka id. ¼ tohoto pozemku za cenu 250 Kč/m2 (pozemek na ul. Boženy Němcové a K. H. Máchy v Blansku).

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo schvaluje zajištění závazku z kupní smlouvy č. 2010-INV-Poz-PRÁV/008/Ma,Ně-KS společnosti AO REAL, a. s., Pražská 7, IČ: 28263278 vůči Městu Blansko vystavením směnky společností APOS-AUTO, s. r. o., Blansko, Pražská 7, IČ: 47906260 avalovanou 7 majiteli společnosti APOS-AUTO, s. r. o.

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo schvaluje nejnižší nabídkovou kupní cenu za odprodej pozemků, resp. jejich částí parc. č. 746/24, parc. č. 746/25 a parc. č. 746/55, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko za účelem výstavby části bytového domu a souvisejících staveb (parkovací plochy, apod.) na těchto pozemcích a na pozemku parc. č. 746/65 ostatní plocha v k. ú. Blansko ve výši 3.000 Kč/m2.

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem budovy čp. 63 na pozemku parc. č. 315 – zast. plocha, nádvoří o výměře 525 m2 a pozemku parc. č. 315 – zast. plocha, nádvoří o výměře 525 m2 v k. ú. Těchov České tábornické unii – T.K. DELFÍN Brno, Mezihorní 395, 664 82 Říčany u Brna; IČ: 65340892, za kupní cenu 1.400.000 Kč s podmínkami:

- strpění pobočky městské knihovny v jedné místnosti v přízemí budovy po pravé straně (užívané městskou knihovnou v současné době) za účelem užívání jako pobočka městské knihovny za nájemné ve výši 1 Kč/rok + paušál na služby ve výši 1.000 Kč/rok (který by byl vždy po 2 letech aktualizován s ohledem na změny cen energií nebo změny režimu knihovny) na dobu určitou 10 let se zakotvením možnosti dalšího prodloužení.

- zachování stávajícího účelu užívání min. po dobu 10 let

- předkupní právo města po dobu 10 let

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo souhlasí s prodejem nemovitostí, a to

- budovy čp. 476 na ul. Brněnská 26, na pozemku parc. č. st. 463 – zast. plocha a nádvoří o výměře 102 m2

- pozemku parc. č. st. 463 – zast. plocha a nádvoří o výměře 102 m2

- budovy bez čp., včetně všech součástí a příslušenství na pozemku parc. č. st. 4430-zast. plocha a nádvoří o výměře 29 m2

- pozemku parc. č. st. 4430 – zast. plocha a nádvoří o výměře 29 m2

- budovy bez čp., včetně všech součástí a příslušenství na pozemku parc. č. st. 4431-zast. plocha a nádvoří o výměře 27 m2

- pozemku parc. č. st. 4431 – zast. plocha a nádvoří o výměře 27 m2

- pozemku parc. č. st. 4429 – zast. plocha a nádvoří o výměře 95 m2

vše v k. ú. Blansko žadatelům v pořadí:

1. Ing. Šustáček, Blansko, za kupní cenu ve výši 352.000 Kč

2. Automotoklub Trabantklub, zast. jednatelkou Ivanou Nesrstovou, Brněnská 26, Blansko IČ: 62075063, za kupní cenu ve výši 330.000 Kč.

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo revokuje usnesení č. 52 – 60 ze 17. zasedání zastupitelstva konaného dne 09.03.2010 týkající se prodejů jednotek v domě čp. 1163 na ul. 9. května 20, Blansko.

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1163/1 o výměře 28,70 m2 v bytovém domě čp. 1163 na ulici 9. května 20, na pozemcích parc. č. st. 1319/1, 1319/2, 1319/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1319/1 a 1319/2 ve výši 2870/68550 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2870/68550 pozemku parc. č. st. 1319/3 panu Havlíkovi za cenu 238.200 Kč.

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1163/2 o výměře 28,55 m2 v bytovém domě čp. 1163 na ulici 9. května 20, na pozemcích parc. č. st. 1319/1, 1319/2, 1319/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1319/1 a 1319/2 ve výši 2855/68550 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2855/68550 pozemku parc. č. st. 1319/3 paní Rafaelové za cenu 248.330 Kč.

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1163/4 o výměře 28,65 m2 v bytovém domě čp. 1163 na ulici 9. května 20, na pozemcích parc. č. st. 1319/1, 1319/2, 1319/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1319/1 a 1319/2 ve výši 2865/68550 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2865/68550 pozemku parc. č. st. 1319/3 paní Vrtěnové za cenu 237.820 Kč.

