Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 19 ze dne 7. 9. 2010

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 275/11 zahrada o výměře cca 250 m2 v k. ú. Blansko (části, jak je vyznačena na přiložené situaci z PD ze dne 09.04.2010), za účelem vybudování – rozšíření montážní haly, a to společnosti TRIDO s. r. o., IČ: 65278151, Na Brankách 3, Blansko za těchto podmínek:

  • kupní cena je stanovena ve výši obvyklé, stanovené znaleckým posudkem,

  • náklady s převodem spojené a znalečné hradí kupující v plné výši a kupní cena bude povýšena o daň z převodu nemovitosti,

  • dle tohoto usnesení bude s kupujícím uzavřena nejprve smlouva o budoucí kupní smlouvě, kupní smlouva bude uzavřena až po vydání územního rozhodnutí či územního souhlasu na plánovanou stavbu haly,

  • v případě, že územní rozhodnutí či souhlas na stavbu haly nebude vydán, pozbývá toto usnesení platnosti a odprodej nebude realizován,

  • v případě, že by kupní smlouva byla uzavřena z jakýchkoliv důvodů až po vydání stavebního povolení na plánovanou stavbu haly, bude kupní cena zvýšena o platnou sazbu DPH (Staré Blansko, při ul. Luční).

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo města revokuje usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Blansko dne 22.09.2003 (usn. č. 4) a z 9. zasedání dne 18.03.2008 (usn. č. 2), kterými byl schválen odprodej částí pozemku parc. č. 301 orná půda v k. ú. Hořice u Blanska.

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. st. 301/2 zastavěná plocha, nádvoří o vým. 20 m2 a části pozemku parc. č. 301/1 orná půda o vým. 970 m2, oba v k. ú. Hořice u Blanska, a to společnosti SKI AREAL BK s. r. o., IČ: 28324471, za cenu dle dodatku č. 1 znaleckého posudku č. D1-3867-9/08 ze dne 26.08.2010 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a kupní cena bude zvýšena o částku daně z převodu nemovitostí. V případě, že kupní smlouva dle tohoto usnesení nebude uzavřena nejpozději do 1 roku od jeho přijetí, pozbývá toto usnesení platnosti a prodej nebude realizován.

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemků, příp. jejich části parc. č. 746/24, parc. č. 746/25 a parc. č. 746/55, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko za účelem zastavění částí pětipodlažního bytového domu a souvisejících staveb (parkovací plochy apod.) na těchto pozemcích a na pozemcích parc. č. 746/65 a parc. č. 746/67 v k. ú. Blansko dle předložené studie zpracované Ing. arch. Monikou Sirnou v červenci 2010, varianta „X“, a to těch částí, které budou zastavěny částí bytového domu, přičemž k odprodeji dojde po kolaudaci staveb na předmětných pozemcích, za cenu 3.000 Kč/m2 společnosti HOPA Group s. r. o., Blansko, Bezručova 632/46, IČ 29213967 (pozemky při ul. 9. května).

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo souhlasí s darováním pozemků parc. č. 541/15, parc. č. 541/16, parc. č. 541/17, parc. č. 541/40, parc. č. 541/41, vše ostatní plocha v k. ú. Horní Lhota u Blanska, parc. č. 774/4, parc. č. 778/6, parc. č. 1359/5, parc. č. 1364/6, parc. č. 1364/38, parc. č. 1364/39, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko a parc. č. 28/5 ostatní plocha v k. ú. Olešná u Blanska Jihomoravskému kraji, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ (pozemky zastavěné částmi komunikací ve vlastnictví Jihomoravského kraje).

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo souhlasí s přijetím daru, tj. bezplatným převod pozemků parc. č. 1754/70, parc. č. 1754/71 v k. ú. Blansko parc. č. 543/3, parc. č. 543/4, parc. č. 543/5, parc. č. 543/6, parc. č. 543/8, parc. č. 543/9, parc. č. 543/10, parc. č. 543a id. 9/10 pozemku parc. č. 543/7 v k. ú. Horní Lhota u Blanska do vlastnictví Města Blansko od vlastníka těchto pozemků (pozemky podél komunikace Blansko – Ráječko).

