Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 9 ze dne 14. 6. 2016

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc. č. 1350/51 ostatní plocha o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko panu Mauerovi, Blansko, za kupní cenu 26.136 Kč s tím, že náklady s převodem spojené hradí kupující a poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující (pozemek pod garáží v lokalitě řadových garáží u trati ČD v Blansku).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemku parc. č. 1754/16 trvalý travní porost o výměře 33 m2 a části pozemku parc. č. 998/15 ostatní plocha o výměře 584 m2, jak je vyznačena v geometrickém plánu č. 4648-2915/2016 dosud nezapsaném v katastru nemovitostí, vše v k. ú. Blansko za pozemky parc. č. 1754/18, parc. č. 1754/19 a parc. č. 1754/23, vše ostatní plocha o stejné výměře, tj. 617 m2 ve vlastnictví společnosti KALEDA, a. s., IČO: 25585410, bez finančního vyrovnání a schvaluje směnnou smlouvu č. 2016-INV-Poz-S054/SS (pozemky na ulici Poříčí, v Blansku před areálem společnosti KALEDA, a. s. a společnosti ISAN Radiátory s. r. o.).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo neschvaluje odprodej pozemku parc. č. st. 2714 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 157 m2 v k. ú. Blansko za cenu dle předloženého znaleckého posudku č. 1328-005/2016 z 18.02.2016 (průmyslový areál na „Starém Blansku“).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo schvaluje směnnou smlouvu č. 2016-INV-Poz-S055/SS (směna pozemku u zastávky BUS a pozemky tvořící část cesty k bývalé skládce na Olešné).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu č. 2016-INV-Poz-S057/KS(část pozemku parc. č. 1352/17 zahrada v k. ú. Blansko, travnatá plocha za RD na ul. Komenského v Blansku).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru odprodat části pozemků parc. č. 820/1 ostatní plocha, parc. č. 820/2 ostatní plocha, parc. č. 823/1 trvalý travní porost vše v k. ú. Blansko o celkové výměře cca 48 m2 (lokalita garáží v blízkosti ul. Purkyňova).

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemky parc. č. 577 zahrada o výměře 2 015 m2 a parc. č. 578 zahrada o výměře 405 m2 oba v k. ú. Dolní Lhota (pozemky naproti přes účelovou komunikaci u hřiště v Dolní Lhotě).

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. 46 zahrada o výměře 141 m2 v k. ú. Horní Lhota(pozemek u budovy č. p. 14 v Horní Lhotě).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. 464/4 ostatní plocha o výměře 781 m2 v k. ú. Těchov (pozemek poblíž Obůrky).

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod (darování) stavby přestupního terminálu IDS Blansko na pozemcích parc. č. 452/31, parc. č. 452/4 a parc. č. 1820, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko a pozemku parc. č. 1820 ostatní plocha o výměře 192 m2 v k. ú. Blansko do vlastnictví Města Blansko od Jihomoravského kraje a schvaluje darovací smlouvu č. 2016-INV-Poz-S058/DS-My (stavba a pozemek u hlavního vlakového nádraží).

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 935/52 orná půda o výměře cca 61 m2 v k. ú. Blansko (pozemek v lokalitě Zborovce, ul. Březinky v Blansku).

PRO 17, PROTI 0, ZDRŽEL 5

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo schvaluje nevyužít předkupní právo ke koupi stavby bez čp/č. ev. – garáže stojící na pozemku parc. č. st. 2268 zastavěná plocha v k. ú. Blansko a neschválit koupi stavby bez čp/č. ev. – garáže na pozemku parc. č. st. 2268 zastavěná plocha v k. ú. Blansko za podmínek dle předložené nabídky.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo souhlasí s vyplacením příspěvku za vybudování vodovodu a splaškové kanalizace, které budou specifikovány ve Smlouvě uzavřené mezi Svazkem VaK a investory sítí – Ing. Ivo a MUDr. Alešem Průchovými, a to za maximálně 25 % prokazatelných pořizovacích nákladů, ne však více než jsou náklady předpokládané projektem, tj. ve výši max. 510.200 Kč(Horní Lhota, lokalita Na Familiích, pro 11 rodinných domů).

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 3

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo souhlasí s výkupem komunikace a zpevněné plochy maximálně za 25 % prokazatelných pořizovacích nákladů, ne však více než jsou náklady předpokládané projektem, tj. ve výši max. 993.900 Kč za komunikace a zpevněné plochy, a to od investorů Ing. Ivo a MUDr. Aleše Průchových (Horní Lhota, lokalita Na Familiích, pro 11 rodinných domů).

