Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 7 ze dne 15. 12. 2015

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo schvaluje nový Jednací řád Zastupitelstva města Blansko.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 826/3 lesní pozemek o výměře 25,3 m2 v k. ú. Blansko a neschvaluje odprodej části pozemku (lokalita Lovětín x Horní Palava v Blansku).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc. č. st. 2093/3 zastavěná plocha nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko, panu Polákovi, bytem Ráječko, za cenu 26.136 Kč s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené a částku 653 Kč za bezesmluvní užívání pozemku jeden rok zpětně a schvaluje kupní smlouvu č. 2015-INV-Poz-S204/KS.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 1392/3 ostatní plocha o výměře cca 25 m2 v k. ú. Blansko (část, jak je zakreslena v katastrální mapě)manželům Foltýnovým, bytem Blansko za dohodnutou cenu 4.000 Kč s tím, že kupující uhradí náklady s převodem pozemku spojené a bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu č. 2015-INV-Poz-S233/KS (prodej části pozemku parc. č. 60/1 v k. ú. Těchov).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo schvaluje odprodej pozemku parc. č. 1199/29 ostatní plocha o výměře 101 m2 v k. ú. Blansko za cenu 400 Kč manželům Grycovým, Blansko, z důvodu potřeby dořešit v minulosti nedořešený majetkový vztah k pozemku, přičemž při prodeji by bylo postupováno tak, jak je uvedeno ve stanovisku INV k této věci a schvaluje kupní smlouvu č. 2015-INV-Poz-S175/KS (pozemek v lokalitě Hluchov).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 84/9 ostatní plocha o výměře cca 20 m2 v k. ú. Blansko manželům Doleželovým, Blansko za cenu 449 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že kupující musí převzít práva a povinnosti vyplývající z uzavřených smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen vztahujících se k předmětné části pozemku parc. č. 84/9 ostatní plocha v k. ú. Blansko a s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a budou poplatníky daně z nabytí nemovitých věcí a pověřuje radu města schválením kupní smlouvy (pozemek v blízkosti Úřadu práce v Blansku).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo schvaluje odprodej částí pozemků parc. č. 514/5 orná půda a parc. č. 519/1 ostatní plocha o výměře 388 m2 v k. ú. Horní Lhota u Blanska společnosti PILART s. r. o., IČ: 26886031, Blansko, za cenu 450 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí a pověřuje radu města schválením kupní smlouvy (pozemky v k. ú. Horní Lhota u Blanska v průmyslové zóně).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo schvaluje výkup částí pozemků parc. č. 250/7 a parc. č. 250/9, oba ostatní plocha, manipulační plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 390 m2 do vlastnictví Města Blansko od vlastníka těchto pozemků, za dohodnutou kupní cenu 661 Kč/m2 a schvaluje znění smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy čís. 2015-INV-Poz-S248/BVKS (pozemky na „Starém Blansku“).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo schvaluje výkup pozemku parc. č. 801/2 zahrada o výměře 867 m2 v k. ú. Blansko včetně všech jeho součástí a příslušenství do vlastnictví Města Blansko od vlastníků tohoto pozemku za cenu 800 Kč/m2 a schvaluje smlouvu čís. 2015-INV-Poz-S212/VKS (pozemek na ul. Zahradní).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo schvaluje výkup pozemků p. č. 740/29, parc. č. 740/30, parc. č. 740/31, parc. č. 740/32 a parc. č. 755/98, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko od vlastníků těchto pozemků za kupní cenu 586.530 Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě č. 2015-INV-Poz-S250/VKS a schvaluje znění kupní smlouvy č. 2015-INV-Poz-S250/VKS.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo schvaluje plán společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Ráječko.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo schvaluje prominutí nájemného dle nájemní smlouvy č. 2014-INV-Poz-S089/NS-Ne,Mi,Št ze dne 04.03.2015 ve znění dodatku č. 1 za poměrnou část roku 2015 (16.06.2015-01.09.2015) ve výši 76.921,50 Kč společnosti HOPA Group s. r. o., se sídlem Hybešova 2224/35, 678 01 Blansko, IČ: 29213967 s tím, že prominutí nájemného v této výši bude veřejnou podporou poskytnutou v režimu „de minimis“ společnosti HOPA Group s. r. o., IČ: 29213967.

