Detail usnesení


Usnesení zastupitelstva č. 14 ze dne 14. 12. 2021

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc. č. 561 ostatní plocha o výměře 54 m2 a části pozemku parc. č. 559/43 ostatní plocha o výměře cca 602 m2, jak je vyznačeno v materiálu odboru SRM k této věci, vše v k. ú. Blansko za cenu 10 Kč/m2 + platná sazba DPH a prodej částí pozemků parc. č. 559/21, parc. č 1817 a parc. č. 559/43, vše ostatní plocha o výměře částí cca 578 m2, jak je vyznačeno v materiálu odboru SRM k této věci, vše v k. ú. Blansko, za cenu 551 Kč/m2 + platná sazba DPH, za účelem vybudování – rozšíření parkovacích ploch s tím, že vybudování parkovacích ploch je možné pouze na částech těchto pozemků, společnosti Synthon, s. r. o., Brněnská 597/32, 678 01 Blansko, IČO: 26158458, s tím, že náklady s převodem spojené hradí kupující a schvaluje smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2021/002198/SRM/OS (pozemky při ul. Brněnská naproti areálu společnosti Synthon).

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku parc. č. 452/4 ostatní plocha o výměře 654 m2 označené geometrickým plánem č. 5145-6/2020 dosud nezapsaným v katastru nemovitostí (dále jen GP) jako parc. č. 452/37 ostatní plocha a části pozemku parc. č. 1381/1 ostatní plocha o výměře 54 m2 označené GP jako parc. č. 1381/17 ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko společnosti Správa železnic, státní organizace, IČO: 70994234, Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, 110 00, za cenu ve výši ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem vynásobené koeficientem 1,5, tj. 233.640 Kč + případná platná sazba DPH a schvaluje kupní smlouvu č. 2021/002195/SRM/OS (pozemky podél stávající dráhy-trati poblíž hlavního nádraží Blansko).

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 519/1 ostatní plocha v k. ú. Horní Lhota u Blanska o výměře cca 453 m2, za účelem rozšíření – přístavby výrobní haly a rozšíření manipulační plochy p. Pokladníkovi, IČO: 49471091, Blansko za cenu 420 Kč/m2 + platná sazba DPH s tím, že k odprodeji dojde po vydání stavebního povolení na rozšíření – přístavby výrobní haly a rozšíření manipulační plochy a s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a schvaluje smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2021/002173/KOM/OS. Rozdíl mezi dohodnutou kupní cenou a kupní cenou stanovenou znaleckým posudkem bude podporou malého rozsahu „de minimis“ poskytnutou kupujícímu v případě, že kupující bude splňovat podmínky pro poskytnutí této podpory (pozemek v lokalitě Vojanky v blízkosti budovy č. p. 2455).

