Obecně závazné vyhlášky

(vydává zastupitelstvo města)

Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 1 ze dne 12. 3. 2002

Obecně závazná vyhláška č. 1/2002, Požární řád města Blansko

Zastupitelstvo města Blansko se usneslo na svém 20. zasedání konaném dne 12. 3. 2002 vydat v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a podle § 29 zákona ČNR 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a § 15 Nařízení vlády č. 172/2001 k provedení zákona o požární ochraně tuto obecně závaznou vyhlášku.
Článek I
Účel a organizace požární ochrany

Požární řád města Blansko upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě Blansko.Článek II
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě

Město Blansko pro zajištění požární ochrany ve městě zřizuje:

a) Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí
, které zajišťují a provádí hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů) ve svém územním obvodu.
V čele jednotky sboru dobrovolných hasičů obce stojí velitel, který plní stanovené úkoly mu dané zákonem 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších novel a úkoly vyplývající dále z funkce velitele udělené mu jmenováním.

b) Preventivní požární hlídku,
jejíž úkolem je dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku požární ochrany a zúčastnit se likvidace požáru.

c) Osobu odborně způsobilou
, která plní úkoly plynoucí ze zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění. Plní povinnosti města Blansko v oblasti požární ochrany.Článek III
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci


Pro účely zabezpečení těchto činností se rozumí:
l. Požární bezpečnost při činnostech v objektech
se řídí zákonem 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a jsou vymezeny podle druhů činnosti specifikovaných v § 4 uvedeného zákona. Způsob stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech v objektech musí odpovídat oddílu 5 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

2. Za požárně nebezpečné činnosti, se zřetelem na místní situaci, v době zvýšeného
nebezpečí požáru (období déle trvajícího sucha apod.) , jsou považovány
:
– manipulace se zbytkovými hmotami po lesní těžbě
– spalování stébelnatých biologických hmot a jiných látek na volném prostranství
Při provádění výše uvedených požárně nebezpečných činností jsou právnickým a podnikajícím fyzickým osobám stanoveny tyto povinnosti:
a) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny zpracovat vlastní písemný pokyn , ve kterém budou stanoveny podmínky k zajištění požární ochrany při této činnosti. Spalování bude oznámeno na místně příslušné operační středisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, místně příslušnému oddělení Policie ČR a na Městský úřad Blansko, odbor služeb a životního prostředí.
Při této činnosti bude zejména zajištěno:
– určení osob, odpovědných za zabezpečení požární ochrany při spalování, ustanovení požární hlídky, zajištění školení osob provádějících tyto práce a odborné příprava členů požárních hlídek, podrobné seznámení s technologií spalování, způsob přivolání jednotek požární ochrany v případě požáru, vedení průkazné evidence o tomto školení a odborné přípravě,
– povinnost ukončit spalování předčasně při změně klimatických podmínek (např. větru apod.), které by mohly nepříznivě ovlivnit provádění prací a způsobit nekontrolované rozšíření ohně,
– povinnost zabezpečení stálého dozoru po celou dobu spalování a i minimálně 1 hodinu po ukončení spalování osobou starší 18 let,
– zajištění místa spalování před začátkem prací od okolí dostatečně širokým pruhem, obnaženým až na minerální půdu odstraněním veškerého hořlavého materiálu (listí, jehličí, zbytky dřevní hmoty apod.) tak, aby nemohlo dojít k rozšíření ohně z místa spalování,
– stanovení podmínek za jakých není možno spalování provádět, (např. větrné počasí, sucho, nedostatečná možnost zabezpečení okolí pálení vzhledem k okolním hořlavým materiálům, které nelze odklidit do bezpečné vzdálenosti apod.) , stanovení osoby, která tuto záležitost posoudí.