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 3

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo souhlasí s výkupem dešťové kanalizace maximálně za 25 % prokazatelných pořizovacích nákladů, ne však více než jsou náklady předpokládané projektem, tj. ve výši max. 135.250 Kč za dešťovou kanalizaci, a to od investorů Ing. Ivo a MUDr. Aleše Průchových (Horní Lhota, lokalita Na Familiích, pro 11 rodinných domů).

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 3

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo souhlasí s výkupem veřejného osvětlení maximálně za 25 % prokazatelných pořizovacích nákladů, ne však více než jsou náklady předpokládané projektem, tj. ve výši max.133.500 Kč za veřejné osvětlení, a to od investorů Ing. Ivo a MUDr. Aleše Průchových (Horní Lhota, lokalita Na Familiích, pro 11 rodinných domů).

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 3

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo schvaluje znění předložené kupní smlouvy číslo 2016/000760/INV/DS/Vit mezi AO REAL, a. s., Pražská 1602/7, 678 01 Blansko, IČO: 28263278 a Městem Blansko (výkup komunikace, ul. Březinky, Blansko).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo odmítá požadavky uvedené v bodě 2 a 3 žádosti manželů Růžičků s tím, že tyto budou zohledněny v nákladech na úpravu zpracovávaného řešení protipovodňových úprav na pozemcích parc. č. 985/3 trvalý travní porost, 985/2 trvalý travní porost, 985/1 orná půda vše v k. ú. Blansko.

PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 4

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 18 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 32, Blansko – jednotky č. 1178/18 o výměře 28,55 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2855/101870 v následujícím pořadí:

 1. pan Šebela, Jedovnice za kupní cenu 910.000 Kč,

 2. paní Šebelová, Jedovnice za kupní cenu 890.000 Kč,

 3. paní Vítková, Jedovnice za kupní cenu 870.000 Kč,

 4. pan Juhás, Blansko za kupní cenu 853.000 Kč,

 5. pan Vítek, Jedovnice za kupní cenu 850.000 Kč,

 6. pan Jalový, Blansko za kupní cenu 842.000 Kč,

 7. paní Hradecká, Blansko za kupní cenu 832.200 Kč,

 8. paní Bláhová, Blansko za kupní cenu 831.000 Kč.

PRO 14, PROTI 7, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 12 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 48, Blansko – jednotky č. 1181/12 o výměře 28,75 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2875/102325 v následujícím pořadí:

 1. pan Šebela, Jedovnice za kupní cenu 910.000 Kč,

 2. paní Šebelová, Jedovnice za kupní cenu 890.000 Kč,

 3. paní Vítková, Jedovnice za kupní cenu 870.000 Kč,

 4. pan Juhás, Blansko za kupní cenu 853.000 Kč,

 5. pan Vítek, Jedovnice za kupní cenu 850.000 Kč,

 6. paní Doskočilová, Blansko za kupní cenu 832.100 Kč,

 7. pan Jalový, Blansko za kupní cenu 827.000 Kč,

 8. paní Bláhová, Blansko za kupní cenu 822.000 Kč.

PRO 14, PROTI 7, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 31 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 48, Blansko – jednotky č. 1181/31 o výměře 28,75 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2875/102325 v následujícím pořadí:

 1. pan Juhás, Blansko za kupní cenu 853.000 Kč,

 2. paní Matušková, Blansko za kupní cenu 832.600 Kč,

 3. pan Hladík, Doubravice nad Svitavou za kupní cenu 831.600 Kč,

 4. pan Jalový, Blansko za kupní cenu 827.000 Kč,

 5. paní Bláhová, Blansko za kupní cenu 822.000 Kč,

 6. paní Doskočilová, Blansko za kupní cenu 813.100 Kč,

 7. paní Havlová, Blansko za kupní cenu 811.111 Kč,

 8. pan Šenk, Blansko za kupní cenu 811.000 Kč.

PRO 15, PROTI 6, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 22 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 56, Blansko – jednotky č. 1186/22 o výměře 28,35 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2835/116330 v následujícím pořadí:

 1. pan Juhás, Blansko za kupní cenu 853.000 Kč,

 2. paní Doskočilová, Blansko za kupní cenu 832.100 Kč,

 3. pan Jalový, Blansko za kupní cenu 827.000 Kč,

 4. paní Havlová, Blansko za kupní cenu 822.555 Kč,

 5. paní Bláhová, Blansko za kupní cenu 822.000 Kč,

 6. pan Havel, Olomučany za kupní cenu 813.300 Kč,

 7. paní Hradecká, Blansko za kupní cenu 813.200 Kč,

 8. pan Bláha, Blansko za kupní cenu 806.000 Kč.