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 5

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo schvaluje změnu usnesení č. 3 přijatého na 3. zasedání zastupitelstva města dne 08.03.2011 tak, že namísto formulace „kupní cena bude zvýšena o daň z převodu nemovitostí“ bude uvedeno „plátcem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující“. Poslední věta usnesení bude nově znít: „V případě, že odprodej nebude realizován do 30.06.2017, pozbývá usnesení zastupitelstva platnosti a odprodej nebude realizován (pozemky v lokalitě 9. května, u řadových garáží)“.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo schvaluje změnu smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2011-INV-Poz-S126/Ma-BKS ze dne 22.05.2013, přičemž změna spočívá zejména v upřesnění výměry předmětu budoucího prodeje, v posunutí termínu pro uzavření vlastní kupní smlouvy, a to do 30.06.2017 a v úpravě některých ujednání smlouvy dle současně platné legislativy a schvaluje znění dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2011-INV-Poz-S126/Ma-BKS ze dne 22.05.2013 (pozemky v lokalitě 9. května, u řadových garáží).

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 3

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo schvaluje doplnění usnesení č. 8 přijatého na 6. zasedání zastupitelstva dne 22.09.2015 o tuto formulaci: „V případě, že převod pozemků (směna) nebude plněním osvobozeným od DPH, bude k cenám pozemků připočtena platná sazba DPH a bude upravena i výše rozdílu v ceně pozemků (doplatku)“ a pověřuje radu města schválením směnné smlouvy (směna pozemků v k. ú. Blansko a k. ú. Kaproun).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo schvaluje, že prodej pozemků zastavěných obecními nebo původně obecními domy a jejich spoluvlastnických podílů bude nadále realizován za cenu 30 Kč/m2.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 787/34 ostatní plocha o výměře cca 25 m2 v k. ú. Blansko (při ulici Boženy Němcové) a neschvaluje její prodej.

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 5

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo schvaluje nejnižší možnou nabídku kupní ceny za prodej části pozemku parc. č. 853/65 trvalý travní porost o výměře cca 340 m2 v k. ú. Blansko, zveřejňovaný k prodeji za účelem výstavby RD, ve výši 1.500 Kč/m2 (proluka mezi ulicí Jiráskova a Bezručova v Blansku).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo souhlasí s projektem Regenerace sídliště Blansko, Sever IV. etapa (RS – Blansko, sídliště Sever, IV. etapa), souhlasí s předložením projektu na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v roce 2016.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo souhlasí s dofinancováním akce Regenerace sídliště Blansko, Sever IV. etapa (RS – Blansko, sídliště Sever, IV. etapa) v případě obdržení dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v roce 2016 a doporučuje tento materiál k opětovnému projednání a schválení Zastupitelstvem města Blansko.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2016 na projekt Rekonstrukce fotbalového hřiště na Sportovním ostrově v Blansku.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo schvaluje Zprávu o uplatňování Územního plánu Blansko s pokyny pro zpracování návrhů změn za období 12/2011 až 12/2015.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo schvaluje vzorovou smlouvu pro poskytování dotací sportovním subjektům a pro poskytování dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona o obcích v kompetenci zastupitelstva.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo schvaluje vzorovou smlouvu pro poskytování dotací v oblasti sociálních služeb pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona o obcích v kompetenci zastupitelstva.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo bere na vědomí ukončení partnerství s městem Bouloc ve Francii.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo schvaluje změnu „Metodiky pro poskytování dotací v oblasti zahraničních styků“ v čl. 4.2. spočívající ve zrušení textu „Bouloc až 2.000 Kč/osoba 3740 km“.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo schvaluje prominutí 50 % sankčního úroku ve výši 19.225,28 Kč a celou sankční pokutu ve výši 10.000 Kč paní Břouškové, Blansko.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo schvaluje přijetí úvěru ve výši 20.000.000 Kč od Komerční banky a. s. a přiloženou Smlouvu o úvěru č. 99013194988 mezi společností Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, IČ: 45317054 a městem Blansko.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření č. RO 34/2015 až č. RO 39/2015.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace na pořízení žacího stroje s příslušenstvím ve výši 200 tis. Kč společnosti Služby Blansko, s. r. o. a schvaluje přiloženou veřejnoprávní smlouvu.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na investice ve výši 5.039 tis. Kč příspěvkové organizaci Nemocnice Blansko na rekonstrukci vodoléčby.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet Města Blansko na rok 2016 v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 397.694 tis. Kč a rozpočet příjmů a výdajů hospodářské činnosti na rok 2016 ve výši 18.307 tis. Kč.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu Města Blansko zřízeným příspěvkovým organizacím:

Název subjektu

Účel

Částka v tis. Kč

71006419

MŠ Blansko, Těchov 124

Příspěvek na provoz

428

71006435

MŠ Blansko, Rodkovského 2a

Příspěvek na provoz

1.304

71006362

MŠ Blansko, Divišova 2a

Příspěvek na provoz

841

71006443

MŠ Blansko, Údolní 8

Příspěvek na provoz

1.135

71006427

MŠ Blansko, Dvorská 96

Příspěvek na provoz

1.596

49464191

ZŠ Blansko, Erbenova 13

Příspěvek na provoz

3.181

49463276

ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2

Příspěvek na provoz

2.943

49464205

ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26

Příspěvek na provoz

2.845

49464213

ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17

Příspěvek na provoz

3.770

49464213

ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17

Příspěvek na výměnný pobyt

50

49464191

ZŠ Blansko, Erbenova 13

Příspěvek na správce veřejných hřišť

23

49463276

ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2

Příspěvek na správce veřejných hřišť

23

49464205

ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26

Příspěvek na správce veřejných hřišť

23

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Kino – příspěvek na provoz

1.930

47885670

Městská knihovna Blansko

Příspěvek na provoz

5.060

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na provoz

6.771

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na Historický jarmark a oslavu Den dětí

120

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na oslavu nového roku

50

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na akci Zlaté slunce

30

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo schvaluje v souladu s Metodikou pro poskytování individuálních dotací“ schválenou usnesením č. 40 na 6. zasedání zastupitelstva dne 22.09.2015 poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko společnosti Služby Blansko, s. r. o. na:

 • provoz veřejného sociálního zařízení ve výši 310 tis. Kč,

 • provoz lázní a koupaliště ve výši 6.000 tis. Kč,

 • provoz útulku pro psy ve výši 450 tis. Kč,

 • provoz zimního stadionu ve výši 2.460 tis. Kč,

 • provoz rekreační oblasti Palava ve výši 263 tis. Kč

a schvaluje předloženou veřejnoprávní smlouvu.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo nesouhlasí s udělením výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 2/2011 o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Blansko ve znění Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 3/2013 společnosti LL HOLDING a. s., IČ: 28913922 se sídlem Praha 5 – Zbraslav, K výtopně 1224, PSČ 156 00.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 3

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo neschvaluje poskytnutí individuální dotace žadateli ÚAMK BIKETRIAL BLANSKO, IČ: 49463829, se sídlem sv. Čecha 28/3, 678 01 Blansko na stavbu dřevěného přístřešku na trial parku na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka.

PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 6

Usnesení č. 38

Zastupitelstvo schvaluje znění Obecně závazné vyhlášky Města Blansko, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 6/2009, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných Městem Blansko.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo schvaluje znění a uzavření Darovací smlouvy č. 2015/000158/ŠKOL/BF na movité předměty využívané k činnosti Muzea Blansko mezi Městem Blansko a Jihomoravským krajem.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Zastupitelstvo schvaluje znění a uzavření Darovací smlouvy č. 2015/000159/ŠKOL/BF na sbírkové předměty ze Sbírky Muzea Blansko mezi Městem Blansko a Jihomoravským krajem.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 41

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 1 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 17, Blansko – jednotky č. 1162/1 o výměře 28,90 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemků ve výši 2890/68660 v následujícím pořadí:

 1. paní Matušková, Blansko, za kupní cenu 736.000 Kč,

 2. paní Musilová, Blansko, za kupní cenu 723.000 Kč,

 3. pan Juhás, Blansko, za kupní cenu 713.000 Kč,

 4. paní Doskočilová, Blansko, za kupní cenu 713.000 Kč,

 5. paní Kudlíková, Drnholec, za kupní cenu 712.000 Kč,

 6. pan Hlaváč, Blansko, za kupní cenu 710.000 Kč,

 7. paní Komárková, Brno, za kupní cenu 700.000 Kč.

