Obecně závazné vyhlášky

(vydává zastupitelstvo města)

POZOR!
ZRUŠENÁ VYHLÁŠKA!

Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 10 ze dne 14. 12. 2010

Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o místních poplatcích

Zastupitelstvo města Blanska vydává přijetím usnesení č. 43 na svém 2. zasedání konaném dne 14.12.2010 podle ustanovení §14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 a § 84 odst.2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích:

Článek 1
Základní ustanovení

1. Město Blansko (dále jen „město“) touto vyhláškou zavádí podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tyto místní poplatky:

a) poplatek ze psů
b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
c) poplatek za užívání veřejného prostranství
d) poplatek ze vstupného
e) poplatek z ubytovací kapacity
f) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst
g) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
h) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Poplatky uvedené pod písmeny g) a h) jsou upraveny samostatnými obecně závaznými vyhláškami.

2. Řízení o poplatcích vykonává městský úřad (dále jen „správce poplatku “).1)

Článek 2
Poplatek ze psů

1. Předmět poplatku
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

2. Poplatník
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky. Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla.

3. Vznik a zánik poplatkové povinnosti

a) poplatková povinnost vzniká v den, ve kterém pes dovršil stáří tří měsíců nebo v den, kdy poplatník nabyl psa staršího tří měsíců; poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc,

b) v případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců,

c) při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci,

d) poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

4. Ohlašovací povinnost
Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. V téže lhůtě je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti. Pro ohlášení je možno využít formulář, který ohlašovatel obdrží u správce poplatku nebo na stránkách www.blansko.cz.

5. Identifikace psů
Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa.

6. Sazby poplatku

a) poplatek ze psa, jehož držitelem je fyzická osoba činí ročně v části Blansko:
1. za prvního psa chovaného v rodinném domě 600,-- Kč
za druhého a každého dalšího psa chovaného v rodinném domě 1.200,--Kč
2. za prvního psa chovaného v bytovém domě 1.200,-- Kč
za druhého a každého dalšího psa 1.800,-- Kč

b) poplatek ze psa, jehož držitelem je fyzická osoba činí ročně v částech města:
Dolní Lhota, Horní Lhota, Klepačov, Lažánky, Olešná, Hořice, Těchov, Obůrka:
za prvního psa 300,-- Kč
za druhého a každého dalšího psa 500,-- Kč

c) poplatek ze psa, jehož držitelem je právnická osoba činí ročně
za prvního psa 1.500,-- Kč
za druhého a každého dalšího psa 2.250,-- Kč

d) poplatek ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo jehož držitelem je poživatel sirotčího důchodu činí ročně 200,-- Kč
za druhého a každého dalšího psa 300,-- Kč

e) poplatek ze psa, jehož držitel prokáže u prvního psa služební výcvik činí ročně 200,-- Kč (na základě zařazení do seznamů kynologických klubů, předaných správci poplatku každoročně do 28.2.)
za druhého a každého dalšího psa 300,-- Kč

f) poplatek ze psa, jehož držitel má úředně stanovený trvalý pobyt v sídle ohlašovny města, to je náměstí Svobody 3, Blansko činí ročně 600,-- Kč za druhého a každého dalšího psa 1.200,-- Kč

7. Splatnost poplatku

a) poplatek ve výši 200,-- Kč až 600,-- Kč je splatný najednou, nejpozději do 30. dubna kalendářního roku

b) poplatek nad 600,-- Kč je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30. dubna a 30. září kalendářního roku

c) v případě, že vznikne poplatková povinnost v průběhu roku, je poplatek splatný nejpozději do data následující splátky – 30.dubna a 30.září v kalendářním roce

d) v případě vzniku poplatkové povinnosti po 30. září, je poplatek splatný nejpozději do 31.prosince příslušného kalendářního roku

8. Osvobození
Od poplatku ze psů jsou osvobozeni:

a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního předpisu a osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob

b) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy

c) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní předpis2)

d) držitel psa převzatého z útulku zřízeného obcí po dobu jednoho kalendářního roku od data převzetí psa

e) Policie ČR

f) požadavek na osvobození od poplatku je držitel povinen prokázat při plnění ohlašovací povinnosti.

g) osvobození od poplatku zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

9. Správa poplatku
Poplatek spravuje finanční odbor.

Článek 3
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

1. Předmět poplatku
Předmětem poplatku je přechodný pobyt za úplatu v lázeňských místech a místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace.

2. Poplatník
Poplatníkem je fyzická osoba, která přechodně a za úplatu pobývá v místě uvedeném v odst. 1 za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáže jiný důvod svého pobytu.

