Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 16 ze dne 5. 12. 2017

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo schvaluje odprodej části pozemku parc. č. st. 229/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 65 m2 v k. ú. Blansko panu Mrázkovi, bytem Blansko za cenu 2.500 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí náklady s převodem spojené, a to za podmínky, že kupující bude v době odprodeje vlastníkem budovy č. p. 550 (část pozemku při ul. Hybešova).

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části parc. č. 1444 ostatní plocha o výměře 25 m2 v k. ú. Blansko, za účelem vybudování parkovacích stání (část pozemku při ul. Hybešova).

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 523/96 orná půda v k. ú. Horní Lhota u Blanska o výměře cca 1260 m2 v k. ú. Horní Lhota u Blanska za účelem vybudování odstavné plochy panu Pokladníkovi, Blansko, IČO: 49471091 za cenu 420 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že k odprodeji dojde po vybudování této plochy a s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a schvaluje smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2017/001218/INV/OS (pozemky v k. ú. Horní Lhota u Blanska v průmyslové zóně)“.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo schvaluje odprodej příslušných spoluvlastnických podílů pozemků parc. č. st. 2437, 2445, 2851, 2834, 2836, 2837, 2838, 3318/5, 3453/1, 3903, 3904, 3906/1, 4030/1, 4050, 4364, 4366, 4369, 4371, 4374, 4384, 4389, 4395, 4396, 4451, 4452 a 4453/1, vše zastavěná plocha v k. ú. Blansko vlastníkům příslušných jednotek v bytových domech nacházejících se na těchto pozemcích za cenu 30 Kč/m2 + platná sazba DPH, za účelem úpravy vztahů – sjednocení vlastnických a užívacích vztahů.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 935/47 orná půda o výměře cca 75 m2 a části pozemku parc. č. 935/48 orná půda o výměře cca 45 m2 oba v k. ú. Blansko (pozemky v lokalitě Březinky).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku 404/6 ostatní plocha o výměře 2.729 m2 a spoluvlastnického podílu id. ½ pozemku parc. č. 404/7 ostatní plocha o výměře 311 m2 vše v k. ú. Blansko, z důvodu nesouladu s územním plánem (pozemky v lokalitě Nad Cihelnou).

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 1015 orná půda v k. ú. Těchov o výměře 16 m2, označenou geometrickým plánem č. 1136-10111/2017 vyhotoveným společností GB-geodezie, spol. s r. o. jako díl „a“ manželům Šenkovým, Blansko za dohodnutou kupní cenu 13.552 Kč včetně platné sazby DPH a schvaluje výkup spoluvlastnických podílů id. 1/12 pozemků parc. č. 713/6 ostatní plocha a parc. č. st. 4056/5 zastavěná plocha, oba v k. ú. Blansko do vlastnictví Města Blansko od vlastníka těchto spoluvlastnických podílů těchto pozemků za dohodnutou kupní cenu 13.387 Kč a schvaluje kupní smlouvu č. 2017/001219/INV/OS.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemků parc. č. 998/2 trvalý travní porost o výměře 163 m2, parc. č. 998/14 ostatní plocha o výměře 49 m2 a části pozemku parc. č. 998/23 ostatní plocha o výměře 272 m2 dle geometrického plánu č. 4854-179/2017 vyhotoveného Ing. Zemánkem, vše v k. ú. Blansko ve vlastnictví Města Blansko za pozemky parc. č. 998/3 o výměře 49 m2, parc. č. 998/18 o výměře 32 m2, parc. č. 1754/16 o výměře 33 m2 a části pozemků parc. č. 988/10 o výměře 2m2, parc. č. 998/12 o výměře 5 m2, parc. č. 998/15 o výměře 93 m2+ 5m2, parc. č. 998/16 o výměře 14 m2, parc. č. 998/17 o výměře 150 m2 ve vlastnictví společnosti ISAN Radiátory, s. r. o., IČO: 25334727, Cejl 817/105, Zábrdovice, 602 00 Brno označené dle výše uvedeného geometrického plánu jako pozemky parc. č. 988/18, parc. č. 998/28, parc. č. 998/24, parc. č. 998/25, parc. č. 998/27, a parc. č. 998/26, vše ostatní plocha s tím, že rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude ze strany společnosti ISAN Radiátory, s. r. o. uhrazen Městu Blansko v ceně 268 Kč/m2 + platná sazba DPH a s tím, že Město Blansko vybuduje na své náklady nezbytnou část nového oplocení pozemků společnosti ISAN Radiatory, s. r. o, jehož vybudování bude vynucené směnou pozemků a pověřuje radu města schválením směnné smlouvy (pozemky při ul. Poříčí).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

