Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 5 ze dne 23. 6. 2015

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 42 ostatní plocha o výměře cca 60 m2 v k. ú. Horní Lhota u Blanska manželům Toulovým, Brno, za cenu dle znaleckého posudku v době prodeje (úřední či tržní – obvyklou, a to tu která bude vyšší) + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí náklady s prodejem spojené a schvaluje předloženou smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy číslo 2015-INV-Poz-S053/BKS-Ma (pozemek v k. ú. Horní Lhota, vedle rozestavěného RD na pozemku parc. č. 66).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo schvaluje odprodej pozemku parc. č. 465/4 ostatní plocha v k. ú. Těchov o výměře 32 m2 paní Sedlákové, bytem Blansko za dohodnutou cenu 5.000 Kč + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí náklady s převodem pozemku spojené a bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí a schvaluje předloženou kupní smlouvu č.2015-INV-Poz-S139/KS-Ma.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 60/1 orná půda v k. ú. Těchov o výměře cca 210 m2 (část, jak je zakreslena v katastrální mapě), Ing. Brabencovi, Brno za cenu obvyklou (tržní) stanovenou znaleckým posudkem + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí náklady s převodem spojené (pozemek u budovy čp. 142 v Těchově).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 434/1 ostatní plocha a části pozemku parc. č. 435 orná půda o celkové výměře cca 28 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska, manželům Pernicovým, bytem Lažánky, za účelem výstavby garážového stání, za tržní (obvyklou) cenu stanovenou znaleckým posudkem v době prodeje + platná sazba DPH s tím, že odprodej pozemků bude realizován až po kolaudaci stavby nebo po vydání obdobného dokladu umožňujícího užívání stavby, s tím, že kupující uhradí náklady s převodem spojené a schvalujeznění smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2015-INV-Poz-S140/BKS-Ma (pozemky vedle řadových garáží v Lažánkách).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Zastupitelstvu schvaluje darovací smlouvu čís. 2015-INV-Poz-S148/VDS-Ma (darování přeložky dešťové kanalizace v k. ú. Těchov Městu Blansko).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo schvaluje bezúplatné zřízení věcného břemene – služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu Města Blansko umístit, provozovat, provádět údržbu, obnovu a opravy stavby přeložky dešťové kanalizace označené jako SO 12 Přeložka dešťové kanalizace a stavby dešťové kanalizace označené jako SO 04 Kanalizace dešťová na služebném pozemku parc. č. 1335/39 orná půda v k. ú. Těchov, včetně práva vstupu a vjezdu na služebný pozemek v souvislosti s prováděním oprav, údržby, obnovy a jiných stavebních úprav dešťové kanalizace a přeložky dešťové kanalizace včetně potřebné mechanizace, na dobu neurčitou a schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 2015-INV-Poz-S147/Bř.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo schvaluje bezúplatné zřízení věcného břemene – služebnosti jako práva věcného spočívajícího v právu Města Blansko umístit, provozovat, provádět údržbu, obnovu a opravy stavby přeložky dešťové kanalizace označené jako SO 12 Přeložka dešťové kanalizace na části služebného pozemku parc. č. 1335/40 orná půda v k. ú. Těchov v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu č. 1054-1882/2015 a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti s prováděním oprav, údržby, obnovy a jiných stavebních úprav přeložky dešťové kanalizace včetně potřebné mechanizace, na dobu neurčitou a schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 2015-INV-Poz-S146/Bř.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo neschvaluje přijetí daru – majetku – spoluvlastnických podílů id. 1/6 pozemků parc. č. 1767/2 a parc. č. 1945/3 v k. ú. Roštín do vlastnictví Města Blansko v rámci dědického řízení po zemřelé p. Kiliánové.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo schvaluje prodloužení termínu pro vydání územního rozhodnutí nebo obdobného dokladu prokazujícího, že lze realizovat stavbu provozovny s doplňkovou funkcí bydlení na části pozemku parc. č. st. 27/1 zastavěná plocha v k. ú. Blansko dle článku IV., odst. 2. Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy čís. 2009-INV-Poz-S058/Ma-BKS ze dne 25.11.2009 ve znění dodatku č. 1 a č. 2, a to do 31.12.2015 a schvaluje znění dodatku č. 3 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy čís. 2009-INV-Poz-S058/Ma-BKS (pozemek v Dolní Palavě).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo schvaluje zřízení služebnosti spočívající v právu Města Blansko jako oprávněného umístit, provozovat a udržovat „Parkoviště v Blansku, ulice Nádraží, části SO 02, SO 05, SO 06“, a to komunikace pro pěší (chodník) na pozemku parc. č. 1395/52 v k. ú. Blansko, přičemž rozsah služebnosti je vymezen geometrickým plánem č. 4450-1171/2014 a veřejné osvětlení na pozemcích parc. č. 1395/1 a parc. č. 1395/8, oba v k. ú. Blansko, přičemž rozsah služebnosti je vymezen geometrickým plánem č. 4502-3200/2014, včetně práva vstupu a vjezdu oprávněného nebo jím pověřených osob, na dobu neurčitou, ve prospěch Města Blansko, za jednorázovou úplatu 6.190 Kč včetně platné sazby DPH 21% a schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti číslo 2015-INV-Poz-S162/Bř.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku p. č. 887/11 trvalý travní porost o výměře cca 10 m2 v k. ú. Blansko (lokalita zahrádkářské kolonie Zborovce) a neschvaluje její prodej.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. 1392/3 ostatní plocha o výměře 134 m2 v k. ú. Blansko a neschvaluje prodej tohoto pozemku.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. 671/11 orná půda o výměře 275 m2 v k. ú. Blansko (lokalita zahrádkářské kolonie Ve Žlíbkách) a neschvaluje prodej tohoto pozemku.

