Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 15 ze dne 5. 9. 2017

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 858/1 ostatní plocha o výměře cca 204 m2 a pozemku parc. č. 857/2 zahrada o výměře 100 m2, oba v k. ú. Lažánky u Blanska, manželům Kostelníkovým, bytem Lažánky za cenu 324 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí náklady s převodem spojené (pozemky poblíž RD č. p. 147 v Lažánkách).

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo schvaluje odprodej pozemku parc. č. 588/6 ostatní plocha o výměře 26 m2 v k. ú. Dolní Lhota, manželům Cupovým, bytem Blansko za cenu 300 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí náklady s převodem spojené a schvaluje kupní smlouvu č. 2017-INV-S111/KS (lokalita u cesty do Hluchova).

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1359/1 ostatní plocha o výměře 58 m2 v k. ú. Blansko (lokalita u cesty do Hluchova).

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo schvaluje odprodej spoluvlastnických podílů pozemků parc. č. st. 1262/2 zast. plocha a parc. č. st. 1263/3 zast. plocha příslušející k jednotkám č. 1271/103, 1271/104 a 2184/105 v bytovém domě čp. 1269, 1270, 1271, 1678, 1679, 1680, 1681 a 2184 v Blansku (podíly celkem id. 5529/36346) spolku Hnutí humanitární pomoci, L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko, IČO: 00545678 za účelem úpravy vztahů – sjednocení vlastnických a užívacích vztahů za cenu 30 Kč/m2 v případě, že spolek bude splňovat podmínky pro poskytnutí podpory malého rozsahu de minimis a schvaluje kupní smlouvu č. 2017-INV-S110/KS (ul. L. Janáčka).

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo schvaluje odprodej pozemku parc. č. st. 4890 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko, panu Musilovi, Blansko, za cenu 27.000 Kč + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené a schvaluje znění kupní smlouvy č. 2017-INV-Poz-S067/KS (pozemek pod garáží, v lokalitě řadových garáží u trati ČD v Blansku, u zastávky Blansko-město).

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo schvaluje odprodej pozemku parc. č. st. 1650/12 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko, manželům Kuncovým, Blansko, za cenu 27.000 Kč + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené a schvaluje znění kupní smlouvy č. 2017-INV-Poz-S068/KS (pozemek pod garáží, v lokalitě řadových garáží u trati ČD v Blansku, u zastávky Blansko-město).

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo schvaluje odprodej pozemku parc. č. st. 1650/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko, Ing. Odehnalovi, Brno, za cenu 27.000 Kč + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené a schvaluje znění kupní smlouvy č. 2017-INV-Poz-S113/KS (pozemek pod garáží, v lokalitě řadových garáží u trati ČD v Blansku, u zastávky Blansko-město).

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo schvaluje odprodej pozemku parc. č. 1350/28 ostatní plocha o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko, manželům Hasmandovým, Rájec-Jestřebí, za cenu 27.000 Kč + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené a schvaluje znění kupní smlouvy č. 2017-INV-Poz-S116/KS (pozemek pod garáží, v lokalitě řadových garáží za tratí ČD v Blansku, u zastávky Blansko-město).

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. st. 3973 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 513 m2 v k. ú. Blansko (pozemek při ul. Sladkovského).

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo schvaluje nejnižší možnou nabídku kupní ceny za prodej části pozemku parc. č. 853/65 trvalý travní porost o výměře cca 340 m2 v k. ú. Blansko, zveřejňovaný k prodeji za účelem výstavby RD, ve výši 1.500 Kč/m2 + platná sazba DPH (proluka mezi ulicí Jiráskova a Bezručova v Blansku).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo schvaluje změnu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a o souvisejících závazcích č. 2015/000650/INV/OS ze dne 22.05.2015 ve znění dodatku č. 1 a ve znění dodatku č. 2 uzavřenou mezi městem Blansko a společností M.S. Blanenská, s. r. o., se sídlem Koliště 1912/13, Brno, IČO: 27719120, a to tak, že se změní příloha č. 1 Zastavovací studie OC Blansko – situace, příloha č. 7 Harmonogram projektu (prodloužení termínů) a příloha č. 8 Smlouva o zřízení práva stavby, kde se mění ujednání ohledně aktualizované přílohy č. 1 Zastavovací studie – situace, vše dle uvedené smlouvy ve znění platných dodatků a schvaluje znění Dodatku č. 3 (areál zahradnictví na ulici Poříčí v Blansku).