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo schvaluje odprodej pozemků parc. č. 1541 o výměře 102 m2 a parc. č 1650 o výměře 43 m2, oba ostatní plocha, neplodná půda v k. ú. Jestřebí, Mg.A. Potůčkové, PhD., Brno za cenu 2.175 Kč s tím, že náklady s převodem spojené hradí kupující a schvaluje kupní smlouvu č. 2021/002197/KOM/OS (pozemky poblíž města Rájec-Jestřebí).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru prodat pozemek parc. č. 242/3 zahrada o výměře 482 m2 v k. ú. Blansko (pozemek na levém břehu Svitavy vedle cyklostezky nedaleko bývalého autobazaru u Lidlu).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo neschvaluje odprodej části pozemku parc. č. 495/7 ostatní plocha o výměře 1060 m2 v k. ú. Horní Lhota u Blanska, za účelem užívání pro individuální rekreační a zahrádkářské účely.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 954/2 ostatní plocha o výměře 80 m2 v k. ú. Blansko, p. Jelínkovi za účelem výstavby dvojgaráže a odstavné plochy (pozemky u řadových garáží na Zborovcích).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 639/19 ostatní plocha o výměře 501 m2, parc. č. 1816 ostatní plocha o výměře 252 m2, parc. č. 620/86 ostatní plocha o výměře 175 m2 a parc č. 620/87 ostatní plocha o výměře 68 m2 v k. ú. Blansko panu Strykovi, za účelem výstavby parkovacích míst a rozšíření obslužnosti pozemků k plánované výstvbě bytového domu na pozemcích parc. č. 620/84 a parc. č. st. 3999 v k. ú. Blansko (pozemky v lokalitě Písečná).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. st. 3973 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 513 m2 v k. ú. Blansko (pozemek při ul. Sladkovského).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemku parc. č. 424/17 trvalý travní porost o výměře 716 m2 v k. ú. Klepačov ve vlastnictví města Blansko, za pozemek parc. č. 426/2 o výměře 220 m2 v k. ú.Klepačov ve vlastnictví fyzických osob. Směna bude realizována za předpokladu, že dojde k vypořádání služebností jak na obecním pozemku, tak na okolních pozemcích ve vlastnictví fyzických osob a schvaluje smlouvu o uzavření budoucí směnné smlouvy č.2021/000506/SRM/BF (lokalita Klepačov, nad ředitelstvím ČKD Blansko).

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 2

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo schvaluje nevyužít předkupní právo ke koupi stavby bez čp/č. ev. – garáže stojící na pozemku parc. č. st. 2262 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Blansko a neschvaluje koupi stavby bez čp/č. ev. – garáže na pozemku parc. č. st. 2262 zastavěná plocha v k. ú. Blansko městem Blansko za podmínek dle předložené nabídky.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo schvaluje změnu usnesení č. 3 přijatého na 3. zasedání zastupitelstva města dne 08.03.2011 včetně jeho změn schválených usnesením č. 14 přijatém na 7. zasedání zastupitelstva města dne 15.12.2015, usnesením č. 10 přijatém na 13. zasedání zastupitelstva města dne 06.06.2017, usnesením č. 3 přijatém na 19. zasedání zastupitelstva města dne 26.06.2018, usnesením č. 17 přijatém na 6. zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2019 a to tak, že poslední věta usnesení bude znít: „V případě, že odprodej nebude realizován do 31.12.2023, pozbývají tato usnesení zastupitelstva platnosti a odprodej nebude realizován“. Zbývající části usnesení zůstávají beze změny.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo schvaluje změnu smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2011-INV-Poz-S126/Ma-BKS (2013/000094/INV/OS) ze dne 22.05.2013 ve znění dodatků č. 1 až č. 4, přičemž změna spočívá v posunutí termínu pro uzavření vlastní kupní smlouvy, a to do 31.12.2023 a schvaluje znění dodatku č. 5 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2011-INV-Poz-S126/Ma-BKS (2013/000094/INV/OS) ze dne 22.05.2013 ve znění dodatků č. 1 až č. 4 (pozemky v lokalitě 9. května, u řadových garáží).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo schvaluje minimální kupní cenu pozemků v průmyslové zóně Blansko ve výši 3.000 Kč/m2.

PRO 18, PROTI 1, ZDRŽEL 4

Usnesení č. 15

Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 4 zřizovací listiny ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2 spočívající v rozšíření okruhů doplňkové činnosti školy o komplexní zajištění obědů pro cizí strávníky.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2022 pro TJ Sokol Lažánky, z. s., se sídlem Lažánky 217, 678 01 Blansko, IČO: 68685190 na projekt Víceúčelové hřiště TJ Sokol Lažánky ve výši 25 % skutečných nákladů na výstavbu víceúčelového hřiště a do maximální výše 500 tis. Kč za podmínky získání spolufinancování z jiných dotačních zdrojů (např. Nadace ČEZ).

