Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 9 ze dne 4. 9. 2012

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemků parc. č. 480 zastavěná plocha o výměře 28 m2 a parc. č. 481 ostatní plocha o výměře 1.041 m2, oba v k. ú. Těchov, lokalita Obůrka „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí okresu Blansko, se sídlem v Boskovicích, IČ: 49468952, za cenu dle znaleckého posudku č. 4317-32/12 ze dne 09.06.2012 „obvyklou“ s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemků spojené (lokalita Obůrka).

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku p. č. 820/1 ostatní plocha o výměře cca 20 m2 za účelem provedení přístavby k řadové garáži na pozemku parc. č. 3457 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko, a to vlastníku této garáže – manž. Přikrylovým, bytem Blansko, za podmínky, že stavební řízení prokáže, že stavbu lze v místě realizovat, za cenu dle znaleckého posudku v době prodeje (obvyklou) s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené. Prodej bude realizován, jak je uvedeno v materiálu k této věci.

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. st. 2028/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko o výměře 128 m2 panu Rybářovi, Blansko, za cenu 1.200 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené (na ulici Masarykova v Blansku, vedle bytového domu Mahenova 14).

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 862/8 vodní plocha-rybník, pozemku parc. č. st. 2979 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. 862/51 ostatní plocha, části pozemku parc. č. 862/24 ostatní plocha, části pozemku parc. č. 862/50 ostatní plocha, části pozemku parc. č. 862/52 ostatní plocha, všechny v k. ú. Blansko o výměře cca 4.000 m2 Moravskému rybářskému svazu, o. s., místní organizaci Blansko, IČ: 00546712, se sídlem Rožmitálova 40/10, Blansko, za dohodnuté ceny: 75 Kč/m2 za vodní plochu – rybník, 350 Kč/m2 za zastavěnou plochu, 175 Kč/m2 za ostatní plochu s podmínkou, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemků spojené a s podmínkou předkupního práva, jako práva věcného pro Město Blansko a v případě zpětného odprodeje Městu Blansko za stejnou kupní cenu. Rozdíl mezi cenou dohodnutou a tržní (obvyklou) je podporou de minimis, kterou poskytuje Město Blansko kupujícímu (rybářský areál v lokalitě Sloupečník v Blansku).

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo souhlasí s výkupem části pozemku parc. č. 432/4 v k. ú. Těchov o výměře cca 200 m2 (tzn. části, dotčené stavbou komunikace) od vlastníků pozemku, za cenu 250 Kč/m2.

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo souhlasí s výkupem pozemku parc. č. 319/16 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 64 m2 v k. ú. Těchov a s výkupem části pozemku parc. č. 319/13 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 35 m2 v k. ú. Těchov, od vlastníků pozemků do vlastnictví Města Blansko, za cenu 250 Kč/m2 s tím, že náklady s převodem pozemků spojené hradí nabyvatel (pozemky komunikace naproti hotelu Panorama, Blansko-Těchov, lokalita Češkovice).

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo souhlasí s výkupem části pozemku parc. č. 854/11 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 125 m2 (části, která je zastavěna chodníkem) do vlastnictví Města Blansko od vlastníka tohoto pozemku za cenu 33.300 Kč s tím, že úhrada bude provedena naturální formou, tzn. Město Blansko vybuduje vlastním nákladem sjezd umožňující dopravní napojení zbývající části pozemku parc. č. 854/11 ostatní plocha na komunikaci – ul. Bezručova (pozemek v blízkosti bývalého Svazarmu).

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo souhlasí se směnou části obecního pozemku parc. č. 1117/1 v k. ú. Těchov, jak je vyznačena na snímku z kat. mapy (od komunikace zůstane pás o šířce 3 m obecní) o výměře cca 720 m2 za pozemek parc. č. 1105/3 v k. ú. Těchov ve vlastnictví Akcim a. s. s tím, že rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude doplacen ve výši 200 Kč/m2 a s tím, že společnost Euroregion a. s., jako vlastník pozemku parc. č. 1106/171 v k. ú. Těchov zřídí ve prospěch Města Blansko věcné břemeno, spočívající v umístění a provozování, opravách a údržbě autobusové zastávky (dle projektové dokumentace 05-2011, zpracované Ing. Lukášem Novotným) a průchodu k ní na části pozemku parc. č. 1106/171 v k. ú. Těchov, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

V případě, že město získá do vlastnictví pozemky naproti hotelu Panorama (v délce hotelu, p. č. 319/10 a 319/11 ) po levé straně komunikace z Blanska na Obůrku, umožní parkování návštěvníků hotelu na tomto pásu pozemků, formou zřízení břemene ve prospěch vlastníka hotelu.