3. Plátce
Poplatek ve stanovené výši vybere a obci odvede ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Tato osoba je plátcem poplatku.

4. Ohlašovací povinnost

a) ubytovatel je povinen ohlásit správci poplatku zahájení činnosti, spočívající v poskytování přechodného ubytování osob za úplatu, ve lhůtě do 15 dnů ode dne zahájení této činnosti. V téže lhůtě je povinen oznámit také zánik této činnosti. Pro ohlášení je možno využít formulář, který ohlašovatel obdrží u správce poplatku nebo na stránkách www.blansko.cz.

b) ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem3)

5. Sazba poplatku
Sazba poplatku činí 15,-- Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.

6. Splatnost poplatku
Poplatek odvede ubytovatel správci poplatku do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí.

7. Osvobození
Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají

a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci

b) osoby mladší 18 let a starší 70 let

8. Správa poplatku
Poplatek spravuje finanční odbor.

Článek 4
Poplatek za užívání veřejného prostranství

1. Předmět poplatku
Předmětem poplatku je zvláštní užívání veřejného prostranství4), kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů,lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena jmenovitě v příloze.

2. Poplatník
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.

3. Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v odst. 1 až do dne, kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno a veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu.

4. Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejpozději ke dni vzniku poplatkové povinnosti. Pro ohlášení je možno využít formulář, který ohlašovatel obdrží u správce poplatku nebo na stránkách www.blansko.cz.

5. Sazby poplatku
Umístění zařízení pro:

a) poskytování služeb:
střed města:
základní sazba: 5,-- Kč za každý i započatý m² a každý i započatý den
ostatní části města:
základní sazba: 3,-- Kč za každý i započatý m² a každý i započatý den

b) umístění prodejních zařízení:

b.1. stánků, pultů, kiosků
střed města:
základní sazba: 100,-- Kč za každý i započatý m² a každý i započatý den
ostatní části města:
základní sazba: 50,-- Kč za každý i započatý m² a každý i započatý den

b.1.1. za 1 kus prodejního zařízení do 1 m² plochy záboru veřejného prostranství:
střed města:
paušální poplatek:
týdenní: 600,-- Kč
měsíční: 1.200,-- Kč
ostatní části města:
paušální poplatek:
týdenní: 300,-- Kč
měsíční: 600,-- Kč

b.1.2. za 1 kus prodejního zařízení nad 1 m² plochy záboru veřejného prostranství:
střed města:
paušální poplatek:
týdenní: 1.400,-- Kč
měsíční: 3.600,-- Kč
ostatní části města:
paušální poplatek:
týdenní: 900,-- Kč
měsíční: 1.800,-- Kč

b.2. prodej z auta:
střed města:
základní sazba: 30,-- Kč za každý i započatý m² a každý i započatý den
ostatní části města:
základní sazba: 20,-- Kč za každý i započatý m² a každý i započatý den

b.3. restaurační stolky sloužící k občerstvení:
střed města:
základní sazba: 5,-- Kč za každý i započatý m² a každý i započatý den
ostatní části města:
základní sazba: 3,-- Kč za každý i započatý m² a každý i započatý den

b.4. prodej zboží, umístěného na veřejném prostranství (volně vyložené)
střed města:
základní sazba: 5,-- Kč za každý i započatý m² a každý i započatý den
ostatní části města:
základní sazba: 3,-- Kč za každý i započatý m² a každý i započatý den

c) umístění reklamních zařízení
střed města:
základní sazba: 20,-- Kč za každý i započatý m² a každý i započatý den
ostatní části města:
základní sazba: 10,-- Kč za každý i započatý m² a každý i započatý den

c.1. přenosné reklamní zařízení za 1 kus do 1 m² záboru veřejného prostranství
střed města:
paušální poplatek:
týdenní: 100,-- Kč
měsíční: 200,--Kč
roční: 1.200,-- Kč
ostatní části města:
paušální poplatek:
týdenní: 50,-- Kč
měsíční: 100,-- Kč
roční: 600,-- Kč

c.2. přenosné reklamní zařízení za 1 kus nad 1 m² plochy záboru veřejného prostranství
střed města:
paušální poplatek:
týdenní: 150,-- Kč
měsíční: 300,-- Kč
roční: 1.800,-- Kč
ostatní části města:
paušální poplatek:
týdenní: 75,-- Kč
měsíční: 150,-- Kč
roční: 900,-- Kč

c.3. nepřenosné reklamní zařízení za 1 kus
střed města:
paušální poplatek:
týdenní: 200,-- Kč
měsíční: 400,-- Kč
roční: 2.400,-- Kč
ostatní části města:
paušální poplatek :
týdenní: 100,-- Kč
měsíční: 200,-- Kč
roční: 1.200,-- Kč

c.4. užívání veřejného prostranství pro reklamní akce
střed města:
základní sazba: 10,-- Kč za každý i započatý m² a každý i započatý den
ostatní části města:
základní sazba: 6,-- Kč za každý i započatý m² a každý i započatý den

d) provádění výkopových prací, umístění stavebních zařízení, umístění skládek
střed města:
základní sazba: 3,-- Kč za každý i započatý m² a každý i započatý den
ostatní části města:
základní sazba: 2,-- Kč za každý i započatý m² a každý i započatý den

e) umístění cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí
střed i ostatní části města:
základní sazba: 5,-- Kč za každý i započatý m² a každý i započatý den

f) užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní akce nebo pro potřeby tvorby filmových a televizních děl
střed i ostatní části města:
základní sazba: 5,-- Kč za každý i započatý m² a každý i započatý den

6. Splatnost poplatku

a) paušální poplatek je splatný do 3 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti

b) při stanovení výše poplatku základní sazbou je poplatek splatný do 10 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

7. Osvobození
Poplatek se neplatí:

a) z akcí, pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely. Ohlašovací povinnost zůstává zachována.

b) z kulturních a sportovních akcí pořádaných na veřejném prostranství bez vstupného. Ohlašovací povinnost zůstává zachována.

c) z pronajatých prostor ve vlastnictví města, jež jsou užívány nájemcem, způsoby uvedenými v odst. 1

d) za provádění výkopových prací, umístění stavebního zařízení, umístění skládek, a stavebního materiálu u bytové výstavby (novostavby, přístavby, nástavby a stavební úpravy) dva roky od nabytí právní moci vydaného stavebního povolení, popřípadě dva roky od vydání souhlasu s provedením ohlášené stavby

e) za provádění výkopových prací, umístění stavebního zařízení, umístění skládek a stavebního materiálu u stavebních úprav a udržovacích prací u bytové výstavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

8. Správa poplatku

a) umístění zařízení pro poskytování služeb, prodejních, reklamních zařízení a užívání veřejného prostranství pro reklamní akce
• spravuje odbor investičního a územního rozvoje

b) provádění výkopových prací, umístění stavebních zařízení, umístění skládek
• spravuje odbor stavební úřad

c) umístění cirkusů,lunaparků a jiných obdobných atrakcí, užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní akce nebo pro potřeby tvorby filmových a televizních děl
• spravuje odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

Článek 5
Poplatek ze vstupného

1. Předmět poplatku
Předmětem poplatku je vstupné na kulturní, prodejní nebo reklamní akce, snížené o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.

2. Poplatník
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá.

3. Ohlašovací povinnost

a) poplatník je povinen do 10 dnů před pořádáním akce ohlásit správci poplatku druh akce, datum, místo a hodinu jejího konání a výši vstupného.

b) do 10 dnů po skončení akce je poplatník povinen ohlásit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena,

c) pro ohlášení je možno využít formulář, který poplatník obdrží u správce poplatku nebo na stránkách www.blansko.cz.

4. Sazba poplatku

a) poplatek za kulturní akce činí 10% z úhrnné částky vybraného vstupného.

b) poplatek za prodejní a reklamní akce činí 20% z úhrnné částky vybraného vstupného.

5. Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 10 dnů po skončení akce.

6. Osvobození
Poplatek se neplatí:

a) z akcí, jejichž celý výtěžek ze vstupného je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely

b) ze vstupného na vystoupení amatérských souborů mimo tanečních zábav

c) ze vstupného na divadelní představení, filmová představení, koncerty vážné hudby a výstavy uměleckého charakteru

d) ze vstupného na akce pořádané pro děti do 15 let a pro osoby se zdravotním postižením

7. Správa poplatku
Poplatek spravuje odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy.

Článek 6
Poplatek z ubytovací kapacity

1. Předmět poplatku
Předmětem poplatku jsou využitá lůžka v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.

2. Poplatník
Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

3. Ohlašovací povinnost

a) ubytovatel je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti ve lhůtě do 15 dnů ode dne zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu v zařízeních určených k přechodnému ubytování. V téže lhůtě je povinen oznámit také zánik této činnosti.

b) ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem3)

4. Sazba poplatku
Sazba poplatku činí 5,-- Kč za každé využité lůžko a den

5. Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí.

6. Osvobození
Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:

a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků

b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení

c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům

7. Správa poplatku
Poplatek spravuje finanční odbor.

Článek 7
Poplatek za povolení k vjezdu motorovým vozidlům do vybraných míst a částí města

1. Předmět poplatku
Předmětem poplatku je vydání povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města (dále jen vybraná místa), do kterých je jinak vjezd zakázán příslušnou dopravní značkou

2. Poplatník
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst .

3. Ohlašovací povinnost
Poplatník podá správci poplatku písemnou žádost, která musí obsahovat tyto údaje:
• jméno a příjmení fyzické osoby, její trvalé bydliště
• název právnické osoby, její sídlo
• registrační značku vozidla /vozidel/, na něž se žádost vztahuje
• druh /typ/ vozidla
• místo, na které má být povolení vystaveno, případně další vymezení /den, čas atd./ s odůvodněním žádosti

4. Sazba

a) sazba poplatku činí 20,-- Kč na den

b) paušální poplatek po dohodě s poplatníkem za vozidla do 3500 kg celkové hmotnosti činí
• měsíční: 200,-- Kč,
• roční: 2 000,-- Kč

c) paušální poplatek po dohodě s poplatníkem za vozidla nad 3500 kg celkové hmotnosti činí
• měsíční: 350,-- Kč,
• roční: 3 500,-- Kč

5. Splatnost
Poplatek je splatný do 5 dnů od vydání povolení k vjezdu.

6. Osvobození
Poplatek neplatí:

a) fyzické osoby mající trvalý pobyt nebo vlastníci nemovitosti ve vybraných místech, osoby jim blízké5)), manželé těchto osob a jejich děti

b) osoby, které ve vybraném místě užívají nemovitosti ke své hospodářské činnosti nebo osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP a jejich průvodci

c) od poplatku jsou osvobozena vozidla integrovaného záchranného systému

7. Správa poplatku
Poplatek spravuje odbor stavební úřad.

Článek 8
Společná a závěrečná ustanovení

1. Při plnění ohlašovací povinnosti poplatník nebo plátce uvede:

a) jméno, popřípadě jména a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor (rodné číslo)6), byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce

c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti

2. Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odst. 1 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

3. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

4. Vyměření a navýšení poplatku:

a) nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem

b) nebudou-li poplatky odvedeny plátcem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě

c) včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

5. Město Blansko a organizace, jejichž zřizovatelem je město Blansko, poplatky neplatí.

6. Kontrolní činnost provádí správce poplatku.

Článek 9
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2003, o místních poplatcích, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 5/2007, č. 1/2008 a 2/2008.

Článek 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.


1) §14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
2) například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
3) zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
4) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
5) § 116 občanského zákoníku
6) § 127 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád


Příloha č. 1 – Obecně závazná vyhláška č. 10/2010, o místních poplatcích

střed města:
náměstí Republiky, ulice Seifertova, ulice Smetanova, Wanklovo náměstí, ulice Rožmitálova od náměstí Svobody po křižovatku s ulicí Svitavskou, náměstí Svobody, Zámek

ostatní části města:
ulice Absolonova, Alešova, Bartošova, Bezručova, Brněnská, Cihlářská, Čapkova, Sv. Čecha, Čelakovského, 9. května, L. Daňka, Divišova, Dobrovského, Dolní Palava, Družstevní, Dvorská, Ant. Dvořáka, Erbenova, Fügnerova, Gellhornova, Hálkova, Havlíčkova, Horní Palava, Hořická, Husova, Hybešova, Chelčického, L. Janáčka, Jasanová, Jiráskova, Jungmannova, Kamnářská, Kollárova, Komenského, Konečná, Krajní, Krátká, Křížkovského, J. Lady, Lesní, Lipová, Luční, Mahenova, K.H. Máchy, Mánesova, Masarykova, K.J. Mašky, nám. Míru, Mlýnská, Na Brankách, Na Lukách, Na Vyhlídce, Nad Čertovkou, Nad Žlíbkem, Nádraží, Nádražní, Nerudova, B. Němcové, Okružní, Palackého, Paulinka, Pekařská, Pod Javory, Pod Sanatorkou, Pod Strání, Podlesí, Poříčí, Pražská, Příční, Příkrá, Purkyňova, Rodkovského, Rožmitálova od křižovatky s ulicí Svitavskou po ulici Komenského, Růžová, Sadová, Salmova, Al. Skotáka, Sladkovského, Sloupečník, Stařeckého, Suchá, Sukova, Sušilova, Svitavská, Těchovská, Tovární, Tylova, U Vodárny, Údolní, Úvoz, Větrná, Vodní, Vrchlického, Východní, Wolkerova, Zahradní, Zborovec, Zborovecká, Zdíkova, Žalkovského, Žižkova, místní komunikace v částech Dolní Lhota, Horní Lhota, Klepačov, Lažánky, Olešná, Obůrka, Těchov, Hořice.

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h