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1163/5 o výměře 28,90 m2 v bytovém domě čp. 1163 na ulici 9. května 20, na pozemcích parc. č. st. 1319/1, 1319/2, 1319/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1319/1 a 1319/2 ve výši 2890/68550 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2890/68550 pozemku parc. č. st. 1319/3 paní Němečkové za cenu 239.710 Kč.

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1163/12 o výměře 28,80 m2 v bytovém domě čp. 1163 na ulici 9. května 20, na pozemcích parc. č. st. 1319/1, 1319/2, 1319/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1319/1 a 1319/2 ve výši 2880/68550 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2880/68550 pozemku parc. č. st. 1319/3 panu Kučerovi za cenu 240.090 Kč.

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1163/13 o výměře 28,95 m2 v bytovém domě čp. 1163 na ulici 9. května 20, na pozemcích parc. č. st. 1319/1, 1319/2, 1319/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1319/1 a 1319/2 ve výši 2895/68550 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2895/68550 pozemku parc. č. st. 1319/3 panu Jenešovi za cenu 240.090 Kč.

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1163/15 o výměře 28,50 m2 v bytovém domě čp. 1163 na ulici 9. května 20, na pozemcích parc. č. st. 1319/1, 1319/2, 1319/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1319/1 a 1319/2 ve výši 2850/68550 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2850/68550 pozemku parc. č. st. 1319/3 paní Keprtové za cenu 236.690 Kč.

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1163/20 o výměře 28,75 m2 v bytovém domě čp. 1163 na ulici 9. května 20, na pozemcích parc. č. st. 1319/1, 1319/2, 1319/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1319/1 a 1319/2 ve výši 2875/68550 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2875/68550 pozemku parc. č. st. 1319/3 paní Kadlecové za cenu 238.580 Kč.

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1163/22 o výměře 28,50 m2 v bytovém domě čp. 1163 na ulici 9. května 20, na pozemcích parc. č. st. 1319/1, 1319/2, 1319/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1319/1 a 1319/2 ve výši 2850/68550 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2850/68550 pozemku parc. č. st. 1319/3 manželům Pernicovým za cenu 237.070 Kč.

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo revokuje usnesení č. 93 – 105 ze 17. zasedání zastupitelstva konaného dne 09.03.2010 týkající se prodejů jednotek v domě čp. 1160 na ul. Údolní 15, Blansko.

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1160/1 o výměře 28,65 m2 v bytovém domě čp. 1160 na ulici Údolní 15, na pozemcích parc. č. st. 1324/1, 1324/2 a 1324/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1324/2 a 1324/3 ve výši 2865/68430 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2865/68430 pozemku parc. č. st. 1324/1 paní Skácelové za cenu 251.410 Kč.

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1160/2 o výměře 28,15 m2 v bytovém domě čp. 1160 na ulici Údolní 15, na pozemku parc. č. st. 1324/1, 1324/2 a 1324/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1324/2 a 1324/3 ve výši 2815/68430 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2815/68430 pozemku parc. č. st. 1319/3 manželům Peslarovým za cenu 246.270 Kč.

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo souhlasís převodem bytové jednotky č. 1160/4 o výměře 27,80 m2 v bytovém domě čp. 1160 na ulici Údolní 15, na pozemku parc. č. st. 1324/1, 1324/2 a 1324/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko,včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1324/2 a 1324/3 ve výši 2780/68430 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2780/68430 pozemku parc. č. st. 1324/1 paní Břouškové za cenu 243.500 Kč.

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1160/6 o výměře 28,75 m2 v bytovém domě čp. 1160 na ulici Údolní 15, na pozemku parc. č. st. 1324/1, 1324/2 a 1324/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1324/2 a 1324/3 ve výši 2875/68430 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2875/68430 pozemku parc. č. st. 1324/1 panu Pantůčkovi za cenu 251.010 Kč.

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1160/7 o výměře 28,65 m2 v bytovém domě čp. 1160 na ulici Údolní 15, na pozemku parc. č. st. 1324/1, 1324/2 a 1324/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1324/2 a 1324/3 ve výši 2865/68430 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2865/68430 pozemku parc. č. st. 1324/1 panu Puklovi za cenu 250.220 Kč.

