Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 5 ze dne 10. 9. 2019

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo schvaluje výkup částí pozemků parc. č. 399/5 ostatní plocha a parc. č. 413/1 trvalý travní porost v k. ú. Klepačov o výměře cca 15 m2 městem Blansko od vlastníka pozemků, za cenu 300 Kč/m2 a schvaluje znění smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2019/000361/INV/BF (pozemky v lokalitě Na Příhoně v Klepačově).

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo schvaluje výkup části pozemku parc. č. 196 ostatní plocha o výměře 59 m2 v k. ú. Dolní Lhota (dle geometrického plánu č. 504-189/2019 dosud nezapsaného v katastru nemovitostí označený nově jako pozemek parc. č. 196/2) do vlastnictví města Blansko za cenu 17.700 Kč od vlastníka tohoto pozemku s tím, že náklady s převodem spojené hradí kupující a schvaluje znění kupní smlouvy č. 2019/001543/INV/DS.

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo schvaluje darování pozemku parc. č. 415/24 ostatní plocha, silnice o výměře 116 m2 v k. ú. Klepačov Jihomoravskému kraji, Žerotínovo nám. 449/3, Brno, IČO: 70888337 a schvaluje darovací smlouvu č. 2019/000363/INV/BF (pozemek „pod“ silnicí v k. ú. Klepačov).

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemků parc. č. 247/10 ostatní plocha o výměře 20 m2, parc. č. 247/11 ostatní plocha o výměře 4 m2, části pozemku parc. č. 247/9 ostatní plocha o výměře 71 m2 a části pozemku parc. č. 258/2 ostatní plocha o výměře 466 m2, označené geometrickým plánem č. 5049-91/2019 dosud nezapsaným v katastru nemovitostí jako díl „a“ a díl „b“, vše v k. ú. Blansko, ve vlastnictví města Blansko, za část pozemku parc. č. 250/13 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře 561 m2, ve vlastnictví společnosti PORTA SPES, a. s., Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno, IČO: 29369886.

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 643/36 ostatní plocha o výměře 554 m2 v k. ú. Dolní Lhota (pozemek v průmyslovém areálu poblíž Spešova).

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 577 zahrada o výměře 1.390 m2 a pozemku parc. č. 578 o výměře 405 m2 vše v k. ú. Dolní Lhota (pozemky naproti přes účelovou komunikaci u hřiště v Dolní Lhotě).

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1846 ostatní plocha o výměře 457 m2 v k. ú. Blansko (pozemek odstraněné stavby při ul. Purkyňova v Blansku).

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 173/2 ostatní plocha o výměře cca 100 m2 v k. ú. Dolní Lhota (pozemek poblíž malé vodní elektrárny v Dolní Lhotě).

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo schvaluje znění kupní smlouvy č. 2019/001642/INV/OS (lokalita Češkovice – poblíž hotelu Panorama).

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu č. 2019/001639/INV/OS (odprodej části pozemku v k. ú. Dolní Lhota).

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo schvaluje nově předložené znění kupní smlouvy č. 2019/001495/INV/DS (výkup pozemků na Zborovcích při ulici Okružní).

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo schvaluje odprodej pozemku parc. č. st. 2017 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k. ú. Blansko, pí Unčovské, bytem Kunštát, za cenu 34.200 Kč + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené a schvaluje znění kupní smlouvy č. 2019/001640/INV/OS (pozemek pod garáží poblíž BD Sadová č. 90).

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo neschvaluje využít předkupní právo města Blansko ke stavbě bez čp./č. ev. – garáže stojící na pozemku parc. č. st. 3555 zastavěná plocha v k. ú. Blansko a neschvaluje koupi stavby bez čp./č. ev. – garáže na pozemku parc. č. st. 3555 zastavěná plocha v k. ú. Blansko za podmínek dle předložené nabídky.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo schvaluje předloženou smlouvu o právu provést stavbu ev. č. 2019/001550/INV/DS/SVO k projektované stavbě „Cyklistická a pěší komunikace podél silnice II/379, úsek Blansko – Skalní mlýn“ (II. etapa) s Jihomoravským krajem, který je vlastníkem dotčeného pozemku parc. č. 1516/1 v katastrálním území Blansko. Po úředním odsouhlasení užívání předmětné stavby město Blansko požádá o bezúplatný převod stavbou dotčených nemovitostí do svého vlastnictví.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo mění usnesení č. 24 přijaté na 4. zasedání zastupitelstva 11.06.2019 tak, že nově bude znít:

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc. č. st. 160/2 v k. ú. Blansko, jehož součástí je stavba rodinného domu čp. 76 v k. ú. a obci Blansko (ul. Komenského 35), včetně všech součástí a příslušenství panu Kakáčovi, Blansko za cenu 1.705.001 Kč.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. st. 160/2, jehož součástí je stavba rodinného domu čp. 76 v k. ú. a obci Blansko (ul. Komenského 35), včetně všech součástí a příslušenství s panem Kakáčem, Blansko.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo schvaluje zřízení zástavního práva k pozemku parc. č. st. 160/2, jehož součástí je stavba rodinného domu čp. 76 v k. ú. a obci Blansko (ul. Komenského 35) ve prospěch Hypoteční banky, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 13584324 v souvislosti s kupní smlouvou s panem Kakáčem, Blansko a schvaluje znění Zástavní smlouvyk nemovitosti v této věci.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo schvaluje odpis pohledávky ve výši 24.159 Kč po zemřelé paní Barkóczyové, Blansko.

PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo schvaluje odpis pohledávky ve výši 74.629 Kč po zemřelém panu Rosolowském, Blansko.

PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo schvaluje odpis pohledávky ve výši 30.045 Kč po zemřelém panu Miadikovi, Blansko.

PRO 17, PROTI 0, ZDRŽEL 3

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2019 v souladu s vyhlášeným 2. kolem dotačního řízení Dotačního programu pro rok 2019 „Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů“ subjektu Hnutí humanitární pomoci, se sídlem L. Janáčka 2184/15, Blansko, IČO: 545678 na provozní a mzdové náklady sociálních služeb

  • denní stacionář, identifikátor 8559032 ve výši 41.000 Kč a

  • chráněné bydlení, identifikátor 8269535 ve výši 50.000 Kč

a schvaluje Dodatek k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko č. 2019/001409/SOC/DS-IK.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2019 v souladu s vyhlášeným 2. kolem dotačního řízení Dotačního programu pro rok 2019 „Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů“ subjektu Diecézní charita Brno, Oblastní charitě Blansko, se sídlem Komenského 19, 678 01 Blansko, IČO: 44990260 na provozní a mzdové náklady sociálních služeb

  • pečovatelská služba, identifikátor 2826680 ve výši 57.000 Kč a

  • týdenní stacionář, identifikátor 8427601 ve výši 84.000 Kč

a schvaluje Dodatek k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko č. 2019/001410/SOC/DS-IK.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo schvaluje Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2020.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo schvaluje verzi č. 3 Koncepce podpory kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko na léta 20162023 a verzi č. 3 Metodiky pro poskytování dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo schvaluje verzi č. 3 Koncepce podpory sportu ve městě Blansko na léta 2016–2023 a verzi č. 3 Metodiky pro poskytování dotací sportovním subjektům.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo bere na vědomí Závěrečný účet "Svazku vodovodů a kanalizací" měst a obcí za rok 2018.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o činnosti "Svazku vodovodů a kanalizací" měst a obcí za období leden–srpen 2019.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o naplňování regulačního plánu středu města Blansko.

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo neschvaluje financování ztráty z podnikatelské činnosti při provozování obchodu se smíšeným zbožím v místní části Lažánky formou dotace pro COOP JEDNOTA, spotřební družstvo v Boskovicích, IČO: 00032221, se sídlem nám. 9. května 2136/10, Boskovice.

PRO 13, PROTI 1, ZDRŽEL 4

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o zhodnocování finančních prostředků za 1. pololetí 2019.

PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 10 ke Smlouvě o obhospodařování cenných papírů č. 104/01 MUNI AAPM uzavřené dne 18.07.2001 s J&T BANKA, a. s., se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČO: 47115378.

PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření RO 19/2019 – RO 21/2019.

PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo bere na vědomí Informaci k problematice vzdělávání lékařů Nemocnice Blansko dle vyhlášky č. 221/2018 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařů.

PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo vyzývá ministra zdravotnictví ČR k řešení problematiky vyhlášky č. 221/2018 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařů ve vztahu k Nemocnici Blansko.

PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo žádá Jihomoravský kraj a jeho orgány k podpoře města Blanska ve věci získání akreditace ve vzdělávání lékařů v základních kmenech lékařů v Nemocnici Blansko.

PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo bere na vědomí zápis č. 4 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápisy č. 5 a 6 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

PRO 16, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo schvaluje předložený plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko na 2. pololetí roku 2019.

PRO 16, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 10. 2. 2021, 07:08 h