Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 16 ze dne 11. 3. 2014

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru pronajmout a následně (po kolaudaci staveb a souvisejících staveb dopravní a technické infrastruktury) odprodat pozemky, eventuálně jejich části parc. č. st. 1542 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 11 m2, parc. č. st. 1543 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 635 m2, parc. č. st. 1544 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 548 m2, parc. č. st. 4580 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 34 m2,parc. č. st. 4583 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 246 m2, parc. č. 1019/3 orná půda o výměře 1.495 m2, parc. č. 1019/13 orná půda o výměře 2.444 m2, parc. č. 1019/16 orná půda o výměře 1.470 m2, parc. č. 1019/17 ostatní plocha o výměře 3.026 m2, parc. č. 1019/18 ostatní plocha o výměře 1.398 m2, parc. č. 1019/19 ostatní plocha o výměře 437 m2, parc. č. 1019/35 ostatní plocha o výměře 268 m2, parc. č. 1019/37 orná půda o výměře 1.327 m2, parc. č. 1019/38 ostatní plocha o výměře 130 m2, parc. č. 1019/39 ostatní plocha o výměře 332 m2, parc. č. 1019/40 ostatní plocha o výměře 287 m2, parc. č. 1019/41 orná půda o výměře 2.293 m2, parc. č. 1019/42 ostatní plocha o výměře 533 m2, parc. č. 1019/43 ostatní plocha o výměře 1.441 m2, parc. č. 1019/44 ostatní plocha o výměře 690 m2, parc. č. 1019/45 orná půda o výměře 926 m2, parc. č. 1019/46 orná půda o výměře 113 m2, parc. č. 1019/58 ostatní plocha o výměře 2 m2, parc. č. 1019/59 ostatní plocha o výměře 72 m2, parc. č. 1019/60 orná půda o výměře 16 m2, parc. č. 1019/61 orná půda o výměře 4.422 m2, parc. č. 1019/62 orná půda o výměře 54 m2, parc. č. 1019/63 orná půda o výměře 100 m2, parc. č. 1019/64 ostatní plocha o výměře 9 m2, parc. č. 1019/68 orná půda o výměře 33 m2, parc. č. 1019/69 orná půda o výměře 113 m2, parc. č. 1019/70 ostatní plocha o výměře 139 m2, parc. č. 1018/3 orná půda o výměře 6.231 m2, parc. č. 1018/2 ostatní plocha o výměře cca 5.669 m2 a parc. č. 1018/6 ostatní plocha o výměře 469 m2 (vše dle zákresu v katastrální mapě) vše v k. ú. Blansko (dále jen „areál zahradnictví na ulici Poříčí v Blansku“) za účelem nové komerční zástavby v souladu s Územním plánem města Blansko, jak je uvedeno v přiloženém Záměru na zveřejnění.

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo schvaluje nejnižší možnou nabídku kupní ceny za pozemky, které budou zveřejněné k prodeji v „areálu zahradnictví na ulici Poříčí v Blansku“, částku 1.000 Kč/m2 + platná sazba DPH.

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo schvaluje směnu části obecního pozemku parc. č. 998/2 trvalý travní porost o výměře cca 50 m2 v k. ú. Blansko za část pozemku parc. č. 998/21 ostatní plocha o výměře cca 50 m2 v k. ú. Blansko ve vlastnictví společnosti ISAN Radiátory, s. r. o., IČ: 25334727, se sídlem Brno-Zábrdovice, Cejl 105, PSČ: 602 00, s tím, že daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona a vklad do katastru nemovitostí bude hrazen oběma stranami rovným dílem a schvaluje znění Smlouvy o uzavření budoucí směnné smlouvy č. 2014-INV-Poz-S027/BSS-Ma, která je přílohou tohoto materiálu (pozemky před areálem společnosti ISAN Radiátory, s. r. o. na ul. Poříčí).

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo schvaluje výkup spoluvlastnických podílů pozemku parc. č. 543/7 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Horní Lhota u Blanska, a to výkup id. 1/20 tohoto pozemku od p. Dvořáčka, Blansko a výkup id. 1/20 tohoto pozemku od pí Mikuláškové, Ráječko za kupní cenu 180 Kč/m2 s tím, že Město Blansko uhradí veškeré náklady s převodem spojené a bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí a schvaluje znění kupní smlouvy čís. 2014-INV-Poz-S019/Ma-VKS, která je přílohou tohoto materiálu (pozemek zastavěný částí cyklostezky Blansko-Ráječko).

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo schvaluje výkup:

  • pozemku parc. č. 679/78 ostatní plocha v k. ú. Blansko od obou spoluvlastníků tohoto pozemku za cenu 50 Kč/m2

  • spoluvlastnických podílů pozemku parc. č. 679/12 ostatní plocha v k. ú. Blansko, a to spoluvlastnického podílu id. 1/12 tohoto pozemku od pí Hladíkové, Blansko a spoluvlastnického podílu id. 1/12 tohoto pozemku od pí Nečesané, Blansko za cenu 50 Kč/m2

  • spoluvlastnických podílů pozemku parc. č. 679/80 ostatní plocha a parc. č. 679/83 ostatní plocha, oba v k. ú. Blansko, a to spoluvlastnického podílu id. 1/12 těchto pozemků od pí Hladíkové, Blansko a spoluvlastnického podílu id. 1/12 těchto pozemků od pí Nečesané, Blansko za cenu 300 Kč/m2 s tím, že Město Blansko uhradí náklady s převodem spojené (pozemky v lokalitě Žlíbek) a schvaluje v této věci předloženou kupní smlouvu čís. 2014-INV-Poz-S028/Ma-VKS.