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo souhlasí s odepsáním pohledávky vůči společnosti DAK BLANSKO, s. r. o., IČ: 25531476 ve výši 25.288 Kč vzniklé z titulu nájemní smlouvy č. 2007/000059/INV/OS z 28.02.2008, jelikož došlo k zániku této pohledávky, a to v důsledku zrušení konkurzu na majetek dlužníka DAK BLANSKO, s. r. o. pro nedostatek majetku a tím ke zrušení dlužníka.

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo souhlasí s účastí Města Blanska na rozvoji lokality pro bydlení „RD Zborovce“ ve výši max. 15 mil. Kč, souhlasí se zahájením projektové přípravy pro I. etapu s těmito podmínkami:

 • město může k plnění využít třetích osob

 • budou uzavřeny a zastupitelstvem projednány smluvní vztahy, které musí garantovat vybudování páteřní dopravní a technické infrastruktury (dále jen DaTI) od jihu po sever území

 • město bude investovat pouze do DaTI I. etapy v tomto rozsahu: komunikace, chodníky, kanalizace, veřejné osvětlení, vodovod

 • město již žádné jiné finance do území nevloží

 • napojení třetích subjektů, které se nebudou podílet na vybudování páteřní DaTI bude podmíněno úhradou ve výši 230 Kč/m2 připojovaného pozemku

 • po vybudování DaTI, jejíž výstavbu v lokalitě nezajišťuje město – komunikace, veřejné osvětlení, dešťovou kanalizaci, bude tato převedena za 1000 Kč/síť na město
  (u komunikací včetně pozemků)

 • informace o vývoji projektu bude podána na každém zasedání zastupitelstva

 • nebude-li vydáno stavební povolení na DaTI do 2 let ode dne přijetí tohoto usnesení, pozbývá tento závazek města platnosti

 • práce musí být zahájeny tak, aby výstavba vedení NN, plynovodu a sdělovacích kabelů nezatížila území stavebními pracemi na delší dobu, než nezbytně nutnou – tzn. stavět vše bez časových prodlev.

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo souhlasí s převzetím závazků vyplývajících z přijatých usnesení na 28. schůzi rady dne 06.03.2012 č. 11, 12, 15, 16, 17 a na 7. zasedání zastupitelstva konaném dne 06.03.2012, usneseními č. 12, 13 pro Hydraulické stroje a zařízení s. r. o., IČ: 26911320, Blansko, Svitavská 500, PSČ 678 01 na společnost Real Global Investment a. s., Dřevařská 855/12, 602 00 Brno,
IČ: 29367689

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo souhlasí s vyplacení příspěvku v roce 2013 za vybudování vodovodu a splaškové kanalizace, specifikovaných v Darovací smlouvě ze dne 19.03.2012, uzavřené mezi Svazkem VaK a investory sítí – Jiřím Rybářem, Jaroslavou Kolouchovou a Milanem Sloukou, a to za maximálně 25% prokazatelných pořizovacích nákladů, tj. ve výši max. 361.025 Kč (lokalita Češkovice „U Vyhlídky“ pro cca 16 rodinných domů).

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo souhlasí s výkupem v roce 2013 komunikace pěší a vozidlové maximálně za 25% prokazatelných pořizovacích nákladů, tj. ve výši max. 703.167 Kč za komunikace pěší a vozidlové, a to od investorů Jiřího Rybáře, Jaroslavy Kolouchové a Milana Slouky (lokalita Češkovice „U Vyhlídky“ pro cca 16 rodinných domů).

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo souhlasí s přijetím daru, a to pozemků parc. č. 319/18 ostatní plocha, 1335/12 orná půda, 1335/21 orná půda, 1335/32 orná půda, 1335/33 orná půda, 1335/9 orná půda vše
v k. ú. Těchov, a to od vlastníků pozemků (lokalita Češkovice „ U Vyhlídky“ pro cca 16 rodinných domů).

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo souhlasí s prominutím smluvní pokuty spol. Výstavba IS, spol. s r. o., Brněnská 1117/18, 679 61 Letovice, IČ: 255 15 004 ve výši 2.805.000 Kč, na kterou vznikl Městu Blansko nárok dle smlouvy č.2011/000514/INV/DS ze dne 21.10.2011 „Rekonstrukce místních komunikací Horní Lhota – Na Strážném“ s tím, že společnost Výstavba IS, spol. s r. o., Brněnská 1117/18, 679 61 Letovice, IČ: 25515004 (dále jen „Výstavba IS“) poskytne městu slevu z díla ve výši 470.516,43 Kč vč. DPH a dále již nebude po městu požadovat proplacení dalších nákladů, které Výstavba IS vynaložila na vícepráce (tj. cca 87.200 Kč) a uhradí městu částku 25.000 Kč, kterou město muselo vynaložit na dokončení stavby dle smlouvy č.2011/000514/INV/DS.

