Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 12 ze dne 22. 6. 2021

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo schvaluje odprodej pozemku parc. č. 643/9 ostatní plocha o výměře 333 m2 v k. ú. Dolní Lhota panu Blažkovi, Ráječko za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 153.180 Kč + platná sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem pozemku spojené a schvaluje kupní smlouvu č. 2021/002061/KOM/OS (u průmyslového areálu při hlavní silnici mezi Dolní Lhotou a Spešovem).

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 690/1 o výměře 44 m2 a části pozemku parc. č. 690/20 o výměře cca 7 m2 vše v k. ú. Blansko, za účelem výstavby garáže (lokalita za řadovými garážemi při ul. 9. května).

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 690/1 a části pozemku parc. č. 690/2 o celkové výměře cca 200 m2 vše v k. ú. Blansko, za účelem vybudování parkoviště pro zaměstnance AUTODÍLNY Procházka, s. r. o. (lokalita za řadovými garážemi při ul. 9. května).

PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 789 trvalý travní porost v k. ú. Těchov (část Těchov – při hlavní komunikaci, naproti MŠ).

PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo neschvaluje využít předkupní právo ke koupi stavby bez čp/č. ev. – garáže stojící na pozemku parc. č. st. 3578 zastavěná plocha v k. ú. Blansko a neschvaluje koupi stavby bez čp/č. ev. – garáže na pozemku parc. č. st. 3578 zastavěná plocha v k. ú. Blansko za podmínek dle předložené nabídky.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo neschvaluje využít předkupní právo ke koupi stavby bez čp/č. ev. – garáže stojící na pozemku parc. č. st. 4884 zastavěná plocha v k. ú. Blansko a neschvaluje koupi stavby bez čp/č. ev. – garáže na pozemku parc. č. st. 4884 zastavěná plocha v k. ú. Blansko za podmínek dle předložené nabídky.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu č. 2021/001829/SRM/DS (výkup pozemku v k. ú. Lažánky u Blanska).

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu č. 2021/001830/SRM/DS (výkup pozemku v k. ú. Lažánky u Blanska do vlastnictví města Blansko).

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo schvaluje změnu smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy s výhradou zpětné koupě č. 2017-INV-S019/BKS z 12.04.2017 ve znění dodatku č. 1, přičemž změna spočívá v prodloužení doby pro učinění výzvy k uzavření kupní smlouvy dle článku II, odst. 3 smlouvy do 30.06.2023 a v prodloužení termínu pro uzavření vlastní kupní smlouvy dle článku II, odst. 2 smlouvy do 31.12.2023 a schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy s výhradou zpětné koupě č. 2017-INV-S019/BKS z 12.04.2017 ve znění dodatku č. 1 (pozemky v areálu bývalého Agrostavu v k. ú. Blansko).

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo schvaluje změnu doby odprodeje části předmětu budoucího odprodeje dle smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2014-INV-Poz-S090/Ma-BKS (č.2015/000579/INV/OS) ze dne 04.03.2015 ve znění dodatku č. 1 a č. 2, tj. pozemků parc. č. 639/58 orná půda o výměře 646 m2 a částí pozemku parc. č. 639/1 orná půda o výměře 12 m2 v k. ú. Blansko, označených geometrickým plánem č. 5219-560/2020 dosud nezapsaným v katastru nemovitostí jako pozemek parc. č. 639/58 orná půda o výměře 657 m2 v k. ú. Blansko (původně odprodej po kolaudaci bytového domu označeného jako A2 a souvisejících staveb příslušné etapy – nově odprodej po schválení změny doby odprodeje zastupitelstvem města, tj. ještě před kolaudací bytového domu A2 a souvisejících staveb příslušné etapy) a schvaluje kupní smlouvu č. 2021/002090/SRM/OS.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo schvaluje výkup pozemku parc. č. 281/1 v k. ú. Blansko městem Blansko od vlastníka pozemku, za cenu 33.426 Kč s tím, že náklady s převodem spojené bude hradit město a pověřuje radu města schválením kupní smlouvy (pozemek při ul. Brněnská).

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva stavby č. 2021/002111/SRM/OS (pozemky v lokalitě zahradnictví na ul. Poříčí, na kterých bude umístěno nové obchodní centrum Blansko).

PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL 4

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2021 pro Dynamiters Blansko HK z. s., se sídlem Poříčí 2471/23, 678 01 Blansko, IČO: 22872779 na projekt Podpora výkonnostního hokeje Dynamiters Blansko HK ve výši 200.000 Kč a schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo schvaluje návrh stanov pro Bytové družstvo Zborovce 66, družstvo, IČO: 26292645.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo schvaluje návrh stanov pro Bytové družstvo Písečná-Blansko, družstvo, IČO: 26891140.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo schvaluje návrh stanov pro Bytové družstvo Písečná II, družstvo, IČO: 26914425.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo schvaluje koncept a základní parametry nového objektu budovy městských lázní v Blansku dle předložené architektonické studie ze dne 02.06.2021 a s tím související zvýšení limitu max. předpokládaných nákladů na výstavbu.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo vydává Obecně závaznou vyhlášku města Blansko, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Blansko a část společného školského obvodu základní školy zřízené městem Blansko.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo vydává Obecně závaznou vyhlášku města Blansko o nočním klidu.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy pro poskytnutí dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti (1. pilíř) účinnou od 23. června 2021 pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona o obcích v kompetenci zastupitelstva.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města Blansko na rok 2021 v souladu s vyhlášeným Dotačním programem „Podpora kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko pro rok 2021“ (1. pilíř) za podmínek vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 12. zasedání konaném dne 22.06.2021 usnesením č. 20 následujícím subjektům takto:

Název

Adresa sídla

IČO

Účel

Částka

Junák – český skaut, středisko Srdce na dlani Blansko, z. s.