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1160/11 o výměře 28,80 m2 v bytovém domě čp. 1160 na ulici Údolní 15, na pozemku parc. č. st. 1324/1, 1324/2 a 1324/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1324/2 a 1324/3 ve výši 2880/68430 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2880/68430 pozemku parc. č. st. 1324/1 paní Jeřábkové a panu Hniličkovi za cenu 251.410 Kč

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1160/12 o výměře 28,55 m2 v bytovém domě čp. 1160 na ulici Údolní 15, na pozemku parc. č. st. 1324/1, 1324/2 a 1324/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1324/2 a 1324/3 ve výši 2855/68430 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2855/68430 pozemku parc. č. st. 1324/1 paní Škarkové za cenu 249.430 Kč.

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1160/14 o výměře 28,70 m2 v bytovém domě čp. 1160 na ulici Údolní 15, na pozemku parc. č. st. 1324/1, 1324/2 a 1324/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1324/2 a 1324/3 ve výši 2870/68430 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2870/68430 pozemku parc. č. st. 1324/1 manželům Štoudkovým za cenu 250.620 Kč.

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1160/16 o výměře 28,75 m2 v bytovém domě čp. 1160 na ulici Údolní 15, na pozemku parc. č. st. 1324/1, 1324/2 a 1324/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko,včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1324/2 a 1324/3 ve výši 2875/68430 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2875/68430 pozemku parc. č. st. 1324/1 paní Polákové za cenu 251.010 Kč.

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1160/17 o výměře 28,75 m2 v bytovém domě čp. 1160 na ulici Údolní 15, na pozemku parc. č. st. 1324/1, 1324/2 a 1324/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1324/2 a 1324/3 ve výši 2875/68430 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2875/68430 pozemku parc. č. st. 1324/1 paní Frolové za cenu 251.010 Kč.

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1160/20 o výměře 28,65 m2 v bytovém domě čp. 1160 na ulici Údolní 15, na pozemku parc. č. st. 1324/1, 1324/2 a 1324/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1324/2 a 1324/3 ve výši 2865/68430 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2865/68430 pozemku parc. č. st. 1324/1 panu Mrázkovi za cenu 250.220 Kč.

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1160/22 o výměře 28,35 m2 v bytovém domě čp. 1160 na ulici Údolní 15, na pozemku parc. č. st. 1324/1, 1324/2 a 1324/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1324/2 a 1324/3 ve výši 2835/68430 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2835/68430 pozemku parc. č. st. 1324/1 manželům Řehákovým za cenu 247.850 Kč.

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1160/23 o výměře 28,20 m2 v bytovém domě čp. 1160 na ulici Údolní 15, na pozemku parc. č. st. 1324/1, 1324/2 a 1324/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1324/2 a 1324/3 ve výši 2820/68430 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2820/68430 pozemku parc. č. st. 1324/1 manželům Brucknerovým za cenu 246.660 Kč.

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo revokuje usnesení č. 83, 84 a 86 – 91 ze 17. zasedání zastupitelstva konaného dne 09.03.2010 týkající se prodejů jednotek v domě čp. 1158 na ul. Údolní 13, Blansko.

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1158/1 o výměře 28,90 m2 v bytovém domě čp. 1158 na ulici Údolní 13, na pozemcích parc. č. st. 1326/1, 1326/2 a 1326/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1326/1 a 1326/3 ve výši 2890/68510 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2890/68510 pozemku parc. č. st. 1326/2 manželům Škrabalovým za cenu 247.450 Kč.

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1158/5 o výměře 28,90 m2 v bytovém domě čp. 1158 na ulici Údolní 13, na pozemcích parc. č. st. 1326/1, 1326/2 a 1326/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1326/1 a 1326/3 ve výši 2890/68510 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2890/68510 pozemku parc. č. st. 1326/2 panu Danielovi za cenu 255.250 Kč.

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1158/12 o výměře 28,85 m2 v bytovém domě čp. 1158 na ulici Údolní 13, na pozemcích parc. č. st. 1326/1, 1326/2 a 1326/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1326/1 a 1326/3 ve výši 2885/68510 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2885/68510 pozemku parc. č. st. 1326/2 manželům Součkovým za cenu 246.670 Kč.

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1158/17 o výměře 28,35 m2 v bytovém domě čp. 1158 na ulici Údolní 13, na pozemcích parc. č. st. 1326/1, 1326/2 a 1326/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1326/1 a 1326/3 ve výši 2835/68510 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2835/68510 pozemku parc. č. st. 1326/2 panu Sterzovi za cenu 242.780 Kč.