PRO 21, PROTI 1, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo neschvalujeodprodej části pozemku parc. č. 882 ostatní plocha o výměře cca 20 m2 v k. ú. Těchov (chatová a zahrádkářská lokalita Češkovice).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo schvaluje znění kupní smlouvy č. 2015-INV-Poz-S154/KS-Ma (pozemky v areálu průmyslových objektů na ul. Pražská v Blansku).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo neschvaluje snížení kupní ceny, uvedené v usnesení č. 20 a v usnesení č. 21 ze 7. schůze rady města ze 17.02.2015 za případný odprodej pozemků v areálu průmyslových objektů na ulici Pražská v Blansku.

PRO 14, PROTI 2, ZDRŽEL 7

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo schvaluje výkup pozemků parc. č. 244/4, parc. č. 245/2, parc. č. 247/20, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko a výkup části pozemku parc. č. 244/1 lesní pozemek v k. ú. Blansko o výměře 115 m2 označené dle geometrického plánu č. 4512-54/2015 (dosud nezapsaného v katastru nemovitostí) jako pozemek parc. č. 244/5 lesní pozemek do vlastnictví Města Blansko od vlastníků těchto pozemků, za dohodnutou kupní cenu 268.735 Kč s tím, že Město Blansko uhradí náklady s převodem spojené a schvaluje kupní smlouvu čís. 2015-INV-Poz-S149/VKS-Ma (pozemky na „Starém Blansku“).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo schvaluje výkup spoluvlastnických podílů id. 1/24 pozemků parc. č. 713/6 ostatní plocha a parc. č. st. 4056/5 zastavěná plocha, oba v k. ú. Blansko od paní Kuběnové, Blansko za cenu 732 Kč a výkup spoluvlastnických podílů id. 1/24 těchto pozemků od pana Kuběny, Blansko za cenu 732 Kč do vlastnictví Města Blansko s tím, že kupující uhradí náklady s převodem spojené a bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí a schvaluje kupní smlouvu čís. 2015-INV-Poz-S155/VKS-Ma (pozemky při ul. Údolní).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu čís. 2015-INV-Poz-S023/Ma-VKS (výkup spoluvlastnického podílu pozemku v lokalitě Zborovce).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu čís. 2015-INV-Poz-S110/Ma-VKS (výkup pozemku v lokalitě Zborovce).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo schvaluje výkup pozemku parc. č. 415/20 ostatní plocha v k. ú. Klepačov od vlastníka pozemku do vlastnictví Města Blansko za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 35.000 Kč a schvaluje kupní smlouvu čís. 2015-INV-Poz-S048/Ma-VKS.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti spočívající ve strpění umístění, údržby, oprav, příp. odstranění odvodňovacího kanálu (žlabu) na částech pozemků parc. č. 425/1 lesní pozemek a parc. č. 367/1 lesní pozemek, oba v k. ú. Klepačov vlastníkem pozemků, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s umístěním, údržbou, opravami, příp. odstraněním odvodňovacího kanálu (žlabu), na dobu určitou 50 let, za cenu vypočítanou jako součin výměry zabřemeněné části služebných pozemků v m2 sazby 1 Kč/m2 a doby zřízení VB (50 let), ve prospěch Města Blansko a schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čís. 2015-INV-Poz-S047/BS-BŘ/Ma.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo schvaluje výkup části pozemku parc. č. 256/2 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 30 m2 do vlastnictví Města Blansko od vlastníka tohoto pozemku, za dohodnutou kupní cenu 300 Kč/m2 s tím, že Město Blansko uhradí náklady s převodem spojené a schvaluje smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy čís. 2015-INV-Poz-S156/BVKS-Ma (pozemek na „Starém Blansku“).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo schvaluje výkup části pozemku parc. č. 432/2 ostatní plocha v k. ú. Těchov o výměře 25 m2 označené dle geometrického plánu č. 1049-55/2015 (dosud nezapsaného v katastru nemovitostí) jako pozemek parc. č. 432/17 ostatní plocha do vlastnictví Města Blansko od vlastníka tohoto pozemku, za dohodnutou kupní cenu 5.000 Kč s tím, že Město Blansko uhradí veškeré náklady s převodem spojené a bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí a schvaluje kupní smlouvu a dohodu o zrušení věcných břemen čís. 2015-INV-Poz-S132/Ma-VKS.