Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 6 ze dne 10. 12. 2019

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo bere na vědomí rezignaci Ing. Františka Ladiče na funkci člena Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko ke dni 28.11.2019.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo jmenuje do funkce členky Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko paní Petru Kupkovou.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo schvaluje přijetí daru – bezúplatný převod části pozemku parc. č. 178/1 ostatní plocha v k. ú. Těchov o výměře 401 m2, která je geometrickým plánem č. 1168-10097/2018, dosud nezapsaným v katastru nemovitostí, nově označena jako pozemek parc. č. 1341/1, do vlastnictví města Blansko od vlastníka tohoto pozemku (pozemek „pod“ chodníkem v k. ú. Těchov).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo schvaluje odprodej pozemku parc. č. 58 zahrada v k. ú. Horní Lhota u Blanska o výměře 78 m2 paní Matalové, Blansko za cenu 33.600 Kč + platná sazba DPH a schvaluje kupní smlouvu č. 2019/001689/INV/OS (pozemek u RD čp. 85).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu č. 2019/001705/INV/OS (prodej pozemku v k. ú. Horní Lhota u Blanska).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 255 ostatní plocha o celkové výměře cca 31 m2 v k. ú. Horní Lhota u Blanska společnosti CERGO s. r. o., Tišnov, IČO: 02478820, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1.050 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že náklady s převodem spojené hradí žadatel (pozemek v k. ú. Horní Lhota u Blanska, kolem budovy bývalé restaurace).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 316/1 o výměře cca 6 m2 a části pozemku parc. č. 405/17 o výměře cca 12 m2 v k. ú. Horní Lhota u Blanska (část Horní Lhota u Blanska).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 332 o výměře cca 36 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska Ing. Tesákovi, bytem Brno, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 766 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že náklady s převodem spojené hradí žadatel (k. ú. Lažánky u Blanska).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 182/2 ostatní plocha o výměře 88 m2 a části pozemku parc. č. 182/2 o výměře 60 m2 v k. ú. Blansko (Staré Blansko při ul. Hořická).

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 3

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo schvaluje odprodej pozemku parc. č. st. 4821 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 v k. ú. Blansko, p. Vychodilovi, bytem Blansko, z důvodu sjednocení užívacích a vlastnických vztahů a stavby garáže na pozemku stojící ve vlastnictví fyzické osoby, za cenu 39.600 Kč + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené a bezesmluvní užívání předmětného pozemku za období od 27.03.2019 do dne předcházejícímu dni podání návrh na vklad práv dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a schvaluje znění kupní smlouvy č. 2019/001640/INV/OS (pozemek pod garáží při ul. Mahenova v Blansku).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo schvaluje odprodej pozemku parc. č. st. 1649/9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko, manželům Kabešovým, bytem Lipovec, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 40.000 Kč + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené a schvaluje znění kupní smlouvy č. 2019/001724/INV/OS (pozemek pod garáží, v lokalitě řadových garáží u trati ČD v Blansku, u zastávky Blansko-město).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemku parc. č. 847/20 ostatní plocha o výměře 85 m2 a části pozemku parc. č. 1442/1 ostatní plocha o výměře cca 30 m2 vše v k. ú. Blansko ve vlastnictví města Blansko za cenu 300 Kč/m2 + platná sazba DPH za část pozemku parc. č. 847/24 ostatní plocha o výměře cca 115 m2 ve vlastnictví OC Sever s. r. o., IČO: 07147201, Dvorská 1960/32, Blansko za cenu 300 Kč/m2 + platná sazba DPH, s tím, že případný rozdíl v cenách směňovaných pozemků bude dorovnán příslušnou stranou. Náklady s převodem pozemků spojené hradí strany rovným dílem (pozemky v lokalitě při ul. Dvorská).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru směnit část pozemku parc. č. 582/3 ostatní plocha a část pozemku parc. č. 582/4 v k. ú. Blansko (lokalita při ul. Husova, Blansko).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo schvaluje směnu části pozemku parc. č. 207/13 ostatní plocha o výměře cca 22 m2 v k. ú. Blansko ve vlastnictví města Blansko za cenu 300 Kč/m2 + platná sazba DPH za pozemek parc. č. st. 539 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 20 m2 v k. ú. Blansko za cenu 300 Kč/m2 + platná sazba DPH, s tím, že rozdíl v cenách směňovaných pozemků bude dorovnán příslušnou stranou. Náklady s převodem pozemků spojené hradí strany rovným dílem. (lokalita při ulici Svitavská v Blansku, „zámeček“)

