Obecně závazné vyhlášky

(vydává zastupitelstvo města)

Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 1 ze dne 27. 2. 2001

Vyhláška č. 1/2001, kterou se vydává Provozní řád pobytu na území „Rekreační oblast Palava“

Zastupitelstvo města Blansko se usneslo na svém 15. zasedání dne 27. 2. 2001 vydat v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Část I
Území rekreační oblasti Palava

1. Rekreační oblast Palava (dále jen ROP) zahrnuje území :
Od příjezdu z točny sídliště SEVER III., přilehlé parkovací plochy a přístupový chodník. Ze západní strany je do území začleněn akátový lesík. Ze strany příjezdu z ulice Horní Palava patří do území též obě parkoviště. Jižní , jihovýchodní a východní hranice je vedena po hraně chodníku směrem k lesu. Horní část sjezdovky je omezena okrajovými lesními porosty. Severní hranice zahrnuje bývalou trasu vleku a část cesty za myslivnou. Hranice pokračuje po úpatí přilehlého svahu a dále mezi parkovištěm a přilehlými zahradami. Součástí území nejsou pozemky a objekty Restaurace Myslivna a prodejního stánku GIZELA. Hranice ROP je tečkovaně vyznačena na přiložené mapě, která je nedílnou součástí tohoto provozního řádu.

2. Návštěvníci rekreační oblasti Palava mohou využívat všech veřejně přístupných ploch jen takovým způsobem, aby svým jednáním, zejména nadměrnou hlučností a jiným neukázněným jednáním nerušili ostatní návštěvníky ROP a neohrožovali jejich bezpečnost.

3. Návštěvníci ROP jsou povinni udržovat čistotu veškerých ploch, zvláště okolí zdrojů pitné vody a sociálního zařízení. Odpadky se mohou ukládat jen do odpadkových košů, osobní potřebu smí návštěvník vykonávat pouze v zařízeních k tomu určených.

4. Na prostorově souvisejících volných pozemcích i v bezprostřední blízkosti vodní nádrže a její přítokové a odtokové části není dovoleno užívat chemických rostlin, lékařských prostředků a herbicidů, jakož i přípravků na hubení hmyzu a hlodavců.

5. Do ROP je zakázáno vodit psy s výjimkou označených přístupových cest (viz. přiložená mapa na str. 5) a s výjimkou policejních psů při pochůzkách a zásazích. Volný pohyb psů je na všech plochách ROP zakázán.

6. Sportovní využití ROP je pouze na vlastní nebezpečí.

Část II
Vodní nádrž

1. Koupání
a) Koupání a ostatní činnosti prováděné ve vodní nádrži jsou na vlastní nebezpečí.
b) Ze zdravotních a vodohospodářských důvodů je zakázáno ve vodní nádrži používat mýdla na osobní hygienu, saponáty a jiné čistící prostředky, čistit a prát prádlo, umývat nádobí, umývat vozidla viz. část V odst. 4 a jakékoliv znečištěné předměty, vylévat znečistěnou vodu a odhazovat do vodní nádrže odpadky nebo předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků. Tento zákaz platí i pro pobřežní pás pod obvodními komunikacemi.
c) Koupání psů a jiného zvířectva v nádrži je přísně zakázáno.

2. Plavba
Bez souhlasu provozovatele ROP není na vodní hladině povoleno používání jakýchkoliv plavidel vyjma nafukovacích lehátek. Součástí souhlasu k používání plavidel bude i vymezení prostoru, v kterém se budou tato plavidla používat.

3. Sportovní rybaření
Sportovní rybaření je povoleno za podmínek stanovených Radou města Blansko po projednání a schválení zarybnění a doby lovu provozovatelem ROP.

4. Sportovní činnost v zimním období.
Vstup na ledovou plochu je na vlastní nebezpečí.

5. Sportovní potápění je povoleno jen v souladu s ustanoveními platných předpisů této činnosti se týkajících a za souhlasu provozovatele ROP.

Část III
Chaty, rekreační zařízení a další stavby

Stavby chat, rekreačních zařízení a dalších objektů, jejich přístavby a na stavby a stavební úpravy jakéhokoliv druhu včetně terénních a sadových úprav, podléhají platným předpisům a budou povoleny pouze se souhlasem města a provozovatele ROP, pokud nebude prokázán rozpor se závaznou částí územně plánovací dokumentace a ostatními zákonem chráněnými zájmy.

Část IV
Stanování a táboření

Stanování a táboření na území ROP včetně přilehlých lesních prostorů v majetku města není dovoleno.

Část V
Doprava a parkování

1. Při jízdě dopravními prostředky je třeba zvýšenou měrou brát ohled na návštěvníky ROP, užívat určené komunikace a dbát v co největší míře tichosti a bezpečnosti provozu.

2. Vjezd a parkování motorových vozidel mimo místa vyhrazená pro tyto účely není dovoleno. Výjimku ze zákazu parkování a vjezdu dopravních prostředků může povolit pouze Městská policie Blansko po předchozím souhlasu provozovatele ROP.

3. Jízda na kole je v celém areálu ( vyjma místní komunikace I. tř. č.I./1 v úseku ROP nad restaurací Myslivna) zakázána v období od 01.05. do 30.09. Výjimku tvoří pouze jednorázové akce povolené provozovatelem ROP.

4. V ROP není dovoleno umývat a čistit vozidla, vypouštět oleje z vozidel, ani provádět na vozidlech takovou údržbu, která by mohla být spojena se znečisťováním okolí nebo způsobuje hluk.

Část VI
Společná ustanovení

1. Rozdělávání ohně je v oblasti ROP povoleno jen se souhlasem provozovatele ROP a to na místech jím vyhrazených .

2. V celé oblasti Palava, zejména pak po 22. hod. jsou návštěvníci povinni zachovávat klid. Omezení se nevztahuje na akce povolené radou města Blansko.

Část VII
Opatření k zajištění pořádku

1. Kontrolu dodržování tohoto provozního řádu provádí pověření pracovníci provozovatele ROP a Městská policie Blansko.

2. Porušení povinností stanovených tímto provozním řádem bude postihováno jako přestupek. Uložení sankce nezbavuje odpovědnou osobu povinnosti odstranit závadný stav ve stanovené přiměřené lhůtě. Pokud tak neučiní, může tak učinit provozovatel ROP na její náklady.

3. Veškeré akce pořádané v oblasti Palava musí být předem projednané a schválené Radou města Blansko a provozovatelem ROP.

4. Provozovatelé podnikatelských aktivit přítomných v ROP jsou povinni zabezpečit pravidelný úklid kolem jimi užívaných zařízení.

5. Minigolf má vlastní provozní řád.

6. Provozovatel ROP je oprávněn vybírat u vstupů na území retenční nádrže poplatek na údržbu retenční nádrže, a to pouze po odsouhlasení výše poplatků a doby vybírání poplatků Radou města Blansko.

Část VIII
Ustanovení všeobecná a závěrečná

Tato pravidla jsou závazná pro všechny návštěvníky ROP. Tímto provozním řádem se ruší vyhláška č. 3/94 Pravidla pobytu na území retenční nádrže Palava platná od 13. 9. 1994. Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem 22.3.2001.


Přílohy:

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h