PRO 16, PROTI 3, ZDRŽEL 4

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo schvaluje, že pozemky zastavěné družstevními nebo původně družstevními bytovými domy budou nadále prodávány za cenu 30 Kč/m2.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo schvaluje odprodej příslušných spoluvlastnických podílů pozemků parc. č. st. 2839, parc. č. st. 4455, parc. č. st. 4359, parc. č. st. 4360 a parc. č. st. 4398, vše zastavěná plocha v k. ú. Blansko vlastníkům příslušných jednotek v bytových domech nacházejících se na těchto pozemcích za cenu 30 Kč/m2 + platná sazba DPH, za účelem úpravy vztahů – sjednocení vlastnických a užívacích vztahů (ul. Pekařská, Cihlářská, Pod Javory).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu č. 2017-INV-S109/KS (prodej pozemku v Dolní Palavě).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo neschvaluje výkup pozemku parc. č. 1215/2 ostatní plocha v k. ú. Těchov do vlastnictví města Blansko (pozemek na Češkovicích).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo schvaluje vzor Kupní smlouvy pro prodej pozemků zastavěných bytovými domy, resp. spoluvlastnických podílů pozemků zastavěných bytovými domy mezi Městem Blansko, jako prodávajícím a vlastníky příslušných jednotek v bytových domech na těchto pozemcích stojících, jako kupujícími.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo schvaluje koncept a zahájení projektové přípravy pro realizaci rozvoje ZŠ TGM na ulici Rodkovského v Blansku za účelem výstavby nových učeben, jídelny a zázemí školy.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo schvaluje prodej a výkup pozemků mezi Městem Blansko a společností ELITA semenářská, a. s., se sídlem Cupákova 1960/4a, Řečkovice, 621 00 Brno, IČO: 46968521, uvedených ve smlouvě o uzavření budoucích kupních smluv a vzájemné spolupráci č.2017/000243/INV/BF (dále jen smlouva) v rozsahu, za cenu a za podmínek ve smlouvě uvedených a schvaluje tuto smlouvu (pozemky při areálu firmy ELITA semenářská, a. s.).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo schvaluje výběr společnosti Putsch Stord s. r. o., se sídlem č. p. 183, 679 06 Senetářov, IČO: 29204615 situovaný do průmyslové zóny Blansko, za účelem zastavění průmyslovým areálem a vybudování páteřní dopravní a technické infrastruktury v průmyslové zóně Blansko, při splnění podmínek pro umístění do průmyslové zóny Blansko předepsaných poskytovatelem dotace, a dále za naplnění podmínek v jimi podepsaném čestném prohlášení. Předpokládaná plocha prodeje činí 6 až 8 tis. m2, za cenu 430 Kč/m2.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo schvaluje výběr společnosti WORKSTEEL s. r. o., se sídlem č. p. 185, 679 06 Senetářov, IČO: 29263166 situovaný do průmyslové zóny Blansko, za účelem zastavění průmyslovým areálem a vybudování páteřní dopravní a technické infrastruktury v průmyslové zóně Blansko, při splnění podmínek pro umístění do průmyslové zóny Blansko předepsaných poskytovatelem dotace, a dále za naplnění podmínek v jimi podepsaném čestném prohlášení. Předpokládaná plocha prodeje činí 7 tis. m2, za cenu 450 Kč/m2.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo schvaluje výběr společnosti TERMETAL Moravia s. r. o., se sídlem Trabantská 291/20, Satalice, 190 15 Praha 9, IČO: 29011591 situovaný do průmyslové zóny Blansko, za účelem zastavění průmyslovým areálem a vybudování páteřní dopravní a technické infrastruktury v průmyslové zóně Blansko, při splnění podmínek pro umístění do průmyslové zóny Blansko předepsaných poskytovatelem dotace, a dále za naplnění podmínek v jimi podepsaném čestném prohlášení. Předpokládaná plocha prodeje činí 7 tis. m2, za cenu 450 Kč/m2.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo schvaluje výběr společnosti emam s. r. o., se sídlem Poříčí 2466/30, 678 01 Blansko, IČO: 29284414 situovaný do průmyslové zóny Blansko, za účelem zastavění průmyslovým areálem a vybudování páteřní dopravní a technické infrastruktury v průmyslové zóně Blansko, při splnění podmínek pro umístění do průmyslové zóny Blansko předepsaných poskytovatelem dotace, a dále za naplnění podmínek v jimi podepsaném čestném prohlášení. Předpokládaná plocha prodeje činí 4 až 5 tis. m2, za cenu 430 Kč/m2.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo vydává změnu Územního plánu Blansko B2015-Z2 s tím, že posoudilo průběh a výsledek pořizování včetně odůvodnění a ověřilo, že není v rozporu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací vydanou krajem, stanovisky dotčených orgánů a krajského úřadu a bere na vědomí, že nebyly uplatněny námitky.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo posoudilo návrh na rozšíření řešeného území a dílčí změny využití pozemků a staveb v severozápadní části řešeného území Regulačního plánu Blansko – střed města, schvaluje pořízení jeho změny a jeho úpravu do souladu s platnými předpisy.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 26 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 56, Blansko – jednotky č. 1186/26 o výměře 31,45 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 3145/116330 paní Musilové, Blansko za kupní cenu 1.023.000 Kč.

