Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 17 ze dne 27. 2. 2018

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo schvaluje odprodej části pozemku parc. č. st. 27/2 zastavěná plocha a části pozemku parc. č. 1352/29 ostatní plocha, ostatní komunikace, oba v k. ú. Blansko o výměře cca 123 m2 manželům Pernicovým, bytem Šošůvka a Blansko, za cenu 275.141,90 Kč včetně platné sazby DPH, (pozemek v Dolní Palavě v blízkosti rozestavěného objektu na pozemku parc. č. st. 27/1).

PRO 18, PROTI 1, ZDRŽEL 5

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo schvaluje nejnižší možnou nabídku kupní ceny za prodej pozemku parc. č. 711/1 trvalý travní porost o výměře 1.567 m 2 v k. ú. Lažánky u Blanska zveřejňovaný k odprodeji za účelem výstavby RD, ve výši 578 Kč/m2 + platná sazba DPH (pozemek poblíž silnice do Vilémovic).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 242/1 ostatní plocha o výměře cca 2.166 m2 v k. ú. Blansko paní Konečné, bytem Blansko, za účelem jeho užívání jako manipulační a odstavná plocha k objektu č. p. 2329 na ulici Svitavská v Blansku, za cenu ve výši 2.179 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že náklady s převodem spojené hradí žadatel (pozemek kolem budovy TOP AUTOSALON na ulici Svitavská v Blansku).

PRO 17, PROTI 1, ZDRŽEL 7

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo v souladu s § 85 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů svěřuje radě obce pravomoc rozhodovat o nabytí hmotné nemovité věci nebo práva stavby obcí v dražbě.

PRO 22, PROTI 1, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo schvaluje, že město Blansko nevyužije předkupní právo ke koupi stavby bez č. p./č. ev. – garáže stojící na pozemku parc. č. st. 5161 zastavěná plocha v k. ú. Blansko a neschvaluje koupi stavby bez č. p./č. ev. – garáže na pozemku parc. č. st. 5161 zastavěná plocha v k. ú. Blansko za podmínek dle předložené nabídky.

PRO 25, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu č. 2018/001255/INV/OS a kupní smlouvu č. 2018/001256/INV/OS (prodej pozemků zastavěných garážemi).

PRO 25, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 721/2 ostatní plocha o výměře cca 20 m2 v k. ú. Blansko za účelem vybudování garáže (lokalita při ul. Údolní).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru prodeje částí pozemků parc. č. 307/5 trvalý travní porost a parc. č. 304/12 trvalý travní porost oba v k. ú. Blansko (lokalita při ul. Pod Strání na Starém Blansku).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemky či jejich části parc. č. st. 36/1 zastavěná plocha, zbořeniště a parc. č. st. 35/2 zastavěná plocha včetně objektu č. p. 5 vše v k. ú. Blansko (stávající objekt č. p. 5 (bez pozemku pod tímto objektem) je označen dále jen jako Hasička), které budou zastavěny budovou, přičemž výměra prodávaných pozemků bude stanovena geometrickým plánem dle skutečné výměry pozemků zastavěných budovou, za kupní cenu za 1 m2 prodávaných pozemků, stanovenou jako cenu obvyklou (tržní), jejíž výše bude stanovena znaleckým posudkem, dle předpisů platných v době odprodeje s tím, že celková cena bude povýšena o cenu Hasičky (2.510.000 Kč) + platná sazba DPH, min. však za cenu 3.500 Kč/m2 s tím, že celková cena bude povýšena o cenu Hasičky (2.510.000 Kč) + platná sazba DPH.

PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 7

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo bere na vědomí aktuální vývoj v průmyslové zóně Blansko.

PRO 25, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace a uzavření smlouvy na úhradu přímých nákladů „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, se sídlem 680 01 Boskovice, ul. 17. listopadu 14, IČO: 49468952 na realizaci stavby „Blansko – Staré Blansko, vodovod a kanalizace v ulici Komenského“ ve výši 5.709.996 Kč.

PRO 25, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo schvaluje změnu „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje“ – „změna k 08/2017“ pro Skupinový vodovod Blansko a skupinový vodovod Jedovnice, ÚC Blansko dle dokumentace zpracované firmou AQUATIS, a. s., č. zak. 17122541.

PRO 25, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2018 v souladu s Metodikou financování sociálních služeb z rozpočtu města Blansko, verze č. 2 a vyhlášeným Dotačním programem pro rok 2018 „Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů“ za podmínek vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 7. zasedání konaném dne 15.12.2015 usnesením č. 25 následujícím subjektům:

Zařízení

Poskytovatel

IČO

Identifikátor (dle registru MPSV)

Návrh dotace

Účel dotace

Charitní poradna

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

6343505

62.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Charitní pečovatelská služba

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

2826680

925.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Pečovatelská služba ČČK

Oblastní spolek Českého červeného kříže

426288

4104942

318.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Odlehčovací služba

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

9236152

101.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Odlehčovací služba

Oblastní charita Vyškov

65841875

9072668

100.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Centrum denních služeb Emanuel Boskovice

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

1642122

63.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Denní stacionář Domov Olga

Hnutí humanitární pomoci

00545678

8559032

348.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Týdenní stacionář Emanuel Doubravice

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

8427601

51.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Domov SANTINI

LUMINA, spolek

69707294

2405551

300.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Chráněné bydlení Centrum Velan

Hnutí humanitární pomoci

00545678

8269535

186.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Chráněné bydlení Betany Boskovice

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

6198998

75.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Krizová pomoc – Okno dokořán

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

2977071

306.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Stará fabrika Blansko

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

4841959

261.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

NZDM v Blansku

Společnost Podané ruce, o.p.s.

