Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 5 ze dne 6. 9. 2011

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemků parc. č. 746/49, 1662, 1665, 746/51 a 1663, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko od vlastníků těchto pozemků za cenu 300 Kč/m2 s tím, že Město Blansko uhradí náklady s převodem pozemků spojené (pozemky při ul. Erbenova).

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemků parc. č. 507/7, parc. č. 507/8, parc. č. 507/9, parc. č. 507/84, vše trvalý travní porost, pozemků parc. č. 507/47, parc. č. 507/48, parc. č. 507/49, vše orná půda v k. ú. Horní Lhota u Blanska a pozemků parc. č. 92 a parc. č. 103, oba pozemky ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr v k. ú. Blansko od vlastníků těchto pozemků za cenu 2.000.000 Kč (lokalita Luhy).

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo souhlasí s přijetím daru – části pozemku parc. č. 1106/178 ostatní plocha v k. ú. Těchov o výměře 1120 m2 , která je dle dosud v katastru nemovitostí nezapsaného geometrického plánu č. 796-10156/2009 označena jako díl „a“, Městem Blansko od vlastníka tohoto pozemku (pozemek na Češkovicích).

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo souhlasí se zrušením dosavadního podílového spoluvlastnictví pozemku parc. č. st. 2836 zastavěná plocha v k. ú. Blansko a jeho vypořádáním tak, že v souvislosti se stavebními úpravami prováděnými v bytovém domě čp. 1923 v Blansku bude nově založeno podílové spoluvlastnictví všech vlastníků tohoto pozemku, přičemž spoluvlastnický podíl Města Blansko bude činit id. 8734/18804 (pozemek zastavěný bytovým domem Kamnářská 4).

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo souhlasí s výkupem dešťové kanalizace DN 400, délky 103 m včetně objektů k ní příslušející mimo jiné vedené po pozemcích parc. č. 431/14, 438/2, 431/15, 431/11, 431/17, 431/10 vše v k. ú. Klepačov za 50 % pořizovacích nákladů maximálně však za 250.000 Kč vč. DPH od RANČE SAMSARA, s. r. o., Polní 202, 678 01 Blansko, Klepačov IČ: 28301994.

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo souhlasí s vyčleněním 13 mil. Kč z rozpočtu města Blansko na akci Zámek Blansko.

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 6 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 48, Blansko – jednotky č. 1181/6 o výměře 28,55 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2855/102325 v pořadí:

1. pan Mikulášek, Sloup, za kupní cenu 555.000 Kč

2. paní Kalábová, Blansko, za kupní cenu 555.021 Kč

3. paní Musilová, Blansko, za kupní cenu 545.555 Kč

4. paní Matušková, Blansko, za kupní cenu 515.500 Kč.

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 1 o velikosti 1+1 v bytovém domě Komenského 4, Blansko – jednotky č. 46/1 o výměře 48,35 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 4835/48605 v pořadí:

1. Mgr. Kropáček, Rájec–Jestřebí, za kupní cenu 700.000 Kč

2. pan Paulus, Blansko, za kupní cenu 682.000 Kč

3. pan Nehyba, Blansko, za kupní cenu 669.000 Kč.

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 1 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 19, Blansko – jednotky č. 1164/1 o výměře 28,55 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2895/68210 v pořadí:

1. pan Matuška, Blansko, za kupní cenu 531.500 Kč

2. pan Mikulášek, Sloup, za kupní cenu 502.000 Kč.

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 7 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 19, Blansko – jednotky č. 1164/7 o výměře 28,15 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2815/68210 paní Musilové, Blansko, za kupní cenu 515.031 Kč.

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo souhlasí s odpisem pohledávky pana Meluzína, Blansko, za nájemné z bytů na nám. Míru 5 a Jungmannova 10, Blansko, v celkové výši 35.228 Kč z důvodu uvedeného v materiálu odboru.

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo souhlasí s odpisem pohledávky pana Novotného, Blansko, za nájemné z bytu na ul. Dvorská 38, Blansko, ve výši 64.465 Kč z důvodu uvedeného v materiálu odboru.

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo souhlasí s prominutím 50 % penále panu Borovkovi, Blansko.

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajišťování a rozvoji IDS JMK.

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 10 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK.

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo schvaluje změnu tarifu Blanenské MHD a zavedení čtvrtletní a roční předplatní jízdenky podle předloženého materiálu s platností od 01.01.2012.

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko podle předloženého materiálu.

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko na pronájem sportovišť v roce 2011 následujícím organizacím

Název subjektu

Částka v Kč

Účel

43420681

TJ ČKD Blansko

535.300

Dotace na pronájem sportovišť

43420567

ASK Blansko

282.200

Dotace na pronájem sportovišť

26606623

FK APOS Blansko

482.500

Dotace na pronájem sportovišť

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření č. RO 2011/7 až č. RO 2011/14.

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo schvaluje převod 4.150 tis. Kč z hlavní činnosti města do hospodářské činnosti města na revitalizaci bytových domů.

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo schvaluje ponížení příspěvků, a to: ASK Blansko na dokončení opravy sociálního zařízení o 25 tis. Kč a KSMB na provoz o 18,3 tis. Kč.

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo schvaluje povýšení příspěvků, a to: ASK Blansko na výměnu oken v suterénu sportovní haly o 25 tis. Kč, Muzeu Blansko na provoz o 8,3 tis. Kč a KSMB na mzdy včetně odvodů o 26 tis. Kč.

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí účelové půjčky ve výši 35.000 Kč na výměnu oken panu Milanu Doskočilovi, 678 01 Blansko.

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo schvaluje účast města Blansko v dobrovolné dražbě nemovitostí, a to pozemků st. p. č. 2840, p. č. 783/15, p. č. 783/16, p. č. 783/18, vše v k. ú. Blansko a budovy č. p. 1928 – občanská vybavenost na st. p. č. 2840 v k. ú. Blansko, včetně příslušenství, a tím i případné nabytí výše uvedených nemovitostí včetně příslušenství do vlastnictví města Blansko a dále pověřuje radu stanovením maximální ceny, za kterou může město Blansko výše uvedené nemovitosti vydražit.

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2011/15.

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo volí do funkce místopředsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko Ing. Bc. Romana Špačka.

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy č. 4 a 5 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápis č. 6 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

Ing. Lubomír Toufar

starosta

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h