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo schvaluje směnnou smlouvu č. 2019/000368/INV/BF, přičemž veškeré výdaje s převodem spojené, jak je uvedeno v materiálu k této věci, hradí město Blansko.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo schvaluje změnu smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy s výhradou zpětné koupě č. 2017-INV-S019/BKS z 12.04.2017, přičemž změna spočívá v prodloužení doby pro vydání územního rozhodnutí, termínu pro uzavření vlastní kupní smlouvy o 2 roky a v revizi kupní ceny v souladu s článkem VI. této smlouvy a schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy s výhradou zpětné koupě č. 2017-INV-S019/BKS (pozemky v areálu bývalého Agrostavu v k. ú. Blansko).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo schvaluje změnu usnesení č. 3 přijatého na 3. zasedání zastupitelstva města dne 08.03.2011 včetně jeho změn schválených usnesením č. 14 přijatém na 7. zasedání zastupitelstva města dne 15.12.2015, usnesením č. 10 přijatém na 13. zasedání zastupitelstva města dne 06.06.2017, usnesením č. 3 přijatém na 19. zasedání zastupitelstva města dne 26.06.2018, a to tak, že poslední věta usnesení bude znít: „V případě, že odprodej nebude realizován do 31.12.2021, pozbývají tato usnesení zastupitelstva platnosti a odprodej nebude realizován“. Zbývající části usnesení zůstávají beze změny.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo schvaluje změnu smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2011-INV-Poz-S126/Ma-BKS (2013/000094/INV/OS) ze dne 22.05.2013 ve znění dodatku č. 1 až č. 3, přičemž změna spočívá v posunutí termínu pro uzavření vlastní kupní smlouvy, a to do 31.12.2021 a schvaluje znění dodatku č. 4 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2011-INV-Poz-S126/Ma-BKS (2013/000094/INV/OS) ze dne 22.05.2013 ve znění dodatku č. 1 až č. 3 (pozemky v lokalitě 9. května, u řadových garáží).“

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo schvaluje změnu smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2013-INV-Poz-S094/Ma-BKS (2013/000126/INV/OS) ze dne 23.07.2013 ve znění dodatků č. 1 a č. 2, přičemž změna spočívá v posunutí termínu pro uzavření vlastní kupní smlouvy, a to do 30.06.2021 a s tím souvisejících změn smlouvy a schvaluje znění dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2013-INV-Poz-S094/Ma-BKS (2013/000126/INV/OS) (pozemek při ul. Mahenově v Blansku).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo ruší usnesení č. 16 přijaté na 4. zasedání zastupitelstva dne 11.06.2019 (bezúplatné nabytí nemovitých věcí).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo schvaluje bezúplatné nabytí nemovitých věcí, a to pozemků pozemková parcela č. 598/18 (hodnota v účetní evidenci 53.657 Kč) a pozemková parcela č. 610/5 (hodnota v účetní evidenci 1.230 Kč), v k. ú. Blansko, obec Blansko, z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Blanska, včetně souhlasu města s podmínkami uvedenými v Čl. IV. smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 2019/000350/INV/BF a schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 2019/000350/INV/BF.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2019 společnosti Služby Blansko, s. r. o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 ve výši 1.500.000 Kč na investice a obnovu soustavy centrálního zásobování teplem (CZT) a schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo schvaluje cenu tepla v CZT pro rok 2020.

PRO 18, PROTI 4, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 1 memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci stavby III/37937 Blansko přemostění s Jihomoravským krajem.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo neschvaluje zřízení práva stavby (dle § 1240 a následujících z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) na pozemcích případně jejich částech parc. č. 783/1, parc. č. 783/17, parc. č. 783/21, parc. č. 783/24, parc. č. 783/27, parc. č. 783/28, parc. č. 783/19, parc. č. 783/25, parc. č. 783/13, parc. č. 1352/41, vše ostatní plochy v k. ú. Blansko, a to na základě zveřejnění dle usnesení č. 79 z 16. schůze Rady města Blansko dne 25.06.2019.

PRO 21, PROTI 1, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo neschvaluje odprodej pozemků případně jejich části parc. č. 783/1, parc. č. 783/17, parc. č. 783/21, parc. č. 783/24, parc. č. 783/27, parc. č. 783/28, parc. č. 783/19, parc. č. 783/25, parc. č. 783/13, parc. č. 1352/41, vše ostatní plochy v k. ú. Blansko, a to na základě zveřejnění dle usnesení č. 80 z 16. schůze Rady města Blansko dne 25.06.2019.