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem spoluvlastnických podílů pozemků parc. č. st. 1255, parc. č. st. 1256 a parc. č. st. 1257, vše zastavěné plochy v k. ú. Blansko, vlastníkům bytových jednotek bytového domu čp. 1641, 1642 a 1206 za cenu 30 Kč/m2 (pozemky zastavěné bytovým domem).

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo souhlasí s výkupem části pozemku parc. č. 55 v k. ú. Hořice u Blanska o výměře cca 50 m2 (části, která bude dotčena stavbou kanalizace a která bude geometricky zaměřena) od vlastníka pozemku, za cenu 250 Kč/m2.

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemků parc. č. 755/72, parc. č. 755/73, parc. č. 756/3 a parc. č. 766/108, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko Městem Blansko od vlastníka těchto pozemků za cenu 170.000 Kč tím, že náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí uhradí Město Blansko (ul. Chelčického).

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo souhlasí s výkupem částí pozemků parc. č. 903/4 trvalý travní porost, parc. č. 903/2 zahrada, parc. č. 908/21 orná půda, parc. č. 908/24 orná půda, parc. č. 919/4 zahrada v k. ú. Blansko, které budou dotčeny částí komunikace do vlastnictví Města Blansko od vlastníků těchto pozemků za cenu 240 Kč/m2 (lokalita Zborovce).

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo souhlasí se zrušením závazků uvedených v článku VII. kupní smlouvy č. 2010-INV-Poz-PRÁV/S008/Ma, Ně-KS z 21.06.2010, při zachování podmínek uvedených v materiálu předkládanému k této věci , a to z důvodu ekonomické krize, která vede k nezájmu o navržený typ výstavby a jejichž dopady na podmínky poskytnutí úvěrů pro zajištění výstavby neumožňují vlastníkovi pozemků výstavbu RD zrealizovat. Uvolněním podmínek smlouvy budou tedy vytvořeny podmínky pro získání subjektu, který výstavbu pro bydlení zrealizuje, či získání takových úvěrových podmínek, které umožní vlastníkovi pozemků výstavbu pro bydlení zrealizovat.

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo souhlasí s vyplacením příspěvku na vybudování dvou inženýrských sítí, specifikovaných ve Smlouvě o bezúplatném převodu ze dne 15.09.2009, uzavřené mezi Svazkem VaK a investory sítí, zastoupených Ing. Sedláčkem, a to ve výši 146.321 Kč investorům sítí, zastoupených Ing. Sedláčkem, Blansko.

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo souhlasí s prodejem objektu čp. 78 (restaurace Sýpka) na pozemku parc. č. 58/2 – zast. plocha o výměře 291 m2 a pozemku parc. č. 58/2 – zast. plocha o výměře 291 m2 Ing. Chládkovi za cenu 6.500.000 Kč

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo souhlasí s odpisem pohledávky po zemřelém panu Bartoňkovi, Blansko ve výši 40.471 Kč za nájemné a vyúčtování z bytu Údolní 19, Blansko.

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 4 o velikosti 1+1 v bytovém domě na ul. Komenského 4, Blansko – jednotky č. 46/4 o výměře 50,95 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 5095/48605 na společných částech budovy a pozemku parč. č. st. 128/1 v k. ú. Blansko v pořadí:

1. paní Meišnerová, Brno, za kupní cenu 755 000 Kč

2. Bc. Lizna, Blansko, za kupní cenu 605 000 Kč

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 2 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 13, Blansko – jednotky č. 1158/2 o výměře 28,65 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1326/1 a 1326/3 ve výši 2865/68510 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2865/68510 pozemku parc. č. st. 1326/2 žadatelům v pořadí:

1. manželé Blatovi, Blansko, za kupní cenu 552 000 Kč

2. pan Kaláb, Blansko, za kupní cenu 532 007 Kč

3. manželé Jágrovi, Blansko, za kupní cenu 526 500 Kč

4. pan Bc. Lizna, Blansko, za kupní cenu 515 000 Kč

5. pan Ing. Doležel, Jedovnice, za kupní cenu 513 020 Kč

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 10 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 15, Blansko – jednotky č. 1160/10 o výměře 28,10 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1324/2 a 1324/3 ve výši 2810/68430 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2810/68430 pozemku parc. č. st. 1324/1 žadatelům v pořadí:

1. paní Baďurová, Blansko, za kupní cenu 636 600 Kč

2. manželé Dolákovi, Blansko, za kupní cenu 602 670 Kč

3. paní Doleželová, Jedovnice, za kupní cenu 583 020 Kč

4. manželé Jágrovi, Blansko, za kupní cenu 581 500 Kč

5. manželé Blatovi, Blansko, za kupní cenu 581 000 Kč

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 13 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 15, Blansko – jednotky nč. 1160/13 o výměře 28,60 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1324/2 a 1324/3 ve výši 2860/68430 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2860/68430 pozemku parc. č. st. 1324/1 žadatelům v pořadí:

1. manželé Jágrovi, Blansko, za kupní cenu 526 500 Kč

2. manželé Blatovi, Blansko, za kupní cenu 516 000 Kč

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 14 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 19, Blansko – jednotky č. 1164/14 o výměře 28,40 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 2840/68210 na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 1320 v k. ú. Blansko žadatelům v pořadí:

1. manželé Jágrovi, Blansko, za kupní cenu 526.500 Kč

2. manželé Blatovi, Blansko, za kupní cenu 526.000 Kč.

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 24 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 19, Blansko – jednotky č. 1164/24 o výměře 28,80 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 2880/68210 na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 1320 v k. ú. Blansko paní Divácké, Blansko za cenu 530.000 Kč.

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 17 o velikosti 1+1 v bytovém domě na ul. 9. května 14, Blansko – jednotky č. 1157/17 o výměře 27,95 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 2795/90470 na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 1325 v k.ú. Blansko panu Matuškovi, Blansko za cenu 503.000 Kč.

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 20 o velikosti 1+1 v bytovém domě na ul. 9. května 16, Blansko – jednotky č. 1159/20 o výměře 28,40 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 2840/68040 na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1323/1 a 1323/2 v k. ú. Blansko panu Matuškovi, Blansko za cenu 502.000 Kč.

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 22 o velikosti 1+1 v bytovém domě na ul. 9. května 16, Blansko – jednotky č. 1159/22 o výměře 28,15 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 2815/68040 na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1323/1 a 1323/2 v k. ú. Blansko žadatelům v pořadí:

1. manželé Dolákovi za kupní cenu 561.800 Kč

2. pan Matuška, Blansko, za kupní cenu 512.000 Kč

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 21 o velikosti 1+1 v bytovém domě na ul. 9. května 18, Blansko – jednotky č. 1161/21 o výměře 28,45 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 2845/68110 na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st.1321/1, 1321/2 a 1321/3 a id. ½ z id. 2845/68110 pozemku parc. č. st. 1321/4 vše v k. ú. Blansko panu Matuškovi, Blansko za cenu 505.000 Kč.

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo souhlasí s prodloužením termínu pro zaplacení kupní ceny za bytovou jednotku č. 1164/20 (včetně podílu na společných částech budovy a na zastavěném pozemku) paní Musilové, Blansko, do 31.10.2010.

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo souhlasí s prodloužením termínu pro zaplacení kupní ceny za bytovou jednotku č. 1159/21 (včetně podílu na společných částech budovy a na zastavěném pozemku) panu Popelkovi, Blansko, do 30.09.2010.

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo souhlasí s prodloužením termínu pro zaplacení kupní ceny za bytovou jednotku č. 1559/11 (včetně podílu na společných částech budovy a na zastavěném pozemku) panu Drahonskému, Blansko, do 20.09.2010.

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo souhlasí s prodloužením termínu pro zaplacení kupní ceny za bytovou jednotku č. 1161/24 (včetně podílu na společných částech budovy a na zastavěném pozemku) paní Hrubé, Blansko, do 30.09.2010.

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo souhlasí s prodloužením termínu pro zaplacení kupní ceny za bytovou jednotku č. 1559/31 (včetně podílu na společných částech budovy a na zastavěném pozemku) paní Štrajtové, Blansko, do 31.08.2010 a bere na vědomí, že kupní cena byla v tomto termínu uhrazena.

