Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 8 ze dne 15. 3. 2016

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo schvaluje změnu usnesení č. 4 přijatého na 7. zasedání zastupitelstva města dne 15.12.2015 tak, že namísto formulace „za dohodnutou cenu 4.000 Kč“ bude uvedeno „za dohodnutou cenu 4.000 Kč + platná sazba DPH“. Zbývající část usnesení zůstává beze změny.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu č. 2016-INV-Poz-S008/KS (prodej části pozemku parc. č. 1392/3 v k. ú. Blansko – lokalita Otisky).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu č. 2016-INV-Poz-S015/KS (prodej části pozemku parc. č. 2 v k. ú. Horní Lhota).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 1378/1 ostatní plocha o výměře 2 m2 v k. ú. Blansko, manželům Škaroupkovým, bytem Blansko za dohodnutou cenu 2.400 Kč s tím, že kupující uhradí náklady s převodem pozemku spojené a budou poplatníky daně z nabytí nemovitých věcí a schvaluje kupní smlouvu č. 2016-INV-Poz-S013/KS (prodej části pozemku parc. č. 1378/1 v k. ú. Blansko – ul. Žižkova).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 156/1 zahrada v k. ú. Blansko o výměře maximálně 220 m2 za účelem vybudování zázemí (např. garáže, opěrná zeď, případně parkovací státní apod.) k plánovanému bytovému domu na pozemku parc. č. st. 141/2 v k. ú. Blansko, s tím že k odprodeji dojde po dokončení stavby (kolaudace, apod.) společnosti HOTEL HLAVÁČ, s. r. o., Blansko, Nádražní 1010/13, PSČ 678 01, IČO: 25336894 za cenu 2.000 Kč/m2 + platná sazba DPH. Náklady s převodem spojené hradí kupující, poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující (pozemky při ul. Alešova v Blansku).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 1352/17 zahrada o výměře cca 150 m2 v k. ú. Blansko, panu Hynštovi, bytem Blansko, za cenu 580 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené a bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí (travnatá plocha za RD na ul. Komenského v Blansku).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo schvaluje odprodej pozemku parc. č. st. 4227/9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m2 v k. ú. Blansko, Mgr. Procházkové, bytem Petrovice, za cenu 778 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí a schvaluje znění kupní smlouvy č. 2016-INV-Poz-S018/KS(pozemky v areálu průmyslových objektů na ulici Pražská 3 v Blansku).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo schvaluje odprodej pozemků, a to pozemku parc. č. st. 4227/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45 m2 (pozemek zastavěný budovou ve vlastnictví žadatele),

pozemku parc. č. 981/3 ostatní plocha o výměře 32 m2,

pozemku parc. č. 982/3 ostatní plocha o výměře 25 m2,

pozemku parc. č. 981/2 ostatní plocha o výměře 222 m2,

pozemku parc. č. 982/2 ostatní plocha o výměře 110 m2, vše v k. ú. Blansko,

panu Procházkovi, bytem Petrovice, IČO: 12408727, za cenu 778 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojenéa bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí a pověřuje radu města schválením příslušné kupní smlouvy (pozemky v areálu průmyslovýchobjektů na ulici Pražská 3 v Blansku).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo schvaluje výkup spoluvlastnických podílů (id. 13/24) pozemků parc. č. 679/12, parc. č. 679/80 a parc. č. 679/83, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko do vlastnictví Města Blansko od vlastníků těchto spoluvlastnických podílů pozemků, za dohodnutou kupní cenu 300 Kč/m2 s tím, že Město Blansko uhradí veškeré náklady s převodem spojené a bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí a schvaluje předloženou kupní smlouvu čís. 2016-INV-Poz-S012/VKS.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 156/1 zahrada o výměře 120 m2 v k. ú. Blansko za účelem obnovy a údržby zeleně a výsadby ovocných stromů (pozemek při ul. Alešova).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. 671/11 orná půda o výměře 275 m2 v k. ú. Blansko (lokalita zahrádkářské kolonie Ve Žlíbkách).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 787/34 ostatní plocha o výměře cca 25 m2 v k. ú. Blansko (při ulici Boženy Němcové).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo schvaluje směnu části pozemku parc. č. 63 zahrada o výměře cca 120 m2 v k. ú. Olešná u Blanska ve vlastnictví Města Blansko za pozemky parc. č. 287/21 a parc. č. 287/23, oba ostatní plocha v k. ú. Olešná u Blanska s tím, že rozdíl v tržní ceně pozemků i s připočtenou částkou DPH, jak je uvedena v materiálu odboru INV k této věci, bude dorovnán ze strany vlastníka pozemků s nižší cenou.Náklady na vyhotovení geometrického plánu hradí žadatel o směnu. Náklady na vyhotovení znaleckých posudků pro účely daně z nabytí nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí hradí každá strana svoje. Správní poplatek za vklad hradí strany rovným dílem (pozemky u zastávky BUS a pozemky tvořící část cesty k bývalé skládce na Olešné).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 186/1 trvalý travní porost o výměře cca 150 m2 v k. ú. Blansko (pozemek v blízkosti domu Jungmannova 10 na starém Blansku).

