Obecně závazné vyhlášky

(vydává zastupitelstvo města)

Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 9 ze dne 10. 12. 2019

Obecně závazná vyhláška města Blanska č. 9/2019 o místním poplatku ze vstupného

Zastupitelstvo města Blansko se na svém 6. zasedání konaném dne 10.12.2019 usnesením č. 45 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška"):

Článek 1
Úvodní ustanovení

 1. Město Blansko (dále jen „město“) touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze vstupného (dále jen „poplatek“).

 2. Správcem poplatku je Městský úřad Blansko, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy (dále jen „správce poplatku“). 1)

Článek 2
Předmět poplatku a poplatník

 1. Poplatek ze vstupného se vybírá na kulturní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit. 2)

 2. Poplatek platí fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá (dále jen „poplatník“). 3)

Článek 3
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen 10 dnů před konáním akce ohlásit správci poplatku druh akce, datum, místo a hodinu jejího konání a výši vstupného.

 2. Do 10 dnů po skončení akce je poplatník povinen ohlásit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.

 3. Pro ohlášení je možno využít formulář, který poplatník obdrží u správce poplatku nebo na stránkách www.blansko.cz.

 4. V ohlášení poplatník dále uvede: 4)

  1. jméno, popřípadě jména a příjmení nebo název, obecný identifikátor (rodné číslo, IČO), byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech;

  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka;

  3. další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení poplatku, včetně skutečností zakládajících nárok na osvobození od poplatku;

  4. poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných výše také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. 5)

 5. Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala. 6)

 6. Povinnost ohlásit požadovaný údaj nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na úřední desce. 7)

Článek 4
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:

 1. kulturní akci 10 % z úhrnné částky vybraného vstupného;

 2. prodejní a reklamní akci 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného.

Článek 5
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 10 dnů ode dne skončení akce.

Článek 6
Osvobození

 1. Poplatek se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely. 8)

 2. Od poplatku se dále osvobozují:

  1. vystoupení amatérských souborů mimo tanečních zábav;

  2. divadelní představení, filmová představení, koncerty vážné hudby a výstavy uměleckého charakteru;

  3. akce pořádané pro děti do 15 let a pro osoby se zdravotním postižením;

  4. plesy od 01.01. do 31.03. kalendářního roku;

  5. kulturní a gastronomické akce zahrnuté do oficiálního programu „Vítání sv. Martina“;

  6. organizace, jejichž zřizovatelem je město Blansko.

Článek 7
Vyměření a navýšení poplatku

 1. Nebude-li poplatek zaplacený poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. 9)

 2. Včas nezaplacený poplatek nebo část tohoto poplatku může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud. 10)

Článek 8
Přechodná ustanovení

Poplatková povinnost vzniklá před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzuje podle dosavadních právních předpisů.

Článek 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.


Obsah

 1. § 15 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

 2. § 6 odst. 1 zákona o místních poplatcích

 3. § 6 odst. 2 zákona o místních poplatcích

 4. § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

 5. § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

 6. § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

 7. § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích

 8. § 6 odst. 1 zákona o místních poplatcích

 9. § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

 10. § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h