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo schvaluje návrh Smlouvy o spolupráci za účelem realizace bytové výstavby v lokalitě Blansko – Písečná, a to se společnostmi se společným investičním záměrem: HOPA Group s. r. o., IČO: 29213967, se sídlem Karlovo nám. 292/15, Nové Město, 120 00 Praha 2 a Trikaya Project Management a. s., IČO: 05186234, se sídlem Šumavská 519/35, Veveří, 602 00 Brno.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 15 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu č. 2021/002194/SRM/OS mezi městem Blansko a Bytovým družstvem Okružní 3abc Blansko, Okružní 2294/3b, Blansko, IČO: 11887541 na prodej pozemku parc. č. st. 4720, jehož součástí je stavba bytového domu Okružní 2294/3a, b, c, v k. ú. Blansko.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo vydává změnu Územního plánu Blansko B2019-Z3 s tím, že posoudilo průběh a výsledek pořizování včetně odůvodnění a ověřilo, že není v rozporu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací vydanou krajem, stanovisky dotčených orgánů a krajského úřadu, a souhlasí s výsledkem projednání, vypořádáním připomínek a s rozhodnutím o uplatněných námitkách.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo neschvaluje předběžnou kalkulaci ceny tepelné energie pro rok 2022 v CZT z důvodu nedoložení primárních podkladů provozovatelem CZT prokazujících fixaci ceny zemního plynu na dostatečně dlouhou dobu, z níž by bylo možné předpokládat reálnost ceny v roce 2022 v částce 778 Kč/GJ.

PRO 18, PROTI 1, ZDRŽEL 4

Usnesení č. 22

Zastupitelstvo podporuje záměr rady města předčasně ukončit Smlouvu o nájmu technologie s firmou ZT energy s. r. o. a ukládá radě předložit zastupitelstvu návrh řešení způsobu provozu CZT po skončení smluvního vztahu se současným provozovatelem.

PRO 16, PROTI 3, ZDRŽEL 4

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo zřizuje Výbor pro energetiku Zastupitelstva města Blansko s počtem členů 11.

PRO 23, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo schvaluje založení spolku DMO Moravský kras a okolí, z.s. městy Blansko a Boskovice, společnostmi Olberg tour s. r. o, Agrocentrum Ohrada a.s. a Domem přírody Moravského krasu, o. p. s. a schvaluje přiloženou Dohodu o založení spolku a jeho stanovy.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo bere na vědomí záměr nepřipravovat 3. aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo ukládá Radě města Blansko zajistit vypracování nového strategického plánu města a zajistit možnost zapojení členů zastupitelstva a zástupců veřejnosti při tvorbě tohoto plánu.

PRO 17, PROTI 4, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet města Blansko na rok 2022 v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 604.236.000 Kč a rozpočet příjmů a výdajů hospodářské činnosti na rok 2022 ve výši 16.334.000 Kč.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo schvaluje příspěvky z rozpočtu města Blansko zřízeným příspěvkovým organizacím:

IČO

Název subjektu

Účel

Částka v tis. Kč

71006419

MŠ Blansko, Těchov 124

Příspěvek na provoz

714

71006435

MŠ Blansko, Rodkovského 2a

Příspěvek na provoz

1 969

71006362

MŠ Blansko, Divišova 2a

Příspěvek na provoz

1 415

71006443

MŠ Blansko, Údolní 8

Příspěvek na provoz

1 660

71006427

MŠ Blansko, Dvorská 96

Příspěvek na provoz

2 121

49464191

ZŠ Blansko, Erbenova 13

Příspěvek na provoz

4 195

49463276

ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2

Příspěvek na provoz

4 000

49464205

ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26

Příspěvek na provoz

3 800

49464213

ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17

Příspěvek na provoz

4 930

49464191

ZŠ Blansko, Erbenova 13

Příspěvek na správce veřejných hřišť

23

49463276

ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2

Příspěvek na správce veřejných hřišť

23

49464205

ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26

Příspěvek na správce veřejných hřišť

23

49464213

ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17

Příspěvek na správce veřejných hřišť

23

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Kino – příspěvek na provoz

2 804

47885670

Městská knihovna Blansko

Příspěvek na provoz

7 371

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na provoz

9 587

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na Historický jarmark a oslavu Den dětí