PRO 14, PROTI 9, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 42

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 16 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 13, Blansko – jednotky č. 1158/16 o výměře 28,55 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemků ve výši 2855/68510 v následujícím pořadí:

 1. paní Musilová, Blansko, za kupní cenu 723.000 Kč,

 2. paní Doskočilová, Blansko, za kupní cenu 716.000 Kč,

 3. pan Hlaváč, Blansko, za kupní cenu 710.000 Kč,

 4. paní Kudlíková, Drnholec, za kupní cenu 705.100 Kč,

 5. paní Komárková, Brno, za kupní cenu 700.000 Kč,

 6. paní Libichová, Adamov, za kupní cenu 697.354 Kč.

PRO 13, PROTI 8, ZDRŽEL 3

Usnesení č. 43

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 13 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 13, Blansko – jednotky č. 1158/13 o výměře 28,55 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemků ve výši 2855/68510 v následujícím pořadí:

 1. paní Hradecká, Blansko, za kupní cenu 741.000 Kč,

 2. paní Musilová, Blansko, za kupní cenu 723.000 Kč,

 3. paní Matušková, Blansko, za kupní cenu 717.000 Kč,

 4. pan Hlaváč, Blansko, za kupní cenu 710.000 Kč,

 5. paní Kudlíková, Drnholec, za kupní cenu 707.000 Kč,

 6. paní Doskočilová, Blansko, za kupní cenu 704.000 Kč,

 7. paní Komárková, Brno, za kupní cenu 700.000 Kč.

PRO 14, PROTI 8, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 44

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 7 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 13, Blansko – jednotky č. 1158/7 o výměře 28,05 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemků ve výši 2805/68510 v následujícím pořadí:

 1. paní Matušková, Blansko, za kupní cenu 716.000 Kč,

 2. paní Doskočilová, Blansko, za kupní cenu 686.000 Kč,

 3. paní Kudlíková, Drnholec, za kupní cenu 667.000 Kč,

 4. paní Hradecká, Blansko, za kupní cenu 656.000 Kč,

 5. pan Kaláb, Blansko, za kupní cenu 639.001 Kč,

 6. pan Dvořáček, Blansko, za kupní cenu 632.001 Kč,

 7. paní Lacinová, Blansko, za kupní cenu 631.600 Kč.

PRO 15, PROTI 7, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 45

Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dohody o plnění dluhu ve splátkách s paní Písaříkovou, Blansko s měsíční splátkou 1.000 Kč.

PRO 23, PROTI 1, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 46

Zastupitelstvo nesouhlasí se zveřejněním záměru na odprodej areálu „Veranda Obůrka“, tj. pozemků parc. č. 479/3 – zastavěná plocha včetně stavby bez č. p./č. e. a parc. č. 479/8 – lesní pozemek v k. ú. Horní Lhota u Blanska.

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 4

Usnesení č. 47

Zastupitelstvo schvaluje předložený Návrh Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013–2023 k 01.01.2016.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 48

Zastupitelstvo volí pana Rudolfa Mášu, bytem Blansko do funkce přísedícího Okresního soudu v Blansku.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 49

Zastupitelstvo stanoví výši měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům komisí rady, kteří nejsou členy zastupitelstva, následovně:

Odměna v Kč

Člen rady

2.719

Předseda výboru

1.590

Předseda komise rady, který je členem zastupitelstva

1.340

Člen zastupitelstva

880

Neuvolněný místostarosta

13.850

Předseda komise rady, který není členem zastupitelstva

740

V případě sloučení výkonu funkcí náleží jen nejvyšší odměna. Toto usnesení nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti novely nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 50

Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy č. 7 a 8 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápisy č. 7 a 8 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 51

Zastupitelstvo schvaluje předložený plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko na rok 2016.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 52

Zastupitelstvo schvaluje předložený plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko na rok 2016.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 53

Zastupitelstvo bere na vědomí rezignaci Mgr. Lenky Dražilové, MBA ze členství ve Finančním výboru Zastupitelstva města Blansko a volí za člena Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko Ing. Jiřího Míšenského.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 54

Zastupitelstvo bere na vědomí rezignaci Mgr. Lenky Dražilové, MBA na místopředsedu v Kontrolním výboru Zastupitelstva města Blansko a volí za místopředsedu Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko JUDr. Michala Stloukala.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 10. 2. 2021, 07:08 h