Obecně závazné vyhlášky

(vydává zastupitelstvo města)

Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 8 ze dne 13. 9. 2004

Obecně závazná vyhláška č. 8/2004 o znaku a vlajce města Blansk

Zastupitelstvo města Blanska vydává přijetím usnesení č. 14 na svém zasedání konaném dne 13. 9. 2004 souladu s § 34 písm. a) a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek l
Předmět a působnost vyhlášky

Tato obecně závazná vyhláška stanoví podobu znaku a vlajky města Blanska a jejich užívání.

Článek 2
Základní ustanovení – podoba znaku a vlajky

1. Znak města Blanska má tuto podobu:
modrý štít, v němž volně stojí stříbrná, z kvádrů budovaná věž s kupolovitou střechou se dvěma špicemi po stranách. Na vrcholu střechy a na špicích jsou zlaté makovice. Výtvarné vyobrazení znaku města Blanska stanoví příloha, která je součástí této obecně závazné vyhlášky.

2. Městská vlajka vychází z městského znaku. List tvoří tři svislé pruhy, bílý, modrý a bílý v poměru 2:5:2. V modrém pruhu bílá, od základů se zužující kvádrovaná věž s kupolovitou střechou s jedním kuželem se zlatou makovicí na vrcholu a dvěma po stranách. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Článek 3
Užívání znaku a vlajky města Blanska

1. Znak a vlajku města Blanska užívá město, organizační složky a právnické osoby zřízené městem.

2. Ostatní subjekty mohou znak použít pouze se souhlasem Rady města Blanska.

3. Znak města Blanska nesmí být užíván v jiné podobě, než v té, která je stanovena touto obecně závaznou vyhláškou. Použití jiné podoby znaku města Blanska, anebo jeho znevážení a zneužití bude postihováno dle čl. 4 této vyhlášky.

Článek 4
Porušení povinností

Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou se postihuje podle:
zákona č. 200/1990 o přestupcích v platném znění nebo podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Článek 5
Zrušovací ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška ruší vyhlášku č. 3/2003.

Článek 6
Účinnost

Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

Mgr. Ivo Polák
místostarosta

Ing. Jindřich Král
místostarosta

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h