Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 2 ze dne 16. 12. 2014

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo schvaluje prodej částí pozemků parc. č. 639/1 orná půda a parc. č. 1484 ostatní plocha, obě v k. ú. Blansko (a to částí pozemků, zastavěných bytovými domy) společnosti HOPA Group s. r. o., IČ: 29213967, se sídlem Blansko, Hybešova 2224/35, za kupní cenu ve výši 2.000 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemků spojené, s tím, že odprodej zastavěných pozemků bude probíhat ve třech etapách a vždy po dokončení výstavby každé etapy (po kolaudaci) a s tím, že zálohy na kupní cenu budou stanoveny tak, jak je uvedeno v návrhu smlouvy. Zastupitelstvo schvaluje znění předložené smlouvy k této věci číslo 2014-INV-Poz-S090/Ma-BKS.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo schvaluje:

 1. zřízení věcného břemene – služebnosti, spočívající v právu vlastníka pozemku parc. č. st. 2714 v k. ú. Blansko (dále jen Pozemek), nyní Města Blansko a každého dalšího vlastníka Pozemku, jako oprávněného, vstupovat a vjíždět na část parc. č. 559/16 ostatní plocha v k. ú. Blansko, která je specifikována geometrickým plánem číslo 4462-132/2014, za účelem užívání, oprav a údržby Pozemku, na dobu neurčitou, bezplatně,

 2. prodej pozemků parc. č. 554 orná půda o vým. 244 m2, parc. č. 559/15 ostatní plocha o výměře 650 m2 a parc. č. 559/16 ostatní plocha o výměře 3.036 m2, vše v k. ú. Blansko společnosti Bustec production s. r. o., IČ: 63485354, se sídlem v Horním Štěpánově, za cenu dle znal. posudku č. 6445-22/2014 „A“ tržní ve výši 1.551.852 Kč + platná sazba DPH s tím, že Město Blansko si vyhrazuje právo zpětné koupě, pokud kupující do 5 let od vzniku vlastnictví k pozemkům pozemky nevyužije, jak je specifikováno v čl. V smlouvy číslo 2014-INV-Poz-S207/Ma-KS,VBř v této věci a schvaluje znění předložené „Kupní smlouvy s výhradou zpětné koupě a smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti“ číslo 2014-INV-Poz-S207/Ma-KS,Vbř.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo schvaluje:

 • odprodej části pozemku parc. č. 1352/27 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Blansko (tj. části zaplocené k pozemku parc. č. 1836 ostatní plocha v k. ú. Blansko) manž. Klusákovým, bytem Blansko, za cenu 1.200 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené,

 • směnu části pozemku parc. č. 1352/15 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Blansko ve vlastnictví Města Blansko (tj. části zaplocené k pozemku parc. č. 1836 ostatní plocha v k. ú. Blansko), za část pozemku parc. č. 1836 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Blansko, ve vlastnictví fyzických osob (tj. části nacházející se vně oplocení), bez doplatku (pozemky u křižovatky ulic Úvoz a Dolní Palava),