- nepřístupné -

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 1324/2 o výměře cca 400 m2 v k. ú. Blansko (lokalita Staré Blansko, ulice Pod Strání).

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 853/65 o výměře cca 340 m2 v k. ú. Blansko, manželům Vychodilovým, bytem Blansko, za cenu 1.500 Kč/m2 + platná sazba DPH, za účelem výstavby RD s tím, že skutečnou možnost využití pozemku pro výstavbu RD bude nutné prověřit v územním řízení a že přeložky inženýrských sítí, které si výstavba RD vyžádá, bude vlastním nákladem hradit žadatel. Odprodej bude realizován po kolaudaci přeložek inženýrských sítí. Veškeré náklady s převodem pozemku spojené hradí žadatel (pozemek – proluka mezi ul. Jiráskova – Bezručova v Blansku).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku na úhradu přímých nákladů “Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, se sídlem 680 01 Boskovice, ul. 17. listopadu 14, IČO: 49468952 na realizaci stavby „Blansko, ulice Havlíčkova – oprava vodovodu, kanalizace a místní komunikace“ ve výši 1.965.105 Kč a schvaluje smlouvu ev. č. 2017/001034/INV/DS.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo ruší usnesení č. 9 přijaté na 12. zasedání Zastupitelstva města Blansko dne 07.03.2017 a usnesení č. 19, 20, 21 a 22 přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Blansko dne 05.09.2017, z důvodu nenaplnění záměru (odstoupení společností GMW-měřicí technika, s. r. o., a Putsch Stord, s. r. o.).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí příspěvku na rozvoj lokalit pro bydlení ve městě Blansku číslo 2017/001048/INV/DS/Ne, a to za vybudování vodovodu a splaškové kanalizace v lokalitě Na Familiích, Horní Lhota pro cca 11 rodinných domů.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo ruší usnesení č. 25 přijaté na 13. zasedání zastupitelstva dne 06.06.2017.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2017/001030/INV/OS se společností ATONA, s. r. o., se sídlem Poříčí 2428/44, 678 01 Blansko, IČO: 26226413 (průmyslová zóna Blansko).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo schvaluje Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2018–2020.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo bere na vědomí úplné znění zřizovací listiny Nemocnice Blansko.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky projednání, zapracované do Upraveného návrhu Zadání změny Regulačního plánu Blansko – střed města, a tento podklad, jako Zadání pro projektanta, schvaluje.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření č. RO 31/2017 až RO 35/2017.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na provoz ve výši 6.029.100 Kč příspěvkové organizaci Nemocnice Blansko.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace na provoz sportovních zařízení ve výši 421.200 Kč a účelové investiční dotace na projektové práce spojené s rekonstrukcí tribuny na fotbalovém hřišti Údolní, Blansko ve výši 143.800 Kč společnosti Služby Blansko, s. r. o, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 a schvaluje předloženou veřejnoprávní smlouvu.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo schvaluje Statut Zaměstnaneckého fondu.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet Města Blansko na rok 2018 v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 447.157 tis. Kč a rozpočet příjmů a výdajů hospodářské činnosti na rok 2018 ve výši 15.440 tis. Kč.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo schvaluje příspěvky z rozpočtu Města Blansko zřízeným příspěvkovým organizacím:

