Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 10 ze dne 4. 12. 2012

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 812/39 ostatní plocha o vým. cca 10 m2 v k. ú. Blansko panu Koupému, bytem Blansko, za cenu dle znaleckého posudku číslo 4338-83/12 ze dne 23.09.2012 „obvyklou“ s tím, že kupující uhradí náklady s převodem pozemku spojené, znalečné a vytyčení trasy kanalizace na pozemku parc. č. 812/39 v k. ú. Blansko (ul. Pod Sanatorkou).

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 541/9 ostatní plocha a parc. č. 541/12 ostatní plocha, oba v k. ú. Horní Lhota u Blanska o výměře obou částí 9 m2 společnosti E.ON Distribuce a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, za cenu dle znaleckého posudku (administrativní nebo obvyklou, tu, která bude vyšší) s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené (průmyslová zóna).

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. st. 5219/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2 v k. ú. Blansko Evě a Petře Holoušovým, bytem Blansko, za cenu 1.600 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené (na ulici Čapkova 2012/12b, Blansko).

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 1636/1 ostatní plocha o výměře cca 28 m2 v k. ú. Blansko za účelem výstavby garáže paní Ševčíkové, bytem Blansko, za těchto podmínek:

  • stavební řízení prokáže, že stavbu garáže lze v místě realizovat, jinak usnesení zastupitelstva pozbývá platnosti,

  • veškeré další případné investice související s výstavbou garáže je povinen uhradit stavebník vlastním nákladem,

  • odprodej pozemku bude realizován po kolaudaci stavby a jak je uvedeno v Postupu realizace odprodeje v materiálu k této věci,

  • kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem v době prodeje „obvyklá“, na cenu již zastavěného pozemku,

  • kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené.

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 514/5 orná půda v k. ú. Horní Lhota u Blanska o výměře 70 m2, označené dle dosud v katastru nezapsaného geometrického plánu č. 421-10293/2012 jako pozemek parc. č. 514/10 orná půda v k. ú. Horní Lhota u Blanska, společnosti PILART s. r. o., se sídlem v Blansku, IČ 26886031 za cenu 420 Kč/m2 (průmyslová zóna).

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem spoluvlastnických podílů pozemku parc. č. st. 1258 zastavěná plocha v k. ú. Blansko vlastníkům bytových jednotek v bytovém domě čp. 1169 v Blansku za cenu 30 Kč/m2 (pozemek na ul. 9. května).

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ pozemkový katastr (PK) parc. č. 1076/1 o výměře 572 m2 v k. ú. Blansko od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových dle kupní smlouvy č. UZSVM/BBK/2967/2012-BBKM za cenu 8.050 Kč (za tratí ČD v Blansku, směr Dolní Lhota, poblíž lokality „U bílé skály“).

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemků parc. č. 806/1, parc. č. 806/32a parc. č. 806/44, vše orná půda v k. ú. Těchov do vlastnictví Města Blansko od vlastníka těchto pozemků za cenu 1.000 Kč.

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo souhlasí se změnou usnesení č. 8 z 9. zasedání Zastupitelstva města Blansko dne 04.09.2012 tak, že výměra směňované části obecního pozemku parc.č. 1117/1 v k. ú. Těchov činí celkem 781 m2. Ostatní text usnesení se nemění a zůstává v platnosti.

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo souhlasí se směnou obecních pozemků parc. č. 567/100 vodní plocha, parc. č. 567/101 vodní plocha, parc. č. 242/18 vodní plocha, parc. č. 268/17 vodní plocha, vše v k. ú. Blansko za pozemky parc. č. 565/15 ostatní plocha, parc. č. 567/96 ostatní plocha, parc. č. 567/97 ostatní plocha, parc. č. 567/106 ostatní plocha, parc. č. 567/99 ostatní plocha a parc. č. 1395/24 ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko ve vlastnictví ČR, s nimiž má právo hospodařit Povodí Moravy, s. p. s tím, že Město Blansko uhradí rozdíl v tržní ceně směňovaných pozemků ve výši 20.000 Kč (pozemky dotčené stavbou – úpravy koryta řeky Svitavy a budoucí stavbou cyklostezky (pozemky podél řeky Svitavy dotčené stavbou úpravy koryta řeky Svitavy a budoucí stavbou cyklostezky).