 • znění kupní smlouvy a směnné smlouvy čís. 2014-INV-Poz-S205/KS, SS-Ma.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo schvaluje odprodej pozemku parc. č. 880/49 orná půda v k. ú. Blansko manž. Krejčím, Blansko za cenu 820 Kč včetně DPH, a to s ohledem na skutečnosti, jak jsou uvedeny v materiálu odboru INV k této věci a schvalujeznění kupní smlouvy čís. 2014-INV-Poz-S204/KS-Ma (pozemek při ul. Zborovecká).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo schvaluje odprodej pozemku parc. č. st. 1650/9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko paní Hlaváčkové, bytem Blansko, za cenu ve výši 26.136 Kč s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené a schvaluje znění předložené kupní smlouvy č. 2014-INV-Poz-S075/KS-Ma (pozemek pod garáží v lokalitě řadových garáží u trati ČD v Blansku, u zastávky Blansko město).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. 564/3 zahrada, část pozemku parc. č. 492/38 orná půda o výměře cca 437 m2, část pozemku parc. č. 564/1 zahrada o výměře cca 464 m2, vše v k. ú. Dolní Lhota a neschvaluje jejich prodej.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo schvaluje předložené smlouvy číslo 2014-INV-Poz-S153/VDS-Ma (zde město jako obdarovaný) a číslo 2014-INV-Poz-S144/DS-Ma (zde město jako dárce), na vzájemné darování pozemků dle usnesení č. 8 z 15. zasedání Zastupitelstva města Blansko dne 17.12.2013.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo schvaluje zrušení věcného břemene – služebnosti spočívajícího v právu vlastníka pozemku parc. č. 290/1 trvalý travní porost v k. ú. Blansko, nyní Města Blansko, svádět vodu z pozemku parc. č. 290/1 trvalý travní porost na pozemek parc. č. st. 463 zastavěná plocha v k. ú. Blansko a schvaluje dohodu o zrušení věcného břemene – služebnosti čís. 2014-INV-Poz-S203/Bř-zruš./Ma (pozemky při ul. Komenského u bývalého trabantklubu).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo ruší usnesení č. 13 přijaté na 18. zasedání zastupitelstva města dne 09.09.2014.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti spočívajícího v právu Města Blansko umístit, provozovat, provádět údržbu a opravy cyklistické stezky a pěší komunikace na služebném pozemku parc. č. 242/23 ostatní plocha v k. ú. Blansko ve vlastnictví společnosti Lidl Česká republika v. o. s., Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ: 158 00, IČ: 26178541 jako povinného, včetně práva vstupovat a vjíždět na pozemek za účelem oprav, údržby, přeložení, odstranění či jiných stavebních úprav a v právu volného přístupu chodců a cyklistů na cyklistickou stezku a pěší komunikaci, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH a schvaluje znění předložené smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo 2014-INV-Poz-S096/Bř-Ma.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo schvaluje opravu článku VII. Darovací smlouvy č. 2008-INV-Poz-S214/Ma-DS ze dne 04.08.2010, a to formou uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě, přičemž oprava spočívá ve vypuštění první věty týkající se nabytí platnosti smlouvy a schvaluje znění předloženého dodatku č. 1 k Darovací smlouvě č. 2008-INV-Poz-S214/Ma-DS ze dne 04.08.2010.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti spočívajícího v právu Města Blansko umístit, provozovat, provádět údržbu a opravy cyklostezky na služebném pozemku parc. č. 1943/2 orná půda v k. ú. Ráječko ve vlastnictví Obce Ráječko, nám. 1. máje 250, 679 02 Ráječko, IČ: 00280844, jako povinného, včetně práva vstupovat a vjíždět na pozemek za účelem oprav, údržby, přeložení, odstranění či jiných stavebních úprav a v právu volného přístupu chodců a cyklistů na cyklostezku, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč a schvaluje znění předložené smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo 2014-INV-Poz-S187/Bř-Ma.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo schvaluje znění kupní smlouvy čís. 2014-INV-Poz-S163/KS-Ma.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 156 orná půda o výměře 25 m2 v k. ú. Hořice u Blanska a neschvaluje prodej této části pozemku (chatová a zahrádkářská lokalita na Hořicích, v blízkosti sjezdovky).