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo schvaluje nejnižší možnou nabídku kupní ceny za prodej části pozemku parc. č. 853/65 trvalý travní porost o výměře cca 340 m2 v k. ú. Blansko, zveřejňovaný k prodeji za účelem výstavby RD, ve výši 1.200 Kč/m2 + platná sazba DPH (proluka mezi ulicí Jiráskova a Bezručova v Blansku).

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo schvaluje ukončení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 2007-INV-Poz-S110/BS-Bř/Ne ze dne 24.07.2007, zřízení věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby kanalizační stoky DI na části pozemku parc. č. 452/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko ve vlastnictví Českých drah, a. s., dohodou smluvních stran ke dni uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (komunikace Na Lukách v Blansku).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo schvaluje zatížení pozemku parc. č. 559/16 ostatní plocha v k. ú. Blansko služebností stezky a cesty v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 4462-132/2014, ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. st. 2714 zastavěná plocha v k. ú. Blansko, a to bezúplatně na dobu neurčitou a schvaluje předložené znění prohlášení vlastníka pozemků o zatížení pozemku služebností.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě č. 2015-INV-Poz-S148/VDS-Ma ze dne 04.11.2015, kterým dojde k opravě chyby v psaní, tj. ve smlouvě nesprávně uvedené výši pořizovací ceny stavby a schvaluje znění tohoto dodatku č. 1 k darovací smlouvě (darování přeložky dešťové kanalizace v k. ú. Těchov Městu Blansko).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo schvaluje změnu smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy číslo 2014-INV-Poz-S138/Ma-BKS ze dne 01.10.2014, a to formou uzavření dodatku k této smlouvě, přičemž změna spočívá ve zrušení podmínky vybudovat nové chodníky kolem předmětu prodeje budoucím kupujícím před uzavřením vlastní kupní smlouvy (čl. III, odst. 4 smlouvy) a jejím nahrazením novou podmínkou, a to složením částky ve výši 100 tis. Kč budoucím kupujícím na účet Města Blansko jako jistoty na náklady vybudování nových chodníků, přičemž budoucí kupující chodníky vybuduje po dokončení fasády bytového domu a schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy číslo 2014-INV-Poz-S138/Ma-BKS (budoucí prodej částí pozemků parc. č. 845/51 a parc. č. 845/56 v k. ú. Blansko).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo schvaluje změnu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a o souvisejících závazcích č. 2015/000650/INV/OS ze dne 22.05.2015 uzavřené mezi Městem Blansko a společností M.S. Blanenská, s. r. o., se sídlem Koliště 1912/13, Brno, IČO: 27719120, a to tak, že se mění příloha č. 1 Zastavovací studie OC Blansko a příloha č. 7 Harmonogram projektu uvedené smlouvy a schvaluje znění dodatku č. 1 k této smlouvě (areál zahradnictví na ulici Poříčí v Blansku).

