Úsekové měření rychlosti

Úsekové měření rychlosti v místní části Blansko-Lažánky bylo spuštěno v ostrém provozu 8. dubna 2024.

Úsek silnice II/379 – Blansko-Lažánky: 

 

Městská policie Blansko podle § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), provádí pomocí stacionárního radaru měření rychlosti jízdy vozidel v úsecích, které jsou určeny Policií ČR. Měřící zařízení má povahu automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy ve smyslu § 125f/2a zákona o silničním provozu.

Podle § 18/4 zákona o silničním provozu v obci smí jet řidič rychlostí nejvýše 50 km/h. Při posuzování míry překročení dovolené rychlosti je třeba vždy započítat metrologickou odchylku měřícího zařízení ±3 km/h (při rychlosti nad 100 km/h je odchylka ± 3 %). Odchylka se započte vždy ve prospěch podezřelého, tedy z naměřené hodnoty rychlosti radarem se odečte 3 km/h a tato výsledná rychlost je hodnota, se kterou se pak pracuje v dalším řízení o přestupku.

Řízení o tomto přestupku je procesně upraveno v § 125f až § 125j zákona o silničním provozu. Zde uvádíme pouze základní postup, vždy si pečlivě přečtěte obdrženou písemnost a postupujte podle pokynů v ní uvedených.

Podle § 125f/1 zákona o silničním provozu se provozovatel vozidla dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 10 odst. 3 nezajistí, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená tímto zákonem. K odpovědnosti fyzické osoby za tento přestupek se nevyžaduje zavinění (objektivní odpovědnost provozovatele vozidla).

Městská policie Blansko obdrží z automatizovaného technického systému elektronickou dokumentaci ke zjištěnému přestupku překročení nejvyšší dovolené rychlosti konkrétního vozidla. Provede prvotní verifikaci obdržených dat a vygeneruje elektronické oznámení o přestupku, které obsahuje důkazní prostředky. Poté ho zašle elektronickým systémem podle věcné a místní příslušnosti správnímu orgánu obecního úřadu obce s rozšířenou působností – Oddělení dopravních přestupků, Odbor dopravy, Městský úřad Blansko.

Tento správní orgán bezodkladně po obdržení oznámení přestupku vyzve provozovatele vozidla, s nímž došlo ke spáchání přestupku, k uhrazení určené částky. Určená částka je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy. Je-li určená částka uhrazena nejpozději v den splatnosti, obecní úřad obce s rozšířenou působností věc odloží. Neuhradí-li provozovatel vozidla určenou částku, může obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který jej vyzval k uhrazení určené částky, písemně sdělit údaje o totožnosti řidiče vozidla v době spáchání přestupku. Správní orgán poté pokračuje v přestupkovém řízení s řidičem vozidla. Pokud je toto řízení neúspěšné, správní orgán dále řeší přestupek opět s provozovatelem vozidla, neboť jeho odpovědnost za nezajištění toho, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích, stále trvá.

V tabulce jsou uvedeny jednotlivé přestupky a související správní tresty.

tabulka-rychlost-98326-82948_1200.jpg

 

            aktualizováno: 8. 4. 2024, 12:58 h