60557621

2474603

351.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

NZDM Zlatá zastávka Adamov

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

9054343

320.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Noclehárna pro muže Blansko

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

5317909

216.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Terénní programy SPONA – Společná cesta

DCHB, Oblastní charita Blansko

44990260

9219409

337.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Terénní programy – Víceúčelová drogová služba na Blanensku

Společnost Podané ruce, o.p.s.

60557621

5927954

162.000 Kč

Provozní a mzdové náklady

Tyto dotace budou poskytnuty na účet příjemce do 30 dnů od podpisu smlouvy.

PRO 25, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 1 Zaměstnaneckého fondu.

PRO 25, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření RO 3/2018 – RO 7/2018.

PRO 25, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo schvaluje účelový příspěvek na pokrytí platových nákladů pozice školního psychologa, resp. speciálního pedagoga příspěvkové organizaci Základní škola Blansko Erbenova 13 ve výši 255 tis. Kč.

PRO 25, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo schvaluje účelový příspěvek na pokrytí platových nákladů pozice školního psychologa, resp. speciálního pedagoga příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 ve výši 170 tis. Kč.

PRO 25, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo schvaluje účelový příspěvek na pokrytí platových nákladů pozice školního psychologa, resp. speciálního pedagoga příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 ve výši 100 tis. Kč.

PRO 25, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo schvaluje účelový příspěvek na pokrytí platových nákladů pozice školního psychologa, resp. speciálního pedagoga příspěvkové organizaci Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 ve výši 100 tis. Kč.

PRO 25, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo schvaluje účelový příspěvek investice ve výši 30 tis. Kč na dofinancování pořízení nového přístroje EKG příspěvkové organizaci Nemocnice Blansko.

PRO 25, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí daru ve výši 30 tis. Kč spolku Babybox pro odložené děti – STATIM, z. s., Pod Oborou 88, Hájek, 104 00 Praha, IČO: 27006891 a schvaluje přiloženou darovací smlouvu.

PRO 25, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo schvaluje záměr spolufinancování akce „Rekonstrukce a modernizace prostoru pod tribunou – Blansko“ do výše 2,5 mil. Kč v případě poskytnutí dotace z MŠMT spolku Olympia Blansko, z. s., se sídlem Mlýnská 2457/22, Blansko, IČO: 45473790.

PRO 25, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 27 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 3, Blansko – jednotky č. 1174/27 o výměře 28,15 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2815/112720 paní Musilové, Blansko za kupní cenu 1.077.000 Kč.

PRO 21, PROTI 4, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 4 o velikosti 1+1 v bytovém domě Údolní 21, Blansko – jednotky č. 1166/4 o výměře 28,55 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2855/68550 panu Ševčíkovi, Jedovnice za kupní cenu 1.201.090 Kč.

PRO 20, PROTI 4, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 13 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 26, Blansko – jednotky č. 1169/13 o výměře 28,35 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 2835/68545 paní Vítkové, Letovice za kupní cenu 1.115.000 Kč.

PRO 20, PROTI 4, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo schvaluje veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko společnosti Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 na sportoviště v celkové výši 8.768.000 Kč.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo schvaluje veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko společnosti Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 na Rekreační oblast Palava v celkové výši 570.000 Kč.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo uděluje Cenu města Blansko za celoživotní přínos v oblasti umění panu Jiřímu Poláškovi, za celoživotní přínos v oblasti sportu panu Jaroslavu Krejčířovi a za záchranu lidského života panu Davidu Jakubcovi, v případě souhlasu navrhovaného, včetně darů dle návrhu.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Blansko na rok 2018 z oblasti kultury a zájmové činnosti a z oblasti sportu a schvaluje znění dotačních smluv pro následující subjekty:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

71165240

Junák – český skaut, středisko Světla Blansko, z. s.

Růžová 948/5,

678 01 Blansko

BambiFEST 2018

55.000 Kč

62073541

RASTISLAV Blansko, z. s.

Dvorská 2099/2,

678 01 Blansko

Vánoční koncert Rastislav 2018

82.000 Kč

02137186

team agency, s. r. o.

Svitavská 500/7,

678 01 Blansko

Blanenská desítka 2018

95.000 Kč

43420567

TJ Asociace sportovních klubů Blansko, z. s.

Mlýnská 1297/19,

678 01 Blansko

Půlmaraton Moravským krasem 2018

180.000 Kč

04740572

mm music, s. r. o.

Klepačov 235,

678 01 Blansko

Morava Park Fest 2018

150.000 Kč

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo bere na vědomí rezignaci Ing. Karla Krause na členství v Kontrolním výboru Zastupitelstva města Blansko ke dni 08.02.2018.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo volí do funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko paní Annu Pavlů od 27.02.2018.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo bere na vědomí zápis č. 24 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápis č. 22 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo ukládá radě města předložit na příštím zasedání zastupitelstva informaci o organizačních změnách v Nemocnici Blansko včetně vyčíslení plánovaných úspor.

PRO 19, PROTI 2, ZDRŽEL 3

 

            aktualizováno: 2. 3. 2020, 14:24 h