PRO 21, PROTI 1, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo projednalo „Žádost o bezodkladné projednání věci na Zastupitelstvu města Blansko“ s tím, že bod 1 žádosti je vypořádán usneseními v materiálu „Blansko, střed“, a podněty dle bodů 2 a 3 bere zastupitelstvo na vědomí.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo schvaluje následující skutečnosti týkající se akce "Regenerace sídliště Zborovce, III. etapa" ve věci žádosti o dotaci z programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích vypsaného prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení:

  1. aktualizaci Projektu s názvem Regenerace sídliště Zborovce, III. etapa dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

  2. dofinancování Projektu s názvem Regenerace sídliště Zborovce, III. etapa dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z vlastních zdrojů v minimální výši 50 % uznatelných nákladů a plné výši nákladů neuznatelných,

  3. podání žádosti o dotaci,

  4. realizaci/provedení příslušné etapy.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo schvaluje předloženou smlouvu o právu provést stavbu ev. č. 2019/001577/INV/DS/SVO k projektované stavbě „Chodník Pod školkou, Těchov II. etapa“ s Jihomoravským krajem, který je vlastníkem dotčeného pozemku parc. č. 177/1 v katastrálním území Těchov. Po úředním odsouhlasení užívání předmětné stavby město Blansko požádá o bezúplatný převod stavbou dotčených nemovitostí do svého vlastnictví.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo konstatuje vůli k odstranění stavby stávajících městských lázní z důvodu jejich nevyhovujícího stavebně technického stavu a schvaluje zahájení projekčních prací na novostavbě krytého bazénu v Blansku.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo schvaluje Zprávu o uplatňování Územního plánu Blansko s pokyny pro zpracování návrhů změn, za období 01/2016–12/2019, s předpokladem využití zkráceného postupu pořizování změn podle § 55a, § 55b a § 55c stavebního zákona.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo vydává Obecně závaznou vyhlášku města Blansko, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 1/2007 Pravidla pro poskytování nízkoúročených úvěrů vlastníkům bytového fondu ve městě Blansku podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků SFRB ČR na opravy a modernizace bytů.

PRO 22, PROTI 1, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo schvaluje zrušení Fondu rozvoje bydlení města Blansko.

PRO 22, PROTI 1, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo schvaluje převedení zůstatku Fondu rozvoje bydlení města Blansko a neuhrazených pohledávek k 31.12.2019 do rozpočtu města.

PRO 22, PROTI 1, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Blansko na období let 2021–2022.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet města Blansko na rok 2020 v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 587.022.000 Kč a rozpočet příjmů a výdajů hospodářské činnosti na rok 2020 ve výši 15.085.000 Kč.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo schvaluje příspěvky z rozpočtu města Blansko zřízeným příspěvkovým organizacím:

IČO

Název subjektu

Účel

Částka (v tis. Kč)

71006419

MŠ Blansko, Těchov 124

Příspěvek na provoz

703

71006435

MŠ Blansko, Rodkovského 2a

Příspěvek na provoz

1.907

71006362

MŠ Blansko, Divišova 2a

Příspěvek na provoz

1.365

71006443

MŠ Blansko, Údolní 8

Příspěvek na provoz

1.606

71006427

MŠ Blansko, Dvorská 96

Příspěvek na provoz

2.048

49464191

ZŠ Blansko, Erbenova 13

Příspěvek na provoz

4.040

49463276

ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2

Příspěvek na provoz

3.737

49464205

ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26

Příspěvek na provoz

3.700

49464213

ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17

Příspěvek na provoz

4.830

49464191

ZŠ Blansko, Erbenova 13

Příspěvek na správce veřejných hřišť

23

49463276

ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2

Příspěvek na správce veřejných hřišť

23

49464205

ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26

Příspěvek na správce veřejných hřišť

23

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Kino – příspěvek na provoz

2.680

47885670

Městská knihovna Blansko

Příspěvek na provoz

6.870

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na provoz

9.263

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na Historický jarmark a oslavu Den dětí

100

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na oslavu nového roku

50

00386634

Nemocnice Blansko

Příspěvek na provoz

10.000

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 38

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko společnosti Služby Blansko, s. r. o, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 na provoz:

  • veřejného sociálního zařízení ve výši 446 tis. Kč

  • sportovišť (lázně, koupaliště, zimní stadion) ve výši 11.200 tis. Kč

  • útulku pro psy ve výši 726 tis. Kč

  • rekreační oblasti Palava ve výši 569 tis. Kč

a schvaluje předloženou veřejnoprávní smlouvu.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo schvaluje realizaci akce Cyklostezka Blansko – Ráječko SO 104, s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 2,8 mil. Kč, která bude do rozpočtu města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2020, pokud na tuto akci bude městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2020.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Zastupitelstvo schvaluje realizaci akce Pořízení speciálních nádob na sběr bioodpadu pro město Blansko a jeho městské části s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 2 mil. Kč, která bude do rozpočtu města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2020, pokud na tuto akci bude městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2020.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Zastupitelstvo stanovuje radě pravomoc provádět rozpočtová opatření na předfinancování a spolufinancování akcí dle tabulky v případě přijetí dotací z jiných veřejných zdrojů.

Rozpočtované náklady (v Kč)

Předpoklad dotace

Poskytovatel dotace

Realizace

Cyklostezka Blansko – Ráječko SO 104

2,8 mil.

60 % z uznatelných výdajů, max. 1,68 mil. Kč

Jihomoravský kraj

2020

Pořízení speciálních nádob na sběr bioodpadu pro město Blansko a jeho městské části

2 mil.

85 % z uznatelných nákladů

Státní fond životního prostředí, MŽP

2020

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 42

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření RO 27/2019–29/2019.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 43

Zastupitelstvo vydává Obecně závaznou vyhlášku města Blansko o místním poplatku ze psů.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 44

Zastupitelstvo vydává Obecně závaznou vyhlášku města Blansko o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 45

Zastupitelstvo vydává Obecně závaznou vyhlášku města Blansko o místním poplatku ze vstupného.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 46

Zastupitelstvo vydává Obecně závaznou vyhlášku města Blansko o místním poplatku z pobytu.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 47

Zastupitelstvo vydává Obecně závaznou vyhlášku města Blansko o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 48

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2020 v souladu s Metodikou financování sociálních služeb z rozpočtu města Blansko, verze č. 3 a vyhlášeným Dotačním programem pro rok 2020 „Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů“ za podmínek vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 7. zasedání konaném dne 15.12.2015 usnesením č. 25 následujícím subjektům:

Název příjemce

Sídlo

IČO

Identifikátor (dle registru MPSV)

Účel

Částka

(v Kč)

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;
Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

6343505

Charitní poradna

124.000

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;
Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

2826680

Charitní pečovatelská služba

1.708.000

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;
Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

1642122

Centrum denních služeb Emanuel Boskovice

84.000

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;
Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

8427601

Týdenní stacionář Emanuel Doubravice

188.000

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;
Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

6198998

Chráněné bydlení Betany Boskovice

112.000

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;
Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

3296431

Azylový dům Centrum PRO Blansko

526.000

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;
Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

3977071

Krizová pomoc – Okno dokořán

337.000

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;
Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

4841959

Nízkoprahové denní centrum Stará fabrika Blansko

265.000

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;
Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

9054343

NZDM Zlatá zastávka Adamov

150.000

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;
Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

5317909

Noclehárna pro muže Blansko

215.000

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;
Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

4396705

Sociálně terapeutické dílny Pěkná modrá Doubravice

374.000

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;
Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

9219409

Terénní programy SPONA – Společná cesta

381.000

Oblastní spolek Českého červeného kříže

Sadová 2, 678 01 Blansko

426288

4104942

Pečovatelská služba ČČK

557.000

Charita Vyškov

Morávkova 745/1a, 682 01 Vyškov

65841875

9072668

Odlehčovací služba

150.000

Hnutí humanitární pomoci

L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko

00545678

8559032

Denní stacionář Domov Olga

389.000

Hnutí humanitární pomoci

L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko

00545678

8269535

Chráněné bydlení Centrum Velan

246.000

LUMINA, spolek

Křtiny 20, 679 05 Křtiny

69707294

2405551

DZR – Domov SANTINI

350.000

Společnost pro ranou péči, pobočka Brno

Uzbecká 32, 625 00 Brno

75094924

4123958

Raná péče

62.000

DOTYK II, o. p. s.

Vídeňská 11/127, Přízřenice, 619 00 Brno

29277817

9306099

Raná péče

69.000

DOTYK II., o. p. s.