IČO

Název subjektu

Účel

Částka

v tis. Kč

71006419

MŠ Blansko, Těchov 124

Příspěvek na provoz

428

71006435

MŠ Blansko, Rodkovského 2a

Příspěvek na provoz

1.473

71006362

MŠ Blansko, Divišova 2a

Příspěvek na provoz

955

71006443

MŠ Blansko, Údolní 8

Příspěvek na provoz

1.299

71006427

MŠ Blansko, Dvorská 96

Příspěvek na provoz

1.633

49464191

ZŠ Blansko, Erbenova 13

Příspěvek na provoz

3.380

49463276

ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2

Příspěvek na provoz

3.016

49464205

ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26

Příspěvek na provoz

3.006

49464213

ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17

Příspěvek na provoz

4.050

49464191

ZŠ Blansko, Erbenova 13

Příspěvek na správce veřejných hřišť

23

49463276

ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2

Příspěvek na správce veřejných hřišť

23

49464205

ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26

Příspěvek na správce veřejných hřišť

23

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Kino – příspěvek na provoz

2.365

47885670

Městská knihovna Blansko

Příspěvek na provoz

5.774

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na provoz

8.888

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na Historický jarmark a oslavu Den dětí

120

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na oslavu nového roku

50

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na akci Zlaté slunce

30

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na investice

250

00386634

Nemocnice Blansko

Příspěvek na provoz

8.728,5

00386634

Nemocnice Blansko

Příspěvek na investice

5.000

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko společnosti Služby Blansko, s. r. o, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 na provoz:

provoz veřejného sociálního zařízení ve výši 376 tis. Kč,

provoz sportovišť (lázně koupaliště, zimní stadion) ve výši 9.306 tis. Kč,

provoz útulku pro psy ve výši 605 tis. Kč,

provoz rekreační oblasti Palava ve výši 454 tis. Kč,

a schvaluje předloženou veřejnoprávní smlouvu.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo schvaluje realizaci akce Stezka pro chodce a cyklisty na Sportovním ostrově, úsek Mlýnský náhon, část A, s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 4 mil. Kč, která bude do rozpočtu Města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2018, pokud na tuto akci bude Městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že Město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2018. Předpokládaná výše dotace činí 1,8 mil. Kč, předpokládaná výše dofinancování činí 2,2 mil. Kč.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo schvaluje realizaci akce ZŠ TGM – modernizace zázemí pro školní družiny s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 2,8 mil. Kč, která bude do rozpočtu Města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2018, pokud na tuto akci bude Městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že Město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2018. Předpokládaná výše dotace činí 2,6 mil. Kč, předpokládaná výše dofinancování činí 0,2 mil. Kč.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo schvaluje realizaci akce ZŠ Dvorská – zřízení odborné jazykové učebny s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 0,9 mil. Kč, která bude do rozpočtu Města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2018, pokud na tuto akci bude Městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že Město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2018. Předpokládaná výše dotace činí 0,89 mil. Kč, předpokládaná výše dofinancování činí 0,01 mil. Kč.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo schvaluje realizaci akce Podpora infrastruktury základních škol – I. etapa, ZŠ Erbenova, ZŠ Dvorská, ZŠ Salmova s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 26 mil. Kč, která bude do rozpočtu Města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2018, pokud na tuto akci bude Městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že Město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2018. Předpokládaná výše dotace činí 23,5 mil. Kč, předpokládaná výše dofinancování činí 2,5 mil. Kč.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo schvaluje realizaci akce Veřejné osvětlení města – 4. etapa s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 3 mil. Kč, která bude do rozpočtu Města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2018, pokud na tuto akci bude Městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že Město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2018. Předpokládaná výše dotace činí 1,5 mil. Kč, předpokládaná výše dofinancování činí 1,5 mil. Kč.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo schvaluje realizaci akce SDH Obůrka – přístavba hasičky s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 2 mil. Kč, která bude do rozpočtu Města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2018, pokud na tuto akci bude Městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že Město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2018. Předpokládaná výše dotace činí 0,5 mil. Kč, předpokládaná výše dofinancování činí 1,5 mil. Kč.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo schvaluje realizaci akce Úpravy dětských hřišť a zahrad při MŠ a úpravy venkovních areálů a pozemků ZŠ s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 3,2 mil. Kč, která bude do rozpočtu Města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2018, pokud na tuto akci bude Městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že Město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2018. Předpokládaná výše dotace činí 1,7 mil. Kč, předpokládaná výše dofinancování činí 1,5 mil. Kč.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo svěřuje pravomoc k provedení rozpočtových opatření radě města v rozsahu dofinancování akcí z vlastních prostředků v roce 2018 dle tabulky č. 1 v případě přijetí dotací z jiných veřejných zdrojů.