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo schvaluje výkup částí pozemku parc. č. 432/12 ostatní plocha v k. ú. Těchov, a to části o výměře 2 m2 označené dle geometrického plánu č. 1049-55/2015 (dosud nezapsaného v katastru nemovitostí) jako pozemek parc. č. 432/18 ostatní plocha a části o výměře 1 m2 označené dle výše uvedeného geometrického plánu jako pozemek parc. č. 432/19 ostatní plocha do vlastnictví Města Blansko od vlastníka tohoto pozemku, za dohodnutou kupní cenu 600 Kč s tím, že Město Blansko uhradí veškeré náklady s převodem spojené a bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí a schvaluje kupní smlouvu čís. 2015-INV-Poz-S133/Ma-VKS.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo schvaluje změnu usnesení č. 9 přijatého na 2. zasedání zastupitelstva města dne 14.12.2010, přičemž změna spočívá v doplnění následujícího textu do usnesení. „Výkup věcí je možno realizovat po etapách. Zastupitelstvo schvaluje, že v první etapě budou Městem Blansko vykoupeny: pozemek parc. č. 319/20 ostatní plocha, pozemek parc. č. 1189/29 ostatní plocha (který byl geometrickými plány vytvořen z částí pozemku parc. č. 1189 orná půda), komunikace na pozemku parc. č. 1189/29 ostatní plocha a veřejné osvětlení na pozemcích parc. č. 1189/29 a parc. č. 1189/1, vše v k. ú. Těchov za cenu 500 Kč + platná sazba DPH. V další etapě budou vykoupeny zbývající věci za cenu 500 Kč + platná sazba DPH“ a schvaluje znění kupní smlouvy čís. 2015-INV-Poz-S081/VKS (lokalita Lesní město).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo schvaluje přijetí daru – darování částí pozemku parc. č. 177/1 ostatní plocha, a to části o výměře 582 m2 a části o výměře 41 m2, označených geometrickým plánem č. 996-2157/2013 dosud nezapsaným v katastru nemovitostí, jako pozemky parc. č. 177/18 ostatní plocha a parc. č. 177/17 ostatní plocha a části pozemku parc. č. 178 ostatní plocha o výměře 17 m2, označené výše uvedeným geometrickým plánem jako pozemek parc. č. 178/2 ostatní plocha, vše v k. ú. Těchov od Jihomoravského kraje, IČ: 70888337 do vlastnictví Města Blansko a schvaluje znění darovací smlouvy č. 2015-INV-Poz-159/VDS (pozemky zastavěné chodníkem).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo schvaluje darování pozemků obecních pozemků parc. č. 1425/2 ostatní plocha a parc. č. 1754/21 ostatní plocha, oba v k. ú. Blansko Jihomoravskému kraji, IČ: 70888337 a schvaluje znění darovací smlouvy č. 2015-INV-Poz-164/DS (pozemky v k. ú. Blansko zastavěné silničním tělesem silnice II/374 a silničním tělesem silnice III/37440).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo schvaluje výkup pozemku parc. č. 89/5 ostatní plocha v k. ú. Hořice u Blanska o výměře 145 m2 do vlastnictví Města Blansko od vlastníka pozemku za cenu 300 Kč/m2 s tím, že Město Blansko uhradí veškeré náklady s převodem spojené a bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí a schvaluje předloženou kupní smlouvu čís. 2015-INV-Poz-S128/VKS-Ma.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo nesouhlasí s návrhy smluv (Nájemní smlouva a smlouva o zřízení práva stavby, Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcných břemen – služebností a Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy a Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene) předložených společností Real Global Investment a. s., se sídlem Dřevařská 855/12, 602 00 Brno, IČ: 29367689 doručených Městu Blansko dne 12.06.2015, z důvodu jejich neodsouhlasení Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR jako poskytovatelem dotace (právo stavby) a nedostatečného časového prostoru pro projednání a připomínkování městem.

