Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 4 ze dne 11. 6. 2019

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo schvaluje smluvní zřízení práva stavby (dle § 1240 a následujících z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) k částem pozemku parc. č. 639/1 orná půda v k. ú. Blansko o výměře 2166 m2, na kterých budou umístěny 3 bytové domy a garáže, označeným geometrickým plánem č. 5033-188/2019, dosud nezapsaným v katastru nemovitostí jako pozemky parc. č. 639/58, parc. č. 639/59, parc. č. 639/60, parc. č. 639/61 a parc. č. 639/62, vše orná půda v k. ú. Blansko v návaznosti na uzavřenou nájemní smlouvu č. 2014-INV-Poz-S089/NS-Ne,Mi,Št (č. 2015/000580/INV/OS) ve znění platných dodatků a smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2014-INV-Poz-S090/Ma-BKS (č. 2015/000579/INV/OS) ve znění platných dodatků a schvaluje smlouvu o zřízení práva stavby č. 2019/000345/INV/BF (lokalita Písečná).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo schvaluje znění Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 2018/001394/INV/OS (lokalita Vojánky v k. ú. Blansko a Horní Lhota u Blanska).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo schvaluje odprodej částí pozemku parc. č. 564/1 zahrada v k. ú. Dolní Lhota o celkové výměře 876 m2 (dle geometrického plánu č. 490-89/2018 dosud nezapsaného v katastru nemovitostí označené nově jako pozemky parc. č. 564/17 zahrada o výměře 333 m2, parc. č. 564/18 zahrada o výměře 311 m2 a parc. č 564/19 zahrada o výměře 232 m2, vše v k. ú. Dolní Lhota), státnímu podniku Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČO: 42196451, za cenu 48.390 Kč + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí náklady s převodem spojené a schvaluje znění kupní smlouvy č. 2019/001520/INV/OS (V sedliskách, Dolní Lhota).

PRO 21, PROTI 1, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo schvaluje výkup pozemku parc. č. 344/3 zahrada o výměře 52 m2 v k. ú. Klepačov, do vlastnictví města Blansko, od vlastníka tohoto pozemku za cenu 15.600 Kč včetně bezúplatného zřízení služebnosti cesty a stezky přes pozemek parc. č. 344/3 zahrada v k. ú. Klepačov pro vlastníka pozemku parc. č. 344/2 zahrada v k. ú. Klepačov s tím, že náklady s převodem spojené hradí město Blansko a schvaluje kupní smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti č. 2019/001405/INV/DS (pozemek při ulici Polní).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu č. 2019/001496/INV/DS (výkup pozemku v k. ú. Těchov).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu č. 2019/001497/INV/DS (výkup pozemku v k. ú. Těchov).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo schvaluje doplnění  úpravu usnesení č. 9 přijatého na 2. zasedání zastupitelstva města dne 14.12.2010 a upraveného na 5. zasedání zastupitelstva města dne 23.06.2015 usnesením č. 26, přičemž úprava spočívá v doplnění následujícího textu do usnesení. „Zastupitelstvo schvaluje, že v druhé  poslední etapě vykupuje pozemky parc. č. 1185/5 ostatní plocha, parc. č. 1189/1 orná půda, parc. č. 1189/27 orná půda, parc. č. 1189/66 ostatní plocha, parc. č 1189/83 ostatní plocha a parc. č. 1189/84 ostatní plocha, komunikaci na pozemcích parc. č. 1189/66, parc. č. 1189/83, parc. č. 1213/3 a parc. č. 1213/4, zbývající část veřejného osvětlení a dešťovou kanalizaci včetně retenční nádrže, vše v k. ú. Těchov za cenu 500 Kč + platná sazba DPH, do vlastnictví města Blansko od vlastníka pozemků a staveb a schvaluje kupní smlouvu č. 2019/001493/INV/DS (lokalita „Lesní město“).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo schvaluje výkup pozemků parc. č. 865/22, parc. č. 865/24, parc. č. 865/25, parc. č. 865/28, parc. č. 865/29, parc. č. 865/30, parc. č. 865/31 a parc. č. 865/34, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko, do vlastnictví města Blansko, od vlastníků těchto pozemků za cenu 415.000 Kč s tím, že náklady s převodem spojené hradí město Blansko a schvaluje kupní smlouvu č. 2019/001495/INV/DS (pozemky při ulici Okružní).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 712/47 ostatní plocha o výměře 217 m2 (geometrickým plánem č. 5028-55/2019 dosud nezapsaným v katastru nemovitostí nově označené jako pozemek parc. č. 712/63) v k. ú. Blansko společnosti Litostroj Engineering a. s., IČO: 25305034, se sídlem Blansko, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1.283 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že náklady s převodem spojené hradí žadatel a schvaluje kupní smlouvu č. 2019/001530/INV/OS (areál společnosti Litostroj Engineering a. s., ul. Čapkova x Sušilova v Blansku).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu č. 2019/001528/INV/OS (pozemky v areálu KAMENY, ul. Poříčí v Blansku).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo schvaluje změnu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a o souvisejících závazcích č. 2015/000650/INV/OS ze dne 22.05.2015 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.04.2016, Dodatku č. 2 ze dne 14.12.2016, Dodatku č. 3 ze dne 05.10.2017 a Dodatku č. 4 ze dne 16.05.2018, uzavřenou mezi městem Blansko a společností M.S. Blanenská, s. r. o., se sídlem Koliště 1912/13, Brno, IČO: 27719120, spočívající ve změně přílohy č. 7 Harmonogram projektu (prodloužení termínů) a schvaluje Dodatek č. 5 k uvedené smlouvě (areál zahradnictví na ulici Poříčí v Blansku).