Vídeňská 11/127, Přízřenice, 619 00 Brno

29277817

1256727

Sociální rehabilitace

18.000

Společnost Podané ruce, o. p. s.

Hilleho 1842/5, 602 00 Brno

60557621

2474603

NZDM v Blansku

533.000

Společnost Podané ruce, o. p. s.

Hilleho 1842/5, 602 00 Brno

60557621

6927954

Terénní programy na Blanensku

165.000

Práh jižní Morava, z. ú.

Tuřanská 199/12, 620 00 Brno

70288101

7587852

Sociální rehabilitace

95.000

Tyto dotace budou poskytnuty na účet příjemce do 30 dnů od podpisu smlouvy.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 49

Zastupitelstvo schvaluje Dohody o ukončení Smluv o úpravě vzájemných vztahů mezi městem Blansko a obcí Olomučany, obcí Ráječko a obcí Spešov při poskytování pečovatelské služby občanům těchto obcí, a to k 31.12.2019.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 50

Zastupitelstvo schvaluje verzi č. 2 Metodiky pro poskytování dotací v oblasti zahraničních styků.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 51

Zastupitelstvo schvaluje vzory veřejnoprávních smluv pro poskytování dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti účinné od 1. ledna 2020 pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona o obcích v kompetenci zastupitelstva.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 52

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města Blansko na rok 2020 v souladu s vyhlášeným Dotačním programem pro rok 2020 „Podpora kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko“ za podmínek vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 6. zasedání konaném dne 10.12.2019 usnesením č. 51 následujícím subjektům takto:

Název

Adresa sídla

IČO

Účel

Částka

(v Kč)

Junák – český skaut, středisko Srdce na dlani Blansko, z. s.

Růžová 128/3, 678 01 Blansko

16343671

Skautská činnost

115.000

Kolpingova rodina Blansko

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

70874531

„Zlaté české ručičky“ a „Vykoukněme z města ven“

193.000

Mateřské centrum Veselý Paleček, z. s.

K. J. Mašky 1413/2, 678 01 Blansko

22838015

Mateřské centrum – celoroční provoz

280.000

Moravský rybářský svaz, z. s. pobočný spolek Blansko

Mlýnská 2312/25, 678 01 Blansko

546712

Kroužek mladých rybářů

53.000

RASTISLAV Blansko, z. s.

Dvorská 2099/2, 678 01 Blansko

62073541

Koncertní činnost

81.000

Společnost katolického domu v Blansku, z. s.

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

47886552

Kulturní a komunitní činnost Katolického domu

89.000

Spolek CIRCULUS

Lažánky 81, 678 01 Blansko

75095181

Rozvoj a podpora kulturní a zájmové činnosti

57.000

Ulita Blansko, z. s.

B. Němcové 2431/2A, 678 01 Blansko

62077589

Ulita v roce 2020

50.000

Umělecké centrum ART-TEP, spolek

Křížkovského 1282/25, 678 01 Blansko

2105292

Podpora uměleckého vzdělávání dětí, mládeže v městě Blansku a přilehlém okolí

170.000

Všechny dotace budou poskytnuty na účet příjemce do 30 dnů od podpisu smlouvy.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 53

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města Blansko na rok 2020 v souladu s vyhlášeným Dotačním programem pro rok 2020 „Podpora kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko“ za podmínek vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 6. zasedání konaném dne 10.12.2019 usnesením č. 51 následujícím subjektům takto:

Název

Sídlo

IČO

Účel

Částka

(v Kč)

Nemocnice Blansko

Sadová 1596/33, 678 01 Blansko

386634

Logofest

31.000

Spolek CIRCULUS

Lažánky 81, 678 01 Blansko

75095181

Cyklus představení pro dětí, mládež a dospělé

35.400

Spolek CIRCULUS

Lažánky 81, 678 01 Blansko

75095181

Multižánrový festival Kolotoč 2020

28.800

Ulita Blansko, z. s.

B. Němcové 2431/2A, 678 01 Blansko

62077589

Muzika pro Karolínku 2020

35.400

Základní umělecká škola Blansko, příspěvková organizace

Zámek 3/3, 678 01 Blansko

380521

Koncert (ne)populárních melodií

24.300

Všechny dotace budou poskytnuty na účet příjemce do 30 dnů od podpisu smlouvy.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 54

Zastupitelstvo schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy pro poskytování dotací v oblasti sportu účinnou od 1. ledna 2020 pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona o obcích v kompetenci zastupitelstva.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 55

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města Blansko na rok 2020 v souladu s vyhlášeným Dotačním programem pro rok 2020 „Podpora sportu ve městě Blansko“ za podmínek vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 6. zasedání konaném dne 10.12.2019 usnesením č. 54 následujícím subjektům takto:

Název

Sídlo

IČO

Účel

Částka

(v Kč)

TJ Asociace sportovních klubů Blansko, z. s.

