Obecně závazné vyhlášky

(vydává zastupitelstvo města)

Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 3 ze dne 17. 9. 2013

Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na území města Blanska

Zastupitelstvo města Blansko vydává přijetím usnesení č. 23 na svém 14. zasedání konaném dne 17.09.2013 v souladu s ustanovením § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

1. Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 2/2011 o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na území města Blansko se mění takto:

a) „článek 2 se zrušuje“,

b) „dosavadní článek 3 se označuje jako článek 2“.

2. Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

Článek 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 01.11.2013.

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h