Informace o dotačním projektu „Město Blansko připravuje svou budoucnost“

23. února 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 4297×

Město Blansko získalo v rámci výzvy 033 Operačního programu Zaměstnanost (prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa), prostředky na financování dotačního projektu „Město Blansko připravuje svou budoucnost“ (registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002873).

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU.

Projekt je naplánován na dva roky (termín ukončení projektu je 30.11.2018), celkové způsobilé náklady projektu činí 4.191.622,50 Kč, z nichž 95 % (3.982.041,37 Kč) činí dotace z ESF a rozpočtu ČR.

Cílem projektu je vytvoření jednotné vizuální identity úřadu a města Blanska, realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě a zavádění a rozvoj moderních metod řízení lidských zdrojů ve veřejné správě. V rámci projektu bude realizováno celkem 6 skupin aktivit, z nich 5 je určeno pro cílové skupiny (účastníky) projektu, aktivita 6 je organizačního charakteru (řízení projektu).

Aktivita 01: Vytvoření jednotné vizuální identity úřadu a města Blanska

Cílem aktivity je:

  • zvýraznit a zefektivnit působení města Blanska na veřejnost a vybrané cílové skupiny
  • naplno využít propagační potenciál moderních komunikačních prostředků
  • vytvořit manuál jednotné vizuální identity úřadu a města, který stanoví jasná a jednotná pravidla prezentace úřadu a města Blanska
  • poskytnout nový nástroj (manuál jednotné vizuální identity úřadu a města) k dispozici všem, kteří se podílejí na komunikaci s veřejností a propagaci města a proškolit je v jeho využívání.

Aktivita 02: Zlepšení úrovně komunikace zaměstnanců úřadu s veřejností (klienty úřadu)

Cílem je zlepšení úrovně služeb úřadu veřejnosti prostřednictvím rozvoje komunikačních dovedností zaměstnanců úřadu ve vybraných oblastech. Rozvoje komunikačních dovedností bude dosaženo realizací celkem 8 vybraných skupinových školení a 8 školení, která vybraní účastníci absolvují v otevřených kurzech. Potřeba zlepšování rozvoje znalostí a dovedností zaměstnanců v oblastech jejich působností vyplynula z hlavních směrů personální práce úřadu, analýzy vzdělávacích potřeb z počátku roku 2016 a z výsledků projektu Mystery Shopping 2015.

Aktivita 03: Vzdělávací programy na rozvoj zaměstnanců úřadu v oblastech jejich působnosti

Celkem je v rámci této aktivity navrženo k realizaci odborných 38 vzdělávacích aktivit (školení), z toho 12 skupinových. Kurzy byly vybírány z oblastí, ve kterých jednotliví pracovníci nebo skupiny pracovníků pracují, a to na základě výsledků analýzy vzdělávacích potřeb zaměstnanců úřadu.

Aktivita 04: Školení pracovníků úřadu k posílení kybernetické bezpečnosti

Cílem aktivity je posílit kybernetickou bezpečnost úřadu a jeho počítačových sítí prostřednictvím proškolení pracovníků IT útvaru a následně i všech zaměstnanců úřadu v oblasti bezpečnosti vybraných SW a postupů při provozu těchto sítí. Sociální pracovnice absolvují školení o bezpečném pohybu mladých na sociálních sítích a o rizicích, která hrozí dětem a mládeži na sociálních sítích (jak se bránit rozmáhající se kyberšikaně).

Aktivita 05: Sdílení dobré praxe jako nový nástroj rozvoje lidských zdrojů uvnitř úřadu i navenek

Cílem aktivity je sdílení dobré praxe v rámci úřadu i mimo něj. V jeho rámci proběhnou společné akce s vybranými úřady podobné velikosti v rámci kraje, na kterých si pracovníci úřadu budou vyměňovat zkušenosti z práce úřadu jako celku i jednotlivých útvarů. Někteří vybraní odborní pracovníci absolvují v rámci aktivity krátké stáže na vybraných partnerských úřadech.

www.esfcr.cz

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter