Obecně závazné vyhlášky

(vydává zastupitelstvo města)

Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 2 ze dne 13. 9. 2016

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o udržování čistoty veřejných prostranství, ochraně životního prostředí a ochraně veřejné zeleně na území města Blanska

Zastupitelstvo města Blansko vydává přijetím usnesení č. 29 na svém 10. zasedání konaném dne 13.09.2016 v souladu s § 10 písm. a) a c) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Předmět a působnost vyhlášky

 1. Tato vyhláška stanoví podmínky a postupy k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti.

 2. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické a právnické osoby provádějící činnosti vymezené touto vyhláškou ve všech částech města Blansko.

Článek 2
Vymezení pojmů pro účely této vyhlášky

 1. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.i)

 2. Veřejnou zelení se rozumí veřejně přístupná zeleň, zejména parky a sady, stromořadí, trávníky, záhony, okrasné zahrady, sídlištní zeleň, zeleň na náměstích či ulicích, včetně zeleně v přenosných nádobách, jakož i jednotlivé stromy, keře, květiny a jiné rostliny rostoucí na veřejných prostranstvích.

 3. Čistotou se obecně rozumí stav, kdy je povrch veřejného prostranství zbaven smetků, odpadků a ostatních nečistot tak, aby byl zajištěn pořádek a dobrý vzhled veřejného prostranství.

 4. Čištěním ulic a jiných veřejných prostranství se rozumí zametání, mytí, odstraňování bláta, naplavenin a jiných nečistot včetně plevelů.

Článek 3
Znečišťování a poškozování veřejných prostranství

 1. Za znečišťování a poškozování veřejných prostranství a narušování životního prostředí se považuje zejména:

  1. odhazování nebo jiné umísťování krmiva a potravin pro zvířata a ptactvo s výjimkou krmení drobného ptactva v krmítkách,

  2. ponechávání a odhazování jakýchkoliv předmětů mimo místa k tomu určená,

  3. přeplňování nádob na odpad a jeho svévolné vysypávání nebo převracení nádob na odpad,

  4. vylepování i jiné upevňování a rozptylování plakátů, letáků a jiných oznámení mimo místa k tomu účelu určená,

  5. vyklepávání nebo vyprašování koberců, rohožek a jiných znečištěných předmětů mimo místa k tomu určená,

  6. znečišťování výkaly chovaných zvířat.

 2. Ustanoveními této obecně závazné vyhlášky nejsou dotčeny předpisy o zvláštním užívání veřejného prostranství.ii)

 3. Odhazování odpadů a vylévání odpadních tekutin do kanalizace, jakož i nakládání s odpady a způsob jejich likvidace je upraveno zvláštními předpisy.iii)

Článek 4
Povinnosti k zajištění udržování čistoty veřejných prostranství

 1. Každá fyzická a právnická osoba je povinna jednat tak, aby nezpůsobila znečištění veřejných prostranství; pokud takové znečištění způsobí, je povinna ho neprodleně sama nebo na vlastní náklady odstranit.

 2. Povinnost zajišťovat udržování čistoty veřejných prostranství se ukládá vlastníkům, případně správcům pozemků, které mají charakter veřejných prostranství.

 3. V případě znečištění veřejného prostranství chovanými zvířaty má povinnost neprodleně hygienicky odstranit znečištění osoba, která v té době zvíře doprovází.

 4. Při znečištění veřejného prostranství má povinnost neprodleně odstranit znečištění jeho původce.

 5. V případě zvláštního užívání veřejného prostranství2) z důvodu uložení paliva, stavebních materiálů a podobně, je povinna osoba, která veřejné prostranství užívá, odstranit z něj znečištění vzniklé v souvislosti se zvláštním užíváním neprodleně po ukončení daného zvláštního užívání.

 6. Provozovatel či pořadatel společenské, kulturní, sportovní, obchodní a jiné akce pořádané na veřejném prostranství je povinen opatřit veřejné prostranství po dobu konání akce odpadkovými koši v dostatečném počtu a dostatečné kapacitě a dbát o jejich včasné vyprazdňování. Dále je povinen ihned po skončení akce uklidit z veřejného prostranství znečištění vzniklé v souvislosti s tímto užíváním.

Článek 5
Způsob provádění čištění

 1. Čištění musí být prováděno v rozsahu celé znečištěné plochy.

 2. Při čištění ulic a jiných veřejných prostranství nesmí být použity látky, které by ohrozily životní prostředí. Užívány mohou být pouze látky, které jsou pro tento účel schválené, při dodržení podmínek stanovených pro jejich aplikaci.

 3. Problematika dopravního značení a další náležitosti související s blokovým čištěním jsou upraveny zvláštním předpisem.iv)

Článek 6
Ochrana veřejné zeleně

 1. Každý je povinen chránit veřejnou zeleň tak, aby nezpůsobil znečištění, poškození nebo ničení veřejné zeleně.

 2. Ve veřejné zeleni je zejména zakázáno:

  1. trhat, lámat, jinak ničit a znečišťovat prvky veřejné zeleně,

  2. vstupovat na plochy květinových záhonů, upevňovat jakékoliv předměty k dřevinám a rostlinám bez souhlasu vlastníka veřejné zeleně,

  3. stanovat a nocovat bez souhlasu vlastníka veřejné zeleně,

  4. rozdělávat a udržovat otevřené ohně, odhazovat hořící nebo doutnající předměty,

  5. umisťovat jakákoliv zařízení ve veřejné zeleni bez souhlasu vlastníka veřejné zeleně; tímto ustanovením nejsou dotčeny povinnosti uložené zvláštními předpisy.v)

 3. Veřejnou zeleň může každý užívat způsobem přiměřeným jejímu účelu, především ke krátkodobé rekreaci a odpočinku. Při tomto užívání je každý povinen zachovávat čistotu a pořádek.

 4. Provádění jakýchkoliv úprav či výsadby veřejné zeleně je možno pouze se souhlasem vlastníka veřejné zeleně a pozemku. Kdo poškodí veřejnou zeleň, je povinen neprodleně provést odbornou nápravu stavu, který zapříčinil svým nevhodným chováním.

 5. Při stavebních úpravách či výkopových pracích je zhotovitel povinen ukládat zeminu, stavební odpad nebo stavební materiál tak, aby nepoškodil rostoucí stromy a keře.

 6. Pokud dojde při stavebních úpravách či výkopových pracích k poškození stromu anebo keře nebo jejich kořenů, je zhotovitel stavebních úprav nebo výkopových prací povinen zajistit okamžité odborné ošetření stromu anebo keře nebo jejich kořenů.

 7. Ustanoveními této obecně závazné vyhlášky nejsou dotčeny předpisy, kterými jsou ukládány povinnosti k ochraně přírody, krajiny a životního prostředí.vi)

 8. Kácení dřevin je upraveno zvláštním předpisem.vii)

Článek 7
Sankce

Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat podle zvláštních předpisů.viii)

Článek 8
Zrušovací ustanovení

 1. Ruší se Obecně závazná vyhláška Města Blanska č. 5/2004, o udržování čistoty veřejných prostranství, ochraně životního prostředí a ochraně veřejné zeleně na území města Blanska.

 2. Ruší se Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 5/2004 „O udržování čistoty veřejných prostranství, ochraně životního prostředí a ochraně veřejné zeleně na území města Blanska“.

Článek 9
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 01.10.2016.


i) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

ii) zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závazná vyhláška města Blanska č. 10/2010, o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

iii) zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

iv) zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

v) zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

vi) například zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

vii) zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

viii)zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h