Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 18 ze dne 9. 9. 2014

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo schvaluje změnu usnesení č. 2 z 9. zasedání Zastupitelstva města Blansko dne 04.09.2012 tak, že celé nově zní:

„Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p. č. 820/1 ostatní plocha o výměře 14 m2 a části pozemku p. č. 823/1 trvalý travní porost o výměře 1 m2, obě v k. ú. Blansko (dle dosud nezapsaného geometrického plánu číslo 4354-10371/2013 označené jako pozemky parc. č. st. 3457/2 o vým. 14 m2 a parc. č. st. 3457/3 o výměře 1 m2), a to manž. Přikrylovým, bytem Blansko, za cenu ve výši 1.452 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemků spojené“.

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo schvaluje předloženou kupní smlouvu číslo 2014-INV-Poz-S141/KS-Ma.

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo schvaluje odprodej pozemků parc. č. 1022/14 ostatní plocha, 1022/15 ostatní plocha, 1022/18 orná půda, 1022/19 orná půda, 1022/24 orná půda, vše v k. ú. Blansko, společnosti TOP 1 spol. s r. o., Blansko, Žižkova 2175/21, IČ: 25325728, za cenu dle znaleckého posudku tržní, kterým bude zohledněno i zatížení pozemků břemeny sítí + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí znalečné a náklady s převodem pozemků spojené, přičemž schválením příslušné kupní smlouvy pověřuje zastupitelstvo města radu města.

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo schvaluje ukončení Smlouvy o uzavření budoucí směnné smlouvy číslo 2009-INV-Poz-S012/BSS-Ma ze dne 16.09.2009 na směnu části obecního pozemku p. č. 845/56 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 6 m2, dohodou smluvních stran ke dni rozhodnutí zastupitelstva města v této věci a ruší usnesení č. 12 z 12. zasedání Zastupitelstva města Blansko dne 16.12.2008.

Usnesení č. 5

Zastupitelstvoschvaluje ukončení Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy číslo 2011-INV-Poz-S012/Ma-BKS ze dne 16.02.2011 na odprodej části pozemku p. č. 845/56 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 70 m2 za účelem vybudování nájezdů do garáží v plánovaném bytovém domě, dohodou smluvních stran ke dni vzniku nového smluvního vztahu ve věci prodeje části pozemku p. č. 845/54 a 845/56 v k. ú. Blansko a ruší usnesení č. 1 z 2. zasedání Zastupitelstva města Blansko dne 14.12.2010.

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo schvaluje odprodej částí pozemků parc. č. 845/51 ostatní plocha o výměře cca 20 m2 a části parc. č. 845/56 ostatní plocha o výměře celkem cca 100 m2, obě v k. ú. Blansko, za účelem zástavby částí plánovaného bytového domu mimo jiné na pozemku p. č. st. 2381 v k. ú. Blansko, společnosti BD ABSOLON s. r. o., IČ: 03232182, Tišnov, Jungmannova 1899, za cenu ve výši dle znaleckého posudku tržní v době prodeje pozemků + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemků spojené a znalečné za zpracování znal. posudku na kupní cenu a zároveň zastupitelstvo schvaluje předloženou smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy číslo 2014-INV-Poz-S138/Ma-BKS, přičemž prodej bude realizován tak, jak je uvedeno v této smlouvě a Město Blansko si vyhrazuje právo zpětné koupě tak, jak je rovněž uvedeno v této smlouvě.

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo ruší usnesení č. 1 z 13. zasedání Zastupitelstva města Blansko dne 10.03.2009 z toho důvodu, že odprodej dle tohoto usnesení nebyl realizován.

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo schvaluje odprodej části pozemku p. č. 812/4 ostatní plocha o výměře 15 m2 v k. ú. Blansko (části, dle dosud nezapsaného geom plánu č. 4418-10128/2014 označené jako pozemek p. č. 812/46 ostatní plocha o výměře 15 m2 v k. ú. Blansko) panu Portlovi, bytem Blansko, za cenu 1.200 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené (lokalita při ul. Pod Sanatorkou).

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo schvaluje předloženou kupní smlouvu číslo 2014-INV-Poz-S147/KS-Ma.

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek p. č. 903/1 a část pozemku p. č. 901/58, oba ostatní plocha v k. ú. Blansko a neschvaluje jejich prodej.