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo schvaluje znění kupní smlouvy čís. 2014-INV-Poz-S017/KS-Ma, kupní smlouvy čís. 2014-INV-Poz-S018/KS-Ma, kupní smlouvy čís. 2014-INV-Poz-S021/KS-Ma a kupní smlouvy čís. 2014-INV-Poz-S022-KS-Ma, které jsou přílohou tohoto materiálu.

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo schvaluje předložený vzor Kupní smlouvy pro prodej pozemků zastavěných bytovými domy, resp. spoluvlastnických podílů pozemků zastavěných bytovými domy mezi Městem Blansko, jako prodávajícím a vlastníky jednotek v bytových domech, jako kupujícími s tím, že tato vzorová smlouva bude upravována (doplňována) dle příslušných skutečností konkrétního případu tak, jak je popsáno v předloženém materiálu.

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo projednalo žádost Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje č.j.: HSBM-104-02/2014 ze dne 24.01.2014, doručenou Městu Blansko dne 27.01.2014 o sdělení k darovací smlouvě čís. 2008-INV-Poz-S214/Ma-DS ze dne 04.08.2010 a pověřuje starostu města zaslat Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje sdělení, že se Město Blansko cítí darovací smlouvou čís. 2008-INV-Poz-S214/Ma-DS ze dne 04.08.2010 vázáno.

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo schvaluje vzorovou kupní smlouvu na prodej volného bytu.

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem volného bytu č. 11 o velikosti 1 + 1 v bytovém domě Chelčického 56, Blansko – jednotky č. 1186/11 o výměře 28,65 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2865/116330 panu Zábojovi, Lhota Rapotina, za kupní cenu 651.000 Kč za podmínek schválené vzorové smlouvy (schváleno usnesením č. 9 z 16. zasedání zastupitelstva dne 11.03.2014).

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 13 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK zahrnující nadstandard IDS JMK pro rok 2014.

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo bere na vědomí vyúčtování revitalizace domu Bezručova 1559/5, Blansko.

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo bere na vědomí vyúčtování revitalizace domu Údolní 1166/21, Blansko.

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo souhlasí s návrhem Dodatku č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko.

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko v roce 2014 následujícím organizacím:

Název subjektu

Částka v Kč

Účel

45473790

TJ Olympia Blansko

40.000

10.000

143.000

Dotace na sportovní činnost

Dotace na sportovní soutěže

Dotace na provoz

26606623

FK Blansko

40.000

10.000

Dotace na sportovní činnost

Dotace na sportovní soutěže

49463829

AMK Blansko
– klub cyklotrialu

20.000

10.000

4.000

Dotace na sportovní činnost

Dotace na sportovní soutěže

Dotace na provoz

43420567

ASK Blansko

70.000

10.000

10.000

Dotace na sportovní činnost

Dotace na sportovní soutěže

Dotace na provoz

68729251

OREL jednota Blansko

25.000

131.000

Dotace na sportovní činnost

Dotace na provoz

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2014 v souladu se Směrnicí č. 4/2014 – Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města následující organizaci:

Název

Částka v Kč

Účel

44990260

Diecézní charita Brno

Oblastní charita Blansko

40.000

Mzdové a provozní náklady sociální služby krizová pomoc pro zařízení Centrum PRO Blansko – zajištění krizové pomoci rodinám a dětem – obětem domácího násilí, obchodu s lidmi, těhotným ženám, dětem a mládeži bez rodičů nacházející se v krizi

44990260

Diecézní charita Brno

Oblastní charita Blansko

20.000

Provozní náklady sociální služby krizová pomoc pro zařízení Okno dokořán Blansko – zajištění pomoci a podpory osobám v tíživé životní situaci, kterou nejsou schopni bez pomoci zvládnout, osobám v ohrožení života a zdraví

44990260

Diecézní charita Brno

Oblastní charita Blansko

5.000

Provozní náklady sociální služby sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené pro zařízení Pěkná modrá Doubravice – zajištění pomoci a podpory blanenským uživatelům s duševním onemocněním, se zdravotním postižením a seniorům při snižování rizika sociální izolace v místě jejich bydliště

44990260

Diecézní charita Brno

Oblastní charita Blansko

15.000

Provozní náklady sociální služby telefonická krizová pomoc pro zařízení Linka důvěry Blansko – zajištění nepřetržité telefonické krizové intervence

44990260

Diecézní charita Brno

Oblastní charita Blansko

15.000

Provozní náklady sociální služby odborné sociální poradenství pro zařízení Charitní poradna – sociální a právní poradenství pro osoby v nepříznivé sociální situaci

44990260

Diecézní charita Brno

Oblastní charita Blansko

40.000

Mzdové a provozní náklady sociální služby odlehčovací služba – zajištění komplexní péče
v domácím prostředí klientům z Blanska a ulehčení pečujícím osobám

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci ke schvalování účetní závěrky města a k zajištění přístupu k účetním závěrkám v průběhu účetního období.

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o zhodnocování volných finančních prostředků města za rok 2013 a výhled na rok 2014.

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření č. RO 2/2014 až RO 4/2014.

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo schvaluje zahájit zadání vypracování studie proveditelnosti do 22. výzvy Integrovaného operačního programu – oblasti podpory 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě a souhlasí s podáním žádosti o dotaci.

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo schvaluje výši měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům komisí rady, kteří nejsou členy zastupitelstva, s platností od 01.03.2014 následovně:

  • člen rady 2.550 Kč

  • předseda výboru 1.490 Kč

  • předseda komise 1.260 Kč

  • člen zastupitelstva 820 Kč

  • předseda komise rady, který není členem zastupitelstva 700 Kč

s tím, že v případě sloučení výkonu funkcí se proplácí jen nejvyšší odměna.

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo bere na vědomí zápis č. 7 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápis č. 22 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h