Obecně závazné vyhlášky

(vydává zastupitelstvo města)

Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 6 ze dne 8. 12. 2020

Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 6/2020 o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo města Blansko se na svém 10. zasedání konaném dne 08.12.2020 usnesením č. 58 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška"):

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1) Město Blansko (dále jen „město“) touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).

(2) Správcem poplatku je Městský úřad Blansko, odbor finanční (dále jen „správce poplatku“). 1)

Článek 2
Předmět poplatku a poplatník

(1) Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. 2)

(2) Poplatek platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku fyzická nebo právnická osoba, která je přihlášena nebo má sídlo na území města Blansko (dále jen „poplatník“). 3)

Článek 3
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. V téže lhůtě je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn, ztráta, darování, prodej, odstěhování poplatníka apod.).

(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

(3) Pro ohlášení je možno využít formulář, který ohlašovatel obdrží u správce poplatku nebo na stránkách www.blansko.cz.

(4) V ohlášení poplatník dále uvede:
a) jméno, popřípadě jména a příjmení nebo název, obecný identifikátor (rodné číslo, IČO), byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení poplatku, včetně skutečností zakládajících nárok na osvobození od poplatku.

(5) Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 31.12. příslušného kalendářního roku, kdy tato změna nastala. 4)

(6) Povinnost ohlásit požadovaný údaj nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na úřední desce. 5)

Článek 4
Sazby poplatku

(1) Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 

za prvního psa

za druhého a každého dalšího psa

a)

Sazba poplatku za psa, jehož držitelem je fyzická osoba v části Blansko v rodinném domě a v objektu pro individuální rekreaci

600 Kč

1.200 Kč

b)

Sazba poplatku za psa, jehož držitelem je fyzická osoba v části Blansko v bytovém domě a jiných objektech pro bydlení nebo ubytování nezařazených v písmenu a)

1.200 Kč

1.800 Kč

c)

Sazba poplatku za psa, jehož držitelem je fyzická osoba v částech města: Dolní Lhota, Horní Lhota, Klepačov, Lažánky, Olešná, Hořice, Těchov, Obůrka, Češkovice, Žižlavice, Skalní Mlýn

300 Kč

500 Kč

d)

Sazba poplatku za psa, jehož držitel má trvalý pobyt v sídle ohlašovny města (tj. nám. Svobody 32/3, Blansko)

600 Kč

1.200 Kč

e)

Sazba poplatku za psa, jehož držitel v daném kalendářním roce dovrší 65 let a osoba starší 65 let

200 Kč

300 Kč

f)

Sazba poplatku za psa, jehož držitelem je osoba, která je členem kynologického klubu zařazeného do seznamů kynologických klubů

200 Kč

300 Kč

g)

Sazba poplatku za psa, jehož držitelem je právnická osoba

1.500 Kč

2.250 Kč

(2) Údaj rozhodný pro sazbu poplatku dle odst.1 písm. f), je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do konce příslušného kalendářního roku, ve kterém skutečnost zakládající nárok na sazbu pro dané poplatkové období nastala.

Článek 5
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný jednorázově, nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku.

(2) V případě vzniku poplatkové povinnosti po datu splatnosti uvedeném v odst. 1 do 31.10. kalendářního roku, je poplatek splatný do konce příslušného kalendářního roku.

(3) V případě vzniku poplatkové povinnosti od 1.11. do 31.12. kalendářního roku je poplatek splatný do 30.4. následujícího kalendářního roku.

Článek 6
Osvobození

(1) Od poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P a osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis, 6) 7)
b) držitel psa převzatého z útulku pro zvířata provozovaného na území ČR po dobu jednoho kalendářního roku ode dne převzetí psa,
c) držitel canisterapeutického psa, pokud má tento pes příslušné osvědčení o provedení a platnosti canisterapeutických zkoušek. 

(2) Údaje rozhodné pro osvobození dle odst. 1, je poplatník povinen ohlásit správci poplatku ve lhůtě do konce příslušného kalendářního roku, ve kterém skutečnosti zakládající nárok na osvobození nastaly.

(3) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaje rozhodné pro osvobození ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká. 8)

Článek 7 
Vyměření a navýšení poplatku

(1) Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. 9)

(2) Včas nezaplacený poplatek nebo část tohoto poplatku může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud. 10)

Článek 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku

(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti poplatku nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník. 11)

(2) Podle odst. 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka. 12)

(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně. 13)

Článek 9
Zrušovací a přechodná ustanovení

(1) Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 7/2019 o místním poplatku ze psů, schválená Zastupitelstvem města Blansko na svém 6. zasedání konaném dne 10.12.2019.

(2) Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 3/2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 7/2019 o místním poplatku ze psů, schválená Zastupitelstvem města Blansko na svém 8. zasedání konaném dne 09.06.2020.

(3) Poplatková povinnost vzniklá před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzuje podle dosavadních právních předpisů.

Článek 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 01.01. 2021.


1) § 15 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
2) § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
3) § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
4) § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
5) § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
6) § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
7) například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti ve znění pozdějších předpisů 
8) § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
9) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
10) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
11) §12 odst. 1 zákona o místních poplatcích
12) §12 odst. 2 zákona o místních poplatcích
13) §12 odst. 3 zákona o místních poplatcích


ROZHODNUTÍ – prominutí poplatku ze psů Ukrajina

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h