Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 7 ze dne 6. 3. 2012

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. st. 4464 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k. ú. Blansko paní Zouharové, bytem Blansko za cenu 26.340 Kč s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené a za podmínky, že kupující uhradí náhradu za užívání pozemku dva roky zpětně ve výši 760 Kč včetně platné sazby DPH (pozemek zastavěný garáží v lokalitě Podlesí, Blansko).

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo souhlasí se změnou usnesení č. 4 z 6. zasedání zastupitelstva města dne 18.09.2007 tak, že bude nově znít:

„Zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 523/103 zastavěná plocha v k. ú. Horní Lhota u Blanska společnosti VASCELLO a. s., Brno, Černá Pole, Merhautova 1024/155, PSČ 613 00, IČ: 28283520, s prodejem pozemku parc. č. 523/104 zastavěná plocha Ing. Klepáčovi, Olomučany a s odprodejem částí pozemků parc. č. 516/1 orná půda, parc. č. 523/23 orná půda, parc. č. 541/21 ostatní plocha o celkové výměře 2916 m2, vše v k. ú. Horní Lhota u Blanska, označených dle dosud v katastru nemovitostí nezapsaného geometrického plánu č. 405-10339/2011 jako pozemky parc. č. 516/4 orná půda, parc. č. 541/61 ostatní plocha, parc. č. 523/108 ostatní plocha, parc. č. 523/111 ostatní plocha a parc.č. 523/112 ostatní plocha, do podílového spoluvlastnictví společnosti VASCELLO a. s., Brno, Černá Pole, Merhautova 1024/155, PSČ 613 00, IČ: 28283520 a Ing. Lubomíra Klepáče, Olomučany, a to každému id. ½, za cenu 420 Kč/m2 a s odprodejem části pozemku parc. č. 523/23 orná půda o výměře 692 m2 v k. ú. Horní Lhota u Blanska, označené dle dosud v katastru nemovitostí nezapsaného geometrického plánu č. 405-10339/2011 jako pozemek parc. č. 523/109 ostatní plocha, do podílového spoluvlastnictví společnosti VASCELLO a. s., Brno, Černá Pole, Merhautova 1024/155, PSČ 613 00, IČ: 28283520a Ing. Lubomíra Klepáče, Olomučany, a to každému id. ½, za cenu 42.000 Kč s tím, že využití nemovitostí (průmyslového areálu) musí být i nadále v souladu s podmínkami Ministerstva průmyslu a obchodu pro obsazování průmyslových zón“.

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo souhlasí se směnou obecních pozemků parc. č. 513/9, parc. č. 538/1, parc. č. 538/4 a parc. č. 542/18, vše v k. ú. Dolní Lhota za pozemek parc. č. 1357/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko ve vlastnictví Plchových s tím, že každá strana hradí své náklady (pozemky v lokalitě Kopec v Dolní Lhotě a přístupová cesta do Hluchova).

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo souhlasí se změnou usnesení č. 1 přijatého na 11. zasedání zastupitelstva dne 16.09.2008, a to tak, že výměra odprodávané části pozemku parc. č. 310/10 zahrada v k. ú. Blansko bude činit 143 m2. Ostatní části usnesení zůstávají beze změny.

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo souhlasí s prodloužením termínu pro uzavření kupní smlouvy dle článku V., odst. 1, třetí odrážky smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2010-INV-Poz-S233/Ma-BKS ze dne 03.11.2010, a to nejpozději do 30.06.2012.

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo souhlasí se snížením kupní ceny za odprodej části pozemku parc. č. 275/11 zahrada v k. ú. Blansko o výměře 197 m2 schválený usnesením č. 1 přijatým na 19. zasedání zastupitelstva dne 07.09.2010, za cenu administrativní, stanovenou znaleckým posudkem, tj. 118.950 Kč s tím, že zbývající část usnesení zůstává beze změny.

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo souhlasí se změnou usnesení č. 4. přijatého na 5. zasedání zastupitelstva dne 06.09.2011 tak, že spoluvlastnický podíl Města Blansko na pozemku parc. č. st. 2836 zastavěná plocha v k. ú. Blansko bude činit id. 6705/18804. Ostatní části usnesení zůstávají beze změny“.

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo souhlasí s přijetím daru – bezúplatným převodem pozemků parc. č. 598/27 ostatní plocha o výměře 27 m2, parc. č. 598/34 ostatní plocha o výměře 25 m2 a parc. č. 623/3 ostatní plocha o výměře 11 m2, všechny v k. ú. Blansko od podílových spoluvlastníků těchto pozemků do vlastnictví Města Blansko s tím, že náklady s převodem pozemků spojené uhradí nabyvatel (chodník a travnatá plocha při komunikaci na ul. Svitavská v Blansku, za hotelem Macocha).