PRO 19, PROTI 2, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo nesouhlasí s prodloužením termínu 30.06.2015 k uzavření smluv se společností Real Global Investment a. s., se sídlem Dřevařská 855/12, 602 00 Brno, IČ: 29367689 z usnesení č. 22 a 23 přijatých na 2. zasedání Zastupitelstva města Blansko dne 16.12.2014.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo schvaluje znění předložené kupní smlouvy číslo 2015/000443/INV/DS-Vit (výkup komunikace pěší a vozidlové v lokalitě Těchov I, pod mateřskou školou pro cca 12 rodinných domů, přičemž kupní cena činí 285.352 Kč).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo schvaluje znění předložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku na rozvoj lokalit pro bydlení ve městě Blansku číslo 2015/000448/INV/DS/Vit, a to za vybudování vodovodu a splaškové kanalizace v lokalitě Těchov I, pod mateřskou školou pro cca 12 rodinných domů, přičemž výše příspěvku činí 159.000 Kč.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet Města Blansko za rok 2014 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku Města Blansko k 31.12.2014.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo schvaluje

 • poskytnutí bezúročné zápůjčky ve výši 1.500.000 Kč Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Blansko, se sídlem Křížkovského 1999/59, 678 01 Blansko, IČ: 62073150 na nákup Domu zahrádkářů v Blansku, tj. pozemku p. č. 857/319 a pozemku p. č. st. 3166, jehož součástí je stavba – budova č. p. 1999, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. a obci Blansko,

 • případné odkoupení nemovitých věcí pozemku p. č. 857/319 a pozemku p. č. st. 3166, jehož součástí je stavba – budova č. p. 1999, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. a obci Blansko za splnění podmínek uvedených ve Smlouvě o zápůjčce peněz se smlouvou budoucí kupní,