PRO 14, PROTI 3, ZDRŽEL 6

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1350/41 ostatní plocha o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko (lokalita řadových garáží u trati ČD).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1350/36 ostatní plocha o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko (lokalita řadových garáží u trati ČD).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 1389/2 a část pozemku parc. č. 1390/2 o celkové výměře cca 200 m2 v k. ú. Blansko (lokalita Otisky, Staré Blansko).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo schvaluje bezúplatné nabytí nemovité věci, a to pozemku pozemková parcela č. 598/14 v k. ú. Blansko, obec Blansko (hodnota v účetní evidenci 17.548,00 Kč), z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Blanska a schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 2019/000349/INV/BF.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo schvaluje bezúplatné nabytí nemovitých věcí, a to pozemků pozemková parcela č. 598/18 (hodnota v účetní evidenci 53.657,00 Kč) a pozemková parcela č. 610/5 (hodnota v účetní evidenci 1.230,00 Kč), v k. ú. Blansko, obec Blansko, z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Blanska, včetně souhlasu města s podmínkami uvedenými v Čl. IV. smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 2019/000350/INV/BF a schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 2019/000350/INV/BF.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo bere na vědomí informace o akci "Blansko  most, komunikace a parkoviště u Salmova mlýna".

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2019 z oblasti sportu a schvaluje znění dotační smlouvy pro následující subjekt:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

(v Kč)

45473790

Olympia Blansko, z. s.

Mlýnská 2457/22, 678 01 Blansko

Olympia Blansko – pořízení a instalace ochranných sítí

250.000

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2019 z oblasti sportu a schvaluje znění dotační smlouvy pro následující subjekt:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

(v Kč)

43420567

TJ Asociace sportovních klubů Blansko, z. s.

Mlýnská 1297/19, 678 01 Blansko

Půlmaraton Moravským krasem 2019

130.000

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2019 z oblasti sportu a schvaluje znění dotační smlouvy pro následující subjekt:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

(v Kč)

43420567

TJ Asociace sportovních klubů Blansko, z. s.

Mlýnská 1297/19, 678 01 Blansko

Olympiáda dětí a mládeže blanenských škol

50.000

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2019 z oblasti sportu a schvaluje znění dotační smlouvy pro následující subjekt:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Částka

(v Kč)

02137186

team agency s. r. o.

Svitavská 500/7, 678 01 Blansko

Blanenská desítka 2019

130.000

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o vymezení kratší doby nočního klidu.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2019 ve výši 200.000 Kč České republice – Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje, se sídlem Zubatého 685/1, 614 00 Brno, IČO: 70884099 na pořízení klimatizace v budově č. p. 1991, která je součástí pozemku p. č. st. 3200, vše v k. ú. Blansko (požární stanice Blansko, Poříčí 1991/22) a schvaluje předloženou veřejnoprávní smlouvu.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo schvaluje prodej nemovitostí, a to pozemku parc. č. st. 160/2 v k. ú. Blansko s rodinným domkem čp. 76 na ul. Komenského 35 a garáží panu Kakáčovi, Blansko za cenu 1.705.001 Kč s tím, že při případném dalším prodeji bude mít město Blansko předkupní právo.

PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 5

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo schvaluje veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko společnosti Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 na pořízení gymnastického vybavení a zajištění mzdové agendy v celkové částce 590.000 Kč.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo schvaluje odprodej volného bytu č. 11 o velikosti 1+1 v bytovém domě Bezručova 5, Blansko  jednotky č. 1559/11 o výměře 39,25 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku ve výši 3605/244365 paní Krajíčkové, Olomučany, za kupní cenu 1.679.000 Kč.

PRO 19, PROTI 3, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2019 v souladu s Metodikou pro poskytování dotací v oblasti zahraničních styků a vyhlášeným Dotačním programem pro rok 2019 „Podpora zahraničních styků ve městě Blansko pro rok 2019“ a schvaluje přiloženou veřejnoprávní smlouvu následujícímu subjektu:

IČO

Název subjektu

Částka dotace (v Kč)

Účel dotace

43420656

Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková organizace

25.000

Setkání mládeže z Blanska, Komárna (SK), Scandiana (IT) a Mürzzuschlagu (AT) v Blansku

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace ve výši 55.000 Kč z rozpočtu města Blansko na rok 2019 v souladu s Metodikou pro poskytování individuálních dotací (poskytování dotací mimo dotační programy) spolku Horizont Blansko, z. s. na uspořádání akce Festival Rajbas 2019 a schvaluje přiloženou veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet města Blansko za rok 2018 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku města Blansko za rok 2018.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo schvaluje pro rozpočet 2020 částku v celkové výši 600 tis. Kč na projekty v rámci participativního rozpočtu.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření RO 11/2019 – RO 16/2019.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo bere na vědomí předloženou Monitorovací zprávu o stavu naplňování Strategického plánu rozvoje města Blansko za rok 2018.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo bere na vědomí zápis č. 3 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápisy č. 3 a 4 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h