4. Kontaktní spojení

Telefonní čísla a e-maily všech pracovníků
– telefonní seznam MěÚ Blansko

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Město Blansko
podatelna
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko

GPS: 49°21'48.502"N, 16°38'37.685"E

4.3 Úřední hodiny

Aktuální úřední hodiny včetně změn.

4.4 Telefonní čísla

Telefon: +420 516 775 111 (podatelna, spojovatelka)

Telefonní čísla všech pracovníků najdete v telefonním seznamu.

4.5 Adresa internetových stránek

Oficiální web Městské úřadu Blansko:  www.blansko.cz

Stránky v cizojazyčných mutacích:  www.blansko.eu

4.6 Adresa podatelny

město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko

4.7 Adresa e-podatelny

Elektronická adresa elektronické podatelny:

  epodatelna@blansko.cz

E-podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Městskému úřadu.


Elektronické podání je možné zaslat dle zákona 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů prostřednictvím datové schránky Města Blansko – ID: ecmb355.

Elektronické podání je možné podat také prostřednictvím e-mailové zprávy podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo uznávanou elektronickou značkou a odeslané na adresu epodatelna@blansko.cz nebo předat na technickém nosiči dat (CD, DVD, USB-Flash Disk).

Příjem podání na technickém nosiči dat můžete doručit v úředních hodinách na Podatelnu v budově nám. Svobody 3. Technický nosič dat Vám bude vrácen pouze na výslovnou žádost.

Pokud je přílohou elektronického podání se zaručeným elektronickým podpisem soubor, Městský úřad akceptuje pouze soubory ve formátu .PDF a .ZFO.

Možnost ověření certifikátu podle e-mailové adresy.

Akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb: Česká pošta, s.p. – qca.postsignum.cz


Pravidla potvrzování doručení datových zpráv podepsané elektronickým podpisem:
Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:
– zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance MěÚ
– datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na epodatelna@blansko.cz případně na poštovní adresu MěÚ.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči MěÚ činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

  • Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.

E-mailové adresy všech pracovníků najdete v telefonním seznamu. Tyto kontakty slouží pro běžnou pracovní korespondenci.

4.8 Datová schránka

Datová schránka města Blanska ID: ecmb355


Další bod: 5. Případné platby lze poukázat

            aktualizováno: 14. 1. 2021, 09:21 h