Český statistický úřad provádí šetření v domácnostech

Český statistický úřad (ČSÚ) organizuje v době od 3. února do 23. června 2024 výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem Životní podmínky 2024 (EU-SILC). Cílem je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetřeni se uskuteční na území celé České republiky v 11 310 domácnostech, z nichž se 6 560 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.

Vlastní šetření probíhá prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti.

Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna v souladu evropským právním rámcem ochrany osobních údajů (GDPR). Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1 995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.

26. 1. 2024, 14:46 h