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 364/1 orná půda v k. ú. Klepačov o výměře cca 5.600 m2 a neschvaluje prodej předmětné části pozemku.

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo ruší usnesení č. 23 přijaté na 2. zasedání zastupitelstva města dne 24.01.1995.

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti spočívající v právu vlastníka cyklistické stezky a pěší komunikace (Města Blansko) a každého dalšího vlastníka umístit, provozovat, provádět údržbu a opravy cyklistické stezky a pěší komunikace na služebném pozemku parc. č. 242/23 ostatní plocha v k. ú. Blansko ve vlastnictví společnosti Lidl Česká republika v. o. s., Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 158 00, IČ: 26178541 jako povinného, včetně práva vstupovat a vjíždět na pozemek za účelem oprav, údržby, přeložení, odstranění či jiných stavebních úprav a v právu volného přístupu chodců a cyklistů na cyklistickou stezku a pěší komunikaci, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje znění předložené smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo 2014-INV-Poz-S096/Bř-Ma.

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti jako práva věcného spočívajícího ve strpění průchodu a průjezdu přes služebné pozemky parc. č. 854/26 a parc. č. 1364/1, oba ostatní plocha v k. ú. Blansko vlastníkem těchto pozemků, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 4404-66/2014, ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 854/11 ostatní plocha v k. ú. Blansko, nyní JUDr. Králové, Blansko, a to na dobu neurčitou za úplatu 100 Kč + platná sazba DPH a schvaluje kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti čís. 2014-INV-Poz-S140/VKS, VBř-Ma.

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo ruší usnesení č. 11 přijaté na 17. zasedání zastupitelstva dne 10.06.2014.

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků parc. č. 267/4 a parc. č. 267/5, oba ostatní plocha v k. ú. Spešov Obci Spešov, IČ: 70287066 za cenu 2.300 Kč + platná sazba DPH s tím, že Obec Spešov uhradí náklady s převodem spojené a schvaluje předložené znění kupní smlouvy č. 2014-INV-Poz-S111/KS-Ma.

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo schvaluje prodloužení termínu kolaudace a geom. zaměření stavby provozovny s doplňkovou funkcí bydlení na části pozemku parc. č. st. 27/1 zastavěná plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 300 m2, a to do 31.12.2016 a prodloužení termínu pro uzavření vlastní kupní smlouvy dle smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2009-INV-Poz-S058/Ma-BKS ze dne 20.11.2009 ve znění platného dodatku, a to do 30.06.2017 za podmínky, že do 30.06.2015 bude na stavbu vydáno územní rozhodnutí nebo obdobný doklad prokazující, že danou stavbu lze v území realizovat a schválením příslušného smluvního vztahu pověřuje radu města (pozemek v Dolní Palavě).

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu čís. 2014-INV-Poz-S143/Ma-KS s tím, že k podpisu smlouvy dojde po kolaudaci bytového domu na pozemcích parc. č. st. 5291/1 a parc. č. st. 5291/2 v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo schvaluje:

  1. zřízení věcného břemene – služebnosti jako práva věcného spočívajícího ve strpění umístění a udržování opěrné zdi na pozemcích parc. č. 746/23 a parc. č. 746/24, oba ostatní plocha v k. ú. Blansko ve vlastnictví Města Blansko jako povinného ve prospěch vlastníka opěrné zdi, nyní společnosti HOPA Group s. r. o., IČ: 29213967 jako oprávněného, v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu č. 4425-10145/2014 vyhotoveném společností GB-geodezie, spol. s r. o., na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 100 Kč + platná sazba DPH,

  2. zřízení věcného břemene – služebnosti jako práva věcného spočívajícího ve strpění umístění, provozování, provádění údržby a oprav veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 746/105 ostatní plocha v k. ú. Blansko vytvořeného geometrickým plánem č. 4425-10145/2014 z části pozemku parc. č. 746/65 a na pozemku parc. č. 746/65 ostatní plocha v k. ú. Blansko, ve vlastnictví společnosti HOPA Group s. r. o. jako povinného včetně práva vstupovat a vjíždět na tyto pozemky za účelem oprav, údržby, přeložení či jiných stavebních úprav, ve prospěch Města Blansko jako oprávněného, v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu č. 4425-10145/2014 vyhotoveném společností GB-geodezie, spol. s r. o., na dobu neurčitou byl a udržování opěrné zdi na pozemcích parc. č. 746/23 a parc. č. 746/24, oba ostatní plocha v k. ú. Blansko ve vlastnictví Města Blansko jako povinného ve prospěch vlastníka opěrné zdi, nyní společnosti HOPA Group s. r. o., IČ: 29213967 jako oprávněného, v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu č. 4425-10145/2014 vyhotoveném společností GB-geodezie, spol. s r. o., na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 100 Kč + platná sazba DPH,

  3. směnnou smlouvu a smlouvu o zřízení věcných břemen – služebností čís. 2014-INV-Poz-S146/Ma-SS,VBř.

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu čís. 2014-INV-Poz-S155/Ma-VKS a pověřuje radu města schválením případných změn této smlouvy, pokud bude provedení změn nutné.

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 307/5 trvalý travní porost o výměře 27,5 m2 v k. ú. Blansko a neschvaluje prodej této části pozemku (lokalita Staré Blansko, ulice Pod Strání).

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo bere na vědomí nabídku podanou společností M.S. Blanenská, s. r. o., se sídlem Brno, Koliště 1912/13, PSČ 602 00, IČ: 27719120 jako jedinou nabídku, dle zveřejněného záměru pronajmout a následně odprodat pozemky eventuálně jejich části v „areálu zahradnictví na ulici Poříčí v Blansku“ celkově o výměře do cca 30.000 m2 v k. ú. Blansko, za účelem nové komerční zástavby, v souladu se zveřejněným záměrem a v souladu s Územním plánem města Blansko a ukládá dále jednat o podmínkách smluvních vztahů.

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo schvaluje výkup pozemků parc. č. 795/12 ostatní plocha, 796/1 ostatní plocha, 796/5 ostatní plocha, 796/6 ostatní plocha, 796/7 ostatní plocha, 796/8 ostatní plocha, 796/9 ostatní plocha, 796/10 ostatní plocha, 802/4 ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko od spoluvlastníků pozemků, za celkovou cenu 1.646 tis. Kča schvaluje předloženou kupní smlouvu v této věci číslo 2014-INV-Poz-S142/Ma-VKS.

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo schvaluje bezúplatné nabytí nemovitých věcí, a to pozemků parc. č. 247/5, parc. č. 247/6, parc. č. 247/8 a parc. č. 247/11, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko z vlastnictví České republiky do vlastnictví Města Blansko a schvaluje předloženou smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. j. UZSVM/BVY/2237/2014-BVYR (č. 2014-INV-Poz-S119/VDS-Ma) (pozemky na „Starém Blansku“).

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo nesouhlasí s uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu vodohospodářské infrastruktury pramení jímky, sběrné studny, jímací studny a přiváděcích a rozvodných řadů v městské části Dolní Lhota z roku 1929 do majetku Města Blansko od „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, jelikož nebyla ověřena jejich existence a pokud z nich něco existuje, nelze tato zařízení pro veřejnou potřebu využít.

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo souhlasí se smlouvou o zajištění správy a údržby objektů po realizaci stavby II/379 Lažánky průtah předloženou Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje smlouvy, příspěvkovou organizací kraje.

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo schvaluje rozšíření územního vymezení části města Blansko do k. ú. Horní Lhota u Blanska a související vymezení nového prostoru ulice „Březinky“.

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo schvaluje změnu označení východního úseku ulice Nádraží na ul. „Edvarda Beneše“.

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo ověřuje soulad návrhu Změny ÚP Blansko B2013 – Z1 s nadřazenou dokumentací a stanovisky dotčených orgánů a krajského úřadu, souhlasí s předloženým návrhem řešení a výsledky jeho projednání a vydává Změnu ÚP Blansko B2013 – Z1 formou opatření obecné povahy.

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 12 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 18, Blansko – jednotky č. 1161/12 o výměře 28,55 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemků ve výši 2855/68110 panu Dosedlovi, Letovice za kupní cenu 654.000 Kč.

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo bere na vědomí vyúčtování revitalizace domu 9. května 1157/14, Blansko.

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo schvaluje odpis pohledávky ve výši 133.784 Kč z doby privatizace MTBS, s. p. z důvodu její nevymahatelnosti.

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na úhradu ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného dopravci za rok 2014.