Usnesení č. 38

Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1158/19 o výměře 28,20 m2 v bytovém domě čp. 1158 na ulici Údolní 13, na pozemcích parc. č. st. 1326/1, 1326/2 a 1326/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1326/1 a 1326/3 ve výši 2820/68510 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2820/68510 pozemku parc. č. st. 1326/2 paní Chlupové za cenu 242.000 Kč.

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1158/22 o výměře 28,50 m2 v bytovém domě čp. 1158 na ulici Údolní 13, na pozemcích parc. č. st. 1326/1, 1326/2 a 1326/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1326/1 a 1326/3 ve výši 2850/68510 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2850/68510 pozemku parc. č. st. 1326/2 manželům Plhoňovým za cenu 243.950 Kč.

Usnesení č. 40

Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1158/23 o výměře 28,25 m2 v bytovém domě čp. 1158 na ulici Údolní 13, na pozemcích parc. č. st. 1326/1, 1326/2 a 1326/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1326/1 a 1326/3 ve výši 2825/68510 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2825/68510 pozemku parc. č. st. 1326/2 paní Ševčíkové za cenu 250.200 Kč.

Usnesení č. 41

Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 1158/24 o výměře 28,20 m2 v bytovém domě čp. 1158 na ulici Údolní 13,na pozemcích parc. č. st. 1326/1, 1326/2 a 1326/3 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1326/1 a 1326/3 ve výši 2820/68510 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2820/68510 pozemku parc. č. st. 1326/2 manželům Tihonovým za cenu 241.610 Kč.

Usnesení č. 42

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 49 o velikosti 1+1 v bytovém domě Bezručova 5, Blansko (dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1559/49, tzn. že bude prodána jednotka č. 1559/49 o výměře 27,85 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku o velikosti 2785/244365) žadatelům v následujícím pořadí:

1. pan Řezník, Blansko za kupní cenu 705.000 Kč

2. paní Přikrylová, Blansko za kupní cenu 625.000 Kč

3. paní Sedláková, Blansko za kupní cenu 573.000 Kč

4. pan Kudláček, Tišnov za kupní cenu 573.000 Kč

5. paní Zouharová, Vysočany za kupní cenu 551.000 Kč.

Usnesení č. 43

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 17 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 20, Blansko (dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1163/17, tzn. že bude prodána jednotka č. 1163/17 o výměře 28,60 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 2860/68550 na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 1319/1 a parc. č. st. 1319/2 v k. ú. Blansko a spoluvlastnický podíl id. ½ z id. 2860/68550 pozemku parc. č. st. 1319/3) paní Machačové, Rudice za cenu 500.000 Kč.

Usnesení č. 44

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 24 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 20, Blansko (dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1163/24, tzn. že bude prodána jednotka č. 1163/24 o výměře 28,25 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 2825/68550 na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 1319/1 a parc. č. st. 1319/2 v k. ú. Blansko a spoluvlastnický podíl id. ½ z id. 2825/68550 pozemku parc. č. st. 1319/3) paní Kříčkové, Blansko za cenu 560.000 Kč.

Usnesení č. 45

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 28 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 32, Blansko (dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1178/28, tzn. že bude prodána jednotka č. 1178/28 o výměře 28,95 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 2895/101870 na společných částech budovy v k. ú. Blansko) žadatelům v následujícím pořadí:

1. pan Kovář, Molenburk za kupní cenu 561.600 Kč

2. paní Králíčková, Adamov za kupní cenu 552.000 Kč

3. pan Procházka, Blansko za kupní cenu 550.000 Kč.

Usnesení č. 46

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 8 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 48, Blansko (dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1181/8, tzn. že bude prodána jednotka č. 1181/8 o výměře 28,35 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 2835/102325 na společných částech budovy v k.ú. Blansko) žadatelům v následujícím pořadí:

1. pan Přibyl, Obora za kupní cenu 601.000 Kč

2. paní Přikrylová, Marianín za kupní cenu 600.000 Kč

3. pan Procházka, Blansko za kupní cenu 600.000 Kč.

Usnesení č. 47

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 33 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 48, Blansko (dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1181/33, tzn. že bude prodána jednotka č. 1181/33 o výměře 28,40 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy v k. ú. Blansko) žadatelům v následujícím pořadí:

1. pan Kudláček, Tišnov za kupní cenu 611.000 Kč

2. pan Kratochvíl, Rozstání za kupní cenu 572.000 Kč

3. paní Králíčková, Adamov za kupní cenu 511.000 Kč.