PRO 14, PROTI 7, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 29 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 56, Blansko – jednotky č. 1186/29 o výměře 28,15 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2815/116330 v následujícím pořadí:

 1. pan Juhás, Blansko za kupní cenu 853.000 Kč,

 2. pan Jalový, Blansko za kupní cenu 842.000 Kč,

 3. paní Matušková, Blansko za kupní cenu 832.600 Kč,

 4. paní Bláhová, Blansko za kupní cenu 831.000 Kč,

 5. paní Doskočilová, Blansko za kupní cenu 813.100 Kč,

 6. pan Havel, Olomučany za kupní cenu 810.400 Kč,

 7. pan Bláha, Blansko za kupní cenu 806.000 Kč,

 8. pan Hladík, Doubravice nad Svitavou za kupní cenu 805.600 Kč.

PRO 14, PROTI 7, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 32 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 56, Blansko – jednotky č. 1186/32 o výměře 29,20 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2920/116330 v následujícím pořadí:

 1. pan Juhás, Blansko za kupní cenu 866.000 Kč,

 2. pan Jalový, Blansko za kupní cenu 842.000 Kč,

 3. paní Hradecká, Blansko za kupní cenu 832.200 Kč,

 4. paní Bláhová, Blansko za kupní cenu 831.000 Kč,

 5. paní Matušková, Blansko za kupní cenu 813.600 Kč,

 6. paní Urbanová, Ludíkov za kupní cenu 810.111 Kč,

 7. pan Bláha, Blansko za kupní cenu 806.000 Kč,

 8. pan Havel, Olomučany za kupní cenu 788.200 Kč.

PRO 14, PROTI 6, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo souhlasí s odpisem pohledávky po zemřelé paní Gažové, Blansko, za nájem, vyúčtování a neuhrazené faktury z bytů 9. května 20 a Jungmannova 10, Blansko v celkové výši 56.925 Kč.

PRO 19, PROTI 1, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo vyřazuje z inventurního účtu 041 – pořízení nehmotných investic studie z roku 2006 a 2007 Výpočet ztrát bytových domů pod č. 142006 (45.000 Kč) a 62007 (62.500 Kč) z důvodu nevyužitelnosti v současné době.

PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 4

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo souhlasí se zněním a schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Mateřské školy Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo neschvaluje přidělení individuální dotace žadateli Speleologická skupina AGGA z. s., se sídlem Dvorská 1060/10, 678 01 Blansko, IČO: 04645189 na projekt „Publikační činnost“ ve výši 60.000 Kč.

PRO 16, PROTI 1, ZDRŽEL 5

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo schvaluje Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2017.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Města Blansko na rok 2016 v souladu s Metodikou financování sociálních služeb z rozpočtu města Blansko a vyhlášeným Dotačním programem pro rok 2016 „Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů“ za podmínek vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 7. zasedání konaném dne 15.12.2015 usnesením č. 25 následujícímu subjektu:

Zařízení

Poskytovatel

sociální služby

IČO

Identifikátor (dle registru MPSV)

Výše dotace

Účel dotace

Domov SANTINI

LUMINA, spolek

69707294

2405551

350.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Dotace bude poskytnuta na účet příjemce do 30 dnů od podpisu smlouvy.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu a na jejím základě poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města následujícímu subjektu:

p. č.

IČO

Název subjektu

Částka v Kč

Účel

1.

02137186

team agency s. r. o.

150.000

Uspořádání Svatomartinského koštu 2016 v Blansku

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo volí paní JUDr. Zuzku Bebarovou Rujbrovou a paní Irenu Hrušákovou, obě trvale bytem Blansko, do funkce přísedících u Okresního soudu v Blansku.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet Města Blansko za rok 2015 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku Města Blansko k 31.12.2015.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření RO 13/2016 – RO 19/2016.

Zastupitelstvo schvaluje účelový příspěvek na investice příspěvkové organizaci Kulturní středisko města Blanska ve výši 300 tis. Kč na nákup vozidla.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo bere na vědomí předloženou Monitorovací zprávu o stavu naplňování Strategického plánu rozvoje města Blansko za rok 2015.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy č. 11 a 12 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápisy č. 11 a 12 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 10. 2. 2021, 07:08 h