Článek IV
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě


Nepřetržité zajištění požární ochrany ve městě je zajišťováno prostřednictvím Městské policie Blansko, osob řídících ohlašovny požáru, ve spolupráci s IZS Blansko a jednotkami sborů dobrovolných hasičů města Blansko.Článek V
Jednotky sboru dobrovolných hasičů města


Město Blansko má zřízeno sedm jednotek sboru dobrovolných hasičů v městských částech

Název městské části typ jednotky počet členů vybavení jednotky
Klepačov JPO V/1 9 členů motorová stříkačka
Těchov JPO V/2 13 členů AVIA PS-12 a přívěsná stříkačka
Obůrka JPO V/1 9 členů stříkačka
Olešná JPO V/1 9 členů motorová stříkačka
Lažánky JPO V/1 9 členů Tatra 805, stříkačka
Horní Lhota JPO V/1 9 členů stříkačka
Dolní Lhota JPO V/1 9 členů Tatra V3S, stříkačka


a dvě požární hlídky. Jednu ve městě Blansku a druhou v městské části Hořice.
Toto pokrytí je schváleno usnesením rady města Blansko č. 42 ze dne.4.-5.9.2001.Článek VI
Přehled zdrojů vody


Město Blansko zajišťuje potřebné zdroje požární vody a vyžaduje od majitele hydrantové sítě Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí její údržbu tak, aby byla vždy použitelná. Jednotkám sboru dobrovolných hasičů jsou předávány plány obcí s vyznačením umístění hydrantů a dalších vodních zdrojů.
Druhy požární vody:
a) hydrantová síť Blansko, Olešná,Hořice, Klepačov,Lažánky,Těchov, Obůrka, Horní Lhota, Dolní Lhota.
b) požární nádrže: Blansko (koupaliště, vodní nádrž Palava)
Hořice
Klepačov (podzemní nádrž u zastávky autobusu dolní konec)
Těchov
Obůrka
Horní Lhota (koupaliště)


c) přírodní zdroje vody – řeka Svitava, potok Sloupečník, Palavský, rybník Zborovce, studna Horní Lhota u hřiště, rybník Těchov u čerpačky, rybník Češkovice.

Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.Článek VII
Seznam ohlašoven požárů a další místa odkud lze hlásit požár

1. Ohlašovna požáru je místo s trvalou obsluhou, vybavené potřebnými komunikačními prostředky, určené k přijímání hlášení o vzniku požáru nebo jiné mimořádné události a k vyhlášení požárního poplachu. Činnost ohlašovny požáru se řídí řádem ohlašovny požáru, který je uložen na ohlašovně. Obsluha ohlašovny musí být s tímto řádem dostatečně seznámena a proškolena pro výkon této činnosti obsluhy ohlašovny požáru.
Ohlašovny požáru, nebo místa odkud lze hlásit požár musí být ve městě zřízeny tak, aby splňovali podmínku 15 minutové dosažitelnosti běžnou chůzí. Ohlašovny požáru nebo místa odkud lze hlásit požár musí být zřetelně označeny tabulkou "Ohlašovna požárů" a další místa pro hlášení požárů tabulkou "Zde hlaste požár" nebo symbolem telefonního čísla 150.
2. Seznam ohlašoven požárů:

název jméno a bydliště tel.spojení
Blansko Městská policie Blansko 516 418 418
Obůrka Blažek Karel,Obůrka 45 516 419 568
Klepačov Trojen Petr, Klepačov 169 516 411 501
Dolní Lhota pohostinství u Strouhalů 516 418 829
Horní Lhota Buchta František, H. Lhota 43 516 418 457 mobil 602 834 193
Olešná Ševčík Pavel, Olešná 17 516 415 724
Těchov Plch František, Těchov 72 516 414 450
Straka Miloš,Těchov 110 516 412 340
Lažánky Musil Milan, Lažánky 180 516 419 352
pohostinství Moravský rychta 516 418 923
Daněk Jaroslav, Lažánky 133 516 418 943
Hořice Vítová Ludmila, Hořice 6 516 417 256


Mezi další místa odkud lze hlásit požár patří veřejné telefonní stanice, telefonní automaty, pevné tel. linky, mobilní telefony.
(pro všechny uvedené možnosti platí pro ohlášení požáru čísla tísňového volání 112 a 150)Způsob vyhlášení požárního poplachu ve městě a jeho městských částech.


Požární poplach ve městě Blansku, Dolní Lhotě, Těchově je vyhlašován akustickými sirénami elektronickou cestou prostřednictvím operátorů tísňového volání na linkách 112,150,158,155,156.

V městských částech Horní Lhota, Obůrka, Lažánky, Olešná, Klepačov je požární poplach vyhlašován elektrickými sirénami spouštěnými fyzicky, stiskem tlačítka umístěného na fasádě objektů hasičských zbrojnic.

