Program podpoří opravy památek v regionu

8. února 2023, kultura, přečteno: 693×

Majitelé kulturních památek si mohou požádat o dotaci z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, který vyhlašuje Ministerstvo kultury. Na Blanensku se bude letos rozdělovat 422 tisíc korun. O příspěvek lze prostřednictvím Městského úřadu Blansko požádat do 28. února 2023.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Program je určený na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky. Žádat lze také o dotace na obnovu mobiliáře pevně spojeného se stavbou, jako jsou například oltáře, varhany nebo kazatelny v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů, apod.).

V roce 2021 dotační program podpořil opravu vnějšího severovýchodního soklu kostela Narození Panny Marie v Lipovci. FOTO: archiv města

„Žadatelem o poskytnutí příspěvku musí být vlastník kulturní památky. Minimální finanční podíl vlastníka musí tvořit dvacet procent z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Minimální výše poskytnutého příspěvku je 80 tisíc korun,“ upřesnila Bohdana Šlanhofová, referentka státní památkové péče z oddělení územního plánování a regionálního rozvoje blanenského stavebního úřadu.

Z programu nelze hradit náklady na modernizace objektů, úpravy veřejných prostranství, pořízení stavebně-historického a restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace. Příspěvek není možné poskytnout, jestliže byl na stejnou akci ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních programů ministerstva kultury v oblasti památkové péče.

Do programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž špatný technický stav byl způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu. Součástí finančního podílu vlastníka může být příspěvek poskytnutý z rozpočtu obce nebo kraje, příspěvek nadací nebo jiných subjektů.

„Vlastníci kulturních památek mohou na základě informací zveřejněných na stránkách Ministerstva kultury podat žádost o poskytnutí příspěvku do 28. února 2023 na Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje,“ dodala Bohdana Šlanhofová.

V roce 2021 dotační program podpořil lazurní nátěr oken a vikýřů zámku v Blansku. FOTO: archiv města

Žádost se podává na dvou předepsaných formulářích se všemi přílohami, a to zejména smlouva o dílo nebo dodatek ke smlouvě o dílo a rozpočet na rozsah prováděných prací v rámci této smlouvy nebo dodatku ke smlouvě. Součástí žádosti je i klauzule, že vlastník zmocňuje obec s rozšířenou působností, aby jeho jménem předala žádost na Ministerstvo kultury ČR.

Informace, konzultační a metodickou pomoc k postupu při zpracování žádosti a odborně metodickou pomoc k obnově kulturních památek poskytuje vlastníkům Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, oddělení regenerace kulturních památek a památkově chráněných území, tel.: 257 085 111, fax: 257 328 310, případně Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje, Ing. Bohdana Šlanhofová, tel.: 516 775 715, email: slanhofova@blansko.cz.

Úplné znění „Zásad pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ a formuláře žádosti o poskytnutí příspěvku naleznete na internetových stránkách ministerstva www.mkcr.cz.

V roce 2021 dotační program Ministerstva kultury Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností podpořil na Blanensku opravy čtyř památek. Obnovil se portál vstupní brány na hřbitově v Adamově a provedl lazurní nátěr oken a vikýřů zámku v Blansku. Opravoval se také vnější severovýchodní sokl kostela Narození Panny Marie v Lipovci a dveře a okna větrného mlýna v Ostrově u Macochy. Dohromady se takto rozdělilo 476 tisíc korun. V roce 2022 Ministerstvo kultury kvůli škrtům ve státním rozpočtu program nevyhlásilo.

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení