Obecně závazné vyhlášky

(vydává zastupitelstvo města)

Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 4 ze dne 9. 6. 2009

Obecně závazná vyhláška č. 4/2009 o Městské policii Blansko

Zastupitelstvo města Blansko vydává přijetím usnesení č. 21 na svém 14. zasedání konaném dne 9. června 2009 v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Úvodní ustanovení

Městské zastupitelstvo Blansko na svém zasedání dne 16.06.1992 schválilo ve smyslu ust. § 36 odst. 1 písm. k) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 5/92, kterou se ve smyslu § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecní policii“) zřizuje Městská policie Blansko. Tato obecně závazná vyhláška byla nahrazena obecně závaznou vyhláškou č. 1/95 a následně, dosud platnou, obecně závaznou vyhláškou č. 1/99.

Městská policie Blansko je orgánem obce, který zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města Blansko.

Článek 2
Zaměstnanci obce zařazení do Městské policie Blansko

(1) Úkoly v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii jsou naplňovány prostřednictvím strážníků, čekatelů a ostatních zaměstnanců zařazených do Městské policie Blansko.

(2) Strážníkem Městské policie Blansko se může stát občan České republiky, který je bezúhonný, spolehlivý, starší 21 let, zdravotně způsobilý, dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou a má vystaveno platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů.

(3) Zaměstnanci obce zařazeni do Městské policie Blansko jsou přijímáni na základě výběrového řízení.

Článek 3
Povinnosti a oprávnění strážníka

(1) Strážník je v souvislosti s plněním úkolů při výkonu svých práv a povinností veřejným činitelem a je povinen poskytnout pomoc v rozsahu svých oprávnění a povinností podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona každému, kdo o ni požádá.

(2) Povinnosti a oprávnění strážníků a čekatelů jsou stanoveny zákonem o obecní policii.

Článek 4
Řízení Městské policie Blansko

(1) Městskou policii Blansko řídí starosta města Blansko.

(2) Zastupitelstvo města Blansko na základě výsledků výběrového řízení a na návrh starosty pověřuje plněním některých úkolů při řízení Městské policie Blansko určeného strážníka. Tento strážník vykonává funkci ředitele Městské policie Blansko.

Článek 5
Odpovědnost za škodu

(1) Odpovědnost obce za škodu způsobenou strážníky v souvislosti s plněním úkolů stanovených zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem, jakož i nároky poškozeného, se řídí ustanovením § 24 zákona o obecní policii.

(2) Stížnosti na výkon služby strážníků Městské policie Blansko šetří starosta města Blansko, kontrolu plnění úkolů při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku vykonává starosta města Blansko a Rada města Blansko.

Článek 6
Stejnokroj strážníků Městské policie Blansko

(1) Jednotné prvky stejnokroje a označení dopravních prostředků obecní policie upravuje vyhláška č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii.

(2) Podrobnosti o stejnokroji, jakož i o jeho nošení, stanoví příloha č. 1 této obecně závazné vyhlášky – Výstrojní a výzbrojní řád strážníků Městské policie Blansko.

(3) Vzor odznaku městské policie a nášivky s názvem obce je uveden v příloze č. 2 této obecně závazné vyhlášky.

Článek 7
Přílohy

Seznam příloh:
Příloha č. 1 – Výstrojní a výzbrojní řád strážníků Městské policie Blansko.
Příloha č. 2 – Vzor odznaku městské policie a nášivky s názvem obce.

Článek 8
Závěrečná ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška ruší a nahrazuje vyhlášku č. 1/99 Městského zastupitelstva Blansko o Městské policii Blansko.

Článek 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 01.07.2009.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

Ing. Lubomír Toufar
místostarosta

Ing. Jindřich Král
místostarosta

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h