Informace o dotačním projektu „Město Blansko připravuje svou budoucnost“

23. února 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 2309×

Město Blansko získalo v rámci výzvy 033 Operačního programu Zaměstnanost (prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa), prostředky na financování dotačního projektu „Město Blansko připravuje svou budoucnost“ (registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002873).

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Projekt je naplánován na dva roky (termín ukončení projektu je 30.11.2018), celkové způsobilé náklady projektu činí 4.191.622,50 Kč, z nichž 95 % (3.982.041,37 Kč) činí dotace z ESF a rozpočtu ČR.

Cílem projektu je vytvoření jednotné vizuální identity úřadu a města Blanska, realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě a zavádění a rozvoj moderních metod řízení lidských zdrojů ve veřejné správě. V rámci projektu bude realizováno celkem 6 skupin aktivit, z nich 5 je určeno pro cílové skupiny (účastníky) projektu, aktivita 6 je organizačního charakteru (řízení projektu).

Aktivita 01: Vytvoření jednotné vizuální identity úřadu a města Blanska

Cílem aktivity je:

  • zvýraznit a zefektivnit působení města Blanska na veřejnost a vybrané cílové skupiny
  • naplno využít propagační potenciál moderních komunikačních prostředků
  • vytvořit manuál jednotné vizuální identity úřadu a města, který stanoví jasná a jednotná pravidla prezentace úřadu a města Blanska
  • poskytnout nový nástroj (manuál jednotné vizuální identity úřadu a města) k dispozici všem, kteří se podílejí na komunikaci s veřejností a propagaci města a proškolit je v jeho využívání.

Aktivita 02: Zlepšení úrovně komunikace zaměstnanců úřadu s veřejností (klienty úřadu)

Cílem je zlepšení úrovně služeb úřadu veřejnosti prostřednictvím rozvoje komunikačních dovedností zaměstnanců úřadu ve vybraných oblastech. Rozvoje komunikačních dovedností bude dosaženo realizací celkem 8 vybraných skupinových školení a 8 školení, která vybraní účastníci absolvují v otevřených kurzech. Potřeba zlepšování rozvoje znalostí a dovedností zaměstnanců v oblastech jejich působností vyplynula z hlavních směrů personální práce úřadu, analýzy vzdělávacích potřeb z počátku roku 2016 a z výsledků projektu Mystery Shopping 2015.

Aktivita 03: Vzdělávací programy na rozvoj zaměstnanců úřadu v oblastech jejich působnosti

Celkem je v rámci této aktivity navrženo k realizaci odborných 38 vzdělávacích aktivit (školení), z toho 12 skupinových. Kurzy byly vybírány z oblastí, ve kterých jednotliví pracovníci nebo skupiny pracovníků pracují, a to na základě výsledků analýzy vzdělávacích potřeb zaměstnanců úřadu.

Aktivita 04: Školení pracovníků úřadu k posílení kybernetické bezpečnosti

Cílem aktivity je posílit kybernetickou bezpečnost úřadu a jeho počítačových sítí prostřednictvím proškolení pracovníků IT útvaru a následně i všech zaměstnanců úřadu v oblasti bezpečnosti vybraných SW a postupů při provozu těchto sítí. Sociální pracovnice absolvují školení o bezpečném pohybu mladých na sociálních sítích a o rizicích, která hrozí dětem a mládeži na sociálních sítích (jak se bránit rozmáhající se kyberšikaně).

Aktivita 05: Sdílení dobré praxe jako nový nástroj rozvoje lidských zdrojů uvnitř úřadu i navenek

Cílem aktivity je sdílení dobré praxe v rámci úřadu i mimo něj. V jeho rámci proběhnou společné akce s vybranými úřady podobné velikosti v rámci kraje, na kterých si pracovníci úřadu budou vyměňovat zkušenosti z práce úřadu jako celku i jednotlivých útvarů. Někteří vybraní odborní pracovníci absolvují v rámci aktivity krátké stáže na vybraných partnerských úřadech.

www.esfcr.cz

odbor kancelář tajemníka

 

Brzy v Blansku


23.04. 19:00 h, Dělnický dům
S Pydlou v zádech
30.04. 15:00 h, Rekreační oblast Palava
Pálení čarodejnic 2018