Usnesení č. 48

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 21 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 56, Blansko (dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1186/21, tzn. že bude prodána jednotka č. 1186/21 o výměře 28,75 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 2875/116330 na společných částech budovy v k.ú. Blansko) žadatelům v následujícím pořadí:

1. manželé Šenkýřovi, Blansko za kupní cenu 600.000 Kč

2. paní Králíčková, Adamov za kupní cenu 543.000 Kč

3. pan Kaláb, Blansko za kupní cenu 522.000 Kč .

Usnesení č. 49

Zastupitelstvo souhlasí s prodloužením termínu pro zaplacení kupní ceny za bytovou jednotku č. 1559/24 (včetně podílu na společných částech budovy a na zastavěném pozemku) panu Kiporovi, Blansko, do 31.10.2010.

Usnesení č. 50

Zastupitelstvo souhlasí s prodloužením termínu pro zaplacení kupní ceny za bytovou jednotku č. 1559/3 (včetně podílu na společných částech budovy a na zastavěném pozemku) paní Miadikové, Blansko, do 30.06.2010.

Usnesení č. 51

Zastupitelstvo souhlasí s prodloužením termínu pro zaplacení kupní ceny za bytovou jednotku č. 1559/44 (včetně podílu na společných částech budovy a na zastavěném pozemku) panu Kuncovi, Blansko, do 31.08.2010.

Usnesení č. 52

Zastupitelstvo souhlasí se změnou usnesení č. 62 ze 17. zasedání zastupitelstva konaného dne 09.03.2010, a to se změnou kupujícího ze zemřelé paní Nejezchlebové na její dceru paní Hulalovou, Blansko, za stejných podmínek.

Usnesení č. 53

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 4 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 22, Blansko (dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1165/4, tzn. že bude prodána jednotka č. 1165/4 o výměře 28,60 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 2860/68555 na společných částech budovy a pozemku parč. č. st. 1317/1, parc. č. st. 1317/2 a parc. č. st. 1317/3 vše v k. ú. Blansko panu Kratochvílovi, Rozstání za cenu 581.100 Kč.

Usnesení č. 54

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 11 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 22, Blansko (dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1165/11, tzn. že bude prodána jednotka č. 1165/11 o výměře 28,40 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 2840/68555 na společných částech budovy a pozemku parč. č. st. 1317/1, parc. č. st. 1317/2 a parc. č. st. 1317/3 vše v k. ú. Blansko žadatelům v následujícím pořadí:

1. pan Kaláb, Blansko za kupní cenu 552.000 Kč

2. paní Králíčková, Adamov za kupní cenu 543.000 Kč

3. manželé Blatovi, Blansko za kupní cenu 522.000 Kč.

Usnesení č. 55

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 13 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 22, Blansko (dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1165/13, tzn. že bude prodána jednotka č. 1165/13 o výměře 28,75 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 2875/68555 na společných částech budovy a pozemku parč. č. st. 1317/1, parc. č. st. 1317/2 a parc. č. st. 1317/3 vše v k. ú. Blansko žadatelům v následujícím pořadí:

1. paní Králíčková, Adamov za kupní cenu 554.000 Kč

2. pan Kaláb, Blansko za kupní cenu 552.000 Kč.

3. paní Meišnerová, Brno-Bohunice za kupní cenu 531.000 Kč

4. manželé Blatovi, Blansko za kupní cenu 531.000 Kč

Usnesení č. 56

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 13 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 17, Blansko (dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1162/13, tzn. že bude prodána jednotka č. 1162/13 o výměře 28,80 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 2880/68660 na společných částech budovy a pozemku parč. č. st. 1322/1 a parc. č. st. 1322/2 vše v k. ú. Blansko žadatelům v následujícím pořadí:

1. pan Kaláb, Blansko za kupní cenu 552.000 Kč

2. manželé Blatovi, Blansko za kupní cenu 526.000 Kč.