 • Smlouvu o zápůjčce peněz se smlouvou budoucí kupní se ZO ČZS Blansko na nákup „Domu zahrádkářů“.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření č. RO 12/2015 až RO 18/2015.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Zastupitelstvo schvaluje návrh stanov Dobrovolného svazku obcí „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí (dále jen Svazek) projednaný předsednictvem Svazku dne 08.06.2015 a zmocňuje pana Bc. Jiřího Charváta MSc, MBA, k hlasování o tomto návrhu a jeho případných změnách na Valné hromadě Svazku.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí daru, vyřazeného neupotřebitelného majetku Nemocnice Blansko v hodnotě 25.077,03 Kč, který byl bezúplatně převedený na Město Blansko a je specifikovaný v darovací smlouvě, Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Blansko, IČ: 00426288, se sídlem Sadová 149/2, Blansko a schvaluje darovací smlouvu.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2015 v souladu se Směrnicí č. 4/2014 – Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města za podmínek vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 3. zasedání dne 10.03.2015 usnesením č. 37 následujícím subjektům:

Příjemce

Sídlo

Částka

Účel

Způsob poskytnutí dotace

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko

Blansko, Komenského 19

44990260

150.000 Kč

Provozní a mzdové náklady sociální služby Azylový dům pro matky s dětmi pro zařízení Centrum PRO Blansko

Na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko

Blansko, Komenského 19

44990260

180.000 Kč

Provozní a mzdové náklady sociální služby nízkoprahové denní centrum pro zařízení Stará fabrika Blansko

Na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Zastupitelstvo požaduje, aby návrhy na pořízení změn ÚP Blansko, uplatněné po uzavření materiálu 13. schůze Rady města Blansko, byly ponechány u Pořizovatele ÚP Blansko, tedy bez rozhodnutí o pořízení, do doby přípravy další pravidelné aktualizace.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 42

Zastupitelstvo schvaluje pořízení Změny ÚP Blansko dle návrhů, jejichž projednání bylo v roce 2013 odloženo a všech nových návrhů na pořízení Změny ÚP Blansko, uplatněných do května 2015, s tím, že u předmětů B2015-Z2a a B2015-Z2f-1,2,3,4,5,6,7,8 bude požadována plošná redukce rozsahu a změna navrženého funkčního využití, s cílem minimalizovat vliv na krajinu (zařazení pod funkční typ ZS: zeleň soukromá a vyhrazená, bez možnosti intenzivnějšího stavebního využití) a s tím, že u předmětu B2015-Z2j-1,2 dojde k důslednému prověření možného rozsahu změny zastavěného území s ohledem na jeho nevyhovující infrastrukturu.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 43

Zastupitelstvo schvaluje pořízení všech dílčích předmětů změny ÚP Blansko skupin B2015-A1 a B2015-S1, s výjimkou předmětu B2015-A1a, kde zamítá rozšíření zastavitelných ploch výrazně nad rámec případného pozitivního prověření předmětů změn B2015-Z1j-1 a B2015-Z1j-2 z důvodu velkého rozsahu nevyužitých zastavitelných ploch na k. ú. Těchov a nevyhovující infrastruktury této části území.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 44

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Města Blansko na rok 2015 následujícím subjektům:

Název

Sídlo

Částka

Účel

Celkem pro subjekt

Způsob poskytnutí dotace

ZŠ TGM

49463276

Blansko, Rodkovského 2

20.000 Kč

Doprava na projekt „Trojsetkání Komárno“ – Setkání žáků a učitelů základních škol Komárna (SK), Budapešti (HU) a Blanska v Komárně (SK)

2.942.000 Kč

1

ZŠ Blansko Erbenova

49464191

Blansko, Erbenova 13

20.000 Kč

Výměnné pobyty mezi ZŠ Erbenova a ZŠ Murzzuschlag (AT)

3.361.000 Kč

1

a to v souladu se Směrnicí č. 4/2014 – Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města za podmínek vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 3. zasedání dne 10.03.2015 usnesením č. 37. Tato dotace bude poskytnuta na účet příjemce do 30 dnů od podpisu této smlouvy.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 45

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 21 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 21, Blansko – jednotky č. 1166/21 o výměře 28,90 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemků ve výši 2890/68550 v následujícím pořadí:

 1. pan Langr, Blansko, za kupní cenu 656.000 Kč,

 2. paní Vlková, Blansko, za kupní cenu 655.000 Kč.

