Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 13 ze dne 6. 6. 2017

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo neschvaluje odprodej pozemku parc. č. 643/9 ostatní plocha o výměře 333 m2 v k. ú. Dolní Lhota, za cenu navrhovanou žadatelem ve výši 30.000 Kč (průmyslový areál při hlavní silnici mezi Dolní Lhotou a Spešovem).

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 156/1 zahrada v k. ú. Blansko o výměře cca 455 m2 Blansko, včetně opěrné zdi na pozemku stojící, za účelem údržby pozemku, údržby a oprav opěrné zdi na pozemku stojící, a to po dokončení stavby plánovaného bytového domu na pozemku parc. č. st. 141/2 v k. ú. Blansko (po vydání kolaudačního souhlasu nebo po vydání obdobného dokladu umožňujícího stavbu užívat), společnosti HOTEL HLAVÁČ, s. r. o., Nádražní 1010/13, 678 01 Blansko, IČO: 25336894, za cenu 500 Kč/m2 + platná sazba DPH, v případě dotčení předmětného pozemku stavbou bytového domu nebo stavbami souvisejícími (garáže, parkovací stání apod.) za cenu 2.000 Kč/m2 + platná sazba DPH za tuto část pozemku dotčenou stavbou bytového domu nebo stavbami souvisejícími (pozemky při ul. Alešova v Blansku).

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo schvaluje odprodej části pozemku parc. č. st. 27/2 zastavěná plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 13 m2 panu Nejezchlebovi, Blansko, za cenu 2.298 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že náklady s převodem spojené hradí kupující (pozemek v Dolní Palavě v blízkosti RD č. p. 253).

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1603/1 ostatní plocha o výměře 95 m2 v k. ú. Blansko (pozemek při ul. Smetanova).

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 857/87 ostatní plocha o výměře cca 49 m2 v k. ú. Blansko (část pozemku mezi úseky řadových garáží při ul. Příkrá).

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1834/5 ostatní plocha o výměře cca 50 m2 v k. ú. Blansko, za účelem usnadnění přístupu ke komunikaci (pozemek při ulici 9. května v Blansku).

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo schvaluje směnnou smlouvu č. 2017-INV-S038/SS (pozemky při ul. Pražská).

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo schvaluje darování pozemků parc. č. 1412/11 ostatní plocha, silnice o výměře 9 m2 a parc. č. 1403/8 ostatní plocha, silnice o výměře 3 m2, oba v k. ú. Blansko, oba zastavěny ve své celé výměře silničním tělesem II/374 ve vlastnictví Jihomoravského kraje, za účelem majetkoprávního vypořádání (sjednocení vlastnictví stavby a pozemku) za podmínky, že Jihomoravský kraj daruje Městu Blansko pozemek parc. č. 531/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 26 m2 v k. ú. Olešná u Blanska, zastavěný chodníkem Města Blansko a schvaluje darovací smlouvu č. 2017-INV-Poz-S065/VDS-My a darovací smlouvu č. 2017-INV-Poz-S066/DS-My.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo schvaluje nabytí spoluvlastnického podílu id. 1/6 pozemku parc. č. 943/48 v k. ú. Blansko Městem Blansko v dražbě, tj. podání přihlášky do dražby a pověřuje radu města schválením nejvyšších možných příhozů v dražbě.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo schvaluje změnu usnesení č. 3 přijatého na 3. zasedání zastupitelstva města dne 08.03.2011 včetně jeho změny schválené usnesením č. 14 přijatém na 7. zasedání zastupitelstva města dne 15.12.2015, a to tak, že poslední věta usnesení bude znít: „V případě, že odprodej nebude realizován do 30.06.2018, pozbývá usnesení zastupitelstva platnosti a odprodej nebude realizován“. Zbývající část usnesení zůstává beze změny.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo schvaluje změnu smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2011-INV-Poz-S126/Ma-BKS ze dne 22.05.2013 ve znění dodatku č. 1, přičemž změna spočívá v posunutí termínu pro uzavření vlastní kupní smlouvy, a to do 30.06.2018 a schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2011-INV-Poz-S126/Ma-BKS ze dne 22.05.2013 ve znění dodatku č. 1 (pozemky v lokalitě 9. května, u řadových garáží).“

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo schvaluje nejnižší možnou nabídku kupní ceny za prodej části pozemku parc. č. 853/65 trvalý travní porost o výměře cca 340 m2 v k. ú. Blansko, zveřejňovaný k prodeji za účelem výstavby RD, ve výši 1.500 Kč/m2 + platná sazba DPH (proluka mezi ulicí Jiráskova a Bezručova v Blansku).