PRO 15, PROTI 2, ZDRŽEL 5

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo schvaluje znění předložené darovací smlouvy číslo 2016/000173/INV/BF/Vit (stavba pěší a příjezdové komunikace na ul. Dvorská v Blansku, dárci manželé Mgr. Pavel a Mgr. Ludmila Matuškovi).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo bere na vědomí schválená usnesení Radou města Blansko na akci Rekonstrukce fotbalového hřiště na Sportovním ostrově v Blansku 2016.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření RO 2/2016 – RO 8/2016.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo schvaluje účelový příspěvek na pokrytí platových nákladů pozice školního psychologa, resp. speciálního pedagoga příspěvkové organizaci Základní škola Blansko Erbenova 13 ve výši 206 tis. Kč.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo schvaluje účelový příspěvek na pokrytí platových nákladů pozice školního psychologa, resp. speciálního pedagoga příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 ve výši 130 tis. Kč.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo schvaluje účelový příspěvek na pokrytí platových nákladů pozice školního psychologa, resp. speciálního pedagoga příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 ve výši 61 tis. Kč.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o zhodnocování volných finančních prostředků města za rok 2015 a výhled na rok 2016.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o činnosti Svazku VaK za druhé pololetí roku 2015.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Města Blansko na rok 2016 v souladu s Metodikou financování sociálních služeb z rozpočtu města Blansko a vyhlášeným Dotačním programem pro rok 2016 „Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů“ za podmínek vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 7. zasedání konaném dne 15.12.2015 usnesením č. 25 následujícím subjektům:

Zařízení

Poskytovatel

IČO

Identifikátor

(dle registru MPSV)

Návrh dotace

Účel dotace

Charitní poradna

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

6343505

17.877 Kč

Provozní a mzdové náklady

Charitní pečovatelská služba

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

2826680

711.300 Kč

Provozní a mzdové náklady

Pečovatelská služba ČČK

Oblastní spolek Českého červeného kříže

426288

4104942

249.948 Kč

Provozní a mzdové náklady

Odlehčovací služba

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

9236152

56.342 Kč

Provozní a mzdové náklady

Centrum denních služeb Emanuel Boskovice

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

1642122

45.600 Kč

Provozní a mzdové náklady

Denní stacionář Domov Olga

Hnutí humanitární pomoci

00545678

8559032

311.517 Kč

Provozní a mzdové náklady

Týdenní stacionář Emanuel Doubravice

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

8427601

66.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Týdenní stacionář Betany Boskovice

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

2198259

24.800 Kč

Provozní a mzdové náklady

Chráněné bydlení Centrum Velan

Hnutí humanitární pomoci

00545678

8269535

137.657 Kč

Provozní a mzdové náklady

Centrum PRO – azylový dům pro matky s dětmi

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

3296431

237.250 Kč

Provozní a mzdové náklady

Krizová pomoc – Okno dokořán

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

2977071

213.840 Kč

Provozní a mzdové náklady

Stará fabrika Blansko

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

4841959

204.708 Kč

Provozní a mzdové náklady

NZDM v Blansku

Společnost Podané ruce, o. p. s.

60557621

2474603

383.760 Kč

Provozní a mzdové náklady

NZDM Zlatá zastávka Adamov

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

9054343

260.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Noclehárna pro muže Blansko

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

5317909

158.400 Kč

Provozní a mzdové náklady

Centrum „PRO“ Blansko – SAS pro rodiny s dětmi

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

4135113

209.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Pěkná modrá Doubravice – sociálně terapeutické dílny

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

4396705

133.335 Kč

Provozní a mzdové náklady

Terénní programy SPONA – Společná cesta

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

9219409

201.168 Kč

Provozní a mzdové náklady

Terénní programy – Víceúčelová drogová služba Blansko

Společnost Podané ruce, o. p. s.

60557621

5927954

136.737 Kč

Provozní a mzdové náklady

Tyto dotace budou poskytnuty na účet příjemce do 30 dnů od podpisu smlouvy.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Blansko na rok 2016 a schvaluje znění dotační smlouvy pro subjekt Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo schvaluje vzorovou smlouvu pro poskytování dotací sportovním subjektům a pro poskytování dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti účinnou od 15.03.2016 pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona o obcích v kompetenci zastupitelstva.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2016 za podmínek vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 8. zasedání dne 15.03.2016 usnesením č. 31 následujícím subjektům:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

Způsob poskytnutí dotace

16343671

Junák – český skaut, středisko Srdce na dlani Blansko, z. s.

Růžová 128/3,

678 01 Blansko

Skautská činnost

80.000 Kč

Varianta 1

2105292

Umělecké centrum ART--TEP

Křižkovského 1282/25, 678 01 Blansko

Umělecké vzdělávání dětí, mládeže a dospělých (včetně seniorů) v regionu

90.000 Kč

Varianta 1

71165240

Junák – český skaut, středisko Světla Blansko, z. s.

Růžová 948/5,

678 01 Blansko

Skautské středisko „Světla“ Blansko – zájmová činnost v roce 2016

92.000 Kč

Varianta 1

26569957

Křesťanské centrum dětí a mládeže, z. s.