PRO 17, PROTI 6, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 46

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 14 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 22, Blansko – jednotky č. 1165/14 o výměře 28,50 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemků ve výši 2850/68555 v následujícím pořadí:

 1. paní Doskočilová, Blansko, za kupní cenu 731.000 Kč,

 2. pan Langr, Blansko, za kupní cenu 712.000 Kč,

 3. paní Kalová, Jedovnice, za kupní cenu 700.000 Kč,

 4. pan Matuška, Blansko, za kupní cenu 691.000 Kč,

 5. paní Vlková, Blansko, za kupní cenu 655.000 Kč.

PRO 17, PROTI 6, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 47

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 11 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 14, Blansko – jednotky č. 1157/11 o výměře 28,40 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2840/90470 v následujícím pořadí:

 1. pan Langr, Blansko, za kupní cenu 703.000 Kč,

 2. paní Kalová, Jedovnice, za kupní cenu 700.000 Kč,

 3. paní Doskočilová, Blansko, za kupní cenu 687.000 Kč,

 4. pan Matuška, Blansko, za kupní cenu 666.000 Kč,

 5. paní Vlková, Blansko, za kupní cenu 655.000 Kč.

PRO 17, PROTI 6, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 48

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 3 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 13, Blansko – jednotky č. 1158/3 o výměře 28,70 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2870/68510 v následujícím pořadí:

 1. paní Krištofová, Krasová, za kupní cenu 701.500 Kč,

 2. paní Hlaváčová, Ivančice, za kupní cenu 688.000 Kč,

 3. paní Fuchsová, Moravany, za kupní cenu 686.000 Kč,

 4. manželé Dočekalovi, Blansko za kupní cenu 660.000 Kč,

 5. manželé Vyroubalovi, Holešín za kupní cenu 651.500 Kč.

PRO 18, PROTI 5, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 49

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 1 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 18, Blansko – jednotky č. 1161/1 o výměře 28,40 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2840/68110 v následujícím pořadí:

 1. paní Fuchsová, Moravany, za kupní cenu 675.000 Kč,

 2. manželé Vyroubalovi, Holešín za kupní cenu 651.500 Kč.

PRO 18, PROTI 5, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 50

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 8 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 18, Blansko – jednotky č. 1161/8 o výměře 28,65 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2865/68110 v následujícím pořadí:

 1. paní Fuchsová, Moravany, za kupní cenu 686.000 Kč,

 2. manželé Vyroubalovi, Holešín za kupní cenu 651.500 Kč.

PRO 17, PROTI 6, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 51

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 12 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 18, Blansko – jednotky č. 1161/12 o výměře 28,55 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2855/68110 v následujícím pořadí:

 1. paní Nevoralová, Blansko, za kupní cenu 731.000 Kč,

 2. paní Hlaváčová, Hrubčice, za kupní cenu 690.000 Kč,

 3. paní Fuchsová, Moravany, za kupní cenu 686.000 Kč,

 4. manželé Vyroubalovi, Holešín za kupní cenu 651.500 Kč.

PRO 17, PROTI 6, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 52

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 17 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 13, Blansko – jednotky č. 1158/17 o výměře 28,35 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2835/68510 pro manžele Kořenkovy, Kunštát za kupní cenu 791.001 Kč.

PRO 18, PROTI 5, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 53

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 18 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 13, Blansko – jednotky č. 1158/18 o výměře 28,25 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2825/68510 pro manžele Kořenkovy, Kunštát za kupní cenu 761.001 Kč.

PRO 17, PROTI 6, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 54

Zastupitelstvo neschvaluje účast města Blansko v dobrovolné dražbě nemovitostí, a to ½ pozemků parc. č. st. 55/1, parc. č. 54 vše v k. ú. Blansko a ½ budovy č. p. 20 – bydlení na pozemku parc. č. st. 55/1 v k. ú. Blansko.

