Město Blansko hodlá směnit pozemek na Klepačově

Město Blansko oznamuje záměr směnit pozemek parc. č. 424/17 trvalý travní porost o výměře 716 m² v k. ú. Klepačov ve vlastnictví města Blanska, z důvodu sjednocení vlastnictví pozemků s pozemky ve vlastnictví fyzických osob, s finančním dorovnáním, za pozemek parc. č. 426/2 o výměře 220 m² v k. ú Klepačov (lokalita Klepačov, nad ředitelstvím ČKD Blansko). Bližší informace jsou k dispozici na úřední desce. K výše uvedenému záměru se mohou občané vyjadřovat a předkládat své připomínky v termínu do 15 dnů od zveřejnění tohoto oznámení. Písemné vyjádření k tomuto záměru přijímá Městský úřad Blansko, nám. Svobody 3, Blansko, odbor investičního a územního rozvoje, oddělení POZEMKY.

25. 2. 2019, 08:43 h