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo rozhoduje na základě doporučení Rady města Blansko a v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 22/2004 Sb. o místním referendu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů o vyhlášení místního referenda na území města Blansko ve věci odstranění stavby hotelu Dukla o této otázce: „Souhlasíte s tím, aby Město Blansko provedlo na své náklady odstranění stavby hotelu Dukla na náměstí Republiky v Blansku a následně vhodnou formou zajistilo revitalizaci takto vzniklého prostranství?“a stanovuje termín pro konání tohoto referenda na pátek 10.10.2014 od 14:00 do 22:00 a sobotu 11.10.2014 od 8.00 do 14.00 a dále rovněž:

  • odůvodňujevyhlášení místního referenda o odstranění stavby hotelu Dukla na nám. Republiky v Blansku následovně:

Chátrající objekt hotelu Dukla brání dalšímu rozvoji významné lokality v samém centru města Blansko. Během roku 2013 proběhla celkem tři zveřejnění záměru na prodej a pronájem pozemků a stavby hotelu Dukla na nám. Republiky. Všechna však skončila bez kladné odezvy. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem proto Rada města Blansko navrhla provést odstranění stavby objektu hotelu Dukla na náklady Města Blansko a na takto vzniklém prostoru na náměstí Republiky následně provést jednoduchou terénní (parkovou) úpravu. Takto vzniklý veřejný prostor by mohl být posléze znovu nabídnut potenciálním zájemcům k odprodeji a realizaci pro město přínosného investičního záměru, případně by zde mohl být ve střednědobém horizontu vybudován jiný vhodný objekt nákladem města, ovšem pouze za předpokladu významného zapojení evropských a národních dotačních prostředků do takové investice. Vzhledem k tomu, že odhadované náklady na samotné odstranění stavby hotelu a následnou terénní úpravu prostoru jsou v současné době odborem KOM MěÚ Blansko vyčísleny ve výši max. 10.000.000 Kč, bude takováto částka představovat výraznou položku v rozpočtu města. Je třeba vzít v potaz i tu skutečnost, že odstranění stavby hotelu bude samo o sobě představovat významný zásah do vzhledu a urbanistické koncepce samotného středu města, který jí bude ovlivněn možná na několik desítek let. Z těchto důvodů je vhodné předložit rozhodnutí o této otázce občanům města formou místního referenda.

  • schvaluje odměnu členů okrskových komisí ve výši 400 Kč, pro předsedu místní komise ve výši 1.500 Kč a pro členy místní komise ve výši 1.200 Kč,

  • stanoví odhad nákladů na uspořádání místního referenda v Blansku na 150.000 Kč (slovy: stopadesáttisíckorun), s tím že náklady na uspořádání budou hrazeny z rozpočtu města,

  • stanoví odhad maximálních nákladů na realizaci rozhodnutí přijatého v místním referendu (tj. odstranění stavby hotelu Dukla), na částku do 10.000.000 Kč (slovy: desetmilionůkorun),s tím, že náklady na realizaci budou hrazeny z rozpočtu města.

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo volí do funkce přísedících Okresního soudu v Blansku na období 2014 až 2018 tyto občany: Zinu Černou, Sylvii Boudovou, Dagmar Kuncovou, Václava Kunčáka, JUDr. Danu Lakotovou, Ing. Václava Mikuláška, PaeDr. Lenku Podsedníkovou, Pavla Podsedníka, JUDr. Bohuslava Šauera, Libuši Prokopovou, Václava Srbu, Irenu Haasovou, Mgr. Romana Dokoupila a Mgr. Danu Charvátovou.

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo schvaluje Minimální síť služeb sociální prevence města Blansko a obcí správního obvodu ORP Blansko na rok 2015.

Typ služby dle zákona 108/2006 Sb.

Zařízení

Poskytovatel

Cílová skupina

§ 57 azylové domy

Centrum „PRO“ Blansko

DCHB, Oblastní charita Blansko

Matky s dětmi

§ 60 krizová pomoc

Okno dokořán

DCHB, Oblastní charita Blansko

Osoby v krizi, osoby ohrožené násilím, rodiče s nezaopatřenými dětmi

§ 61 nízkoprahová denní centra

Stará fabrika Blansko

DCHB, Oblastní charita Blansko

Lidé bez přístřeší

§ 62 nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Nízkoprahový klub pro děti a mládež PVC Blansko

Společnost Podané ruce, o. p. s.

