Obecně závazné vyhlášky

(vydává zastupitelstvo města)

Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 4 ze dne 14. 6. 2004

Obecně závazná vyhláška č. 4/2004 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí

Zastupitelstvo města Blansko vydává přijetím usnesení č. 41 na svém 12. zasedání konaném dne 14. června 2004, v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí

Článek 1
Základní ustanovení

1.Tato vyhláška upravuje koeficient, kterým se násobí základní, případně zvýšená sazba daně z nemovitostí1) ve městě Blansko a jeho částech.

Článek 2
Daň ze staveb

1. Základní, případně zvýšená sazba daně z nemovitostí u obytných domů a ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům z výměry přesahující 16 m² zastavěné plochy se ve městě Blansko a jeho částech násobí koeficienty:
Blansko – koeficient 22)
části města:
Blansko-Dolní Lhota, Blansko-Horní Lhota, Blansko-Klepačov, Blansko-Lažánky, Blansko-Olešná, Blansko-Těchov, Blansko-Obůrka, Blansko- Hořice – koeficient 1,6.

2. Základní, případně zvýšená sazba daně z nemovitostí u:
a) staveb pro individuální rekreaci a rodinných domů využívaných pro individuální rekreaci a u staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám se v celém městě Blansko, včetně částí města, násobí koeficientem 1,5.
b) garáží vystavěných odděleně od obytných domů a u samostatných nebytových prostorů užívaných, na základě rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, jako garáže se v celém městě Blansko, včetně částí města, násobí koeficientem 1,5.

Článek 3
Zrušovací ustanovení

1. Ruší se vyhláška Městské rady Blansko o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí č. 8/98 z 15. června 1998.

Článek 4
Účinnost

1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2005.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

Mgr. Ivo Polák
místostarosta

Ing. Jindřich Král
místostarosta


  1. § 11 odst. 1 a 2 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
  2. § 11 odst. 3 písm. a) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů-koeficient přiřazený podle počtu obyvatel z posledního sčítání lidu Blansku jako obci nad 10000 do 25000 obyvatel

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h