Růžová 128/3, 678 01 Blansko

16343671

Skautská činnost

70 000 Kč

Junák – český skaut, středisko Světla Blansko, z. s.

Růžová 948/5, 678 01 Blansko

71165240

Podpora zájmové činnosti skautských oddílů střediska Světla Blansko v roce 2021

105 000 Kč

Kolpingova rodina Blansko

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

70874531

"Zlaté české ručičky" a "Vykoukněme z města ven"

162 000 Kč

Mateřské centrum Veselý Paleček, z. s.

K. J. Mašky 1413/2, 678 01 Blansko

22838015

Paleček pro Blansko 2021

91 000 Kč

RASTISLAV Blansko, z. s.

Dvorská 2099/2, 678 01 Blansko

62073541

Koncertní pěvecká činnost 2021

62 000 Kč

Společnost katolického domu v Blansku, z. s.

Komenského 341/15, 678 01 Blansko

47886552

Kulturní a komunitní činnost Katolického domu

68 000 Kč

Spolek CIRCULUS

Lažánky 81, 678 01 Blansko

75095181

Rozvoj Spolku CIRCULUS a Divadla Kolárka

43 000 Kč

Ulita Blansko, z. s.

B. Němcové 2431/2A, 678 01 Blansko

62077589

Celoroční činnost Ulity 2021

14 000 Kč

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo schvaluje udělení dotace žadateli Umělecké centrum ART-TEP, spolek, se sídlem Křížkovského 1282/25, 678 01 Blansko, IČO: 02105292 ve výši 170.000 Kč na projekt Podpora uměleckého vzdělávání dětí, mládeže a dospívajících v městě Blansku za podmínek upraveného znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí programové dotace v oblasti kultury a zájmové činnosti (1. pilíř).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo neschvaluje udělení dotace v rámci dotačního řízení programu "Podpora kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko pro rok 2021" žadateli Základní umělecká škola Blansko, příspěvková organizace, se sídlem Zámek 3, 678 01 Blansko, IČO: 00380521 na projekt "Koncerty absolventů".

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy pro poskytnutí dotací v oblasti kultury a zájmové činnosti (2. pilíř) účinnou od 23. června 2021 pro dotace, u nichž je rozhodnutí o jejich poskytnutí dle zákona o obcích v kompetenci zastupitelstva.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města Blansko na rok 2021 v souladu s vyhlášeným Dotačním programem „Podpora kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko pro rok 2021“ (2. pilíř) za podmínek vzorové smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 12. zasedání konaném dne 22. 06. 2021 usnesením č. 24 následujícím subjektům takto:

Název

Adresa sídla

IČO

Účel

Částka

POST BELLUM, z. ú.

Štěpánská 704/61, Nové Město, 110 00 Praha

26548526

Příběhy našich sousedů

28.500 Kč

Ulita Blansko, z. s.

B. Němcové 2431/2A, 678 01 Blansko

62077589

Muzika pro Karolínku 2021

36.300 Kč

Základní umělecká škola Blansko, příspěvková organizace

Zámek 3/3, 678 01 Blansko

00380521

Pohádkový muzikál na motivy pohádky Princezna ze mlejna

38.800 Kč

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo souhlasí s přípravou prodeje pozemku parc. č. st. 4720, jehož součástí je stavba bytového domu Okružní 2294/3a, b, c, v k. ú. Blansko, bytovému družstvu složenému z nájemců tohoto bytového domu za cenu obvyklou, stanovenou dle znaleckého posudku.

PRO 20, PROTI 2, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo vydává Obecně závaznou vyhlášku města Blansko o místním poplatku z pobytu.

PRO 22, PROTI 1, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo schvaluje částku v celkové výši 600 tis. Kč na projekty v rámci participativního rozpočtu "Společně pro Blansko" na rok 2022.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o zhodnocování finančních prostředků za rok 2020 a výhled pro rok 2021.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku města Blansko k 31.12.2020.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet města Blansko za rok 2020 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo schvaluje přijetí úvěru ve výši 60.000.000 Kč od České spořitelny, a. s. a přiloženou Smlouvu o úvěru č. 0633300169/LCD mezi společností Česká spořitelna, a. s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČO: 45244782 a městem Blansko.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření RO 11/2021 – RO 14/2021.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Zastupitelstvu schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2021 Hnutí humanitární pomoci, se sídlem L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko, IČO: 00545678 na opravu opotřebených a poškozených částí střešní konstrukce a kompletní výměnu střešní krytiny objektu denního stacionáře Domova Olga, Blansko, Leoše Janáčka 2184/15 ve výši 150.000 Kč a schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2021 ve výši 200.000 Kč České republice – Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje, se sídlem Zubatého 685/1, 614 00 Brno, IČO: 70884099 na vybudování lezecké stěny v areálu Územního odboru Blansko, který je na pozemku p. č. st. 3200, vše v k. ú.  Blansko (požární stanice Blansko, Poříčí 1991/22) a schvaluje předloženou veřejnoprávní smlouvu.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Nemocnice Blansko.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo bere na vědomí předloženou Monitorovací zprávu o stavu naplňování Strategického plánu rozvoje města Blansko za rok 2020.

PRO 21, PROTI 1, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 38

Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy č.12 a 13 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápisy č.15 a 16 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo schvaluje předložený plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko na 2. pololetí roku 2021.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h