Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 11 ze dne 26. 2. 2013

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. st. 4055 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 27 m2 v k. ú. Blansko, zastavěného budovou č. p. 2268 v Blansku, a to společnosti Telefónica Czech Republic, a. s., IČ: 60193336, za cenu 32.108 Kč s tím, že kupující uhradí v plné výši náklady s převodem pozemku spojené a znalečné (ul. Dvorská, pod budovou č. p. 2268
v Blansku, malá telef. ústředna).

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 587/2 ostatní plocha o výměře 15 m2, označené dle dosud v katastru nemovitostí nezapsaného geometrického plánu č. 4010-10231/2012 jako pozemek parc. č. st. 5249/1 zastavěná plocha v k. ú. Blansko, manželům Prokopovým, Blansko, za cenu, jak byla schválena zastupitelstvem města dne 06.09.1991, a to za účelem dořešení záležitosti odprodeje pozemku z r. 1991 (pozemek zastavěný částí garáže za hotelem Macocha) s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené“.

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo souhlasí s prodejem spoluvlastnických podílů pozemku parc. č. st. 1318/2 zastavěná plocha v k. ú. Blansko vlastníkům bytových jednotek v bytovém domě čp. 1166 v Blansku, za cenu 30 Kč/m2 (pozemek na ul. Údolní).

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo souhlasí,vzhledem k zániku budoucí kupní smlouvy číslo 2008-INV-Poz-S016/Ma-BKS ze dne 23.05.2008 ve znění dodatku č. 1 ze dne 09.09.2009, pro nemožnost plnění v souladu s § 575 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, s vrácením přijaté zálohy na kupní cenu budoucímu kupujícímu dle uvedené smlouvy, ve výši 1.950 tis. Kč.

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo souhlasí se směnou části obecního pozemku parc. č. 523/28 orná půda v k. ú. Horní Lhota u Blanska o výměře max. 30 m2 a části obecního pozemku parc. č. 1479/1 ostatní plocha o výměře max. 30 m2 v k. ú. Blansko za část pozemku parc. č. st. 1168/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko o výměře cca 60 m2, ve vlastnictví společnosti HOTEL HLAVÁČ, s. r. o., Blansko, IČ: 25336894, za účelem získání části pozemku parc. č. st. 1168/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko o výměře cca 60 m2 do vlastnictví Města Blansko (pozemek na okraji průmyslové zóny po levé straně komunikace z Blanska do Rájce-Jestřebí, pozemek po levé straně komunikace Blansko-Brno u odbočky k ČKD, pozemek před hotelem Macocha).

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo souhlasí se změnou usnesení č. 2 ze 4. zasedání zastupitelstva města dne 07.06.2011, a to tak, že výměra odprodávaných částí pozemků se mění z cca 570 m2 na cca 635 m2. Ostatní části usnesení zůstávají beze změny.

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo souhlasí se změnou usnesení č. 10 ze 4. zasedání zastupitelstva města dne 27.03.2007 tak, že bude nově znít:

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. st. 514/8 zastavěná plocha o výměře 599 m2 a částí pozemků parc. č. 514/5 orná půda a parc. č. 519/1 ostatní plocha o výměře 1523 m2, označených dle dosud v katastru nemovitostí nezapsaného geometrického plánu č. 429-10363/2012 jako pozemek parc. č. 514/11 orná půda, vše v k. ú. Horní Lhota u Blanska, společnosti PILART s. r. o., Blansko, Ericha Roučky 2499/11, IČ: 26886031, za cenu 450 Kč/m2 s tím, že cena bude povýšena o částku odpovídající dani z převodu nemovitostí a kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a s tím, že využití nemovitostí (průmyslového areálu) musí být i nadále v souladu s podmínkami Ministerstva průmyslu a obchodu pro obsazování průmyslových zón.

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo ruší usnesení č. 11 přijaté na 10. zasedání Zastupitelstva města Blansko dne 04.12.2012.

