Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 2 ze dne 14. 12. 2010

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 845/56 ostatní plocha o výměře cca 70 m2 v k. ú. Blansko (části, jak je zakreslena v situaci v mapě), za účelem vybudování nájezdů do garáží v plánovaném bytovém domě v budově na pozemku parc. č. st. 2381 zast.pl. v k. ú. Blansko, a to po kolaudaci stavby, společnosti VRBA s. r. o., IČ: 46993223, Sukova 6, Blansko, za cenu dle znaleckého posudku v době prodeje. Náklady s převodem pozemku spojené + částku odpovídající dani z převodu nemovitostí hradí kupující (ul. Absolonova, Blansko).

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 60/1 orná půda o výměře cca 220 m2 v k. ú. Těchov (části, která je vyznačena na přil. kopii geom. plánu) panu Ing. Brabencovi, bytem Brno, za cenu dle znaleckého posudku v době prodeje – tržní, s věcným břemenem jak je uvedeno v materiálu k této věci, za podmínek, jak jsou uvedeny v materiálu k této věci (Těchov, u budovy čp. 142).

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemku parc. č. 306/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko od spoluvlastníků tohoto pozemku paní Ing. Stejskalové, bytem Blansko a paní Mgr. Vajčnerové, bytem Strážnice za cenu 150 Kč/m2 s tím, že náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí uhradí Město Blansko(v lokalitě Staré Blansko, ul. Hořická).

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo souhlasí svýkupem části pozemku parc. č. 461/3 orná půda v k. ú. Blansko (části vyznačené ve snímku z mapy) od vlastníka tohoto pozemku za cenu 50 Kč/m2 do vlastnictví Města Blansko a se zřízením předkupního práva pro prodávajícího, tj. „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, 17. listopadu 138/14,Boskovice, IČ 49468952 za stejnou kupní cenu, přičemž náklady s převodem pozemku a se zřízením předkupního práva spojené ponese Město Blansko (pozemek u kompostárny).

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo revokuje usnesení č. 14 z 15. zasedání zastupitelstva ze dne 08.09.2009.

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo schvaluje dohodu o postoupení práv a závazků uzavřenou dne 19.10.2010 mezi JUDr. Vlastou Němcovou, insolvenčním správcem dlužníka DAK BLANSKO, s. r. o. a společností PILART s. r. o., se sídlem Blansko, Fügnerova čp. 916/1, tzn. souhlasí s převzetím práv a závazků společnosti DAK BLANSKO s. r. o., IČ 25531476 vyplývajících z nájemní smlouvy č. 2007-INV-Poz, PRÁV-S099/Ma-NS z 28.02.2008, ze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2007-INV-Poz, PRÁV-S098/Ma,Št,-BKS z 28.02.2008 a z dohody o převedení investorství pro potřeby stavebně – správních řízení ze dne 03.03.2008 společností PILART s. r. o., se sídlem Blansko, Fügnerova čp. 916/1, IČ 26886031.

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo schvaluje vypořádání spoluvlastnických podílů na pozemku parc. č. st. 2835 zastavěná plocha v k. ú. Blansko tak, že spoluvlastnický podíl Města Blansko bude činit id. 1739/18778 (pozemek zastavěný bytovým domem Pekařská 3 v Blansku).

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo souhlasí se směnou pozemku parc. č. 901/59 ostatní plocha v k. ú. Blansko ve vlastnictví Města Blansko za část id. 1/8 pozemku p. č. 903/4 v k. ú. Blansko ve vlastnictví p. Koloucha, Blansko (jen část 1/8 pozemku, která bude dotčena stavbou komunikačního napojení lokality Zborovec) z důvodu potřeby získání části id. 1/8 p. č. 903/4 v k. ú. Blansko do vlastnictví města, za účelem přípravy a realizace stavby komunikačního napojení lokality Zborovec (zahrádkářská lokalita Zborovec).

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo souhlasí s výkupem veřejných ploch včetně komunikací a technické infrastruktury, ploch odpočinkové zóny, ploch pro úklid sněhu budovaných na pozemcích parc. č. 1188 a parc. č. 1189 v k. ú. Těchov včetně pozemků pod těmito stavbami, souhlasí s výkupem komunikace na části pozemku parc. č. 1213 v k. ú. Těchov a souhlasí s výkupem pozemku parc. č. 319/20 a části pozemku parc. č. 1189 o výměře obou cca 800 m2, oba v k. ú. Těchov (tj. pozemků, které jsou plánovány jako rezerva pro budoucí cyklostezku) od vlastníka těchto staveb a pozemků v k. ú. Těchov, a to po kolaudaci a geometrickém zaměření staveb, to vše za 1.000 Kč (Lesní město).