Děti a mládež do 26 let

Zlatá zastávka Adamov

DCHB, Oblastní charita Blansko

Děti a mládež do 26 let

§ 63 noclehárny

Noclehárna pro muže Blansko

DCHB, Oblastní charita Blansko

Lidé bez přístřeší

§ 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Centrum „PRO“ Blansko

DCHB, Oblastní charita Blansko

Rodiny s dětmi

§ 69 terénní programy

SPONA – Společná cesta

DCHB, Oblastní charita Blansko

Osoby ohrožené sociálním vyloučením – bez přístřeší, menšiny, osoby ohrožené ztrátou bydlení, rodiny s dětmi

Víceúčelová drogová služba Blansko

Společnost Podané ruce, o. p. s.

Osoby ohrožení sociálním vyloučením – problémoví uživatelé drog, osoby závislé na návykových látkách

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo bere na vědomí podmínku Jihomoravského kraje o finanční spoluúčasti města Blansko a obcí správního obvodu ORP Blansko ve výši 20% z nákladů služby u služeb sociální prevence zařazených do minimální sítě a stanoví podmínky spolufinancování služeb sociální prevence ze strany města Blansko takto:

  1. Sociální služba projde kritérii hodnocení služeb dle Metodiky hodnocení registrovaných služeb v návaznosti na optimalizaci sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji.

  2. Jihomoravský kraj poskytne městu Blansko výsledky hodnocení kvality a efektivity služeb sociální prevence zařazených v minimální síti služeb sociální prevence ORP Blansko.

  3. Výše finanční spoluúčasti bude upravena na základě vyhodnocení provedeného v souladu s Metodikou hodnocení registrovaných služeb v návaznosti na optimalizaci sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji.

Usnesení č. 38

Zastupitelstvo bere na vědomíinformaci o zhodnocování volných finančních prostředků města za 1. pololetí 2014 včetně informace o výběru prostředků do konce roku 2014.

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 9 ke smlouvě o obhospodařování cenných papírů č. 104/01 MUNI AAPM ze dne 18.07.2001.

Usnesení č. 40

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření č. RO 16/2014 až č. RO 21/2014.

Usnesení č. 41

Zastupitelstvo schvaluje snížení příspěvku Diecézní Charitě Brno, Oblastní charitě Blansko na provoz noclehárny o 78 tis. Kč.

Usnesení č. 42

Zastupitelstvo schvaluje účelový příspěvek na provoz příspěvkové organizaci ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2 ve výši 30 tis. Kč na pokrytí nákladů spojených se zvýšením kapacity školních družin.

Usnesení č. 43

Zastupitelstvo schvaluje zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci ZŠ Blansko, Erbenova 13 ve výši 117,4 tis. Kč a zvýšení účelového příspěvku na provoz ve výši 30 tis. Kč na pokrytí nákladů spojených se zvýšením kapacity školních družin.

Usnesení č. 44

Zastupitelstvo schvaluje zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci MŠ Blansko, Divišova 2a o 24,6 tis. Kč.

Usnesení č. 45

Zastupitelstvo schvaluje zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci MŠ Blansko, Těchov 124 o 14,4 tis. Kč.

Usnesení č. 46

Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Nemocnice Blansko ve výši 8.428,2 tis. Kč.

Usnesení č. 47

Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtový výhled Města Blansko na období let 2015–2017.

Usnesení č. 48

Zastupitelstvo bere na vědomí informace o činnosti Svazku VaK.

Usnesení č. 49

Zastupitelstvo schvaluje nabytístavby bez čp/če, stavba technického vybavení, na pozemku parc. č. st. 3202 a stavby bez čp/če, stavba technického vybavení, na pozemku parc. č. st. 3130, vše v k. ú. Blansko se všemi součástmi a příslušenstvím a věcí movitých specifikovaných v příloze č. 2 darovací smlouvy(soubor nemovitých a movitých věcí sloužících k provozování Dětského dopravního hřiště ve městě Blansko) od dárceČeské republiky – Centra služeb pro silniční dopravu, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, IČ: 70898219 a schvaluje předloženou Darovací smlouvu č. 2014/000116/KOM/BF.

Usnesení č. 50

Zastupitelstvo bere na vědomí zápis č. 10 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápis č. 25 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

 

            aktualizováno: 10. 2. 2021, 07:08 h