PRO 16, PROTI 3, ZDRŽEL 4

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. 309 ostatní plocha o výměře 56 m2 v k. ú. Olešná u Blanska a neschvaluje prodej tohoto pozemku (zahrádkářská lokalita Bačina).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo schvaluje výkup částí pozemků parc. č. 679/4, parc. č. 679/6 a parc. č. 679/81, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře 521 m2 (označených dle dosud v katastru nemovitostí nezapsaného geometrického plánu č. 4400-52/2014 jako pozemky parc. č. 679/87, parc. č. 1831/2, parc. č. 1832/2, parc. č. 1834/3, parc. č. 679/6, parc. č. 679/88, parc. č. 679/90, parc. č. 1831/3, parc. č. 1832/3, parc. č. 1833/1 a parc. č. 1834/4, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko) od vlastníků těchto pozemků do vlastnictví Města Blansko, za dohodnutou kupní cenu 125.000 Kč a schvaluje znění kupní smlouvy čís. 2014-INV-Poz-S198/Ma-VKS (pozemky na ul. 9. května).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo schvaluje výkup pozemků parc. č. 1754/7 ostatní plocha a parc. č. 961/31 orná půda, oba v k. ú. Blansko o celkové výměře 535 m2 od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví Města Blansko za cenu 240 Kč/m2 a schvaluje znění kupní smlouvy čís. 2014-INV-Poz-S186/Ma-VKS (pozemky v lokalitě Vojanky).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod pozemků parc. č. 806/10, parc. č. 806/91, parc. č. 806/92 a parc. č. 806/99, vše orná půda v k. ú. Těchov (přijetí daru) do vlastnictví Města Blansko od vlastníka těchto pozemků a schvaluje znění darovací smlouvy č. 2014-INV-Poz-S174/Ma-VDS.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo schvaluje znění předložené kupní smlouvy číslo 2014/000377/INV/DS-Vit.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo schvaluje znění předložené kupní smlouvy číslo 2014/000378/INV/DS-Vit.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo schvaluje znění předložené kupní smlouvy číslo 2014/000379/INV/DS-Vit.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo stanovuje nejzazší termín do 30.06.2015 pro uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy se společností Real Global Investment a. s., se sídlem Dřevařská 855/12, 602 00 Brno, IČ: 29367689 s tím, že nedojde-li k uzavření citovaných smluv, dojde k novému zveřejnění prodeje předmětných pozemků (průmyslová zóna).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo stanovuje nejzazší termín do 30.06.2015 pro uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy se společností BLATA, s. r. o., Blansko, Pražská 9, PSČ: 67801, IČ: 25522132 s tím, že nedojde-li k uzavření citovaných smluv, dojde k novému zveřejnění prodeje předmětných pozemků (průmyslová zóna).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo stanovuje nejzazší termín do 30.06.2015 pro uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy se společností ATONA s. r. o., Blansko, Poříčí 44, č. p. 2428, PSČ: 678 01, IČ: 26226413 s tím, že nedojde-li k uzavření citovaných smluv, dojde k novému zveřejnění prodeje předmětných pozemků (průmyslová zóna).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 12 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 32, Blansko – jednotky č. 1178/12 o výměře 26,55 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2655/101870 v následujícím pořadí:

 1. paní Doleželová, Jedovnice, za kupní cenu 652.120 Kč,

 2. pan Doležel, Jedovnice, za kupní cenu 638.120 Kč,

 3. paní Musilová, Blansko, za kupní cenu 546.000 Kč,

 4. paní Buříková, Blansko, za kupní cenu 541.000 Kč,

 5. pan Hráček, Blansko, za kupní cenu 531.000 Kč,

 6. manželé Šebelovi, Blansko, za kupní cenu 520.000 Kč,

 7. paní Holasová, Mladkov, za kupní cenu 500.100 Kč.

PRO 18, PROTI 3, ZDRŽEL 3

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 21 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 32, Blansko – jednotky č. 1178/21 o výměře 28,25 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2825/101870 v následujícím pořadí:

 1. paní Doleželová, Jedovnice, za kupní cenu 652.120 Kč,

 2. pan Doležel, Jedovnice, za kupní cenu 628.120 Kč,

 3. paní Musilová, Blansko, za kupní cenu 546.000 Kč,

 4. pan Hráček, Blansko, za kupní cenu 541.000 Kč,

 5. paní Holasová, Mladkov, za kupní cenu 500.200 Kč.

PRO 18, PROTI 4, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 26 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 32, Blansko – jednotky č. 1178/26 o výměře 28,65 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2865/101870 v následujícím pořadí:

 1. manželé Doleželovi, Jedovnice, za kupní cenu 568.120 Kč,

 2. paní Musilová, Blansko, za kupní cenu 546.000 Kč,

 3. pan Hráček, Blansko, za kupní cenu 521.000 Kč,

 4. paní Holasová, Mladkov, za kupní cenu 500.300 Kč.