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo souhlasí s nabytím daru – bezplatným převodem části pozemku parc. č. 398/7 o výměře 2 m2 v k. ú. Klepačov (část zastavěná komunikací), od vlastníka pozemku do vlastnictví města Blansko s tím, že náklady s převodem spojené hradí město.

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo souhlasí s převodem komunikace na pozemku parc. č. 398/8 a části parc. č. 398/7 o výměře 2 m2, vše v k. ú. Klepačov, v lokalitě Strana v Klepačově, z vlastnictví investorů Komárkových, Maňáka, Adamové do vlastnictví města Blansko, za cenu 110.254 Kč, za podmínky, že budou doloženy všechny potřebné listiny k převáděné stavbě.

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo souhlasí s projektem Regenerace sídliště Blansko – Sever, souhlasí s předložením projektu na MMR a zavazuje se k vyčlenění vlastních zdrojů v rozpočtu roku 2011 na I. etapu regenerace.

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo pověřuje k projednání a případnému uzavření Dohody o úpravě práv a povinností smluvních stran při výkonu práv z odpovědnosti za vady plnění uskutečněných v rámci investičních akcí „Bytové domy Písečná – Blansko (90 bytových jednotek)“ a „Garáže Písečná“ v Blansku mezi Městem Blansko a Geosanem Group, a. s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČ: 25671464, starostu města Ing. Lubomíra Toufara.

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo souhlasí s prodloužením termínu pro zaplacení kupní ceny za bytovou jednotku č. 1160/1 (včetně podílu na společných částech budovy a na zastavěném pozemku) paní Skácelové, Blansko, do 31.12.2010.

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo souhlasí s prodloužením termínu pro zaplacení kupní ceny za bytovou jednotku č. 1160/7 (včetně podílu na společných částech budovy a na zastavěném pozemku) panu Puklovi, Blansko, do 30.11.2010 a bere na vědomí, že kupní cena byla v tomto termínu uhrazena.

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo souhlasí s dalším prodloužením termínu pro zaplacení kupní ceny za bytovou jednotku č. 1164/20 (včetně podílu na společných částech budovy a na zastavěném pozemku) paní Musilové, Blansko, do 31.12.2010.

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 13 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 17, Blansko – jednotky č. 1162/13 o výměře 28,80 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 2880/68660 na společných částech budovy a pozemcích parč. č. st. 1322/1 a parc. č. st. 1322/2 vše v k. ú. Blansko žadatelům v pořadí:

  1. manželé Vychodilovi, Blansko, za kupní cenu 611.000 Kč

  2. pan Gábr, Blansko, za kupní cenu 585.500 Kč

  3. paní Nečasová, Blansko, za kupní cenu 560.000 Kč

  4. paní Ševčíková, Blansko, za kupní cenu 551.000 Kč

  5. paní Chalupová, Blansko, za kupní cenu 544.000 Kč.

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 23 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 21, Blansko – jednotky č. 1166/23 o výměře 28,90 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 2890/68550 na společných částech budovy a pozemku parč. č. st. 1318/1 v k. ú. Blansko žadatelům v pořadí:

1. manželé Vychodilovi, Blansko, za kupní cenu 606.000 Kč

2. pan Švec, Blansko, za kupní cenu 566.000 Kč

3. pan Vystrčil, Blansko, za kupní cenu 551.000 Kč

4. paní Ševčíková, Blansko, za kupní cenu 531.000 Kč

5. pan Gábr, Blansko, za kupní cenu 528.500 Kč.

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 24 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 15, Blansko – jednotky č. 1160/24 o výměře 28,40 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 2840/68430 na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1324/2 a 1324/3 ve výši 2840/68430 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2840/68430 pozemku parc. č. st. 1324/1 žadatelům v pořadí:

1. manželé Vychodilovi, Blansko, za kupní cenu 591.000 Kč

2. pan Švec, Blansko, za kupní cenu 546.000 Kč

3. pan Vystrčil, Blansko, za kupní cenu 538.000 Kč

4. paní Stupková, Blansko, za kupní cenu 536.100 Kč

5. pan Gábr, Blansko, za kupní cenu 532.500 Kč.

