Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 20 ze dne 25. 9. 2018

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 394/1 ostatní plocha o výměře cca 71 m2 v k. ú. Dolní Lhota (pozemek v k. ú. Dolní Lhota).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo schvaluje odprodej část pozemku parc. č. 394/1 o výměře cca 10 m2 v k. ú. Dolní Lhota, manželům Sehnalovým, bytem Dolní Lhota, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1.400 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že náklady s převodem spojené hradí žadatel (pozemek v k. ú. Dolní Lhota).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo schvaluje odprodej pozemku parc. č. 346/6 ostatní plocha o výměře 3 706 m2 v k. ú. Blansko, společnosti Kalcit s. r. o. se sídlem Brno, IČO: 26245311, za cenu ve výši 448.725 Kč + platná sazba DPH s tím, že náklady s převodem spojené hradí žadatel (lokalita Staré Blansko, pískový lom).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 860/1 zahrada o výměře 1015 m2 v k. ú. Těchov (lokalita Těchov).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1834/5 ostatní plocha o výměře cca 34 m2 v k. ú. Blansko, za účelem umístění parkovacího stání (pozemek při ulici 9. května v Blansku).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 269/1 ostatní plocha o výměře 2 058 m2 v k. ú. Blansko (pozemek v blízkosti trati ČD).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu č. 2018/001265/INV/DS (výkup pozemků na Češkovicích).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu č. 2018/000299/INV/BF (přijetí daru – bezúplatný převod pozemku ve Zborovcích).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo schvaluje bezúplatné zřízení služebností stezky, jak jsou specifikovány v prohlášení vlastníka o zřízení služebnosti a ve smlouvě o zřízení služebnosti dle přílohy materiálu k této věci a schvaluje kupní smlouvu, prohlášení vlastníka o zřízení služebnosti a smlouvu o zřízení služebnosti č. 2018/001263/INV/DS (výkup pozemků v k. ú. Klepačov).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemky parc. č. 24, parc. č. 25 a parc. č. 38 v k. ú. Lažánky u Blanska (pozemky při hlavní komunikaci v blízkosti Penzionu U Ježků v Lažánkách).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo schvaluje znění kupní smlouvy č. 2018/001380/INV/OS (pozemek kolem budovy TOP AUTOSALON na ulici Svitavská v Blansku).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 1324/2 o výměře cca 258 m2 v k. ú. Blansko (lokalita Staré Blansko, ul. Josefa Lady).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo schvaluje výkup pozemku parc. č. 1352/26 vodní plocha o výměře 1071 m2 v k. ú. Blansko do vlastnictví města Blansko od vlastníka tohoto pozemku za cenu 66.430 Kč včetně nákladů s uzavřením smlouvy spojených a schvaluje kupní smlouvu č. 2018/001267/INV/DS (pozemek v Dolní Palavě).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo schvaluje výkup pozemku parc. č. 425/8 ostatní plocha o výměře 1117 m2 v k. ú. Klepačov do vlastnictví města Blansko od vlastníka tohoto pozemku za cenu 55.850 Kč s tím, že náklady s převodem spojené hradí kupující a schvaluje kupní smlouvu č. 2018/001264/INV/DS (pozemek poblíž komunikace („serpentin“) v Klepačově).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo schvaluje přijetí daru – bezúplatný převod pozemků parc. č. 460/75 ostatní plocha a parc. č. 463/13 ostatní plocha, vše v k. ú. Horní Lhota u Blanska městem Blansko, od vlastníků těchto pozemků a schvaluje darovací smlouvu č. 2018/000295/INV/BF (pozemky v Horní Lhotě).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo schvaluje výkup částí pozemků dotčených stavbou chodníku, a to části pozemku parc. č. 814 trvalý travní porost v k. ú. Těchov o výměře 1 m2 a výkup části pozemku parc. č. 821 orná půda v k. ú. Těchov o výměře 2 m2 do vlastnictví města Blansko od vlastníků těchto pozemků za cenu 300 Kč/m2 s tím, že náklady s převodem spojené hradí kupující a schvaluje smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2018/000302/INV/BF a smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2018/000301/INV/BF (pozemky poblíž mateřské školy v Těchově).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo na základě výsledku podaných nabídek dle zveřejněného záměru ze dne 28.02.2018, kdy bylo zjištěno, že záměr je podmíněn projednáním změny Regulačního plánu Blansko – střed města a není dostatečně konkrétní z hlediska vlivů záměru na okolí, neschvaluje prodej pozemků či jejich částí parc. č. st. 36/1 zastavěná plocha, zbořeniště a parc. č. st. 35/2 zastavěná plocha včetně objektu č. p. 5 vše v k. ú. Blansko s tím, že v roce 2019 bude zahájeno obecné prověření možností celého souvisejícího území.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo schvaluje předloženou Kupní smlouvu číslo 2018/001269/INV/DS/VIT (výkup stavby komunikace, Horní Lhota, lokalita Na Familiích, pro 11 rodinných domů).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo schvaluje předloženou Kupní smlouvu číslo 2018/001268/INV/DS/VIT (výkup stavby dešťové kanalizace, Horní Lhota, lokalita Na Familiích, pro 11 rodinných domů).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo schvaluje předloženou Kupní smlouvu číslo 2018/001270/INV/DS/VIT (výkup stavby veřejného osvětlení, Horní Lhota, lokalita Na Familiích, pro 11 rodinných domů).

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo souhlasí s projektem Blansko, regenerace sídliště Zborovce, I. etapa a souhlasí s předložením projektu vč. žádosti o dotaci na Státní fond rozvoje bydlení v roce 2018.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Cyklistická a pěší komunikace podél silnice II/379, úsek Blansko – Skalní mlýn (1. etapa) s Jihomoravským krajem, který je vlastníkem dotčených pozemků parc. č. 1516/1, 1536/1, 1536/5 a 1621/1 v katastrálním území Blansko. Po úředním odsouhlasení užívání předmětné stavby město Blansko požádá o bezúplatný převod stavbou dotčených nemovitostí do svého vlastnictví.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o právu provést stavbu na akci „Blansko, Těchov – Stavební úpravy stávající autobusové zastávky“ s Jihomoravským krajem, který je vlastníkem dotčeného pozemku parc. č. 177/1 v katastrálním území Těchov.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo schvaluje Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2019.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo schvaluje Metodiku financování sociálních služeb z rozpočtu města Blansko s účinností od 01.10.2018.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o zhodnocování finančních prostředků za 1. pololetí 2018.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo schvaluje znění změny Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 10/2010 o místních poplatcích ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 dle předloženého materiálu a její vydání.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření RO 24/2018 – RO 28/2018.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo schvaluje účelový příspěvek na pokrytí platových nákladů pozice školního psychologa, resp. speciálního pedagoga příspěvkové organizaci Mateřská škola Blansko, Divišova 2a ve výši 8 tis. Kč.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo bere na vědomí Závěrečný účet „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí za rok 2017.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu a činnosti Svazku VaK za volební období 20142018.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 14 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci při zajišťování a rozvoji IDS JMK.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo bere na vědomí přehled dluhů z bytů.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí individuální dotace spolku Olympia Blansko, z. s., se sídlem Mlýnská 2457/22, Blansko, IČO: 45473790 ve výši 2.500 tis. Kč na projekt TJ – Blansko – Rekonstrukce a modernizace prostoru pod tribunou a schvaluje předloženou veřejnoprávní smlouvu.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo vydává změnu Územního plánu Blansko B2017-ZÚR s tím, že posoudilo průběh a výsledek pořizování včetně odůvodnění a ověřilo, že není v rozporu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací vydanou krajem, stanovisky dotčených orgánů a krajského úřadu a bere na vědomí, že nebyly uplatněny námitky.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo bere na vědomí zápis č. 27 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápis č. 25 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 2. 3. 2020, 14:24 h