PRO 17, PROTI 5, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 17 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 48, Blansko – jednotky č. 1181/17 o výměře 28,20 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2820/102325 v následujícím pořadí:

 1. paní Buříková, Blansko, za kupní cenu 581.000 Kč,

 2. paní Kalábová, Blansko, za kupní cenu 571.000 Kč,

 3. pan Doležel, Jedovnice, za kupní cenu 566.120 Kč,

 4. paní Musilová, Doubravice nad Svitavou, za kupní cenu 564.000 Kč,

 5. paní Doleželová, Jedovnice, za kupní cenu 542.120 Kč,

 6. pan Hráček, Blansko, za kupní cenu 542.000 Kč,

 7. manželé Šebelovi, Blansko, za kupní cenu 520.000 Kč,

 8. paní Holasová, Mladkov, za kupní cenu 500.700 Kč.

PRO 20, PROTI 4, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 28 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 48, Blansko – jednotky č. 1181/28 o výměře 28,70 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2870/102325 v následujícím pořadí:

 1. paní Kalábová, Blansko, za kupní cenu 571.000 Kč,

 2. pan Doležel, Jedovnice, za kupní cenu 562.120 Kč,

 3. pan Hráček, Blansko, za kupní cenu 552.000 Kč,

 4. paní Doleželová, Jedovnice, za kupní cenu 542.120 Kč,

 5. paní Musilová, Doubravice nad Svitavou, za kupní cenu 533.000 Kč,

 6. paní Holasová, Mladkov, za kupní cenu 500.400 Kč.

PRO 19, PROTI 5, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 3 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 3, Blansko – jednotky č. 1174/3 o výměře 28,00 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2800/112720 v následujícím pořadí:

 1. paní Musilová, Doubravice nad Svitavou, za kupní cenu 730.000 Kč,

 2. pan Kovář, Lubě, za kupní cenu 691.000 Kč,

 3. pan Kovář, Lažany, za kupní cenu 671.000 Kč,

 4. paní Chovancová, Jaroměřice, za kupní cenu 661.000 Kč.

PRO 17, PROTI 5, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 11 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 14, Blansko – jednotky č. 1157/11 o výměře 28,40 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2840/90470 v následujícím pořadí:

 1. paní Musilová, Doubravice nad Svitavou, za kupní cenu 730.000 Kč,

 2. pan Kovář, Lažany, za kupní cenu 691.000 Kč,

 3. pan Kovář, Lubě, za kupní cenu 671.000 Kč,

 4. paní Chovancová, Jaroměřice, za kupní cenu 661.000 Kč.

PRO 17, PROTI 5, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 1 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 18, Blansko – jednotky č. 1161/1 o výměře 28,40 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2840/68110 v následujícím pořadí:

 1. paní Musilová, Doubravice nad Svitavou, za kupní cenu 730.000 Kč,

 2. pan Kovář, Lubě, za kupní cenu 691.000 Kč,

 3. paní Chovancová, Jaroměřice, za kupní cenu 671.000 Kč,

 4. pan Kovář, Lažany, za kupní cenu 661.000 Kč.

PRO 17, PROTI 5, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 8 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 18, Blansko – jednotky č. 1161/8 o výměře 28,65 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2865/68110 v následujícím pořadí:

 1. paní Musilová, Doubravice nad Svitavou, za kupní cenu 730.000 Kč,

 2. paní Chovancová, Jaroměřice, za kupní cenu 691.000 Kč,

 3. pan Kovář, Lažany, za kupní cenu 671.000 Kč,

 4. pan Kovář, Lubě, za kupní cenu 661.000 Kč.

PRO 17, PROTI 5, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 12 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 18, Blansko – jednotky č. 1161/12 o výměře 28,55 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2855/68110 v následujícím pořadí:

 1. paní Musilová, Doubravice nad Svitavou, za kupní cenu 730.000 Kč,

 2. pan Kovář, Lažany, za kupní cenu 691.000 Kč,

 3. pan Kovář, Lubě, za kupní cenu 671.000 Kč,

 4. paní Chovancová, Jaroměřice, za kupní cenu 661.000 Kč.