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 24 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 48, Blansko – jednotky č. 1181/24 o výměře 28,80 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 2880/102325 na společných částech budovy žadatelům v pořadí:

1. paní Korčeková, Blansko, za kupní cenu 570.000 Kč

2. paní Crhová, Tišnov, za kupní cenu 565.000 Kč

3. paní Ševčíková, Rájec-Jestřebí, za kupní cenu 556.000 Kč

4. paní Chalupová, Blansko, za kupní cenu 552.000 Kč.

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 8 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 20, Blansko – jednotky č. 1163/8 o výměře 28,65 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 2865/68550 na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1319/1 a 1319/2 ve výši 2865/68550 žadatelům v pořadí:

1. paní Stupková, Blansko, za kupní cenu 546.000 Kč

2. pan Doležel, Jedovnice, za kupní cenu 541.020 Kč

3. paní Doleželová, Jedovnice, za kupní cenu 531.020 Kč

4. paní Chalupová, Blansko, za kupní cenu 522.000 Kč

5. pan Musil, Blansko, za kupní cenu 515.000 Kč.

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 13 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 15, Blansko – jednotky č. 1160/13 o výměře 28,60 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 2860/68430 na společných částech budovy a pozemcích parc. č. st. 1324/2 a 1324/3 ve výši 2860/68430 a spoluvlastnického podílu id. ½ z id. 2860/68430 pozemku parc. č. st. 1324/1 žadatelům v pořadí:

1. pan Trávníček, Adamov, za kupní cenu 554.000 Kč

2. pan Krajíček, Olomučany, za kupní cenu 517.000 Kč

3. pan Matuška, Blansko, za kupní cenu 508.000 Kč.

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo souhlasí s podporou revitalizace bytových domů, kde vznikla SVJ po prodeji bytů městem a kde je město členem SVJ.

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo schvaluje, že na úhradu odpovídajícího podílu města na revitalizace domů s byty ve vlastnictví města budou použity finanční prostředky získané prodejem bytů podle „Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech, včetně pozemků, z vlastnictví Města Blansko“.

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo nesouhlasí s financováním odpovídajícího podílu města na revitalizace domů s byty ve vlastnictví města prostřednictvím úvěru.

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo souhlasí s odpisem pohledávky po zemřelém panu Urbánkovi, Blansko ve výši 26.291 Kč za nájemné z bytu.

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo souhlasí s odpisem pohledávky po zemřelém panu Bandym, Blansko ve výši 47.677 Kč za nájemné z bytu.

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo souhlasí s odpisem pohledávky pana Mirzojana, Blansko ve výši 88.831 Kč.

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo souhlasí s odpisem pohledávky pana Ježe, ve výši 25.242 Kč za vyúčtování služeb za rok 1998.

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo souhlasí s odpisem pohledávky pana Rachůnka, ve výši 71.325 Kč za nájemné a vyúčtování služeb.

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 8 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK zahrnující nadstandard IDS JMK pro rok 2011.

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium Města Blansko na I. čtvrtletí roku 2011.

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo schvaluje výnosy a náklady bytového a nebytového hospodářství účtované v hospodářské činnosti města na I. čtvrtletí roku 2011.

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo schvaluje dočasné použití finančních prostředků v maximální výši 31.000.000 Kč z prodeje městských bytů dle pravidel do rozpočtu města v roce 2011.

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí půjčky ve výši 300.000 Kč příspěvkové organizaci Městské knihovně Blansko na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji na výkon regionální funkce knihovny.

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací a příspěvků z rozpočtu Města Blansko v 1. čtvrtletí roku 2011 následujícím organizacím:

Název organizace

Účel

Služby Blansko, s. r. o.

provoz psího útulku

90.000

ČAD, a. s.

provoz městské hromadné dopravy

1.200.000

ČAD, a. s.

provoz MHD za dobrovolné dárce krve

20.000

ZŠ Blansko, ul. Erbenova 13

provoz

805.000

ZŠ TGM Blansko, ul. Rodkovského 2

provoz

566.000

ŠJ Blansko, ul. Rodkovského 2

provoz

117.000

ZŠ a MŠ Blansko, ul. Dvorská 26

provoz

877.000

ZŠ a MŠ Blansko, ul. Salmova 17

provoz

1.100.000

MŠ Blansko, ul. Údolní 8

provoz

288.000

MŠ Blansko, ul. Rodkovského 2a

provoz

309.000

MŠ Blansko, ul. Divišova 2a

provoz

210.000

MŠ Blansko, ul. Dvorská 96

provoz

441.000

MŠ Blansko, Těchov

provoz

110.000

KSMB Blansko, ul. Hybešova 1

provoz

1.900.000

Muzeum Blansko, Zámek 1

provoz

1.300.000

Městská knihovna Blansko,

ul. Rožmitálova 4

provoz

1.500.000

Služby Blansko, s. r. o.