PRO 15, PROTI 5, ZDRŽEL 3

Usnesení č. 55

Zastupitelstvo schvaluje po úpravách Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 5/2004 „O udržování čistoty veřejných prostranství, ochraně životního prostředí a ochraně veřejné zeleně na území města Blanska“.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 56

Zastupitelstvo schvaluje záměr zrušit k 31.12.2015 příspěvkovou organizaci Muzeum Blansko z důvodu, že muzejní činnost bude ve městě Blansko od 01.01.2016 vykonávat Jihomoravským krajem nově zřízená příspěvková organizace muzejního typu.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 57

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2015 v souladu se směrnicí č. 4/2014 – Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města za podmínek vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 3. zasedání dne 10.03.2015 usnesením č. 37 následujícím subjektům:

Název příjemce

Sídlo

Částka

Účel

Způsob poskytnutí dotace

Kolpingova rodina Blansko

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

70874531

75.400 Kč

Zlaté české ručičky a Vykoukněte z města ven (prosazování základní sociální nauky do života společnosti, protidrogová prevence, rozvoj manuálních dovedností)

Varianta 1

Kolpingova rodina Blansko

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

70874531

1.600 Kč

Čistá řeka Svitava (vyčištění břehů řeky Svitavy, motivace dětí a mládeže k aktivnímu přístupu k životnímu prostředí)

Varianta 1

Kolpingova rodina Blansko

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

70874531

17.100 Kč

Příspěvek na pronájmy sportovních zařízení

Varianta 1

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Světla Blansko

Růžová 948/5, 678 01 Blansko

71165240

45.000 Kč

Zájmová činnost 2015

Varianta 1

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Světla Blansko

Růžová 948/5, 678 01 Blansko

71165240

30.000 Kč

BambiFEST 2015

Varianta 1

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Světla Blansko

Růžová 948/5, 678 01 Blansko

71165240

2.000 Kč

Tajný posel 2015 (akční hra pro děti a mládež sloužící k socializaci uvnitř malých skupin)

Varianta 1

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Světla Blansko

Růžová 948/5, 678 01 Blansko

71165240

6.000 Kč

Betlémské světlo 2015

Varianta 1

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Světla Blansko

Růžová 948/5, 678 01 Blansko

71165240

8.000 Kč

Vítání svatého Martina – doprovodný program

Varianta 1

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Světla Blansko

Růžová 948/5, 678 01 Blansko

71165240

5.000 Kč

Velikonoční klapání 2015

Varianta 1

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Světla Blansko

Růžová 948/5, 678 01 Blansko

71165240

5.000 Kč

Festkaťák

Varianta 1

Junák – český skaut, středisko Srdce na dlani Blansko, z. s.

Růžová 128/3, 678 01 Blansko

16343671

11.000 Kč

Autodráha pro veřejnost

Varianta 1

Junák – český skaut, středisko Srdce na dlani Blansko, z. s.

Růžová 128/3, 678 01 Blansko

16343671

60.000 Kč

Volnočasové aktivity

Varianta 1

Ulita Blansko, z. s.

B. Němcové 2431/2A, 678 01 Blansko

62077589

33.000 Kč

Kluboviny (vytváření široké nabídky volnočasových aktivit v klubových prostorách a při externích akcích)

Varianta 1

Ulita Blansko, z. s.

B. Němcové 2431/2A, 678 01 Blansko

62077589

10.000 Kč

Klub šnek (alternativa školní družiny pro děti mladšího školního věku)

Varianta 1

Ulita Blansko, z. s.