Signál pro vyhlášení požárního poplachu el. sirénami je následující:
25 vteřin zapnuto
okamžik přerušení
10 vteřin zapnuto
okamžik přerušení
25 vteřin zapnutoČlánek VIII
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany – výpis z požárního poplachového plánu okresu


tvoří přílohu č. lČlánek IX
Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob

jsou dány § 5 , 6, 6a 6b zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.Článek X
Závěrečná ustanovení


Na dodržování této obecně závazné vyhláška dohlížejí orgány města Blansko. Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude posuzováno jako přestupek ve smyslu zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění , zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění § 78 přestupky.Článek XI
Zrušovací ustanovení

Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší vyhláška Městského zastupitelstva Blansko č. 7/1993 Požární řád města Blansko.Článek XII
Účinnost


Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení z důvodu naléhavého obecného zájmu zabezpečení požární ochrany na území města Blansko.
Ing. Miloslav Kala
starosta
PhDr. Jaroslava Králová Ing. Jindřich Král
místostarostka místostarosta


Vyvěšeno:
Sejmuto:


Příloha č. 1 požárního řádu města Blansko


Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany – výpis z požárního poplachového plánu okresuBlansko


stupeň poplachu I. stupeň poplachu II. stupeň poplachu III.

HZS Blansko I HZS Boskovice I SDH Sloup III
HZS Blansko I SDH Jedovnice II SDH Olomučany V
HZSP ČKD Blansko IV SDH Lipůvka III SDH Rájec V
SDH Černá Hora II SDH Bořitov III SDH Těchov V
SDH Lysice II SDH Doubravice III
Dolní Lhota


stupeň poplachu I stupeň poplachu II stupeň poplachu III

HZS Blansko I SDH Rájec V SDH Těchov V
SDH Dolní Lhota V SDH Jedovnice II SDH Olomučany V
SDH Bořitov III SDH Ráječko V SDH Doubravice III
SDH Černá Hora II SDH Lysice II HZS Boskovice I
Horní Lhota


stupeň poplachu I stupeň poplachu II stupeň poplachu III

HZS Blansko I SDH Rájec V SDH Jedovnice II
HZS Blansko I SDH Ráječko V SDH Doubravice III
SDH Černá Hora III SDH Bořitov II SDH Olomučany II
SDH Horní Lhota V SDH Lysice III HZS Boskovice I
Hořice


stupeň poplachu I stupeň poplachu II stupeň poplachu III

HZS Blansko I SDH Jedovnice II HZS Boskovice I
HZS Blansko I SDH Těchov V SDH Jedovnice II
SDH Lipůvka III SDH Černá Hora I SDH Bořitov III
SDH OlomučanyKlepačov


stupeň poplachu I stupeň poplachu II stupeň poplachu III

HZS Blansko I SDH Olomučany V SDH Jedovnice II
HZS Blansko I SDH Lipůvka III SDH Bořitov III
SDH Klepačov V SDH Těchov V HZS Boskovice I
SDH Jedovnice II SDH Černá Hora II
Lažánky


stupeň poplachu I stupeň poplachu II stupeň poplachu III
HZS Blansko I SDH Olomučany V HZS Boskovice I
HZS Blansko I SDH Jedovnice II SDH Senetářov III
SDH Jedovnice II SDH Sloup III SDH Adamov II
SDH Lažánky V SDH Lipůvka III
Obůrka


stupeň poplachu I stupeň poplachu II stupeň poplachu III

HZS Blansko I SDH Jedovnice II HZS Boskovice I
HZS Blansko I SDH Petrovice III SDH Doubravice III
SDH Sloup III SDH Černá Hora II SDH Olomučany II
SDH Obůrka V SDH Těchov V
Olešná

stupeň poplachu I stupeň poplachu II stupeň poplachu III
HZS Blansko I SDH Olomučany V SDH Jedovnice II
HZS Blansko I SDH Jedovnice II SDH Bořitov III
SDH Lipůvka III SDH Černá Hora II HZS Boskovice I
SDH Olešná V SDH Těchov V
Těchov


stupeň poplachu I stupeň poplachu II stupeň poplachu III
HZS Blansko I SDH Petrovice III SDH Jedovnice II
HZS Blansko I SDH Jedovnice II SDH Lipůvka III
SDH Těchov V SDH Černá Hora II SDH Olomučany V
SDH Sloup III SDH Bořitov III

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h