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo bere na vědomí předloženou informaci o aktuálním vývoji „Projektu“ výstavby OC Blansko v areálu zahradnictví na ulici Poříčí v Blansku.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo schvaluje výkup části pozemku parc. č. 52/1 zahrada v k. ú. Klepačov o výměře 23 m2, označené dle geometrického plánu č. 424-82/2016, dosud nezapsaného v katastru nemovitostí, jako pozemek parc. č. 52/5 v k. ú. Klepačov, od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Města Blansko za cenu 11.500 Kč s tím, že Město Blansko uhradí náklady s převodem spojené a schvaluje kupní smlouvu č. 2017-INV-S063/VKS (pozemek v lokalitě Za příhonem).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo schvaluje výkup části pozemku parc. č. 381/20 orná půda v k. ú. Klepačov o výměře 4 m2, označené dle geometrického plánu č. 424-82/2016, dosud nezapsaného v katastru nemovitostí, jako pozemek parc. č. 381/81 v k. ú. Klepačov, od vlastníků tohoto pozemku do vlastnictví Města Blansko za cenu 2.000 Kč s tím, že Město Blansko uhradí náklady s převodem spojené a schvaluje kupní smlouvu č. 2017-INV-S044/VKS (pozemek v lokalitě Za příhonem).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo schvaluje výkup části pozemku parc. č. 52/2 zahrada v k. ú. Klepačov o výměře 19 m2, označené dle geometrického plánu č. 424-82/2016, dosud nezapsaného v katastru nemovitostí, jako pozemek parc. č. 52/4 v k. ú. Klepačov, od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Města Blansko za cenu 9.500 Kč s tím, že Město Blansko uhradí náklady s převodem spojené a schvaluje kupní smlouvu č. 2017-INV-S084/VKS (pozemek v lokalitě Za příhonem).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo schvaluje do rozpočtu města na rok 2018 částku 9 mil. Kč na financování oprav chodníků, místních komunikací a veřejného osvětlení v souvislosti s rekonstrukcí vodovodů a kanalizací včetně jejich přípojek na části ulice Komenského a Brněnská (od železniční zastávky po ulici Hořická).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo schvaluje pokračování v projektové přípravě „Dopravní a technické infrastruktury Klepačov, Na Příhoně“.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo schvaluje výkup částí pozemků parc. č. 242/28 a 242/9 vše v k. ú. Blansko o výměře cca 55 m2, která bude upřesněna geometrickým plánem, za cenu 1.586 Kč/m2 + platná sazba DPH od vlastníka tohoto pozemku a schvaluje smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy a vzájemné spolupráci č. 2017/ 000980/INV/DS (pozemky parkoviště při ulici Svitavská).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo schvaluje v rámci přijetí smírného řešení prominutí společnosti Window Holding a. s., se sídlem Lázně Toušeň, Hlavní 456, PSČ 250 89, IČO: 28436024 části smluvní pokuty ve výši 40.000 Kč, která byla uplatněna za opožděné odstranění reklamovaných vad na akci Výměna otvorových prvků – ZŠ Dvorská podle Smlouvy o dílo č. 2011/00000321/DS-ŠKOL/Mu ze dne 24.08.2011, a to za podmínky, že prominutí této částky bude možno realizovat jako veřejnou podporu v režimu „de minimis“.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo neschvaluje, za daných podmínek Operačního programu pro Životní prostředí (MŽP 39. výzva, PO 5, SC 5.1), realizaci projektů na snížení energetické náročnosti budov MŠ Divišova 1809/2a, Rodkovského 1352/2a a Rodkovského 1587/2b Blansko.

PRO 16, PROTI 2, ZDRŽEL 4

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo schvaluje provedení celkové opravy skládané krytiny na objektu MŠ Rodkovského 1587/2b Blansko a práce zrealizovat v roce 2017.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo schvaluje provedení opláštění přístupových schodišť a pavlačí objektu MŠ Rodkovského 1352/2a Blansko za účelem ochrany přístupových cest před nepříznivými klimatickými podmínkami a opláštění společně s celkovou obnovou fasády objektu realizovat v roce 2018.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo schvaluje změnu usnesení č. 23 přijatého na 11. zasedání zastupitelstva dne 13.12.2016 tak, že do usnesení se k pozemkům schváleným k prodeji doplňuje pozemek parc. č. 523/9 orná půda v k. ú. Horní Lhota u Blanska. Zbývající část usnesení zůstává beze změny.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2017/001030/INV/OS se společností ATONA s. r. o., se sídlem Poříčí 2428/44, 678 01 Blansko, IČO: 26226413 (průmyslová zóna Blansko).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 52 o velikosti 1+1 v bytovém domě Jasanová 24, Blansko – jednotky č. 2073/11 o výměře 31,20 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 312/7394 paní Matuškové, Blansko za kupní cenu 1.252.000 Kč.

PRO 15, PROTI 4, ZDRŽEL 3

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo schvaluje veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace z rozpočtu Města Blansko společnosti Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 na zajištění údržby travnatých ploch v areálu Rekreační oblasti Palava ve výši 149.000 Kč.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo schvaluje znění dotační smlouvy a schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Blansko na rok 2017 z oblasti sportu pro následující subjekt:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

Způsob poskytnutí dotace

01829220

Kuželkářský klub Blansko

Údolní 1961/8a,

678 01 Blansko

Pořadatelství Světového poháru družstev 2017

v Blansku

150.000 Kč

Na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy

PRO 21, PROTI 1, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo neschvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Blansko na rok 2017 z oblasti sportu pro následující subjekt:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Důvod

88033651

Ing. Tereza Čermáková

Masarykova 11,

678 01 Blansko

Nahrazení cvičebních strojů

Absence stálé členské základny

PRO 21, PROTI 1, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo schvaluje znění změny Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 4/2016 o vymezení kratší doby nočního klidu ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 3/2017 dle předloženého materiálu a její vydání.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Blansko na rok 2017 a schvaluje znění dotační smlouvy pro subjekt Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet Města Blansko za rok 2016 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku Města Blansko k 31.12.2016.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření RO 15/2017 – RO 18/2017.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo bere na vědomí předloženou Monitorovací zprávu o stavu naplňování Strategického plánu rozvoje města Blansko za rok 2016.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo bere na vědomí zápis č. 18 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápisy č. 17 a 18 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo ukládá Radě města Blansko vzhledem k opakovanému zaplavovaní lokality kruhový objezd na ul. Svitavské, aby jednala se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje o řešení problému a o osazení vpustí vyšších kapacit přímo do komunikace.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h