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 448/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko z vlastnictví České republiky do vlastnictví Města Blansko (pozemek v lokalitě Bačina).

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo souhlasí s přijetím daru – bezúplatným převodem id. 166/49662 pozemků parc. č. st. 4384, parc. č. st. 4385, parc. č. st. 4386, parc. č. st. 4387 a parc. č. st. 4388 v k. ú. Blansko od vlastníka bytové jednotky č. 2085/E23 v bytovém domě čp. 2081, čp. 2082, čp. 2083, čp. 2084 a čp. 2085 v Blansku, Jasanová 2,4,6,8,10,12 do vlastnictví Města Blansko.

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci na výstavbě Dopravní a technické infrastruktury pro lokalitu „RD Zborovce“ se společností AO REAL, a. s., Blansko, Pražská 7, č. p. 1602, PSČ 678 01, IČ: 282 63 278.

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo souhlasí s projektem Regenerace panelového sídliště Blansko – Sever, III. Etapa, a souhlasí s předložením projektu na Ministerstvo pro místní rozvoj.

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě 2010-INV-S052/VKS/Mo ze dne 15.11.2011 spočívající v posunutí termínu odstranění vady na komunikaci z 30.09.2012 do 31.05.2013 (článek IV. odst. 2 uvedené smlouvy).

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo souhlasí s výkupem v roce 2013 komunikace pěší a vozidlové na pozemku parc. č. 806/1 maximálně za 25% prokazatelných pořizovacích nákladů, tj. ve výši max. 837.050 Kč za komunikace pěší a vozidlové, a to od investora TP DOMY s. r. o., zastoupená Ing. Petr Kucharčík, jednatel (lokalita Blansko – Těchov, SO-06-1 a SO-07-1).

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 2 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 21, Blansko – jednotky č. 1166/2 o výměře 28,25 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemků ve výši 2825/68550 v následujícím pořadí:

1. paní Mrázková, Blansko za kupní cenu 566.482 Kč

2. paní Bachratá, Blansko za kupní cenu 512.000 Kč

3. pan Kaláb, Blansko, IČ 01140540 za kupní cenu 514.000 Kč.

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 13 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 32, Blansko – jednotky č. 1178/13 o výměře 28,55 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2855/101870 panu Kalábovi, Blansko, IČ 01140540 za kupní cenu 514.000 Kč.

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 20 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 48, Blansko – jednotky č. 1181/20 o výměře 28,65 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2865/102325 v následujícím pořadí:

1. paní Jelínková, Ostrov u Macochy za kupní cenu 530.000 Kč

2. paní Mrázková, Blansko za kupní cenu 521.649 Kč

3. pan Kaláb, Blansko, IČ 01140540 za kupní cenu 514.000 Kč.

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 3 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 21, Blansko – jednotky č. 1166/3 o výměře 28,10 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemků ve výši 2810/68550 v následujícím pořadí:

1. pan Dražil, Blansko za kupní cenu 573 000 Kč

2. paní Blažková, Blansko za kupní cenu 560 000 Kč

3. paní Lakotová, Blansko za kupní cenu 551 000 Kč

4. paní Popelková, Blansko za kupní cenu 543 000 Kč

5. paní Pivodová, Blansko za kupní cenu 530 000 Kč

6. pan Kaláb, Blansko, IČ 01140540 za kupní cenu 525 000 Kč

7. paní Junková, Tvarožná za kupní cenu 519 000 Kč.

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 1 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 32, Blansko – jednotky č. 1178/1 o výměře 28,10 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2810/101870 v následujícím pořadí:

1. pan Dražil, Blansko za kupní cenu 540 000 Kč

2. paní Lakotová, Blansko za kupní cenu 538 000 Kč

3. paní Popelková, Blansko za kupní cenu 527 000 Kč

4. pan Kaláb, Blansko, IČ 01140540 za kupní cenu 525 000 Kč

5. paní Junková, Tvarožná za kupní cenu 519 000 Kč

6. paní Procházková, Blansko za kupní cenu 515 000 Kč.