PRO 18, PROTI 4, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 10 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 18, Blansko – jednotky č. 1161/10 o výměře 31,05 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2830/68110 panu Matuškovi, Blansko za kupní cenu 1.043.210 Kč.

PRO 17, PROTI 4, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo souhlasí s prominutím dluhu firmy ASEA Brno spol. s r. o. v likvidaci, se sídlem Trnkova 101/12, 628 00 Brno – Líšeň, lČO: 60724935 ve výši 481.107,10 Kč a její příslušenství (náklady na vymáhání pohledávky – 19.250 Kč a úroky z prodlení ke dni 05.09.2017 – 449.257,59 Kč, dluh v celkové částce 949.614,69 Kč) z důvodu jeho nedobytnosti.

PRO 19, PROTI 1, ZDRŽEL 3

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo schvaluje veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace z rozpočtu Města Blansko společnosti Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 na rekonstrukci tribuny fotbalového stadionu na Údolní ve výši 1.500.000 Kč.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo schvaluje záměr vybudování magnetické rezonance v Nemocnici Blansko.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo ukládá radě předložit na příštím zasedání zastupitelstva aktuální zřizovací listinu Nemocnice Blansko.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o zhodnocování finančních prostředků za 1. pololetí 2017.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Města Blansko na období let 2018-2020.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo neschvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Blansko na rok 2017 panu Berkovi na opravu podezdívky.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. RO 23 a)/2017.

PRO 16, PROTI 2, ZDRŽEL 4

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření č. RO 22/2017, č. RO 23 b) – g)/2017, č. RO 24/2017 a č. RO 25/2017.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na investice na rekonstrukci vodoléčby ve výši 6 mil. Kč příspěvkové organizaci Nemocnice Blansko.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo bere na vědomí Závěrečný účet „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí za rok 2016.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 38

Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu a činnosti „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí za 1. pololetí 2017.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo schvaluje Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2018.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy č. 19, 20 a 21 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápis č. 19 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Zastupitelstvo schvaluje, že písemná odpověď na interpelaci Bc. Emila Pernici, DiS. ze 14. zasedání zastupitelstva konaného dne 25.07.2017 ve věci úpravy prostranství po bývalém hotelu Dukla je dostačující.

PRO 15, PROTI 2, ZDRŽEL 3

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h