PRO 17, PROTI 5, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo nesouhlasí s prodejem nemovitostí v k. ú. Kaproun (pozemek parc. č. st. 33 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 420 m2 s budovou č. p. 20, pozemek parc. č. 102/1 – trvalý travní porost o výměře 7.283 m2, pozemek parc. č. 102/3 – trvalý travní porost o výměře 5.327 m2, pozemek parc. č. 102/4 – trvalý travní porost o výměře 517 m2, pozemek parc. č. 102/5 – zahrada o výměře 1.540 m2, pozemek parc. č. 123/13 – trvalý travní porost o výměře 102 m2)panu Zdařilovi, Ostrava, z důvodu nízké nabízené ceny.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo schvaluje předložený návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Jihomoravským krajem se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ: 70888337, DIČ: CZ70888337.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo schvaluje zřízení předkupního práva k nemovitým věcem, které budou předmětem nájmu dle Smlouvy o nájmu a provozování plynárenského zařízení č.: 9414005127/18157, 2014/000504/KOM/OS se společností RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567.

PRO13, PROTI 2, ZDRŽEL 9

Usnesení č. 38

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření č. RO 27/2014 – RO 29/2014.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo schvaluje snížení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Nemocnice Blansko o 5 mil. Kč a zvýšení dotace na investice o 5 mil. Kč na bezbariérový zastřešený vstup do nemocnice, výměnu havarijních rozvodů vody a tepla a nákup nových zdravotnických technologií.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Zastupitelstvo schvaluje zapojení finančních prostředků ve výši 22 mil. Kč ve správě J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. Praha do rozpočtu města na rok 2015.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet Města Blansko na rok 2015 v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 386.709 tis. Kč a finanční rozvahu příjmů a výdajů hospodářské činnosti na rok 2015.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 42

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací a příspěvků z rozpočtu Města Blansko v roce 2015 následujícím organizacím:

Název subjektu

Účel

Částka

v tis. Kč

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

Útulek pro psy

450,0

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

Příspěvek na výměnu ovládání stavidla malé vodní elektrárny

300,0

27028992

MAS Moravský kras

Členství

100,3

49454641

ČAD Blansko a. s.

Dotace na MHD

6.000,0

49454641

ČAD Blansko a. s.

MHD Janského plaketa

80,0

49468952

„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí

Příspěvek

420,0

71006419

MŠ Blansko, Těchov 124

Příspěvek na provoz

468,0

71006435

MŠ Blansko, Rodkovského 2a

Příspěvek na provoz

1.365,0

71006362

MŠ Blansko, Divišova 2a

Příspěvek na provoz

881,0

71006443

MŠ Blansko, Údolní 8

Příspěvek na provoz

1.195,0

71006427

MŠ Blansko, Dvorská 96

Příspěvek na provoz

1.660,0

49464191

ZŠ Blansko, Erbenova 13

Příspěvek na provoz

3.318,0

49463276

ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2

Příspěvek na provoz

2.899,0

49464205

ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26

Příspěvek na provoz

3.113,0

49464213

ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17

Příspěvek na provoz

4.070,0

49464191

ZŠ Blansko, Erbenova 13

Příspěvek na správce veř. hřišť

23,0

49463276

ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2

Příspěvek na správce veř. hřišť

23,0

49464205

ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26

Příspěvek na správce veř. hřišť

23,0

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Kino – příspěvek na provoz

1.842,0

47885670

Městská knihovna Blansko

Příspěvek na provoz

4.953,0

00372919

Muzeum Blansko

Příspěvek na provoz

5.920,0

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na provoz

6.607,0

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na Historický jarmark a oslavu Den dětí

120,0

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na oslavu nového roku

50,0

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na akci Zlaté slunce

30,0

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na akce k výročí města

40,0

62073541

Smíšený pěvecký soubor Rastislav Blansko

Příspěvek na činnost

80,0

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

Příspěvek na provoz zimního stadionu

2.460,0

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

Příspěvek na provoz převzatých sportovišť

3.445,0

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

Příspěvek na provoz lázní

6.000

22821350

„Sportuj s námi“, Boskovice

Příspěvek na uspořádání 20. ročníku půlmaratonu

150,0

45473790

TJ Olympia Blansko

Příspěvek na rekonstrukci travnatého hřiště

600,0

65336984

Místní skupina vodní záchranné služby ČČK Blansko

Příspěvek na pronájmy sportovních zařízení

54,8

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

Příspěvek na údržbu rekreační oblasti Palava

400,0

43420567

Asociace sportovních klubů Blansko, o. s.