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 29 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 32, Blansko – jednotky č. 1178/29 o výměře 28,25 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2825/101870 v následujícím pořadí:

1. paní Lakotová, Blansko za kupní cenu 582 000 Kč

2. pan Dražil, Blansko za kupní cenu 563 000 Kč

3. paní Pivodová, Blansko za kupní cenu 550 000 Kč

4. paní Popelková, Blansko za kupní cenu 545 000 Kč

5. pan Kaláb, Blansko, IČ 01140540 za kupní cenu 525 000 Kč

6. paní Junková, Tvarožná, za kupní cenu 521 000 Kč

7. paní Procházková, Blansko za kupní cenu 505 000 Kč.

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 4 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 48, Blansko – jednotky č. 1181/4 o výměře 28,40 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2840/102325 v následujícím pořadí:

1. paní Lakotová, Blansko za kupní cenu 562 000 Kč

2. pan Dražil, Blansko za kupní cenu 549 000 Kč

3. paní Popelková, Blansko za kupní cenu 534 000 Kč

4. paní Procházková, Blansko za kupní cenu 530 000 Kč

5. paní Pivodová, Blansko za kupní cenu 530 000 Kč

6. pan Kaláb, Blansko, IČ 01140540 za kupní cenu 525 000 Kč

7. paní Junková, Tvarožná za kupní cenu 519 000 Kč.

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo souhlasí s odpisem pohledávky pana Březovského, Blansko, za nájemné z bytu na ul. Okružní 1, Blansko a nájemné a vyúčtování služeb z bytu na ul. Jungmannova 10, Blansko, ve výši 205.483 Kč z důvodu uvedeného v materiálu odboru.

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo bere na vědomí vyúčtování revitalizace domu 9. května 20, Blansko.

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo bere na vědomí vyúčtování revitalizace domu Chelčického 56, Blansko.

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo bere na vědomí vyúčtování výměny oken v městských bytech a nebytových prostorách a vstupních dveří do nebytového prostoru domu 9. května 3, Blansko, provedených
v rámci revitalizace.

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s panem Farlíkem, Jedovnice, a to ve výši měsíční splátky 3.000 Kč.

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Goldemundovou, Blansko s výší splátky 500 Kč.

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s panem Procházkou, Blansko
s výší měsíční splátky 200 Kč.

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo souhlasí s prominutím poloviny poplatku z prodlení ve výši 27.968 Kč paní Urbánkové, Blansko.

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Urbánkovou, Blansko s výší měsíční splátky 500 Kč.

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo bere na vědomí zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku “Výběr dodavatele komplexních odpadových služeb a provozování sběrného střediska odpadů pro Město Blansko“
v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo schvaluje 3. Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016.

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo schvaluje zrušení Fondu pro rozvoj bydlení.

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo souhlasí s převedením zůstatku Fondu pro rozvoj bydlení ve výši cca 3,5 mil. Kč a to 1 mil. Kč převést do rozpočtu města na posílení revitalizace bytových domů a zbylý zůstatek k 31.12.2012 ve výši cca 2,5 mil. Kč na účet SFRB.

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška Města Blansko č. 3/2007 Statut fondu pro rozvoj bydlení ve městě Blansku.

Usnesení č. 38

Zastupitelstvo schvaluje předčasné splacení výlučné účelové půjčky dle smlouvy č. 2008/000029/FIN/DS ze dne 31.03.2008 k 31.08.2012 v celkové částce 320.250 Kč v souladu s dodatkem č. 1 této smlouvy.

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo schvaluje předčasné splacení výlučné účelové půjčky dle smlouvy č. 2008/000032/FIN/DS ze dne 02.04.2008 k 30.11.2012 v celkové částce 107.000 Kč v souladu s dodatkem č. 1 této smlouvy.

Usnesení č. 40

Zastupitelstvo města Blansko schvaluje návrh Zadání územní studie pro přestavbovou plochu Územního plánu Blansko P14 – střed města (ÚS-P14).

Usnesení č. 41

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření č. RO 30/2012 – RO 35/2012 včetně dodatku.

Usnesení č. 42

Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Usnesení č. 43

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet Města Blansko na rok 2013 po úpravách v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 363.646,1 tis. Kč a finanční rozvahu výnosů a nákladů hospodářské činnosti Města Blansko na rok 2013.