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 448/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Blansko dle Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/BBK/2217/2012-BBKM (pozemek v lokalitě Bačina).

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím příspěvku na vybudování 1 nového bezbarierového nájezdu k bytovému domu Jasanová 1, 3, 5, Blansko, který zpřístupní bezbarierově celkem 3 vchody bytového domu (1× vnějškem, 2× vnitřkem) (dále jen nájezd), přičemž za nový nájezd se považuje nájezd vybudovaný od 01.01.2012, ve výši 50 % prokazatelně vynaložených vlastních realizačních nákladů vlastníka bytového domu, tj. Společenství pro dům Jasanová1, 3, 5, Jasanová2031/5, 678 01 Blansko, IČ: 29292603, max. však 30.000 Kč bez DPH.

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo souhlasí s prominutím slevy z díla společnosti BAUFIS s. r. o., Mlýnská 68, 602 00 Brno, IČ: 27711251 ve výši 90.000 Kč, na kterou vznikl Městu Blansko nárok dle smlouvy č. 2012/000166/INV/DS-MR ze dne 19.11.2012 „Stavební úpravy obřadní místnosti“.

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 12 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK zahrnující nadstandard IDS JMK pro rok 2013.

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo bere na vědomí vyúčtování revitalizace domu Údolní 15, Blansko.

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo bere na vědomí vyúčtování revitalizace domu 9. května 22, Blansko.

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo souhlasí s odpisem pohledávky společnosti SHR – spol. s r. o. za nájemné a služby spojené s nájmem za nebytové prostory na ul. Vodní 9, Blansko v celkové výši 425.400 Kč z důvodu uvedeného v materiálu odboru.

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo souhlasí s odpisem pohledávky pana Sokola za nájemné a služby spojené s nájmem za pronájem prostor v bývalé ZŠ na Klepačově v celkové výši 54.810 Kč z důvodu nedobytnosti.

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo souhlasí s odpisem pohledávky paní Rachunkové za nájemné a služby spojené s nájmem za pronájem prostor samoobsluhy v OS Písečná v celkové výši 124.872,80 Kč z důvodu nedobytnosti.

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem nebytové jednotky č. 1174/101 o celkové ploše 39,05 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 3905/112720 v suterénu budovy 9. května 1174/3 na pozemku parc. č. st. 1300 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko panu Mertovi, Blansko, za kupní cenu ve výši 148.000 Kč.

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem nebytové jednotky č. 1174/103 o celkové ploše 28,20 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2820/112720 v 1. nadzemním podlaží budovy 9. května 1174/3 na pozemku parc. č. st. 1300 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko panu Musilovi, Blansko, za kupní cenu ve výši 305.000 Kč.

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem nebytové jednotky č. 1174/102 o celkové ploše 153,40 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 15340/112720 v 1. nadzemním podlaží a suterénu budovy čp. 1174 (9. května 1174/3) na pozemku parc. č. st. 1300 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Blansko paní Neoralové, Blansko, za kupní cenu ve výši 830.000 Kč.

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo souhlasí s prodejem bývalé kotelny – budovy bez čp. na ul. Dvorská na pozemcích parc. č. st. 1817/1 o výměře 166 m2 a parc. č. st. 1817/2 o výměře 43 m2, pozemku parc. č. st. 1817/1 o výměře 166 m2 a pozemku parc. č. st. 1817/2 o výměře 43 m2 vše v k. ú. Blansko Bytovému družstvu Věžák, družstvo, Dvorská 20, 678 01 Blansko; IČ: 25345133, a to takto:

  • Do doby uzavření kupní smlouvy na předmětné nemovitosti bude uzavřena nájemní smlouva
    s nájemným ve výši 62 Kč/m2/rok, které bude zvyšováno o inflaci od roku, následujícího po roce, ve kterém byla podepsána nájemní smlouva a smlouva o budoucí kupní smlouvě.
  • Kupní cena činí 1.200.000 Kč, přičemž 10% z této kupní ceny bude uhrazeno jako záloha při podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě (zbývající část kupní ceny bude uhrazena po podpisu kupní smlouvy). V případě, že nebude uzavřena kupní smlouva, nebudou budoucímu kupujícímu vynaložené náklady vráceny a složená záloha propadne jako smluvní pokuta.
  • Do 6 měsíců ode dne podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude zbourán komín nemovitosti, kupní smlouva bude uzavřena po zbourání komínu.