Mlýnská 1297/19, 678 01 Blansko

43420567

Podpora tělovýchovné a sportovní činnosti TJ

165.000

Orel jednota Blansko

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

68729251

Podpora tělovýchovné a sportovní činnosti

274.000

ACT leraK Blansko, z. s.

V Hájíčku 377, 679 02 Ráječko – podána změna sídla na OR

22904573

Atletika, plavání, triatlon – zdravé děti

100.000

Basketbalový klub Blansko, z. s.

Chelčického 1671/62, 678 01 Blansko

2020955

Organizace basketbalu minižákyň v roce 2020

39.000

Blanenský Basketbalový Klub Blansko, z. s.

Mahenova 951/10, 678 01 Blansko

26558637

Podpora basketbalové činnosti dětí a mládeže v BBK Blansko v roce 2020

53.000

Dynamiters Blansko HK z. s.

Poříčí 2471/23, 678 01 Blansko

22872779

Podpora hokejového oddílu Dynamiters Blansko HK

86.000

FK Blansko, z. s.

Údolní 1826/10, 678 01 Blansko

26606623

Sportovní činnost FK Blansko, z. s.

326.000

FBK Atlas Blansko, z. s.

Jasanová 2083/8, 678 01 Blansko

2103362

Provoz a činnost florbalového klubu FBK Atlas Blansko, z. s. v roce 2020

94.000

HC Blansko, z. s.

Mlýnská 624/17, 678 01 Blansko

69705798

Podpora činnosti klubu HC Blansko

306.000

HC CHEROKEES, z. s.

Družstevní 1251/11, 678 01 Blansko

26561841

Podpora ženského hokeje – účast v Lize žen ČR

77.000

Fénix Sport Blansko, z. s.

Pod Javory 2058/18, 678 01 Blansko

8314365

Podpora sportu ve městě Blansko

15.000

Klub biatlonu Blansko, p. s.

Obůrka 315, 678 01 Blansko

62073729

Zabezpečení chodu KB Blansko 2020

45.000

KST Blansko, z. s.

Masarykova 729/19, 678 01 Blansko

1983121

Činnost KST Blansko, z. s.

36.000

Okresní komise futsalu FIFA Blansko z. s.

Smetanova 299/4, 678 01 Blansko

22901469

Organizace futsalových soutěží v Blansku

146.000

Olympia Blansko, z. s.

Mlýnská 2457/22, 678 01 Blansko

45473790

Olympia Blansko – provoz areálu a sportovní činnost 2020

948.000

Bowling Blansko, z. s.

Dvorská 2388/4, 678 01 Blansko

8000492

Podpora sportu dětí a mládeže – bowling

0

TJ SOKOL LAŽÁNKY, z. s.

Lažánky 217, 678 01 Blansko

68685190

Provoz a údržba fotbalového hřiště, zajištění sportovní činnosti a údržba a oprava hráčských kabin

118.000

TK Blansko, z. s.

č. p. 191, 679 02 Spešov – vyzvaní ke změně

1414950

Podpora sportovní činnosti tenisového oddílu TK Blansko

95.000

ROAD CROSS TEAM Blansko, z. s.

Družstevní 1359/6, 678 01 Blansko

26543958

Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko

42.000

ÚAMK BIKETRIAL BLANSKO

Sadová 1321/80, 678 01 Blansko

49463829

Pravidelná celoroční činnost v roce 2020

48.000

ČMF – SC BIKETRIAL CZECH, z. s.

K. H. Máchy 1242/14, 678 01 Blansko

72038357

Podpora sportující mládeže – biketrial, freerun, pohybové aktivity

40.000

Všechny dotace budou poskytnuty na účet příjemce do 30 dnů od podpisu smlouvy.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 56

Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy č. 5 a 6 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápisy č. 7 a 8 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 57

Zastupitelstvo schvaluje předložený plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko na 1. pololetí roku 2020.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 58

Zastupitelstvo schvaluje předložený plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko na 1. pololetí roku 2020.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 2. 3. 2020, 14:24 h