Tabulka č. 1

Rozpočtované náklady

Předpoklad dotace

Poskytovatel dotace

Stezka pro chodce a cyklisty na Sportovním ostrově, úsek Mlýnský náhon, část A

4 mil. Kč

1,8 mil. Kč

Jihomoravský kraj

ZŠ TGM – modernizace zázemí pro školní družiny

2,8 mil. Kč

2,6 mil. Kč

MAS Moravský kras

ZŠ Dvorská – zřízení odborné jazykové učebny

0,9 mil. Kč

0,89 mil. Kč

MAS Moravský kras

Podpora infrastruktury základních škol – I. etapa, ZŠ Erbenova, ZŠ Dvorská, ZŠ Salmova

26 mil. Kč

23,5 mil. Kč

MMR

Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka v Blansku

12,6 mil. Kč

7,5 mil. Kč

MŠMT

Veřejné osvětlení města Blansko – 4. etapa

3 mil. Kč

1,5 mil. Kč

MPO

SDH Obůrka – přístavba hasičky

2 mil. Kč

0,5 mil. Kč

Jihomoravský kraj

Úpravy dětských hřišť a zahrad při MŠ a úpravy venkovních areálů a pozemků ZŠ

3,2 mil. Kč

1,7 mil. Kč

Ministerstvo životního prostředí

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí individuální dotace na provoz ve výši 180 tis. Kč pro rok 2018 pro společnost JEDNOTA, spotřební družstvo v Boskovicích, se sídlem náměstí 9. května 2136/10, 680 01 Boskovice, IČO: 00032221 a schvaluje předloženou veřejnoprávní smlouvu.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2018 za podmínek vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 12. zasedání dne 07.03.2017 usnesením č. 25 následujícím subjektům:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

(v Kč)

Způsob poskytnutí dotace

6083811

Jana Skotáková

Zámek 1/1,

678 01 Blansko

Cyklus Poznej historii svého města

23.180

Varianta 1

62077589

Ulita Blansko, z. s.

B. Němcové 2431/2A,

678 01 Blansko

Muzika pro Karolínku 2018

18.800

Varianta 1

380521

Základní umělecká škola Blansko, příspěvková organizace

Zámek 3/3,

678 01 Blansko

Velký vánoční koncert

18.800

Varianta 1

380521

Základní umělecká škola Blansko, příspěvková organizace

Zámek 3/3,

678 01 Blansko

Koncert nepopulárních melodií

22.500

Varianta 1

380521

Základní umělecká škola Blansko, příspěvková organizace

Zámek 3/3,

678 01 Blansko

Výchovné koncerty ke vzniku ČSR

30.100

Varianta 1

380521

Základní umělecká škola Blansko, příspěvková organizace

Zámek 3/3,

678 01 Blansko

ZUŠ Open 2018

24.400

Varianta 1

16343671

Junák – český skaut, středisko Srdce na dlani Blansko, z. s.

Růžová 128/3, 678 01 Blansko

Skautská činnost

95.000

Varianta 1

71165240

Junák – český skaut, středisko Světla Blansko, z. s.

Růžová 948/5, 678 01 Blansko

Skautské středisko "Světla" Blansko – zájmová činnost v roce 2018

103.000

Varianta 1

70874531

Kolpingova rodina Blansko

Komenského 341/15,

678 01 Blansko

"Zlaté české ručičky" a "Vykoukněme z města ven"

142.800

Varianta 1

22838015

Mateřské centrum Veselý Paleček, z. s.