120

00163848

Kulturní středisko města Blanska

Příspěvek na oslavu nového roku

50

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo schvaluje  poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko společnosti Služby Blansko,s. r. o, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 na provoz:

- veřejného sociálního zařízení ve výši 474 tis. Kč

- sportovišť ve výši 9 647 tis. Kč

- útulku pro psy ve výši 771 tis. Kč

- rekreační oblasti Palava ve výši 604 tis. Kč

a schvaluje předloženou veřejnoprávní smlouvu.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo schvaluje realizaci akce Pořízení hasičského auta, s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 2.000.000 Kč, která bude do rozpočtu města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2022, pokud na tuto akci bude městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2022.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo schvaluje realizaci akce Varovné informační systémy a digitální povodňový plán, s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 9.170.000 Kč, která bude do rozpočtu města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2022, pokud na tuto akci bude městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2022.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Zastupitelstvo schvaluje  realizaci akce „Komunikace k ranči Hořice“, s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 7.000.000 Kč, která bude do rozpočtu města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2022, pokud na tuto akci bude městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2022.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo schvaluje realizaci akce „Fotbalový stadion Mlýnská – rekonstrukce II. etapa“, s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 13.000.000 Kč, která bude do rozpočtu města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2022, pokud na tuto akci bude městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a dofinancování této akce v roce 2022.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo schvaluje  realizaci akce „Dostavba sportovní haly Údolní“, s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 30.000.000 Kč, která bude do rozpočtu města Blansko zařazena formou rozpočtového opatření v průběhu roku 2022, pokud na tuto akci bude městu Blansko přiznána dotace z jiných veřejných rozpočtů a prohlašuje, že město Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování této akce v roce 2022.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Zastupitelstvo stanovuje radě pravomoc provádět rozpočtová opatření na předfinancování a spolufinancování akcí dle tabulky v případě přijetí dotací z jiných veřejných zdrojů.

 

Rozpočtované náklady

Předpoklad dotace

Poskytovatel dotace, spolufinancující PO

Realizace

Pořízení hasičského auta

2.000.000

300.000

Jihomoravský kraj

2022

Varovné informační systémy a digitální povodňový plán

9.170.000

6.247.000

OP ŽP

2022

Komunikace k ranči Hořice

7.000.000 Kč

3.000.000 Kč

Magistrát města Brna

2022

Fotbalový stadion Mlýnská – rekonstrukce II. etapa

13.000.000 Kč

max. 70 %

Národní sportovní agentura

2022

Dostavba sportovní haly Údolní

30.000.000 Kč

max. 70 %

Národní sportovní agentura

2022 – 2023

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Zastupitelstvo schvaluje  pro rok 2022 uplatnění výjimky z Koncepce podpory sportu ve městě Blansko na léta 2016 – 2023 (verze 3.) spočívající v neuplatnění postupu stanovení celkového objemu financí alokovaných na 1. pilíř (Podpora tělovýchovné a sportovní činnosti) určením 3 % z rozpočtovaných sdílených daní města a stanovuje pro rok 2022 objem dotačních prostředků na podporu sportu v rámci 1. pilíře na částku 7.500.000 Kč.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Zastupitelstvo schvaluje  pro rok 2022 uplatnění výjimky z Koncepce podpory kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko na léta 2016 – 2023 (verze 3.) spočívající v neuplatnění postupu stanovení celkového objemu financí alokovaných na 1. pilíř (Podpora celoroční kulturní a zájmové činnosti) a 2. pilíř (Podpora jednorázových kulturních a zájmových akcí) určením 0,8 % z rozpočtovaných sdílených daní města a stanovuje pro rok 2022 objem dotačních prostředků na podporu kultury a zájmové činnosti v rámci 1. pilíře na částku 2.100. 000 Kč.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Zastupitelstvo schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Blansko na období let 2023 – 2025.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí úvěru ve výši 2,5 mil. Kč s úrokem 4 % p. a., se splatností 30.09.2022 společnosti Služby Blansko, s. r. o., se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 a schvaluje přiloženou smlouvu o úvěru.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření RO 27/2021 a RO 28/2021.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Zastupitelstvo schvaluje zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2 o 33.000 Kč na částku 3.783.000 Kč a na provoz příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Salmova 17 o 43.000 Kč na částku 4.223.000 Kč.

PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 42

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2022 pro Služby Blansko, s. r. o., se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 65277333 na projekt Snížení nákladů hodinových pronájmů sportovišť ve výši 4.500.000 Kč a schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 43

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2022 v souladu s Metodikou financování sociálních služeb z rozpočtu města Blansko, verze č. 3 a vyhlášeným Dotačním programem pro rok 2022 „Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů“ za podmínek vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené Zastupitelstvem města Blansko na jeho 7. zasedání konaném dne 15.12.2015 usnesením č. 25 následujícím subjektům:

Název příjemce

Sídlo

IČO

Identifikátor (dle registru MPSV)

Účel

Částka (v Kč)

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

6343505

Odborné sociální poradenství – Charitní poradna

348.000 Kč

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

2826680

Charitní pečovatelská služba Blansko

2.030.000 Kč

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

1642122

Centrum denních služeb Emanuel Boskovice

65.000 Kč

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

8427601

Týdenní stacionář Emanuel Doubravice

249.000 Kč

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

6198998

Chráněné bydlení Betany Boskovice

98.000 Kč

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

3296431

Azylový dům Centrum PRO Blansko

1.073.000 Kč

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

3977071

Krizová pomoc – Charitní krizová pomoc

328.000 Kč

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

4841959

Nízkoprahové denní centrum Stará fabrika Blansko

269.000 Kč

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

9054343

NZDM Zlatá zastávka Adamov

150.000 Kč

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

5317909

Noclehárna pro muže Blansko

231.000 Kč

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

4396705

Sociálně terapeutické dílny Pěkná modrá Doubravice

421.000 Kč

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

9219409

Terénní programy SPONA – Společná cesta

352.000 Kč

DCHB, Oblastní charita Blansko

Třída kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno;

Komenského 19, 678 01 Blansko

44990260

4135113

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Centrum PRO Blansko

646.000 Kč

Oblastní spolek Českého červeného kříže Blansko

Sadová 2, 678 01 Blansko

426288

4104942

Pečovatelská služba ČČK Blansko

699.000 Kč

Charita Vyškov

Morávkova 745/1a, 682 01 Vyškov

65841875

9072668

Odlehčovací služba

80.000 Kč

Hnutí humanitární pomoci

L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko

00545678

8559032

Denní stacionář Domov Olga

309.000 Kč

Hnutí humanitární pomoci

L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko

00545678

8269535

Chráněné bydlení Centrum VELAN

213.000 Kč

LUMINA, spolek

Křtiny 20, 679 05 Křtiny

69707294

2405551

DZR – Domov SANTINI

350.000 Kč

Společnost Podané ruce, o. p. s.

Hilleho 1842/5, 602 00 Brno

60557621

2474603

NZDM v Blansku

581.000 Kč

Společnost Podané ruce, o. p. s.

Hilleho 1842/5, 602 00 Brno

60557621

6927954

Terénní programy na Blanensku

180.000 Kč

Práh jižní Morava, z. ú.

Tuřanská 199/12, 620 00 Brno

70288101

7587852

Sociální rehabilitace

248.000 Kč

Tyto dotace budou poskytnuty na účet příjemce do 30 dnů od podpisu smlouvy.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 44

Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy č. 15 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko a zápis č. 18 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 45

Zastupitelstvo schvaluje předložený plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko na rok 2022.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 46

Zastupitelstvo schvaluje předložený plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko na rok 2022.

PRO 22, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 20. 12. 2021, 08:00 h