Příspěvek na akce pořádané k výročí města

75,0

25568523

Pohřební ústav Blansko, s. r. o.

Příspěvek na údržbu hřbitova

361,0

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

Příspěvek na provoz veřejného WC

310,0

44990260

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko

Příspěvek na mzdové a provozní náklady – noclehárna, Luční 10

138,0

00545678

Hnutí humanitární pomoci – Domov Olga

Příspěvek na mzdové a provozní náklady denního stacionáře

250,0

44990260

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko

Příspěvek na provozní náklady pečovatelské služby

80,0

00545678

Hnutí humanitární pomoci – centrum Velan

Příspěvek na mzdové a provozní náklady – chráněné bydlení

160,0

70884099

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Příspěvek na provoz a činnost

300,0

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

Příspěvek z hospodářské činnosti na nové doskočiště, plachtu a přístřešek na hřišti ASK

80,0

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

Příspěvek z hospodářské činnosti na florbalové mantinely ve sportovní hale Údolní

120,0

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

Příspěvek z hospodářské činnosti na opravu oplocení tenisového areálu

58,0

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

Příspěvek z hospodářské činnosti na rekonstrukci sociálního zařízení herny stolního tenisu

569,5

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

MVE – oprava ložisek a hnací hřídele

298,0

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 43

Zastupitelstvo navrhuje Radě města Blansko, aby z případného přebytku hospodaření roku 2014 bylo použito 200 tis. Kč na aktualizaci energetické koncepce města.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 44

Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky místního referenda o dalším osudu hotelu Dukla v Blansku na nám. Republiky, konaného ve dnech 10. a 11.10.2014 a zároveň konstatuje, že výsledky tohoto místního referenda jsou pro orgány města závazné.

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 4

Usnesení č. 45

Zastupitelstvo souhlasí s výší měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům komisí rady, kteří nejsou členy zastupitelstva, s účinností od 16.12.2014 v souladu s usnesením č. 42 z 2. zasedání Zastupitelstva města Blansko ze dne 14.12.2010 a usnesením č. 21 z 16. zasedání Zastupitelstva města Blansko ze dne 11.03.2014 takto:

člen rady

2.550

předseda výboru

1.490

předseda komise rady, který je členem zastupitelstva

1.260

člen zastupitelstva

820

neuvolněný místostarosta

13.000

předseda komise rady, který není členem zastupitelstva

700

s tím, že v případě sloučení výkonu funkcí náleží jen nejvyšší odměna.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 46

Zastupitelstvo schvaluje po úpravě předložený návrh směrnice Výbory Zastupitelstva města Blansko.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 47

Zastupitelstvo volí do výborů zastupitelstva následující členy:

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Blansko:

 • předseda: Bc. Emil Pernica, DiS.
 • místopředseda: Mgr. Lenka Dražilová
 • členové: Ing. Karel Sochor
 • Ing. Pavel Matuška
 • Ing. Jan Nečas
 • RSDr. Milan Šebela
 • Natálie Novotná
 • Ing. Josef Hasoň
 • Mgr. Miroslav Starý
 • Ing. Karel Kraus
 • Bc. Pavel Jelínek, MSc

Finanční výbor Zastupitelstva města Blansko:

 • předseda: Mgr. Pavel Přikryl
 • místopředseda: Ing. David Otýpka
 • členové: Ing. František Havíř
 • Mgr. Lenka Dražilová
 • Ing. Pavel Matuška
 • Ing. František Ladič
 • Ing. Mojmír Horák
 • Ing. František Hasoň
 • Ing. Pavel Rajtšlégr
 • Bc. Petr Hoffmann
 • Pavel Nejezchleb

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 48

Zastupitelstvo bere na vědomí ústní informaci o situaci ve „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 10. 2. 2021, 07:08 h