K. J. Mašky 1413/2,

678 01 Blansko

Mateřské centrum – celoroční provoz

152.700

Varianta 1

62073541

RASTISLAV Blansko, z. s.

Dvorská 2099/2,

678 01 Blansko

Činnost pěveckého spolku Rastislav Blansko, z. s. 2018

60.000

Varianta 1

47886552

Společnost katolického domu v Blansku, z. s.

Komenského 341/15,

678 01 Blansko

Kulturní a komunitní činnost Katolického domu

68.200

Varianta 1

75095181

Spolek CIRCULUS

Lažánky 81,

678 01 Blansko

Rozvoj spolku CIRCULUS, divadla Kolárka a jejich projektů

47.800

Varianta 1

62077589

Ulita Blansko, z. s.

B. Němcové 2431/2A,

678 01 Blansko

Ulita – celoroční činnost

34.400

Varianta 1

2105292

Umělecké centrum ART-TEP, spolek

Křižkovského 1282/25,

678 01 Blansko

Podpora uměleckého vzdělávání dětí, mládeže a dospělých (včetně seniorů) v městě Blansku a okolí

130.000

Varianta 1

Varianta 1 = na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Města Blansko na rok 2018 za podmínek vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 12. zasedání dne 07.03.2017 usnesením č. 25 následujícím subjektům:

IČO

Název příjemce

Adresa sídla

Účel

Částka (v Kč)

Způsob poskytnutí dotace

43420567

TJ Asociace sportovních klubů Blansko, z. s.

Mlýnská 1297/19,

678 01 Blansko

Podpora tělovýchovné a sportovní činnosti TJ

117.200

Varianta 1

68729251

OREL jednota Blansko

Komenského 341/15,

678 01 Blansko

Podpora tělovýchovné a sportovní činnosti

247.300

Varianta 1

22904573

ACT LeraK Blansko, z. s.

V Hájíčku 377,

679 02 Ráječko

Atletika, plavání, triatlon – zdraví děti

45.400

Varianta 1

2020955

Basketbalový klub Blansko, z. s.

Chelčického 1671/62,

678 01 Blansko

Zajištění pravidelné sportovní činnosti děvčat v roce 2018

46.400

Varianta 1

26558637

Blanenský Basketbalový Klub Blansko, z. s.

Mahenova 951/10, 678 01 Blansko

Rozvoj basketbalových dovedností dětí v BBK Blansko v roce 2018

53.400

Varianta 1

22872779

Dynamiters Blansko

HK, z. s.

Poříčí 2471/23,

678 01 Blansko

Provoz a činnost hokejového klubu Dynamiters Blansko HK

90.900

Varianta 1

43420621

FIT Klub Blansko, z. s.

Poříčí 1534/12,

678 01 Blansko

Celoroční činnost členů sportovního klubu

6.900

Varianta 1

26606623

FK Blansko, z. s.

Údolní 1826/10,

678 01 Blansko

Sportovní činnost FK Blansko, z. s. v roce 2018

170.400

Varianta 1

2103362

FBK Atlas Blansko, z. s.

Jasanová 2083/8,

678 01 Blansko

Provoz a činnost florbalového klubu FBK Atlas Blansko, z. s.

70.500

Varianta 1

69705798

HC Blansko, z. s.

Mlýnská 624/14,

678 01 Blansko

Podpora činnosti klubu HC Blansko

290.700

Varianta 1

26561841

HC CHEROKEES, z. s.

Družstevní 1251/11, 678 01 Blansko

Podpora ženského hokeje – účast v Lize žen ČR

60.000

Varianta 1

43425950

Jana Kuncová

Dvorská 1879/80,

678 01 Blansko

Základní zdokonalovací plavání dětí od 4 let a gymnastika pro zdraví

19.200

Varianta 1

62073729

Klub biatlonu Blansko,

p. s.