Dvorská 1960/32,

678 01 Blansko

Umění – most mezi lidmi

12.289 Kč

Varianta 1

62077589

Ulita Blansko, z. s.

B. Němcové 2431/2A,

678 01 Blansko

Ulita – 20 let

50.343 Kč

Varianta 1

62073541

RASTISLAV Blansko, z. s.

Dvorská 2099/2,

678 01 Blansko

Činnost pěveckého spolku Rastislav Blansko, z. s. 2016

16.411 Kč

Varianta 1

75095181

Spolek CIRCULUS

Lažánky 81,

678 01 Blansko

Rozvoj spolku CIRKULUS, divadla Kolárka a jejich projektů

49.749 Kč

Varianta 1

70874531

Kolpingova rodina Blansko

Komenského 341/15,

678 01 Blansko

„Zlaté české ručičky“ a „Vykoukněme z města ven"

102.272 Kč

Varianta 1

22838015

Mateřské centrum Veselý Paleček, o. s.

K. J. Mašky 1413/2,

678 01 Blansko

Mateřské centrum – celoroční provoz

183.337 Kč

Varianta 1

Varianta 1 = na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2016 za podmínek vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 8. zasedání dne 15.03.2016 usnesením č. 31 následujícím subjektům:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

Způsob poskytnutí dotace

62073583

BKS – Blanenské kulturní sdružení

Kamnářská 2018/11, 678 01 Blansko

Soubor alternativních a rockových koncertů

12.009 Kč

Varianta 2

27722368

BLUE FUN spol. s r. o.

Zborovec 2418/1b,

678 01 Blansko

Festival v jednom domě

9.607 Kč

Varianta 1

27722368

BLUE FUN spol. s r. o.

Zborovec 2418/1b,

678 01 Blansko

Pivní festival

7.206 Kč

Varianta 1

4340656

Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková organizace

Údolní 1200/2,

678 01 Blansko

Křížem krážem Blanskem

14.411 Kč

Varianta 1

87992795

Kurbel Štefan

Rodkovského 895/13, 678 01 Blansko

Blanenské vinobraní

9.607 Kč

Varianta 1

87992795

Kurbel Štefan

Rodkovského 895/13, 678 01 Blansko

My Kafe Jaro –

Léto/Podzim/Zima

16.813 Kč

Varianta 1

3722163

PROSEN, spolek pro podporu osob sociálně a zdravotně znevýhodněných

V Zahradách 400,

679 71 Lysice

YOU DREAM WE RUN

14.411 Kč

Varianta 1

65338421

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Obůrka

Obůrka 74,

678 01 Blansko

Oslava 90. výročí založení sboru

14.411 Kč

Varianta 1

75095181

Spolek CIRCULUS

Lažánky 81,

678 01 Blansko

Multižánrový festival KOLOTOČ 2016

12.009 Kč

Varianta 1

915432

Šaroun Vít

Jasanová 2074/26,

678 01 Blansko

Program pro rodiny s dětmi v akvaparku Blansko – léto 2016

16.813 Kč

Varianta 1

2137186

team agency, s. r. o.

Svitavská 500/7,

678 01 Blansko

Blanenský festival

0 Kč

Varianta 1

62077589

Ulita Blansko, z. s.

B. Němcové 2431/2A, 678 01 Blansko

Muzika pro Karolínku

12.009 Kč

Varianta 1

380521

Základní umělecká škola Blansko, příspěvková organizace

Zámek 3/3,

678 01 Blansko

Velký Adventní koncert 2016

14.411 Kč

Varianta 1

380521

Základní umělecká škola Blansko, příspěvková organizace

Zámek 3/3,

678 01 Blansko

Koncert k 20. výročí Tanečního orchestru ZUŠ Blansko "pod vedením Jiřího Boreše"

14.411 Kč

Varianta 1

Varianta 1 = na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy

Varianta 2 = v hotovosti na pokladně

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2016 za podmínek vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 8. zasedání dne 15.03.2016 usnesením č. 31 následujícím subjektům:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

Z přidělené dotace alokace na pronájmy

% z přidělené dotace určené na pronájem

Způsob poskytnutí dotace

43420567

TJ Asociace sportovních klubů Blansko, z. s.