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo souhlasí s výkupem části pozemku parc. č. 1396/1 ostatní plocha o výměře cca 2945 m2 v k. ú. Blansko od spoluvlastníků tohoto pozemku za cenu 500 Kč/m2 s tím, že budou splněny podmínky spoluvlastníků pozemku uvedené v materiálu odboru INV k této věci (pozemek v blízkosti vlakové zastávky Blansko-nádraží).

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo souhlasí s darováním pozemků parc. č. 1364/27, parc. č. 1429/3, parc. č. 1429/21, parc. č. 1429/27, parc. č. 1754/41, parc. č. 1754/42 a parc. č. 1754/73, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko Jihomoravskému kraji, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, IČ: 70888337 (pozemky zastavěné částmi komunikace na ul. Svitavská a Poříčí).

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo souhlasí s přijetím daru – bezplatným převodem částí pozemků parc. č. 1364/3 ostatní plocha a parc. č. 1364/12 ostatní plocha, oba v k. ú. Blansko, označených dle dosud v katastru nemovitostí nezapsaného geometrického plánu č. 3901-2090/2011 jako pozemek parc. č. 1364/45 ostatní plocha v k. ú. Blansko, do vlastnictví Města Blansko, od vlastníka těchto pozemků (pozemek v blízkosti autobusového nádraží).

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem (po kolaudaci staveb) pozemků případně jejich části parc. č. 515/1 ostatní plocha, parc. č. 516/1 orná půda, parc. č. 516/2 orná půda, parc. č. 523/15 orná půda, parc. č. 523/23 orná půda, parc. č. 541/24 ostatní plocha, parc. č. 541/29 ostatní plocha, parc. č. 541/30 ostatní plocha a parc. č. 541/39 ostatní plocha,vše v k. ú. Horní Lhota u Blanska a parc. č. 961/7 orná půda, parc. č. 961/8 orná půda, parc. č. 967/5 orná půda, parc. č. 967/9 orná půda, parc. č. 967/17 orná půda, parc. č. 967/18 ostatní plocha, parc. č. 984/6 ostatní plocha, parc. č. 984/23 ostatní plocha, parc. č. 984/24 ostatní plocha, parc. č. 984/55 ostatní plocha a parc. č. 180, parc. č. 960, parc. č. 961/4, parc. č. 961/5, parc. č. 962, parc. č. 963, parc. č. 964, parc. č. 965/2, parc. č. 966, parc. č. 967/1, parc. č. 967/2 a parc. č. 998/1, vše pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Blansko v průmyslové zóně o výměře cca 36.160 m2 za cenu 420 Kč/m2 za účelem zastavění průmyslovým areálem „Technologický park Blansko – Vojánky“ společnosti Hydraulické stroje a zařízení s. r. o., Blansko, Svitavská 500, PSČ 678 01, IČ: 26911320, v souladu s předkládaným materiálem k této věci s tím, že investiční záměr bude v souladu s podmínkami Ministerstva průmyslu a obchodu pro podporu průmyslových zón, přičemž kupní cena bude hrazena dle struktury uvedené v materiálu odboru INV k této věci.

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo souhlasí s výkupem přístupových komunikací vybudovaných v areálu, který bude zbudován společností Hydraulické stroje a zařízení s. r. o., Blansko, Svitavská 500, PSČ 678 01, IČ: 26911320 v průmyslové zóně, do vlastnictví Města Blansko za cenu 1.000 Kč od vlastníka této stavby, a to v případě, kdy nedojde k realizaci areálu uvedenou společností v plném rozsahu, a tyto komunikace následně umožní zpřístupnění volných ploch v majetku města pro další investory.

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem (po kolaudaci staveb) pozemků, případně jejich části parc. č. 967/9 orná půda, parc. č. 967/10 ostatní plocha, parc. č. 967/11 orná půda, parc. č. 967/17 orná půda, parc. č. 984/2 ostatní plocha, parc. č. 984/6 ostatní plocha, parc. č. 984/23 ostatní plocha, parc. č. 984/24 ostatní plocha, parc. č. 984/55 ostatní plocha a parc. č. 967/1, parc. č. 967/2, oba pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr, vše v k. ú. Blansko v průmyslové zóně o výměře cca 6.140 m2 za cenu 420 Kč/m2 za účelem rozšíření průmyslového areálu společnosti BLATA, s. r. o., Blansko, Pražská 9, PSČ 678 01, IČ: 25522132 v souladu s předkládaným materiálem k této věci s tím, že investiční záměr bude v souladu s podmínkami Ministerstva průmyslu a obchodu pro podporu průmyslových zón, přičemž kupní cena bude hrazena dle struktury uvedené v materiálu odboru INV k této věci a dále s tím, že pokud společnost BLATA, s. r. o., Blansko, Pražská 9, PSČ 678 01, IČ: 25522132 od záměru ustoupí, budou tyto pozemky nabídnuty společnosti Hydraulické stroje a zařízení s. r. o., Blansko, Svitavská 500, PSČ 678 01, IČ: 26911320 k dokončení investičního záměru v jeho původní podobě.

