Obecně závazné vyhlášky

(vydává zastupitelstvo města)

Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 3 ze dne 19. 6. 2001

Vyhláška č. 3/2001 o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov

Vyhláška č. 3/2001 Město Blansko


Zastupitelstvo města Blansko se usneslo na svém 17. zasedání konaném dne 19. 6. 2001 vydat v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Část I
Označení ulic názvy

Dle § 30 zákona č. 128/2000 Sb. provede označení ulic a jiných veřejných prostranství obec na svůj náklad. Vlastník nemovitosti je povinen strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství na své nemovitosti; v blízkosti tabulky nesmí umístit jiné nápisy. Označení nesmí být poškozeno, odstraněno nebo zakryto. Tabulky s názvem ulice v obci se umístí vždy na začátku a na konci každé ulice a před a za křižovatkou s jinou ulicí.

Část II
Označení budov čísly

Dle § 32 zákona č. 128/2000 Sb. je vlastník nemovitosti povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obcí a udržovat je v řádném stavu. Barvu a provedení čísel určuje obec.

Část III
Přidělení čísel

Čísla orientační a popisná budov přiděluje MěÚ Blansko, stavební úřadu a ŽP Blansko při kolaudaci. Chaty a garáže obdrží čísla evidenční.


Část IV
Provedení tabulek čísel k označení budov a označení ulic

K označení budov a objektů čísly a názvy ulic se používají jednotné smaltované tabulky v odůvodněných případech z jiného trvanlivého materiálu. Tabulka k označení názvu ulice bude o rozměrech 600 × 300 mm modré barvy s bílou obrubou a bílým nápisem velkými tiskacími písmeny vysokými 150 mm. Tabulka orientačního čísla bude o rozměrech 200 × 160 mm modré barvy s bílou obrubou a bílou arabskou číslicí vysokou 80 mm. Jako dodatek čísel orientačních může být použit jeden znak české abecedy bez diakritických znamének. Tabulka popisného čísla bude o rozměrech 200 × 160 mm bílé barvy s červenou obrubou a červenou arabskou číslicí vysokou 60 mm. Tabulka evidenčního čísla bude o rozměrech 200 × 150 mm bledě modré barvy s bílou obrubou a bílou arabskou číslicí vysokou 40 mm.

Část V
Umístění tabulek

Tabulky s orientačními čísly se umísťují při vchodu do budovy. Zároveň musí být viditelné z veřejné komunikace. V případě, že tato podmínka nebude splněna, je nutno umístit druhou tabulku tak, aby z veřejné komunikace viditelná byla. Tabulky s čísly popisnými budou umístěny nad tabulkami s čísly orientačními. Pro označení chat a garáží budou použita čísla evidenční. Pro jejich umístění platí totéž co pro čísla orientační. Tabulky s čísly budou umístěny ve výšce 2 – 3 m nad zemí.

Část VI
Termíny umístění tabulek s čísly

Vlastníci stávajících budov mají za povinnost označit své nemovitosti v souladu s vyhláškou nejpozději do konce roku 2001. Nové budovy, chaty a garáže musí být označeny tabulkou orientačního či popisného čísla nejpozději do tří týdnů po vydání kolaudačního rozhodnutí příslušným stavebním úřadem.

Část VII
Společná a závěrečná ustanovení

Na dodržování této obecně závazné vyhlášky dohlížejí orgány města Blansko.
Porušení povinností stanovených touto OZV bude posuzováno jako přestupek ve smyslu zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění.

Část VIII
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 20. 7. 2001.

Ing. Miloslav Kala
starosta

PhDr. Jaroslava Králová
místostarostka

Ing. Jindřich Král
místostarosta

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h