B. Němcové 2431/2A, 678 01 Blansko

62077589

40.000 Kč

Muzika pro Karolínku

Varianta 1

Spolek CIRCULUS

Lažánky 81, 678 01 Blansko

75095181

40.000 Kč

4. ročník festivalu Kolotoč

Varianta 1

Spolek CIRCULUS

Lažánky 81, 678 01 Blansko

75095181

30.000 Kč

Pravidelná představení divadla Kolárka

Varianta 1

„Umělecké centrum ART –TEP“

Křižkovského 1282/25,

678 01 Blansko

02105292

70.000 Kč

Umělecké vzdělávání dětí a mládeže v regionu

Varianta 1

Místní skupina vodní záchranné služby ČČK

Sadová 149/2, 678 01 Blansko

65336984

20.000 Kč

Činnost MS VZS Blansko v roce 2015

Varianta 1

AMK Blansko – Klub cyklotrialu

Bartošova 461/8, 678 01 Blansko

49463829

25.000 Kč

Sportovní činnost

Varianta 1

AMK Blansko – Klub cyklotrialu

Bartošova 461/8, 678 01 Blansko

49463829

10.000 Kč

Sportovní soutěže

Varianta 1

AMK Blansko – Klub cyklotrialu

Bartošova 461/8, 678 01 Blansko

49463829

50.000 Kč

Příspěvek na údržbu

Varianta 1

AMK Blansko – Klub cyklotrialu

Bartošova 461/8, 678 01 Blansko

49463829

8.000 Kč

Provoz sportoviště

Varianta 1

Asociace sportovních klubů Blansko, o. s.

Mlýnská 931/16, 678 01 Blansko

43420567

130.000 Kč

Sportovní činnost

Varianta 1

Asociace sportovních klubů Blansko, o. s.

Mlýnská 931/16, 678 01 Blansko

43420567

25.000 Kč

Sportovní soutěže

Varianta 1

Asociace sportovních klubů Blansko, o. s.

Mlýnská 931/16, 678 01 Blansko

43420567

10.000 Kč

Provoz sportoviště

Varianta 1

Asociace sportovních klubů Blansko, o. s.

Mlýnská 931/16, 678 01 Blansko

43420567

0 Kč

Brožura – Věra Bušová-Gilková

Varianta 1

Asociace sportovních klubů Blansko, o. s.

Mlýnská 931/16, 678 01 Blansko

43420567

6.000 Kč

Brožura – Ludvík Daněk

Varianta 1

FK Blansko

Údolní 1826/10, 678 01 Blansko

26606623

130.000 Kč

Sportovní činnost

Varianta 1

FK Blansko

Údolní 1826/10, 678 01 Blansko

26606623

30.000 Kč

Sportovní soutěže

Varianta 1

FK Blansko

Údolní 1826/10, 678 01 Blansko

26606623

28.000 Kč

Účast sportovců z partnerských měst na Memoriálu M. Krabičky a Mikulášský turnaj v Legnicy (PL)

Varianta 1

TJ Olympia Blansko

Mlýnská 2457/22, 678 01 Blansko

45473790

130.000 Kč

Sportovní činnost

Varianta 1

TJ Olympia Blansko

Mlýnská 2457/22, 678 01 Blansko

45473790

20.000 Kč

Sportovní soutěže

Varianta 1

TJ Olympia Blansko

Mlýnská 2457/22, 678 01 Blansko

45473790

97.000 Kč

Provoz sportoviště

Varianta 1

TJ Olympia Blansko

Mlýnská 2457/22, 678 01 Blansko

45473790

16.500 Kč

Přísp. na pronájmy sportovních zařízení

Varianta 1

Orel jednota Blansko

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

68729251

50.000 Kč

Sportovní činnost

Varianta 1

Orel jednota Blansko

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

68729251

17.400 Kč

Sportovní soutěže

Varianta 1

Orel jednota Blansko

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

68729251

133.000 Kč

Provoz sportoviště

Varianta 1

Orel jednota Blansko

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

68729251

60.000 Kč

Oprava sportovního areálu

Varianta 1

Služby Blansko, s. r. o.

nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

65277333

80.000 Kč

Na pořízení nové světelné informační tabule

Varianta 1

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko

Komenského 19, Blansko 678 01

44990260

6.400 Kč

Přísp. na pronájmy sportovních zařízení

Varianta 1

Varianta 1 = na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 58

Zastupitelstvo souhlasí s prodloužením termínu úhrady doplatku kupní ceny za byt pro pana Mynáře, Blansko, a to do 31.07.2015.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 59

Zastupitelstvo bere na vědomí předloženou Monitorovací zprávu o stavu naplňování Strategického plánu rozvoje města Blansko za rok 2014.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 60

Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy č. 3 a 4 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápisy č. 3, 4 a 5 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h