Mlýnská 1297/19, 678 01 Blansko

Podpora tělovýchovné a sportovní činnosti oddílů TJ

623.010 Kč

623.010 Kč

100 %

Varianta 1

68729251

Orel jednota Blansko

Komenského 341/15,

678 01 Blansko

Podpora tělovýchovné a sportovní činnosti

193.196 Kč

192.500 Kč

100 %

Varianta 1

22904573

ACT leraK Blansko, z. s.

V Hájíčku 377, 679 02 Ráječko

Atletika, plavání, triatlon – zdravé děti

75.712 Kč

67.680 Kč

89 %

Varianta 1

2020955

„Basketbalový klub Blansko (BK Blansko)“

Chelčického 1671/62,

678 01 Blansko

Zabezpečení činnosti v oblasti basketbalu děvčat.

91.781 Kč

91.781 Kč

100 %

Varianta 1

26558637

‘’Blanenský Basketbalový Klub Blansko (BBK Blansko)“

Mahenova 951/10,

678 01 Blansko

Celoroční zajištění basketbalové činnosti dětí v BBK Blansko

144.294 Kč

144.294 Kč

100 %

Varianta 1

22872779

Dynamiters Blansko HK o. s.

Blansko, Poříčí 2471/23

Provoz a činnost hokejového klubu DYNAMITERS BLANSKO HK o. s.

427.961 Kč

380.000 Kč

89 %

Varianta 1

43420621

FIT Klub Blansko, z. s.

Poříčí 1534/12, 678 01 Blansko

Celoroční činnost členů sportovního klubu

35.989 Kč

35.989 Kč

100 %

Varianta 1

26606623

FK Blansko, z. s.

Údolní 1826/10, 678 01 Blansko

Sportovní činnost FK Blansko, z. s. v roce 2016

863.880 Kč

750.000 Kč

87 %

Varianta 1

2103362

Florbalový klub Atlas Blansko

č. p. 225,

679 13 Sloup

Dotace na rok 2016

300.236 Kč

300.236 Kč

100 %

Varianta 1

69705798

HC Blansko

Mlýnská 624/17, 678 01 Blansko

Podpora činnosti klubu HC Blansko

392.000 Kč

281.000 Kč

72 %

Varianta 1

26561841

HC CHEROKEES, z. s.

Družstevní 1251/11,

678 01 Blansko

Podpora ženského hokeje – účast v lize žen ČR

135.000 Kč

135.000 Kč

100 %

Varianta 1

43425950

Jana Kuncová

Dvorská 1879/80, 678 01 Blansko

Základní a zdokonalovací plavání dětí od 4 let

70.130 Kč

43.560 Kč

62 %

Varianta 1

62073729

Klub biatlonu Metra Blansko

Jiráskova 747/36, 678 01 Blansko

Podpora sportovní činnosti klubu biatlonu

154.000 Kč

77.000 Kč

50 %

Varianta 1

1983121

Klub stolního tenisu Blansko

Masarykova 729/19,

678 01 Blansko

Činnost Klubu stolního tenisu Blansko

110.426 Kč

110.426 Kč

100 %

Varianta 1

1829220

Kuželkářský klub Blansko

Údolní 1826/10, 678 01 Blansko

Činnost Kuželkářského klubu v roce 2016

49.581 Kč

49.581 Kč

100 %

Varianta 1

22838015

Mateřské centrum Veselý Paleček, o. s.

K. J. Mašky 1413/2,

678 01 Blansko

Plavání dětí s rodiči (1-6) let

94.500 Kč

67.500 Kč

71 %

Varianta 1

65336984

Místní skupina vodní záchranné služby ČČK

Sadová 149/2, 678 01 Blansko

Výcvik členů MS VZS ČČK Blansko, pořádání závodů, účast na závodech

12.690 Kč

12.690 Kč

100 %

Varianta 1

22901469

Okresní komise futsalu FIFA Blansko z. s.

Smetanova 299/4,

678 01 Blansko

Organizace futsalových soutěží v Blansku

200.000 Kč

190.000 Kč

95 %

Varianta 1

45473790

Olympia Blansko, z. s.

Mlýnská 2457/22, 678 01 Blansko

Provoz a činnost baseball a softball klubu Olympia Blansko

1.400.000 Kč

970.000 Kč

69 %

Varianta 1

68685190

TJ SOKOL LAŽÁNKY

Lažánky 217

678 01 Blansko

Provoz fotbalového hřiště a zabezpečení sportovní činnosti

73.285 Kč

55.000 Kč

75 %

Varianta 1

1414950

TK Blansko, o. s.