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo bere na vědomí dění o problematice „Územní energetické koncepce města Blanska“.

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo souhlasí s odstoupením od realizace projektu sběrného střediska odpadů dle podané žádosti a rozhodnutí č. 10075534-SFŽP.

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo schvaluje koupi areálu ležícího v k. ú. Blansko – veškeré stavby bez č.p. na pozemcích parcely č. st. 2149, st. 2150, st. 2151, st. 4023, 1350/5 a 1350/124 se všemi součástmi a příslušenstvím a uvedené pozemky za cenu 15.000.000 Kč s tím, že kupní smlouva může být uzavřena pouze v případě, že nemovitosti nebudou zatíženy zástavními právy třetích osob a na dosavadního vlastníka nebude nařízena exekuce ani insolvenční řízení.

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 1 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 56, Blansko – jednotky č. 1186/1 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2855/116330 panu Horváthovi, Olomučany za kupní cenu 575.000 Kč.

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 15 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 17, Blansko – jednotky č. 1162/15 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemků ve výši 2850/68660 panu Vrabelovi, Blansko za kupní cenu 682.000 Kč.

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 24 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 32, Blansko – jednotky č. 1178/24 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2780/101870 v následujícím pořadí:

1. pan Klapal, Černíkovice za kupní cenu 566.000 Kč

2. pan Ing. Mikulášek, Sloup za kupní cenu 536.000 Kč

3. paní Kalábová, Blansko za kupní cenu 516.000 Kč

4. pan Matuška, Blansko za kupní cenu 512.000 Kč.

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 9 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 16, Blansko – jednotky č. 1159/9 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemků ve výši 2860/68040 panu Stloukalovi, Blansko za kupní cenu 560.000 Kč.

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 3 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 14, Blansko – jednotky č. 1157/3 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2790/90470 v následujícím pořadí:

1. pan Klapal, Černíkovice za kupní cenu 543.000 Kč

2. pan Ing. Mikulášek, Sloup za kupní cenu 536.000 Kč

3. pan Musil, Blansko za kupní cenu 516.000 Kč

4. pan Matuška, Blansko za kupní cenu 508.000 Kč.

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Blansko, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška Města Blansko č. 3/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému.

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti a hospodaření Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo schvaluje zapracování finančních prostředků z hospodaření minulých let ve výši 40.904,20 tis. Kč do rozpočtu města roku 2012.

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo schvaluje zapojení volných finančních prostředků ve výši ve výši 50 mil. Kč ve správě J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. Pobřežní 14, Praha do rozpočtu města v roce 2012.

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet Města Blansko na rok 2012 včetně finanční rozvahy o výnosech a nákladech na provoz a údržbu bytového a nebytového hospodářství v majetku Města Blansko na rok 2012.

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací a příspěvků z rozpočtu Města Blansko v roce 2012 následujícím organizacím:

Oddíl

Příjemce

Účel

tis. Kč

10

Služba Blansko, s. r. o.

Provozní náklady útulku pro psy

385,4

21

Služby Blansko, s. r. o.

Provozní náklady malé vodní elektrárny

220,0

21

Asociace turistických informačních center ČR, Palackého nám. 160, Polička

Členství informační kanceláře

BLANKA v A.T.I.C.

4,0

22

KORDIS JMK, spol. s r. o., Brno

Zajištění provozu integrovaného dopravního systému IDS

2 049,0

22

ČAD Blansko, a. s.

Zajištění provozu MHD – Jánského plaketa

80,0

22

ČAD Blansko, a. s.