Usnesení č. 44

Zastupitelstvo souhlasí se zapojením finančních prostředků ve výši 50 mil. Kč ve správě J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. Pobřežní 14, Praha do rozpočtu města v roce 2013.

Usnesení č. 45

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací a příspěvků z rozpočtu Města Blansko v roce 2013 následujícím organizacím

Název subjektu

Účel

Částka v tis. Kč

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

Útulek pro psy – příspěvek na provoz

385,40

27028992

MAS Moravský kras o. s.

Členství v MAS Moravský kras

100,30

62930460

Asociace turistických informačních center České republiky

Členství inf. kanceláře v A.T.I.C

4,00

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

MVE – dotace

278,50

nemá

Dům přírody v Moravském krasu

Příspěvek na dům přírody v Moravském krasu

20,00

49454641

ČAD Blansko a. s.

Dotace – MHD

4.600,00

49454641

ČAD Blansko a. s.

MHD – Jánského plaketa

80,00

49468952

„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí

Příspěvek na opravu komunikace Masarykova

4.500,00

49468952

„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí

Hořice – napojení vodovodu na místní tlakové pásmo – příspěvek

1.800,00

49468952

„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí

Příspěvek svazku vodovodů a kanalizací

420,00

49468952

„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí

Sadová – odstranění nedostatku tlaku vody v RD

100,00

49463276

Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2

ZŠ TGM Rodkovského 2 – příspěvek

2.772,00

49463276

Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2

ZŠ TGM Rodkovského 2 – příspěvek – správce veř. hřišť

23,00

49464191

Základní škola Blansko, Erbenova 13

ZŠ Erbenova 13 – příspěvek na provoz

3.266,00

49464191

Základní škola Blansko, Erbenova 13

ZŠ Erbenova 13 – příspěvek – správce veř. hřišť

23,00

49464205

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26

ZŠ a MŠ Dvorská 26 – příspěvek na provoz

3.061,00

49464213

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17

ZŠ a MŠ Salmova 17 – příspěvek na provoz

4.523,00

71006362

Mateřská škola Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace

MŠ Divišova 2a – příspěvek na provoz

852,00

71006419

Mateřská škola Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace

MŠ Těchov 124 – příspěvek na provoz

445,00

71006427

Mateřská škola Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace

MŠ Dvorská 96 – příspěvek na provoz

1.797,00

49464191

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26

ZŠ a MŠ Dvorská 26 – příspěvek správce veř.hřišť

23,00

71006435

Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace

MŠ Rodkovského 2a – příspěvek na provoz

1.276,00

71006443

Mateřská škola Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace

MŠ Údolní 8 – příspěvek na provoz

1.170,00

163848

Kulturní středisko města Blanska

KINO – příspěvek na provoz

1.730,00

163848

Kulturní středisko města Blanska

KSMB – příspěvek na provoz

6.385,00

163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na historický jarmark a oslavu Dne dětí

120,00

163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na Nový rok na náměstí

50,00

163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na akci Zlaté Slunce Blansko

20,00

372919

MUZEUM BLANSKO

Muzeum – příspěvek na provoz

5.665,00

47885670

Městská knihovna Blansko

Městská knihovna – příspěvek na provoz

4.840,00

15580822

Zdeněk Pernica

Dětské dopravní hřiště-příspěvek na provoz

50,00

22821350

„Sportuj s námi“

Sportuj s námi Boskovice – příspěvek na uspoř. 18. ročníku PMK

150,00

76071511

Mgr. Monika Kubová

Klub Matýsek – příspěvek na pronájmy sport.zařízení

47,00

43425950

Jana Kuncová

Sport club Mgr. Jany Kuncové – příspěvek pronájmy sport.zař.

27,50

44990260

Diecézní charita Brno

DCHB – Centrum PRO – přísp. na pronájmy sport.zař.

12,50

45473790

TJ Olympia Blansko

TJ Olympia – příspěvek na pronájmy sport. zařízení

12,50

49463819

AMK Blansko-Klub cyklotrialu

AMK – příspěvek na uspořádání MS v biketrialu

150,00

49463819

AMK Blansko-Klub cyklotrialu

AMK – klub cyklotrialu – příspěvek na oplocení, překážky...