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo souhlasí s prodloužením termínu pro zaplacení kupní ceny za bytovou jednotku č. 1559/16 (včetně podílu na společných částech budovy a na zastavěném pozemku) paní Koštuříkové, Blansko, do 01.10.2010.

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo souhlasí s prodloužením termínu pro zaplacení kupní ceny za bytovou jednotku č. 1181/22 (včetně podílu na společných částech budovy) panu Sekaninovi, Blansko, do 31.08.2010 a bere na vědomí, že kupní cena byla v tomto termínu uhrazena.

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo souhlasí s prodloužením termínu pro zaplacení kupní ceny za bytovou jednotku č. 1178/3 (včetně podílu na společných částech budovy) panu Pazderovi, Blansko, do 30.09.2010.

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo souhlasí s prodloužením termínu pro zaplacení kupní ceny za bytovou jednotku č. 46/5 (včetně podílu na společných částech budovy a pozemku) panu Škvareninovi, Blansko, do 30.10.2010.

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo revokuje svoje usnesení č. 215 ze 17. zasedání zastupitelstva konaného dne 09.03.2010, a to z důvodu nově doložených podkladů.

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo souhlasí s převodem bytové jednotky č. 46/7 o výměře 94,70 m2 v bytovém domě čp. 46 na ulici Komenského 4, na pozemku parc. č. st. 128/1 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 128/1 ve výši 9470/48605 paní Schnitzingerové za cenu 877.540 Kč.

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo souhlasí s vrácením jistiny uhrazené paní Jeřábkovou a panem Hniličkou za převod bytu z důvodu změny rodinných a zdravotních poměrů.

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Blansko, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.

Usnesení č. 38

Zastupitelstvo schvaluje odpis dvou pohledávek za vyplacený příspěvek na zakoupení motorového vozidla v celkové výši 112.929 Kč z důvodu nedobytnosti pohledávek.

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření č. RO 2010/7 až č. RO 2010/13.

Usnesení č. 40

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí účelové půjčky v celkové výši 150.000 Kč z fondu rozvoje bydlení, Společenství vlastníků jednotek, Sadová 1329/5, Blansko, společenství na rekonstrukci střechy bytového domu.

Usnesení č. 41

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o zhodnocování volných finančních prostředků města k 30.06.2010.

Usnesení č. 42

Zastupitelstvo souhlasí s bezplatným členstvím Města Blansko v Okresní hospodářské komoře Blansko a jmenuje starostu/starostku zástupcem Města Blansko v orgánech OHK Blansko.

Usnesení č. 43

Zastupitelstvo volí do funkce přísedících Okresního soudu v Blansku na období 2010 až 2014 tyto občany:

Jméno a příjmení

Trvalé bydliště

Sylvie Boudová

Kamnářská 2e, Blansko

Zina Černá

Nerudova 3, Blansko

Mgr. Lenka Dražilová

Okružní 1a, Blansko

Iveta Dvořáčková

Kamnářská 9, Blansko

Irena Haasová

Těchovská 1, Blansko

Dagmar Hýsková

Krajní 2, Blansko

Dagmar Kuncová

Dvorská 86, Blansko

Václav Kunčák

Horní Palava 35, Blansko

Bc. Viktor Kutil

Sloupečník 3, Blansko

JUDr. Dana Lakotová

Masarykova 14, Blansko

Ing. Václav Mikulášek

K. H. Máchy 5, Blansko

PaedDr. Lenka Podsedníková

Těchovská 3, Blansko

Ing. František Pokorný

Palackého 5, Blansko

Libuše Prokopová

Obůrka 155, Blansko

Václav Srba

Horní Lhota 122, Blansko

Miluše Brázdová

Hybešova 35, Blansko

Pavel Podsedník

Těchovská 3, Bansko

Ing. David Mandys

Čelakovského 39, Blansko

JUDr. Bohuslav Šauer

Dvorská 20, Blansko

Usnesení č. 44

Zastupitelstvo schvaluje Dohodu o spolupráci při propagaci turistické destinace Moravský kras a okolí mezi Blanskem, Boskovicemi a K Brewery Trade a. s.

Usnesení č. 45

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o činnosti Svazku VaK.

Usnesení č. 46

Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy č. 4 a 5 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápisy č. 25 a 26 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h