Zajištění provozu MHD na území města

4 344,0

23

Svazek vodovodů

a kanalizací měst a obcí, Boskovice, 17.listopadu 14

Členství ve Svazku vodovodů

a kanalizací

420,0

31

MŠ Těchov 124

Příspěvek na provoz

445,0

31

MŠ Blansko, ul. Rodkovského 2a

Příspěvek na provoz

1 270,0

31

MŠ Blansko, ul. Divišova 2a

Příspěvek na provoz

852,0

31

MŠ Blansko, ul. Údolní 8

Příspěvek na provoz

1 170,0

31

MŠ Blansko, ul. Dvorská 96

Příspěvek na provoz

1 797,0

31

ZŠ Blansko, ul. Erbenova 13

Příspěvek na provoz

3 266,0

31

ZŠ TGM Bl., ul. Rodkovského 2

Příspěvek na provoz

2 322,0

31

ZŠ a MŠ Blansko, ul. Dvorská 26

Příspěvek na provoz

3 061,0

31

ZŠ a MŠ Blansko, ul. Salmova 17

Příspěvek na provoz

4 478,0

31

ŠJ Blansko, ul. Rodkovského 2

Příspěvek na provoz

474,0

31

ZŠ Blansko, ul. Erbenova 13

Provozní náklady veřejného hřiště při ZŠ Erbenova

23,0

31

ZŠ TGM Blansko,

ul. Rodkovského 2

Provozní náklady veřejného hřiště při ZŠ TGM

23,0

31

MŠ a ZŠ Blansko, ul. Dvorská 26

Provozní náklady veřejného hřiště při ZŠ a MŠ Dvorská

23,0

33

KSMB Blansko

Příspěvek na provoz

1 600,0

33

Městská knihovna Blansko

Příspěvek na provoz

4 727,0

33

Muzeum Blansko

Příspěvek na provoz

5 500,0

33

SPELEO 2013, Olšová 1, Brno

Příspěvek na speleologický kongres

50,0

33

Smíšený pěvecký sbor Rastislav Blansko

Příspěvek ke 150. výročí založení

150,0

33

Římskokatolický farní úřad Blansko

Příspěvek na opravu schodiště věže kostela sv.Martina

150,0

33

KSMB Blansko

Příspěvek na provoz

6 169,0

33

KSMB Blansko

Příspěvek na uspořádání Historického jarmarku

120,0

33

KSMB Blansko

příspěvek na uspořádání osla nového roku na náměstí

50,0

33

KSMB Blansko

Příspěvek na akci Zlaté Slunce Blansko 2011

20,0

34

Služby Blansko, s. r. o.

Provozní náklady lázní a koupaliště

5 030,0

34

Služby Blansko, s. r. o.

Provozní náklady zimního stadionu

2 235,0

34

Služby Blansko, s. r. o.

Zimní stadion – odvlhčení haly

1 100,0

34

Služby Blansko, s. r. o.

Provozní náklady převzatých sportovišť

3 348,0

34

Sportuj s námi Boskovice, občanské sdružení, Sv. Čecha 17,Boskovice

Příspěvek na 17. ročník PMK

150,0

34

Klub Matýsek Blansko

Pronájmy sportovních zařízení

47,0

34

Kolpingova rodina

Pronájmy sportovních zařízení

15,6

34

MS VZS ČČK Blansko

Pronájmy sportovních zařízení

50,0

34

Sport club Mgr. Jany Kuncové, Blansko

Pronájmy sportovních zařízení

19,0

34

TJ Olympia

Pronájmy sportovních zařízení

8,8

34

SDH Těchov

Příspěvek ke 100. výročí založení

30,0

34

Zdeněk Pernica – Autoškola

Provozní náklady dětského dopravního hřiště

47,0

34

Služby Blansko, s. r. o.

Provozní náklady rekreační oblasti Palava

334,0

35

Nemocnice Blansko

Nemocnice Blansko

1 000,0

36

JUDr. Magdalena Raabová –

Pohřební ústav Boskovice

Příspěvek na údržbu a úklid hřbitova

345,0

36

Služby Blansko, s. r. o.

Provozní náklady veřejného WC

310,0

43

Česká asociace pečovatelské služby, Praha

Členský příspěvek

3,0

43

Hnutí Humanitární Pomoci Blansko –

Domov OLGA

Mzdové a provozní náklady – denního stacionáře

230,0

43

Hnutí Humanitární Pomoci Blansko – Centrum VELAN

Mzdové a provozní náklady – chráněné bydlení

150,0

43

Sdružení Podané ruce, o. s., Brno – Nízkoprahový klub

pro děti a mládež PVC Blansko

Mzdové a provozní náklady – nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

90,0

43

Sdružení Podané ruce, o. s., Brno – Víceúčelová drogová služba

na Blanensku

Mzdové a provozní náklady – terénní programy

70,0

43

DCHB, Oblastní charita Blansko – Charitní pečovatelská služba

Provozní náklady – pečovatelská služba

60,0

43

DCHB, OCH Blansko

Mzdové a provozní náklady noclehárny,

Luční 10

584,0

52

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, Poříčí 22

Příspěvek na provoz a činnost

200,0

61

Svaz obcí a měst ČR,

5. května 65, Praha

Členství ve SMO

45,0

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatků č. 3 a č. 2 ke smlouvám o půjčce mezi Městem Blansko a TJ ČKD Blansko.

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo schvaluje splátkový kalendář dluhu ze SFRB paní Břouškové, Blansko.

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo bere na vědomí odstoupení pana Ing. Zdeňka Jurečky z funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo volí za člena Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko pana Emila Pernicu.

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo bere na vědomí zápis č. 1 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápis č. 8 a č. 9 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

Ing. Lubomír Toufar

starosta

 

            aktualizováno: 10. 2. 2021, 07:08 h