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 7 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 3, Blansko – jednotky č. 1174/7 o výměře 28,10 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 2810/112720 v následujícím pořadí:

1. pan Reich, Šluknov za kupní cenu 532.000 Kč

2. pan Kaláb, Blansko, IČ: 01140540 za kupní cenu 536.000 Kč

3. pan Dvořáček, Blansko za kupní cenu 509.000 Kč

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 25 o velikosti 1+1 v bytovém domě Bezručova 5, Blansko – jednotky č. 1559/25 o výměře 35,35 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 3535/244365 v následujícím pořadí:

1. paní Musilová, Blansko za kupní cenu 811.111 Kč

2. paní Kašpárková, Brno za kupní cenu 786.969 Kč

3. pan Musil, Ráječko za kupní cenu 780.000 Kč

4. paní Krajíčková, Olomučany za kupní cenu 761.000 Kč

5. pan Kaláb, Blansko, IČ: 01140540 za kupní cenu 755.000 Kč

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 28 o velikosti 1+1 v bytovém domě Bezručova 5, Blansko – jednotky č. 1559/28 o výměře 27,30 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2730/244365 v následujícím pořadí:

1. pan Pozděna, Blansko za kupní cenu 800.000 Kč

2. paní Musilová, Blansko za kupní cenu 750.123 Kč

3. pan Horák, Klepačov za kupní cenu 695.000 Kč

4. paní Kašpárková, Brno za kupní cenu 676.666 Kč

5. paní Krajíčková, Olomučany za kupní cenu 671.000 Kč

6. pan Musil, Ráječko za kupní cenu 670.000 Kč

7. pan Kaláb, Blansko, IČ: 01140540 za kupní cenu 660.000 Kč

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dohody o plnění dluhu ve splátkách s panem Křížem, Blansko s měsíční splátkou 1.500 Kč.

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dohody o plnění dluhu ve splátkách s paní Romaňákovou, Blansko s měsíční splátkou 500 Kč.

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo schvaluje posunutí termínu čerpání půjčky ze SFRB p. Libuši Illkové, bytem Blansko na rok 2013.

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo schvaluje posunutí termínu čerpání 1. části půjčky ze SFRB p. Daně Krchňákové, bytem Blansko do 31.03.2013.

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 6/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření č. RO 2/2013 a 3/2013.

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace na opravu obkladů, dlažeb, lavice a skokanského můstku pro Služby Blansko, s. r. o. ve výši 550 tis. Kč.

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2013 v souladu se Směrnicí č. 3/2005 – Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 následující organizaci:

Název

Částka

Sociální služba

44990260

Diecézní charita Brno

Oblastní charita Blansko

25.000,00 Kč

krizová pomoc

44990260

Diecézní charita Brno

Oblastní charita Blansko

15.000,00 Kč

krizová pomoc

44990260

Diecézní charita Brno

Oblastní charita Blansko

5.000,00 Kč

sociální rehabilitace

44990260

Diecézní charita Brno

Oblastní charita Blansko

15.000,00 Kč

telefonická krizová pomoc

44990260

Diecézní charita Brno

Oblastní charita Blansko

15.000,00 Kč

odborné sociální poradenství

44990260

Diecézní charita Brno

Oblastní charita Blansko

25.000,00 Kč

odlehčovací služba

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 Jednacího řádu Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo schvaluje Strategický plán rozvoje města Blansko na léta 2013-2023.

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo bere na vědomí zápis č. 1 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápisy č. 15 a 16 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h