Cestovní doklady pro nezletilé

30. března 2010, zprávy z MěÚ, přečteno: 10742×

Odbor vnitřních věcí vydává jako každoročně v tomto období upozornění, určené rodičům nezletilých dětí, týkající se postupu při přijímaní žádostí o vydání cestovních dokladů pro nezletilé.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Vydávání cestovních dokladů se řídí zákonem č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů. Cestovní doklad (dále jen cestovní pas nebo CD) je veřejná listina opravňující občana k překračování státních hranic České republiky. Cestovním dokladem občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, podobu, státní občanství a další údaje zapsané v cestovním dokladu podle tohoto zákona.

Cestovní doklad se strojově čitelnou zónou a s nosičem dat s biometrickými údaji, tzv. e-pas, se vydává s územní platností do všech států světa s dobou platnosti na 10 let, občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let, platnost cestovního pasu bez strojově čitelné zóny je 6 měsíců.

Cestovní pas vydá občanovi obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa jeho trvalého pobytu.

Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se nepodává na úředním tiskopise, rovněž se nepřikládá fotografie, fotografii pořizuje příslušný úřad při elektronickém zpracování žádosti s pořízením otisku prstů.

S nezletilým žadatelem se k podání žádosti dostaví zákonný zástupce nezletilého (zpravidla jeden z rodičů).

Při vydávání prvního cestovního dokladu je občan povinen prokázat státní občanství ČR.

Jedním z dokladů, kterými lze státní občanství ČR prokázat, je kromě občanského průkazu, který nezletilí mladší 15 let ještě nevlastní, osvědčení o státním občanství ČR. O vydání tohoto dokladu požádá jeden ze zákonných zástupců nezletilého (zpravidla jeden z rodičů), prostřednictvím matričního úřadu podle místa trvalého pobytu nezletilého.

A právě zde dochází k časovému problému, poněvadž k vydání osvědčení o státním občanství ČR je pro občany, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v okrese Blansko, příslušný Krajský úřad Jihomoravského kraje v Brně. Žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR lze podat prostřednictvím matričního úřadu podle místa trvalého pobytu nezletilého.

Zákonný zástupce vyplní žádost o vydání tohoto dokladu, předloží svůj občanský průkaz a uhradí správní poplatek ve výši 100 Kč.

Žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR je krajskému úřadu postoupena a tento má na zpracování žádosti a vydání dokladu lhůty dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „správní řád“).

K rychlejšímu vyřízení žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR přispěje, když k žádosti o vydání tohoto dokladu je přiložen nejen rodný list nezletilého, ale také oddací list rodičů dítěte a jejich rodné listy. Jestliže rodiče předkládají oddací list vydaný po 30. 6. 2001 (formát A4), je třeba ještě doložit rodné listy prarodičů dítěte.

Krajský úřad zašle osvědčení o státním občanství ČR do vlastních rukou žadatele na adresu, která je v žádosti uvedena. Teprve po obdržení tohoto dokladu může zákonný zástupce požádat o vydání cestovního dokladu pro nezletilého, kdy výrobní lhůta CD je ze zákona 30 dnů.

Vzhledem k těmto lhůtám a nemožnosti je jakkoliv zkrátit (mimo vydání cest. dokladu bez strojově čitelné zóny, kde však platnost dokladu je pouze 6 měsíců), se žadatel dostává do časové tísně.

K jednotlivým žádostem o vydání cestovního dokladu je nutno doložit tyto doklady:

1. Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji pro občana do 15 let věku.

Zákonný zástupce nezletilého předloží:

a) rodný list dítěte
b) cestovní pas ( pokud je již dítě jeho držitelem)
c) občanský průkaz zákonného zástupce (rodiče) a jeho rodný list
d) v případě, že se jedná o vydání 1. cestovního dokladu dítěte, je třeba předložit osvědčení o státním občanství České republiky

K převzetí cestovního dokladu se dostaví zákonný zástupce osobně a předloží rodný list dítěte a občanský průkaz. Správní poplatek za vydání tohoto CD činí 100 Kč, platnost CD je 5 let.

2. Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji pro občana do 18 let věku (staršího 15 let)

Žadatel se dostaví osobně se zákonným zástupcem a předloží:

a) občanský průkaz
b) občanský průkaz předloží také zákonný zástupce
c) cestovní doklad ( pokud je nezletilý již jeho držitelem)
d) rodný list

K převzetí cestovního dokladu se dostaví žadatel osobně a předloží občanský průkaz. Správní poplatek za vydání tohoto CD činí 600 Kč, platnost cestovního pasu je 10 let.

3. Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji pro občana staršího 18 let.

Žadatel se dostaví osobně a předloží:

a) občanský průkaz
b) cestovní doklad ( pokud je občan již držitelem CD)

K převzetí cestovního dokladu se dostaví žadatel osobně a předloží občanský průkaz. Správní poplatek za vydání tohoto CD činí 600 Kč, platnost cestovního pasu je 10 let.

4. Cestovní doklad bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji

Tento doklad je možno vystavit v naléhavých případech v kratší lhůtě. Platnost tohoto dokladu je 6 měsíců, správní poplatek činí pro občana do 15 let 1.000 Kč, pro občana staršího 15 let 1.500 Kč. Platnost tohoto CD je 6 měsíců. K této žádosti, podané na úředním tiskopisu, je třeba přiložit 2 fotografie.

Ing. Radek Gajdošík
vedoucí odboru vnitřních věcí

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter