Obecně závazné vyhlášky

(vydává zastupitelstvo města)

Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 4 ze dne 21. 9. 2021

Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Zastupitelstvo města Blansko se na svém 13. zasedání konaném dne 21.09.2021 usnesením č. 18 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška"):

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Město Blansko (dále jen „město“) touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „poplatek“).

2. Správcem poplatku je Městský úřad Blansko, odbor finanční (dále jen „správce poplatku")1

Článek 2
Předmět poplatku a poplatník

1. Předmětem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je jednotlivá možnost využívat obecní systém odpadového hospodářství, která je dána2

 1. přihlášením v této obci nebo
 2. vlastnictvím jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která se nachází na území této obce.

Poplatníkem poplatku je3

 1. fyzická osoba přihlášená v obci4 nebo
 2. vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Článek 3
Poplatkové období5

1. Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.

2. Dílčím poplatkovým obdobím je kalendářní měsíc.

Článek 4
Ohlašovací povinnost

1. Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku své poplatkové povinnosti.

2. V ohlášení poplatník uvede6

 1. jméno, popřípadě jména a příjmení nebo název, obecný identifikátor (rodné číslo, IČO), byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat
  v poplatkových věcech,
 2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
 3. další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku, a jde-li o poplatníka dle čl. 2 odst. 2 písm. b) této vyhlášky, též identifikační údaje nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí, zejména popisné nebo evidenční číslo stavby  pro rodinnou rekreaci, nebo rodinného domu nebo bližší označení bytu. Není-li tato nemovitá věc označena popisným nebo evidenčním číslem, uvede katastrální území a parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.

3. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.7

4. Ve lhůtě do konce příslušného kalendářního roku je poplatník povinen ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny přihlášení, nebo v důsledku změny vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

5. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 30 dnů ode dne, kdy nastala.8

6. Povinnost ohlásit požadovaný údaj podle odstavce 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na úřední desce.9

7. Plnění ohlašovací povinnosti při vzniku, změně a zániku poplatkové povinnosti se nevyžaduje u poplatníka podle čl. 2 odst. 2 písm. a) této vyhlášky, který má v obci trvalý pobyt.

8. Pro ohlášení je možno využít formuláře, které ohlašovatel obdrží u správce poplatku nebo je k dispozici na stránkách www.blansko.cz.

Článek 5
Sazba poplatku

1. Sazba poplatku činí 540 Kč za kalendářní rok.

2. Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické osoby v obci, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci10

 1. není tato fyzická osoba přihlášena v obci, nebo
 2. je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena.

3. Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné na území obce, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci11

 1. je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba,
 2. poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo
 3. je poplatník od poplatku osvobozen.

Článek 6
Splatnost poplatku

1. Poplatek je splatný jednorázově, nejpozději do 31.05. příslušného kalendářního roku.

2. V případě vzniku poplatkové povinnosti od 01.06. do 31.10. kalendářního roku je poplatek splatný do 31.12. příslušného kalendářního roku.

3. V případě vzniku poplatkové povinnosti od 01.11. do 31.12. kalendářního roku je poplatek splatný do 31.05. následujícího kalendářního roku.

4. Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohlášení podle čl. 4. odst. 1 této vyhlášky.

Článek 7
Osvobození a úlevy

1. Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je:12

 1. poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
 2. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 3. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
 4. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení, nebo
 5. na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

2. Od poplatku ve výši 1/12 sazby poplatku za každý celý kalendářní měsíc je osvobozena osoba která je přihlášena v obci a pobývá po dobu minimálně tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců mimo ČR.

3. Od poplatku ve výši 1/12 sazby poplatku za každý celý kalendářní měsíc je osvobozena osoba která je přihlášena v obci a pobývá po dobu minimálně tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců ve zdravotnickém zařízení.

4. Úleva na poplatku ve výši 50 % z roční sazby poplatku se poskytne poplatníkům uvedeným v čl. 2 odst. 2 písm. b) této vyhlášky, kteří jsou přihlášeni ve městě a současně mají na území města umístěnou stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba.

5. Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu, dle odst. 1 až 4 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit správci poplatku do 31.12. příslušného kalendářního roku, kdy tato změna nastala.

6. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.13

Článek 8
Vyměření a navýšení poplatku

1. Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.14

2. Včas nezaplacený poplatek nebo část tohoto poplatku může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.15

Článek 9
Odpovědnost za zaplacení poplatku16

1. Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti poplatku nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník..

2. V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.

3. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Článek 10
Společná ustanovení

1. Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.17

2. Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, spolu s touto jednotkou spojeným podílem na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na tomto pozemku.18

3. Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní společností, do kterých je vložena nemovitá věc, se pro účely poplatků za komunální odpad hledí jako na vlastníka této nemovité věci.19

Článek 11
Přechodná ustanovení

1. Údaje ohlášené poplatníkem místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti této vyhlášky se považují za údaje ohlášené podle čl. 4 této vyhlášky.

2. Poplatková povinnost vzniklá před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzuje podle dosavadních právních předpisů.

Článek 12
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 7/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů schválená Zastupitelstvem města Blansko na 10. zasedání konaném dne 08.12.2020.

Článek 13
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.1) § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích


2) § 10f zákona o místních poplatcích


3) § 10e zákona o místních poplatcích


4) Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje

 1. přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
 2. ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,
  1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
  2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
  3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
  4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.


5) § 10o zákona o místních poplatcích


6) § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích


7) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích


8) § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích


9) § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích


10) § 10h odst. 2 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích


11) § 10h odst. 3 ve spojení s § 10o odst..2 zákona o místních poplatcích


12) § 10g zákona o místních poplatcích


13) § 14a odst.6 zákona o místních poplatcích


14) § 11 odst.1 zákona o místních poplatcích


15) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích


16) § 12 zákona o místních poplatcích


17) § 10p zákona o místních poplatcích


18) § 10q zákona o místních poplatcích


19) § 10r zákona o místních poplatcích


ROZHODNUTÍ – prominutí polatku zodpadů – Ukrajina

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h