80,00

62073052

TJ Sokol, Horní Lhota

TJ Sokol Horní Lhota – příspěvek pořízení zahr. traktoru

25,00

62073052

TJ Sokol, Horní Lhota

TJ Sokol Horní Lhota – příspěvek renovace hřiště, vybudování závlahy

25,00

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

Sportovní hala Mlýnská – výměna svítidel

115,20

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

Sportovní hala + kuželna Údolní – výměna svítidel

284,40

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

Lázně, koupaliště – provoz

6.130,00

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

Zimní stadion – provoz

2.235,00

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

Rekreační oblast Palava – provoz

350,00

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

Služby Blansko, s. r. o. – provoz převzatých sportovišť

3.340,00

65336984

Místní skupina vodní záchranné služby ČČK

MS VZS ČČK BK – příspěvek- pronájmy sport.zařízení

50,00

70874531

Kolpingova rodina Blansko

Kolpingova rodina -příspěvek. – pronájmy sport.zařízení

15,60

25568523

Pohřební ústav Blansko, s. r. o.

Hřbitov – údržba a úklid

351,00

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

Veřejné WC – provoz

315,70

545678

Hnutí humanitární pomoci Blansko – Domov Olga

Mzdové a provozní náklady – denní stacionář

230,00

545678

Hnutí humanitární pomoci Blansko – Centrum Velan

Mzdové a provozní náklady – chráněné bydlení

150,00

44990260

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko

Provozní náklady – pečovatelská služba

85,00

44990260

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko

Mzdové a provozní náklady – Noclehárna – Luční 10

585,00

60557621

Sdružení podané ruce, o. s. Brno – víceúčelová drogová služba na Blanensku

Mzdové a provozní náklady – terénní programy

70,00

60557621

Sdružení podané ruce, o. s. Brno – Nízkoprahový klub pro děti a mládež PVC Blansko

Mzdové a provozní náklady – nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

90,00

69836698

Česká asociace pečovatelské služby, občanské sdružení

Členství v asociaci PS

3,00

70884099

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Hasičský záchranný sbor ČR – příspěvek na činnost a provoz

200,00

506796

Společnost sociálních pracovníků ČR

Neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím

0,50

60126361

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s.

Členství tajemníka ve sdružení tajemníků

1,50

63113074

SVAZ MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Členství v SMO ČR

45,00

Usnesení č. 46

Zastupitelstvo schvaluje přijetí úvěru ve výši 15.000.000 Kč na nákup „Areálu Technických služeb Blansko“, s pohyblivou úrokovou sazbou 3M Pribor + 0,79 % p. a., se splatností 4 roky, od Komerční banky, a. s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054 a pověřuje starostu Města Blansko podpisem úvěrové smlouvy.

Usnesení č. 47

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. RO 38/2012.

Usnesení č. 48

Zastupitelstvo města Blansko schvaluje podání žádosti o vstup Města Blansko do Místní akční skupiny Moravský kras, o. s. a ukládá starostovi města podat tuto žádost do konce roku 2012.

Usnesení č. 49

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí následujícího finančního příspěvku z rozpočtu města v souladu se směrnicí č. 3/2005 „Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města“ :

Název subjektu

Částka v Kč

Účel

Odbor

Celkem dotace pro subjekt

26606623

FK Blansko

8.000 Kč

Účast sportovců z part. měst (Mürzzuschlag) na Memoriálu D. Němce

OKT

76.00,00 Kč

Usnesení č. 50

Zastupitelstvo souhlasí s výší měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům komisí rady, kteří nejsou členy zastupitelstva, s platností od 01. 01. 2013 následovně:

  • - člen rady 2.423 Kč
  • - předseda výboru 1.460 Kč
  • - předseda komise 1.230 Kč
  • - člen zastupitelstva 800 Kč
  • - předseda komise rady, který není členem zastupitelstva 680 Kč

s tím, že v případě sloučení výkonu funkcí se proplácí jen nejvyšší odměna.

Usnesení č. 51

Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy č. 4 a 5 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápisy č. 13 a 14 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 52

Zastupitelstvo schvaluje předložený plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko na rok 2013.

Usnesení č. 53

Zastupitelstvo schvaluje předložený plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko na rok 2013.

Ing. Lubomír Toufar

starosta

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h