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo souhlasí s novou skladbou stavebních objektů, které Město Blansko bude realizovat v rámci stavby „II/379 Lažánky – průtah“, dle materiálu k této věci.

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na úhradu ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného dopravci.

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo města schvaluje předložené Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění zakázky i zadávací dokumentaci k výběrovému řízení pro Výběr dodavatele komplexních odpadových služeb a provozování sběrného střediska odpadů pro Město Blansko vypracovanou firmou TRIFID CONSULT a. s. se sídlem V Celnici 1028/10 Praha 1, IČ: 25359541.

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Chlupovou, Blansko s výší měsíční splátky 500 Kč.

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Hrazdírovou, Blansko s výší měsíční splátky 500 Kč.

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Zimovou, Lipovec s výší měsíční splátky 500 Kč.

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s panem Peštou, Blansko s výší měsíční splátky 500 Kč.

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Kudryovou, Blansko s výší měsíční splátky 1.000 Kč.

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s panem Oláhem, Blansko s výší měsíční splátky 500 Kč.

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Stojkovičovou, Blansko s výší měsíční splátky 500 Kč.

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s panem Bandym, Blansko s výší měsíční splátky 500 Kč.

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s panem Reinem, Blansko s výší měsíční splátky 500 Kč.

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s panem Kudrym, Blansko s výší měsíční splátky 500 Kč.

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku s paní Barkóczyovou, Lipovec s výší měsíční splátky 500 Kč.

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 9 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 22, Blansko – jednotky č. 1165/9 o výměře 28,65 m2včetně spoluvlastnického podílu id. 2865/68555 na společných částech budovy a příslušným podílem pozemků parc. č. st. 1317/1, parc. č. st. 1317/2 a parc. č. st. 1317/3 vše v k. ú. Blansko žadatelům v následujícím pořadí:

1. pan Kaláb, Blansko za kupní cenu 516.000 Kč

2. pan Klapal, Černíkovice , za kupní cenu 513.000 Kč

3. pan Matuška, Blansko, za kupní cenu 502.000 Kč

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 15 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 22, Blansko – jednotky č. 1165/15 o výměře 28,40 m2včetně spoluvlastnického podílu id. 2840/68555 na společných částech budovy a příslušným podílem pozemků parc. č. st. 1317/1, parc. č. st. 1317/2 a parc. č. st. 1317/3 vše v k. ú. Blansko žadatelům v následujícím pořadí:

1. pan Klapal, Černíkovice, za kupní cenu 531.000,Kč

2. paní Farská, Vratíkov , za kupní cenu 525.000 Kč

3. pan Matuška, Blansko, za kupní cenu 502.000 Kč

4. pan Mokrý, Blansko, za kupní cenu 500.000 Kč

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 23 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 22, Blansko – jednotky č. 1165/23 o výměře 28,60 m2včetně spoluvlastnického podílu id. 2860/68555 na společných částech budovy a příslušným podílem pozemků parc. č. st. 1317/1, parc. č. st. 1317/2 a parc. č. st. 1317/3 vše v k. ú. Blansko žadatelům v následujícím pořadí:

1. pan Klapal, Černíkovice, za kupní cenu 542.000 Kč

2. pan Kaláb, Blansko, za kupní cenu 516.000 Kč

3. pan Matuška, Blansko, za kupní cenu 502.000 Kč

4. pan Mokrý, Blansko, za kupní cenu 501.000 Kč

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 4 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 14, Blansko – jednotky č. 1157/4 o výměře 28,40 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 2840/90470 na společných částech budovy a příslušným podílem pozemku parc. č. st. 1325 vše v k. ú. Blansko žadatelům v následujícím pořadí:

1. pan Kaláb, Blansko, za kupní cenu 516.000 Kč

2. pan Matuška, Blansko, za kupní cenu 502.000 Kč

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 18 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 26, Blansko – jednotky č. 1169/18 o výměře 28,80 m2 včetně spoluvlastnického podílu id. 2880/68545 na společných částech budovy vše v k. ú. Blansko panu Matuškovi, Blansko, za kupní cenu 503.000 Kč.

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo souhlasí s odpisem pohledávky paní Vladíkové, Blansko, za nájem a zálohy za služby z bytu na ul. 9. května 14, Blansko, v celkové výši 49.660 Kč z důvodu uvedeného v materiálu odboru.

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo souhlasí s odpisem pohledávky pana Dobiáška, Blansko, za nájem a vyúčtování z bytu na ul. Chelčického 32, Blansko, v celkové výši 51.181 Kč z důvodu uvedeného v materiálu odboru.