č. p. 191,

679 02 Spešov

Podpora sportovní činnosti tenisového oddílu TK Blansko

338.508 Kč

338.508 Kč

100 %

Varianta 1

49463829

ÚAMK BIKETRIAL BLANSKO

Sv. Čecha 28/3, 678 01 Blansko

Činnost Biketrialu Blansko

100.000 Kč

80.000 Kč

80 %

Varianta 1

Varianta 1 = na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo schvaluje využití nevyčerpaných 12.009 Kč z objemu dotačních prostředků alokovaných do oblasti kultury a zájmové činnosti mimo program daný příslušnou koncepcí z důvodu odřeknutí dotace jednoho z žadatelů v době po provedení rozdělení prostředků a současně před schválením dotace v orgánech města.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Blansko na rok 2016 a schválit znění dotační smlouvy pro subjekt:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

Způsob poskytnutí dotace

72038357

BIKETRIAL CZECH

K. H. Máchy 1242/14, 678 01 Blansko

Mistrovství světa v biketrialu 2016 v Blansku

150.000 Kč

Na účet do 30 dnů

po podpisu smlouvy

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Blansko na rok 2016 a schválit znění dotační smlouvy pro subjekt:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

Způsob poskytnutí dotace

02137186

team agency s. r. o.

Svitavská 500/7,

678 01 Blansko

Blanenská desítka

75.000 Kč

Na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Blansko na rok 2016 a schválit znění dotační smlouvy pro subjekt:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

Způsob poskytnutí dotace

22821350

Sportuj s námi, z. s.

Boskovice,

Sv. Čecha 17

Půlmaraton Moravským krasem

150.000 Kč

Na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo bere na vědomí vyúčtování revitalizace domu Chelčického 1181/48, Blansko.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 3 o velikosti 1 + 1 v bytovém domě 9. května 20, Blansko – jednotky č. 1163/3 o výměře 28,45 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemků ve výši 2845/68550 v následujícím pořadí:

 1. paní Moravcová, Blansko za kupní cenu 881.000 Kč,

 2. paní Matušková, Blansko za kupní cenu 823.000 Kč,

 3. paní Hradecká, Blansko za kupní cenu 806.200 Kč,

 4. pan Juhás, Blansko za kupní cenu 803.000 Kč,

 5. pan Špičák, Blansko za kupní cenu 801.000 Kč.

PRO 17, PROTI 4, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 41

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 18 o velikosti 1 + 1 v bytovém domě 9. května 20, Blansko – jednotky č. 1163/18 o výměře 28,45 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemků ve výši 2845/68550 v následujícím pořadí:

 1. paní Moravcová, Blansko za kupní cenu 841.000 Kč,

 2. pan Hladík, Doubravice nad Svitavou za kupní cenu 841.000 Kč,

 3. paní Štorková, Blansko za kupní cenu 791.011 Kč,

 4. pan Jalový, Blansko za kupní cenu 780.000 Kč,

 5. paní Pokludová, Blansko za kupní cenu 775.000 Kč.

PRO 17, PROTI 4, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 42

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 9 o velikosti 1 + 1 v bytovém domě 9. května 26, Blansko – jednotky č. 1169/9 o výměře 28,95 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2895/68545 v následujícím pořadí:

 1. paní Moravcová, Blansko za kupní cenu 801.000 Kč,

 2. paní Štorková, Blansko za kupní cenu 784.001 Kč,

 3. pan Šenk, Blansko za kupní cenu 784.000 Kč,

 4. paní Pokludová, Blansko za kupní cenu 773.500 Kč,

 5. paní Doskočilová, Blansko za kupní cenu 772.000 Kč.

PRO 17, PROTI 4, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 43

Zastupitelstvo schvaluje předložené znění memoranda o spolupráci mezi smluvními stranami Jihomoravský kraj a Město Blansko, při přípravě a realizaci stavby přeložky části silnice III/37937 Blansko, v místě plánovaného přemostění řeky Svitavy a železniční tratě ČD a bezprostředně navazujících úseků, mezi krajskými silnicemi v ulicích Svitavská a Brněnská v Blansku.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 44

Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy č. 9 a 10 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápisy č. 9 a 10 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 1

 

            aktualizováno: 10. 2. 2021, 07:08 h