Obecně závazné vyhlášky

(vydává zastupitelstvo města)

POZOR!
ZRUŠENÁ VYHLÁŠKA!

Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 2 ze dne 23. 4. 2013

Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 6/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve znění obecně závazné vyhlášky

Zastupitelstvo města Blansko vydává přijetím usnesení č. 39 na svém 12. zasedání konaném dne 23. dubna 2013 v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 6/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2013, se mění a doplňuje takto:

1. v článku 7 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„Úleva na poplatku ve výši 50 % z roční sazby poplatku dle čl. 5 odst. 2 se poskytne poplatníkům, kteří mají trvalý pobyt ve městě Blansko a současně mají na území Města Blansko ve vlastnictví stavbu, určenou k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.“

2. Dosavadní text čl. 7 odstavce 2 a 3 se označuje jako odstavce 3 a 4.

3. Za článek 8 se vkládá nový článek 9, který zní:

„Článek 9

Přechodné ustanovení

Úleva na poplatku dle článku 7 odst. 2 se pro období květen až prosinec 2013 poskytne ve výši 75 % z roční sazby poplatku.“

4. Dosavadní články 9 a 10 se označují jako články 10 a 11.

Článek 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.05.2013.

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h