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo souhlasí s prodloužením úhrady kupní ceny paní Němcové, Blansko, o 3 měsíce.

Usnesení č. 38

Zastupitelstvo schvaluje zánik příspěvkové organizace Školní jídelna Blansko, Rodkovského 2 sloučením s příspěvkovou organizací Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 s účinností od 01.01.2013.

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo určuje, že přejímající organizací příspěvkové organizace Školní jídelna Blansko, Rodkovského 2 je příspěvková organizace Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2, na kterou s účinností od 01.01.2013 přejde veškerý majetek, práva a závazky příspěvkové organizace Školní jídelna Blansko, Rodkovského 2.

Usnesení č. 40

Zastupitelstvo schvaluje s účinností od 01.01.2013 příspěvkové organizaci Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 změnu hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti rozšířením o činnost školní jídelny.

Usnesení č. 41

Zastupitelstvo schvaluje Dodatekč. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 ze dne 08.09.2009 podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 42

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko v roce 2012 následujícím organizacím

Název subjektu

Částka v Kč

Účel

45473790

TJ Olympia Blansko

6.000

6.000

Dotace na sportovní činnost

Dotace na sportovní soutěže

43420681

TJ ČKD Blansko

33.000

14.000

Dotace na sportovní činnost

Dotace na sportovní soutěže

26606623

FK Blansko

8.000

10.000

Dotace na sportovní činnost

Dotace na sportovní soutěže

49463829

AMK Blansko – klub cyklotrialu

16.000

7.000

Dotace na sportovní činnost

Dotace na sportovní soutěže

43420567

ASK Blansko

13.000

26.000

Dotace na sportovní činnost

Dotace na sportovní soutěže

68729251

OREL jednota Blansko.

1.000

2.000

Dotace na sportovní činnost

Dotace na sportovní soutěže

65336984

MS VZS ČČK Blansko

7.000

Dotace na činnost v roce 2012

Usnesení č. 43

Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o budoucím záměru založení obecně prospěšné společnosti Dům přírody Moravského krasu.

Usnesení č. 44

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření č. RO 22 – 26/2012.

Usnesení č. 45

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o zhodnocování volných finančních prostředků města k 30.06.2012.

Usnesení č. 46

Zastupitelstvo schvaluje zařazení 3.778.463 ks podílových listů podílového investičního fondu Pioneer – dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a. s. v majetku města, do správy J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s., Pobřežní 14, Praha 8.

Usnesení č. 47

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí účelové půjčky ze SFRB v celkové výši 560.000,00 Kč na opravy bytového fondu na území Města Blansko, z toho paní Libuši Ilkové, bytem Blansko, ve výši 60.000,00 Kč a paní Daně Krchňákové, bytem Blanko, ve výši 500.000,00 Kč

Usnesení č. 48

Zastupitelstvo souhlasí s případným financováním nákupu areálu Technických služeb formou úvěru u některé z bank.

Usnesení č. 49

Zastupitelstvo schvaluje změnu usnesení č. 17 ze 7. zasedání zastupitelstva ze dne 06.03.2012, které nově zní takto: Zastupitelstvo schvaluje koupi areálu ležícího v k. ú. Blansko – veškeré stavby bez č. p. na pozemcích parcely č. st. 2149, st. 2150, st. 2151, st. 4023, 1350/5 a 1350/124 se všemi součástmi a příslušenstvím a uvedené pozemky za cenu 15.000.000 Kč a bere na vědomí, že koupě výše uvedených nemovitostí podléhá schválení věřitelského výboru a insolvenčního soudu.

Usnesení č. 50

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o záměrech nemocnice na využití prostředků z dotace města.

Usnesení č. 51

Zastupitelstvo revokuje své usnesení č. 33 ze dne 08.09.2009.

Usnesení č. 52

Zastupitelstvo schvaluje uzavření Partnerských smluv pro projekt Technologické centrum ORP a elektronická spisová služba s obcemi. Bořitov, Brťov – Jeneč, Bukovina, Bukovinka, Býkovice, Černá Hora, Dlouhá Lhota, Doubravice nad Svitavou, Habrůvka, Holštejn, Krasová, Kulířov, Lažany, Lipovec, Lipůvka, Lubě, Malá Lhota, Milonice, Ostrov u Macochy, Ráječko, Rudice, Senetářov, Sloup, Šebrov – Kateřina, Šošůvka, Újezd u Černé Hory, Vavřinec, Vilémovice, Vysočany, Závist, Žďár a Žernovník dle přiloženého vzoru Partnerské smlouvy pro projekt „Technologické centrum ORP a elektronická spisová služba“.

Usnesení č. 53

Zastupitelstvo bere na vědomí zápis č. 12 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

Ing. Lubomír Toufar

starosta

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h