Chlumská 402,

679 21 Bořitov

Celoroční činnost

91.900

Varianta 1

1829220

Kuželkářský klub Blansko

Údolní 1961/8a,

678 01 Blansko

Činnost Kuželkářského klubu Blansko v roce 2018

29.900

Varianta 1

22838015

Mateřské centrum Veselý Paleček, z. s.

K. J. Mašky 1413/2, 678 01 Blansko

Plavání dětí s rodiči (děti od 6 měsíců do 6 let)

62.500

Varianta 1

65336984

Místní skupina Vodní záchranné služby ČČK

Sadová 149/2,

678 01 Blansko

Sportovní činnost MS VZS ČČK Blansko

30.000

Varianta 1

22901469

Okresní komise futsalu FIFA Blansko, z. s.

Smetanova 299/4, 678 01 Blansko

Organizace futsalových soutěží v Blansku

56.100

Varianta 1

45473790

Olympia Blansko, z. s.

Mlýnská 2457/22, 678 01 Blansko

Olympia Blansko, z. s. – provoz areálu a sportovní činnost

774.300

Varianta 1

68685190

TJ SOKOL LAŽÁNKY,

z. s.

Lažánky 217,

678 01 Blansko

Provoz a údržba fotbalového hřiště, zajištění sportovní činnosti a oprava hráčských kabin

93.900

Varianta 1

1414950

TK Blansko, z. s.

č. p. 191,

679 02 Spešov

Podpora sportovní činnosti tenisového oddílu TK Blansko

71.900

Varianta 1

72038357

ČMF – SC BIKETRIAL CZECH, z. s.

K. H. Máchy 1242/14, 678 01 Blansko

Podpora sportující mládeže – biketrial, Freerun a pohybové aktivity

43.700

Varianta 1

65277333

Služby Blansko, s. r. o.

nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

Dotace sportovišť v majetku města

4.500.000

Varianta 1

Varianta 1 = na účet do 30 dnů po podpisu smlouvy

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Zastupitelstvo schvaluje Statut Ceny města Blansko.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo schvaluje s účinností od 01.01.2018 aktualizaci zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Městem Blansko z oblasti školství a Kulturního střediska města Blanska spočívající v aktualizaci přílohy–seznamu majetku.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Zastupitelstvo schvaluje předložený Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2017/001033/KOM/DS se společností Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Zastupitelstvo stanoví s účinností od 01.01.2018 výši odměny za měsíc neuvolněným členům zastupitelstva takto:

Odměna za měsíc v Kč

člen rady

4.000

předseda výboru

1.820

předseda komise rady, který je členem zastupitelstva

1.530

člen zastupitelstva

1.020

neuvolněný místostarosta

15.900

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 42

Zastupitelstvo stanoví s účinností od 01.01.2018 výši odměny předsedům komisí rady, kteří nejsou členem zastupitelstva, ve výši 850 Kč měsíčně.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 43

Zastupitelstvo stanoví, že s účinností od 01.01.2018 se neuvolněnému členovi zastupitelstva, který je oprávněn k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, zvyšuje odměna o částku 250 Kč za každou započatou hodinu obřadu, který vedou, maximálně do výše stanovené v § 74 odst. 1 zákona o obcích.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 44

Zastupitelstvo stanoví s účinností od 01.01.2018 neuvolněnému členovi zastupitelstva, který je oprávněn k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku ve výši 550 Kč za jeden obřadní den.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 45

Zastupitelstvo stanoví s účinností od 01.01.2018 uvolněnému starostovi a uvolněnému místostarostovi příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku ve výši 25.000 Kč pro každého ročně, který bude proplácen vždy s odměnou za měsíc březen příslušného kalendářního roku podle obdobných pravidel jako měsíční odměna.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 46

Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy č. 22 a 23 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápisy č. 20 a 21 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 47

Zastupitelstvo schvaluje předložený plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko na rok 2018.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 48

Zastupitelstvo schvaluje po úpravě předložený plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko na rok 2018.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h