provoz městských lázní

1.600.000

Služby Blansko, s. r. o.

provoz zimního stadiónu

900.000

TJ Olympia Blansko

provoz

43.000

TJ ČKD Blansko

provoz

126.000

ASK Blansko

provoz

108.000

FK APOS Blansko

provoz

67.000

ASK Blansko – plavecký oddíl

pronájmy sportovních zařízení

47.000

HC Blansko

pronájmy sportovních zařízení

113.000

MS VZS ČČK Blansko

pronájmy sportovních zařízení

12.000

Kolpingova rodina

pronájmy sportovních zařízení

4.000

Sport club Mgr. Jany Kuncové

pronájmy sportovních zařízení

10.000

Klub Matýsek

pronájmy sportovních zařízení

7.000

HK Dynamiters Blansko

pronájmy sportovních zařízení

98.000

Služby Blansko, s. r. o.

provoz veřejného WC

70.000

Oblastní charita Blansko,

ul. Komenského 19

provoz noclehárny

129.000

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s., Dlážděná 6, Praha 1

členství tajemníka

v občanském sdružení

1.000

Společnost sociálních pracovníků ČR, Na Hranicích 674, Praha 8

členství sociálních pracovníků v neziskové organizaci

500

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření č. RO 2010/14 až č. RO 2010/22.

Usnesení č. 38

Zastupitelstvo schvaluje zajištění zůstatku úvěru ve výši 58.125.000 Kč na rekonstrukci koupaliště, u UniCredit Bank Czech Republic, a. s., Na Příkopě 20, 111 21 Praha 1, IČ .4948242, s.fixní sazbou max. 2,50 % a pověřuje starostu Města Blansko podpisem smlouvy.

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo schvaluje splacení zůstatků hypotéčních úvěrů poskytnutých městu Českou spořitelnou a Hypotéční bankou k 31.12.2010.

Usnesení č. 40

Zastupitelstvo schvaluje přijetí úvěru ve výši 14.100.000 Kč s pevnou úrokovou sazbou ve výši 3,19 % se splatností 8 let, od Komerční banky, a. s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, IČ 45317054 a pověřuje starostu Města Blansko podpisem úvěrové smlouvy.

Usnesení č. 41

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o připravovaném projektu návštěvnického centra „Dům přírody Moravského krasu“ a v případě jeho realizace předběžně souhlasíse zapojením města Blansko do projektu. Podrobnosti o formě a rozsahu zapojení města do projektu budou stanoveny zakládací smlouvou obecně prospěšné společnosti Dům přírody Moravského krasu.

Usnesení č. 42

Zastupitelstvo schvaluje měsíční odměnu neuvolněnému místostarostovi s platností od 09.11.2010 v celkové výši 13.000 Kč.

Usnesení č. 43

Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Blansko o místních poplatcích.

Usnesení č. 44

Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Blansko o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Usnesení č. 45

Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Blansko o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.

Usnesení č. 46

Zastupitelstvo schvaluje předložený návrh směrnice Výbory Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 47

Zastupitelstvo stanovuje počet všech členů Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko na 11 a počet všech členů Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko na 11.

Usnesení č. 48

Zastupitelstvo jmenuje do výborů zastupitelstva následující předsedy, místopředsedy a členy:

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Blansko:

  • členové: Ing. Roman Špaček, RSDr. Milan Šebela, Ing. Josef Hasoň, MUDr. Jana Novotná, Petra Kupková, Ivana Bojdová, Ing. Josef Švarc, Michal Brázda, Mgr. Dušan Dvořáček, Mgr. Iveta Skotáková, Ctirad Nečas.

Finanční výbor Zastupitelstva města Blansko:

  • předseda: Mgr. Lenka Dražilová

  • místopředseda: Ing. Pavel Rajtšlégr

  • členové: Ing. František Ladič, PhDr. Jaroslava Králová, Bc. Jiří Charvát, MBA, Ing. Pavel Vaněk, Ing. Mojmír Horák, Ing. Zdeněk Jurečka, Ing. Roman Špaček, Pavlína Vymazalová, Pavel Nejezchleb

Ing. Lubomír Toufar

starosta

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h