Usnesení č. 57

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2010 v souladu se Směrnicí č. 3/2005 – Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 následující organizaci:

Název

Částka

Sociální služba

44990260

Diecézní charita Brno,

Oblastní charita Blansko

5 000,00 Kč

sociální poradenství

44990260

Diecézní charita Brno,

Oblastní charita Blansko

10 000,00 Kč

krizová pomoc

44990260

Diecézní charita Brno,

Oblastní charita Blansko

5 000,00 Kč

telefonická krizová pomoc

Usnesení č. 58

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o spolupráci v rámci individuálního projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji“ mezi Městem Blansko a Jihomoravským krajem a pověřuje starostku k jejímu podpisu.

Usnesení č. 59

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací a příspěvků z rozpočtu Města Blansko v oblasti zahraničních styků pro rok 2010 v souladu se směrnicí č. 3/2005 „Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města“ následujícím organizacím:

název subjektu

částka v Kč

účel

Celkem dotace pro subjekt

26606623

FK APOS Blansko

13 000,00 Kč

Účast sportovců z partnerských měst na Memoriálu D. Němce

264 000,00 Kč

26606623

FK APOS Blansko

25 000,00 Kč

Účast sportovců z partnerských měst na Memoriálu M. Krabičky a Mikulášský turnaj v Legnicy (Polsko)

264 000,00 Kč

49463276

ZŠ TGM Blansko, ul. Rodkovského 2

18 000,00 Kč

Doprava na družební pobyt žáků a učitelů do Komárna (Slovensko)

2 305 000,00 Kč

49464191

ZŠ Blansko, ul. Erbenova 13

18 000,00 Kč

Výměnné pobyty mezi ZŠ Erbenova a ZŠ Murzzuschlag (Rakousko)

3 260 000,00 Kč

43420567

ASK Blansko

35 000,00 Kč

Účast sportovců z Boulocu (Francie) na Mezinárodním turnaji v košíkové a účast ASK na Turnaji veteránů v Boulocu

551 100,00 KčUsnesení č. 60

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o využití odloučených pracovišť ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 v Dolní Lhotě ve školním roce 2010/11.

Usnesení č. 61

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací a příspěvků z rozpočtu Města Blansko v roce 2010 v souladu se směrnicí č. 3/2005 „Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města“ následujícím organizacím:

IČO

Název subjektu

Částka v Kč

Účel

45473790

TJ Olympia Blansko

89.000

16.000

10.000

Příspěvek na provoz

Příspěvek na sportovní soutěže

Příspěvek na sportovní činnost

43420681

TJ ČKD Blansko

60.000

24.000

35.000

Příspěvek na provoz

Příspěvek na sportovní soutěže

Příspěvek na sportovní činnost

43420567

ASK Blansko

209.000

16.000

20.000

Příspěvek na provoz

Příspěvek na sportovní soutěže

Příspěvek na sportovní činnost

26606623

FK APOS Blansko

140.000

16.000

20.000

Příspěvek na provoz

Příspěvek na sportovní soutěže

Příspěvek na sportovní činnost

68729251

OREL jednota Blansko

93.000

8.000

5.000

Příspěvek na provoz

Příspěvek na sportovní soutěže

Příspěvek na sportovní činnost

Usnesení č. 62

Zastupitelstvo schvaluje hospodaření příspěvkových organizací za rok 2009.

Usnesení č. 63

Zastupitelstvo schvaluje hospodaření společností s majetkovou účastí města za rok 2009.

Usnesení č. 64

Zastupitelstvo schvaluje předložený návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2009 dle materiálu finančního odboru ze dne 25.05.2010.

Usnesení č. 65

Zastupitelstvo schvaluje předložený návrh na rozdělení hospodářského výsledku společností s majetkovou účastí města za rok 2009 dle materiálu finančního odboru ze dne 25.05.2010.

Usnesení č. 66

Zastupitelstvo schvaluje hospodaření Města Blansko za rok 2009 bez výhrad a bere na vědomí Zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 vyhotovenou společností HZ Brno, spol. s r. o.

Usnesení č. 67

Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtový výhled Města Blansko 2010–2013.

Usnesení č. 68

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o zhodnocování finančních prostředků města.

Usnesení č. 69

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření č. RO 2010/2 až č. RO 2010/6.

Usnesení č. 70

Zastupitelstvo bere na vědomí předloženou monitorovací zprávu o naplňování strategické koncepce ze strategického plánu.

Usnesení č. 71

Zastupitelstvo stanovuje pro volební období 2010-2014 počet členů Zastupitelstva města Blansko na 25 členů.

Usnesení č. 72

Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy č. 2 a 3 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápis č. 24 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

 

            aktualizováno: 10. 2. 2021, 07:08 h