Majitelé kulturních památek si mohou žádat o dotace na jejich obnovu

24. února 2020, kultura, přečteno: 2047×

Až 80 procent peněz vynaložených na obnovu kulturních památek nyní mohou jejich majitelé získat od ministerstva kultury. To vyhlásilo dotaci na podporu obnovy kulturních památek. Žádosti o poskytnutí příspěvku lze podávat protřednictvím obcí s rozšířenou působností. Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje blanenského stavebního úřadu je bude přijímat do 28. února 2020. Mezi žadatele z Blanenska letos rozdělí téměř půl milionu korun.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Finanční prostředky v programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky. Využít je lze také na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou například oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou. Prostředky z tohoto programu lze použít také na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování, například na obnovu kolejových vozidel, strojů a podobně,“ vyjmenovává Bohdana Šlanhofová z oddělení územního plánování a regionálního rozvoje blanenského stavebního úřadu, které bude žádosti zpracovávat.

Požádat o poskytnutí příspěvku si musí vlastník kulturní památky. Ten musí zajistit také minimální finanční spoluúčast ve výši 20 procent z nákladů, k nimž se poskytnutý příspěvek váže. Minimální výše příspěvku, který je možné z programu získat, je 50 tisíc korun.

Ne na vše lze ale dotaci využít. „Z programu nelze hradit náklady na modernizace objektů, úpravy veřejných prostranství, pořízení stavebně-historického a restaurátorského průzkumu ani například projektové dokumentace,“ upozorňuje Šlanhofová. Příspěvek také není možné poskytnout, pokud byl na stejnou akci ve stejném kalendářním roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních programů Ministerstva kultury v oblasti památkové péče. Naopak na náklady vlastníka a jeho nutného finančního podílu lze čerpat příspěvky od jiných institucí, například z rozpočtu obce nebo kraje, příspěvek nadací i jiných subjektů.

Odborníci podporu neposkytnou na obnovu té kulturní památky, jejíž špatný technický stav byl způsobený samotným vlastníkem, který například úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu.

Kdo chce získat podporu, měl by si pospíšit, ministerstvo kultury totiž vyhlásilo program poměrně krátce před termínem, do kterého mohou majitelé kulturních památek podávat své žádosti. Na základě informací zveřejněných na stránkách Ministerstva kultury musí žádost o poskytnutí příspěvku doručit na Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje do 28. února 2020.

„Žádost se podává na dvou předepsaných formulářích se všemi přílohami, a to zejména smlouvou o dílo nebo dodatkem ke smlouvě o dílo a rozpočtem na rozsah prováděných prací v rámci této smlouvy nebo dodatku ke smlouvě,“ doplňuje Bohdana Šlanhofová. Součástí žádosti je i klauzule, že vlastník zmocňuje obec s rozšířenou působností, aby jeho jménem předala žádost na Ministerstvo kultury ČR. To pro rok 2020 stanovilo, že se Blanensku letos z tohoto programu rozdělí prostředky v celkové výši 476 tisíc korun.

Peníze rozdávali i loni

Dotace na Podporu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností vyhlašuje Ministerstvo kultury každoročně. Přímo v Blansku získala v minulosti z tohoto dotačního programu podporu například oprava severní fasády věže kostela sv. Martina, oprava čelní fasády radnice nebo celkové ošetření obložení dřevěného kostelíka.


Šebrov-Kateřina – kostel sv. Kateřiny, oprava krovu a štítu, foto archiv stavební úřad

Opravovalo se i vloni. Celková kvóta přidělená ministerstvem pro rok 2019 pro Blanensko byla 519 tisíc korun. Peníze se využily na opravu fasády kostela sv. Jana Křtitele v Doubravici nad Svitavou, dvorní část fasády fary ve Sloupu nebo opravu krovu a štítu kostela sv. Kateřiny v Šebrově-Kateřině.


Doubravice nad Svitavou – kostel sv. Jana Křtitele, oprava fasády – 2. etapa, foto archiv stavební úřad

Na oddělení regenerace kulturních památek a památkově chráněných území Ministerstva kultury se nyní zájemci mohou obracet s žádostí o informace, konzultace i metodickou pomoc k postupu při zpracování žádosti. Zaměstnanci ministerstva jim poskytnou také odborně metodickou pomoc k obnově kulturních památek na tel.: 257 085 111, fax: 257 328 310. Poradit se majitelé kulturních památek mohou také na Městském úřadě Blansko, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje u Ing. Bohdany Šlanhofové, tel.: 516 775 715, e-mail: slanhofova@blansko.cz.

Úplné znění Zásad pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a formuláře žádosti o poskytnutí příspěvku naleznete na internetových stránkách ministerstva www.mkcr.cz.


Sloup – fara, oprava fasády do dvora – 1. etapa, foto archiv stavební úřad

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení